15. 4. 2016 – 1. 5. 2016 Ekologické dny Olomouc

26. ročník festivalu, ekojarmark, kulturní program,výstavy, besedy a přednášky. Naše Lóže se, jakožto každý rok, zúčastní této unikátní akce s mnoha přesahy do filosofie, religionistiky a hermetismu. Progam ZDE! Více na www.slunakov.cz. (Dov)

Zkrácený program níže. Celý ke stažení ZDE.

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
2016
program 15. 4. - 1. 5.

Co nás vyhání z domovů?
26. ročník festivalu
společná porada o našem světě

Příčiny ztráty domova jsou různorodé: války, přírodní podmínky, ekonomické důvody, opuštění přirozeného světa ve virtuálním prostoru. Nás? Ano nás: lidi, zvířata, stromy, kytky a balvany. Migrace na pozadí věků. Lidská duše a domov: vyhnání a odchody, z rodiny, partnerství, z krajiny domova.
Cesty k sobě.

15. 4. - 17. 4.
BESEDY EDO 2016
Muzeum moderního umění - sál Divadlo Hudby

pátek 15. 4.
16.30
STANISLAV KOMÁREK CO ŽENE VLKA Z LESA?
Rodinná pouta, jejich půvaby a úrazy.
Jednou z častých motivací lidských migrací je vědomá či nevědomá snaha vyvázat se z rodinných a rodových vazeb, které působí nejen jako zajišťovací síť, ale i jako korset, který svírá a těžce se snáší. Pečovatelský stát pak vytváří místo rodinných garancí garance administrativní, ale je dobře vědět, že každá skutečná pomoc je osobní povahy. Jaké jsou půvaby i úrazy vyvázání se z tradice? Co se stane se společností, když jsme se od všech tradičních vazeb osvobodili? Bude vzniklá tříšť ještě schopná reprodukce a budoucnosti? Jak vlastně pohání energie z rozložených tradičních vazeb technologický pokrok a workoholismus? Kudy z pasti?
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. se narodil v roce 1958 v Jindřichově Hradci. Studoval entomologii na UK v Praze. Po nástupu na Parazitologický ústav emigroval do Rakouska. Pracoval v Muzeu přírodní historie, na ministerstvu zemědělství a na zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Měl zájem o etologické a antropologické koncepce (např. A. Portmann, J. v. Uexkull, K. Lorenz a O. Koenig). Zajímá se také o psychologii a psychoanalýzu, zejména vídeňskou tradici freudovskou a jungovskou. Po návratu do Prahy v roce 1990 nastoupil na katedru filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK, kterou založil Zdeněk Neubauer. Přednáší o vzájemných vztazích přírodních a kulturních fenoménů a biologické estetice A. Portmanna, také o dějinách biologie, o dějinách objevných cest, domestikaci jakožto biologickém fenoménu, mimikrách. Je skvělým esejistou (2006 cena Toma Stopparda), a autorem celé řady knih: „Dějiny biologického myšlení", „Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy", „Lidská přirozenost", „Spasení těla: moc, nemoc a psychosomatika", „Ptáci v Čechách 1360 - 1890 aneb tajemství rytíře von Sacher - Masocha", „Příroda a kultura: Svět jevů a svět interpretací", „Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie", Napsal také beletristické romány „Opšlstisova nadace", „Černý domeček", „Mandaríni". Je autorem sbírky básní „Kartografie, Kaligrafie, Holografie", „Mé polopouště". V roce 2011 vydal knihu „Ochlupení bližní. Zvířata v kulturních kontextech". Absolvoval řadu poznávacích cest po celém světě. http://www.stanislav-komarek.cz/
 
18.00
JIŘÍ SÁDLO
POHYBLIVÝ DOMOV
O TULÁCTVÍ A VZTAHU K MÍSTU
Pojem domov nutí k breku. Hrdost na něj ke zvracení. Představa hotového stabilního domova je klišé. Co třeba tulák, když omnia sua secum portat? Jak domov vzniká, jaká je struktura pocitu domova, jaká je dynamika jeho vzniku? Jak dáváme místu duši, aby se tím domovem stalo?
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. je český biolog. Zkoumá vývoj krajiny v holocénu včetně jejích současných změn a fenoménu biologických invazí v (post)moderní krajině. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK a působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Kromě úzce odborných či naopak zcela beletristických textů je spoluautorem knih Biologie krajiny a Krajina a revoluce. V nevelkých dávkách přednáší na několika vysokých školách.

19.30
DAVID STORCH VEJDEME SE SEM?
Klíčovým ekologickým konceptem je nosná kapacita prostředí. Podle řady autorit už jsme překročili nosnou kapacitu planety Země, podle dalších je třeba současná migrační vlna způsobena tím, že nosná kapacita oblastí severní Afriky a Předního východu zdaleka neodpovídá tamnímu populačnímu růstu. Co to ale je přesně nosná kapacita prostředí a jak poznáme, zda se k ní blížíme nebo zda už jsme ji překročili? A co je to vlastně za kapacitu, když ji lze překročit, nebo dokonce uměle zvýšit? Zapeklitosti celého konceptu jsou zjevné a mají souvislosti s budoucností lidstva.
Prof. RNDr. David Storch, PhD. je ředitelem Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a AV ČR, a profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se makroekologií, biodiverzitou a ekologickou teorií. Je spoluautorem knih „Jak se dělá evoluce", „Úvod do současné ekologie" a „Biologie krajiny - biotopy české republiky", a editorem knihy „Scaling Biodiversity", vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. Je editorem časopisu Ecology Letters a členem redakční rady časopisu Vesmír.

sobota 16. 4.
10.00
JIŘÍ PŘIBÁŇ
VLASTENCI BEZ DOMOVA:
KRITIKA POLITICKÉHO EXISTENCIALISMU
Politické katastrofy moderní Evropy spočívají v záměně domova a vlasti. Moderní představa vlasti se politicky materializuje v národním státě, který na svém území vykonává svrchovanou autoritu a obyvatelstvu zajišťuje bezpečí i proti případným hrozbám nepřátel. Současně však moderní stát chce být i domovinou, kde prvním předpokladem politiky je společná národní existence a otázky politické se stávají otázkami existenciálními. Z okamžité osobní radosti z domova se má stát věčné společenství absolutně loajálních vlastenců. Z demokratického vládnutí se stává biopolitika „životního prostoru" a z demokratického národa společenství dbající na etnickou nebo dokonce rasovou čistotu. Politiky „návratů do otčiny", tohoto imaginárního Vaterlandu, patří k největším běsům evropské modernity. Problém však spočívá v tom, že v moderní společnosti člověk ztrácí domov a stává se univerzálním exulantem. Budují se domy, ale rozpadají se domovy.
 
Protiklad společnost-pospolitost umožňuje pochopit protiklady a napětí vznikající mezi domovem a vlastí. Zatímco vlast předpokládá stát a společenskou moc, domov je pospolitostí, kterou nelze nadekretovat nebo na ni uplatňovat nárok a už vůbec ji nelze vojensky dobýt nebo okupovat. Národní stát potom znamená neustálé napětí mezi vlastí a domovem. Je stát jen vlastí vyvolených, nebo politickou organizací, která sice sama domovem není, ale umožňuje svým občanům hledat a budovat si, doslovně i v přeneseném smyslu slova, domovy podle vlastních představ? Jsme všichni jen bezdomovci současné globální cosmopolis, v níž systém požírá sám sebe a obnovuje se ze své zkázy? Nebo to jsou naopak výrony temného podsvětí a heideggerovské touhy po „básnickém bydlení člověka" a společenství půdy a jazyka, co nás ničí a neustále se staví proti rozumnému řádu společnosti, jehož součástí má být i moderní stát?
Moderní politika současně umožňuje demokratickou sebeorganizaci společnosti i masovou imitaci života původní tlupy. O to důležitější se stává každý sebepopis a sebeporozumění jednotlivého národa i mýty, s nimiž spojuje svou vlastní minulost a od nichž odvozuje principy a maximy pro svou politickou přítomnost a budoucnost.
Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc., (* 1967, Praha) je český právník a sociolog. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde roku 2002 získal profesuru v oborech teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001 také působí na Cardiff Law School, University of Wales, od roku 2006 už jako profesor. Mimoto přednášel např. na Stanford University, New York University, University of California, Berkeley, Katholieke Universiteit Leuven a řadě dalších zahraničních univerzit. Je autorem mnoha publikací, například „Sociologie práva", „Hranice práva a tolerance", „Disidenti práva", „Právo a politika konverzace", „Systems of Justice in Transitions", „Rule of Law in Central Europe".

13.30
ELIŠKA LUHANOVÁ
DO SVĚTA NA ZKUŠENOU
aneb Honzíkova cesta za poznáním, sebepoznáním a proměnou
Vyrazit do světa na zkušenou: co nás pudí opustit bezpečné rodné hnízdo, potulovat se cizími kraji a vystavovat se nečekaným dobrodružstvím? Jaký může být smysl takové zkušenosti? Honza volky-nevolky slezl z pece a vydal se do světa s rancem buchet od mámy, my dnes z malé české kotliny vyjíždíme na Erasmus vyzbrojeni tučným evropským stipendiem. Nejsme na tom ale oproti Honzovi dost bídně, pokud si místo princezny za ženu a půlky království k tomu nevysloužíme v dálce víc než zbožně vzývané jazykové kompetence a vyšší uplatnitelnost na trhu práce? Nahlédneme nejen do známých českých pohádek, ale především do samotného evropského archetypu „cesty tam a zase zpátky", do dobrodružství Odysseova, abychom si ukázali, že v rámci tradice je cesta do světa iniciační cestou za poznáním a sebepoznáním, a tedy i příležitostí k proměně sebe sama. Kdo chce nabýt poznání, musí se pustit jistot, opustit své zázemí a učinit krok do neznáma, vydat sám sebe v nebezpečí. Pokud hrdina opravdu žije svůj příběh a nenavléká jen jednotlivé epizody jako korálky na nit, sám jimi nedotčen, stává se kýmsi jiným, než kdo vyrazil na cestu. Než zazvoní zvonec a bude pohádky konec, dotkneme se tedy ještě jedné ožehavé záležitosti: jak je za takových okolností vůbec možný návrat zpět? Současní kosmopolitní batůžkáři, hopkající nezávazně z jedné cizí krajiny do druhé a naplňující postmoderní ideál nomádského životazpůsobu, jako by ve světě zapomněli na poslední úkol tradičního hrdiny: poučit se, dospět a vrátit se domů.
Mgr. Eliška Luhanová (* 1982, Praha) absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni a Filosofickou fakultu UK v Praze, v současnosti postgraduálně studuje filosofii na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK a na oddělení současné filosofie Université Paris I, Panthéon-Sorbonne. Zabývá se současnou fenomenologií a řeckou filosofií, zejména archaickým myšlením, jejím hlavním tématem je problematika prostoru a způsobů jeho prožívání. Je autorkou knihy Zrození světa: Kosmologie básníka Hésioda (Mervart, 2014) a řady odborných článků.
 
15.00
FILIP ŠPANIEL
INTIMNÍ VNITŘNÍ KRAJINA:
NEUROVĚDY A PROŽÍVÁNÍ JÁSTVÍ
Prožívání jáství, příběh malého homunkula usazeného v našich hlavách byl vždy doménou filozofie. Co když ale na toto výsostné téma sáhneme chladným pařátem vědy? Co nám říkají o „já" tuny oceli v héliu, tedy magnetická rezonance? Jak nás odpovědím na základní otázky prožívání jáství přiblížilo tak závažné onemocnění, jakým je schizofrenie? Příspěvek nebude posluchače nikterak šetřit, půjde o třeskutou neurobiologii. A přesto ... půjde o pokus přesvědčit posluchače, že opravdová dobrodružství nás teprve čekají. Velké kartografické počiny 21. století budou tentokrát mapovat vnitřní krajiny...
MUDr. Filip Španiel, Ph.D. Pracoval po absolutoriu lékařské fakulty na psychiatrickém oddělení v Pardubicích. Zde se stal rovněž ředitelem nově založeného občanského sdružení, které vytvářelo mimonemocniční model péče o pacienty s psychotickou poruchou. Po svém nástupu do Psychiatrického centra Praha se začal podílet na psychoedukačních programech pro pacienty s psychotickým onemocněním. Kromě psychosociální léčby u schizofrenie se věnuje základnímu výzkumu tohoto onemocnění zejména s využitím funkčních zobrazovacích metod. Dnes působí v Národním ústavu duševního zdraví, který vznikl transformací Psychiatrického centra v Praze.

16.30
CSABA SZALÓ
MIGRACE: BLÍZKOSTI, VZDÁLENOSTI, HRANICE
Výchozím vztahem uspořádání žitých míst je blízkost. Tyto shluky lidí, věcí a činností jsou však udržitelné pouze v omezené oblasti nepřetržitosti. Přednáška se zaměřuje na to, jak se snažíme uskutečnit utopii společnosti založené na blízkosti.
Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (*1968 Nové Zámky) je v současnosti vedoucím Katedry sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se zde zejména obecnou sociologickou teorií, sociologií kultury, globalizací a konzumní kulturou, sociální konstrukcí identity, etnikami a minoritními skupinami, teorií sociálního jednání, ... Je autorem celé řady odborných textů a účastní se mnoha projektů, například „Identity v pohybu: kulturní dynamika globální migrace a rekonstrukce symbolických hranic." Je autorem knihy: „Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich." Zde se věnuje problematice přistěhovalců a jejich potomků, kteří při budování nových domovů udržují vazby s těmi původními. Zabýval se mnoha sociologickými fenomény, které tento proces provázejí, včetně například "nacionalismu na dálku" nebo souběžné participace ve více národních imaginárních komunitách.

18.00
PETR SLÁMA
EXODUS ANEB JAK ZVLÁDNOUT VYHNANSTVÍ
Zakládající příběh Izraele, vyvedení z egyptského otroctví, není hned vstupenkou do země zaslíbené. Je vstupenkou na poušť. Celou cestu Tórou, pěti knihami Mojžíšovými, se TAM nedojde. Bible je psaná z perspektivy lidí, kteří TAM ještě nejsou. I dnes dává Bible smysl hlavně jako literatura těch, kteří jsou na cestě, ZDE tak trochu cizinci, protože doma TAM, kde ale ještě nejsou. Pár dalších souvislostí a důsledků této bezdomovecké identity Bible.
doc. Petr Sláma, Th.D. (*1967) je biblista na Evangelické teologické fakultě UK. Vystudoval zde teologii, později se v Jeruzalémě, Oxfordu, Tubingen a v Atlantě specializoval na Starý zákon a judaistiku. Evangelický farář v záloze. Je autorem knih Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury (Praha 2010), Nové teologie Starého zákona a dějiny (Praha 2013); spoluvydavatelem kolektivních monografií Tesáno do kamene - psáno na pergamen -tištěno na papír (Praha 2008), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History, (Zurich 2015); překladatelem (G. Stemberger, Talmud a midraš, Praha 2012, D. Flusser, - Esejské dobrodružství, Praha 1999), Walter Brueggemann: Bible a postmoderní představivost (Praha 2016 --chystá se) a autorem řady dalších studií z oblasti biblistiky.

19.30
LUCIE TUČKOVA
DOMOV I EXIL FRANCOUZSKÉ BÁSNÍŘKY SUZANNE RENAUDOVÉ: mezi Francií a Petrkovem
Život básnířky Suzanne Renaudové (1889-1964) je nedělitelně spjatý s Petrkovem, domovem muže, za kterého se roku 1926 v Grenoblu provdala. Přednáška přiblíží příběh protnutí dvou zcela odlišných světů, Francie Suzanne Renaudové a Vysočiny Bohuslava Reynka, život mezi oběma zeměmi a později realitu Československa po roce 1948, coby těsného žaláře života v exilu i básně ze sklonku života, po letech umlčení přece vytrysklé za zdmi petrkovského statku. Exil coby životní zkouška, v níž, v těsné blízkosti rodiny a především svých synů, navzdory letům beznaděje, Suzanne obstála.
Lucie Tučková (*1981) je romanistka, věnuje se především česko-francouzským literárním vztahům ve 20. století. Přispívá do Orientace LN, Xantypy, Kontextů a Perspektiv. Autorka knihy Suzanne Renaud / Petrkov 13, mj. r. 2014 oceněné 3. místem v anketě Kniha roku Lidových novin a jako Nejkrásnější kniha veletrhu v Havlíčkově Brodě.

neděle 17. 4.
10.00
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
OLIGARCHIE, POPULISMUS, DEMOKRACIE
Tradiční nedělní rozprava s Václavem Bělohradským. Pokus o vyjasnění smyslu těchto dnes nadužívaných slov. Jsou nutně v rozporu? Označují jen hrozby? Není možné, že je v nich skryto také řešení, politický projekt?
Prof. Václav Bělohradský se narodil 17. ledna 1944 v Praze. Je významným a veřejně známým současným českým filosofem a sociologem. Je možno jej považovat za pokračovatele Jana Patočky. Vystudoval na FF UK v Praze češtinu, historii a filosofii. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filozofickém institutu v Janově. Od roku 1990 byl profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Česky vydal například: „Myslet zeleň světa", „Přirozený svět jako politický problém", „Člověk bez skrupulí", „Kapitalismus a občanské ctnosti", „Mezi světy a mezivěty", „Společnost nevolnosti". V úvodu ke knize „Společnost Nevolnosti" Václav Bělohradský napsal: „Už mnoho let se účastním besed, které pod názvem Ekologické dny pořádá ... Sluňákov. Jsou pro mě velmi důležité, publikum, s kterým se tam potkávám, je podivuhodně otevřené."

13.30
MILENA BARTLOVÁ
O FEMINISMU POZITIVNĚ,
PROTOŽE NĚKDY DOMOV MŮŽE BÝT VĚZENÍ
Feminismus má u nás špatnou pověst, protože většinou se moc neví, co feminismus je. V tomto případě to nelze ani svádět na minulý režim, protože v dobách státního socialismu dosáhla emancipace žen výrazných výsledků, včetně konzervativní reakce na její konkrétní podoby. Pokusím se stručně shrnout dějiny a vysvětlit hlavní myšlenky ženské emancipace, připomenout její českou situaci a přitom ukázat, že cesta pryč z domova může také být cestou za svobodou.
Prof. Dr. Milena Bartlová, nar. 1958. Historička umění, zabývá se dějinami umění středověku, metodologií oboru, muzeologií a vizuálními studiemi. Pracovala v Národní galerii v Praze a od roku 1998 přednáší na vysokých školách (Katedra dějepisu PedF UK, Seminář dějin umění FF MU, nyní na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Fakultě humanitních studií UK), od 2005 je profesorkou (první a stále jedinou ženskou profesorkou dějin umění u nás). V roce 2008 byla stipendistkou Wissenschaftskolleg Berlin, 2009/10 zastupující profesorkou na Humboldtově univerzitě tamtéž. Posledními publikacemi jsou monografie Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, katalog k výstavě „Ř! Česká národní identita v současném umění" a „Obrazy + události, komentáře k vizuální kultuře" (výbor z pravidelných komentářů na www.artalk.cz).

15.00
PAVEL BARŠA EVROPA A JEJÍ DRUZÍ
Každá kolektivní identita je ukotvena v zavržení těch, kteří nepatří do dané skupiny. V dějinách Evropy hráli tuto roli konstitutivních druhých především orientálci - ať již jimi byli ti, s nimiž vedla spor o smysl sdíleného svatého textu (židé), nebo ti, kteří představovali alternativní civilizaci (muslimové), a nebo ti, jejichž životní způsob představoval opak civilizace (cikáni). Postavení i významy těchto druhých se v průběhu evropských dějin měnily. Pro některé myslitele středověké Evropy například islámská civilizace symbolizovala bezbožný racionalismus, pro značnou část současných Evropanů naopak náboženský fanatismus. K nejdramatičtější změně došlo ve vztahu Evropy k židům: poté, co z ní byli ve své většině fyzicky eliminováni, byli do ní symbolicky zahrnuti. Zato vztah Evropanů k cikánům se změnil jen minimálně.
Prof. PhDr. Pavel Barša, M. A., Ph.D. se narodil v roce 1960. Vystudoval Filosofickou fakultu MU v Brně. V osmdesátých letech byl zapojen do brněnské alternativní kultury (kapely Odvážní bobříci, Pro pocit jistoty). Po roce 1989 působil na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V současnosti přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Jeho posledními knihami jsou Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu (Argo, 2010) a Orientálcova vzpoura (Dokořán, 2011).

16.30
ZORA HESOVÁ ARABSKÝ SVĚT V KRIZI
Arabský svět se rozpadá před našima očima a lidé opouštějí nejen země, zmítané válkou, ale i ty relativně klidné. Příčiny je třeba hledat nejen v politických krizích, které následovaly masové protesty během tzv. arabského jara, ale především v dlouhotrvajících procesech, které změnily Střední východ a se kterými si arabské státy z různých důvodů neuměly poradit. Mobilizace v roce 2011, následné represe a radikalizace byly tedy projevy hlubších krizí: krize politických institucí, demografické exploze, geopolitické nerovnováhy a v neposlední řadě ekologické krize a proměny arabské veřejnosti. Přednáška se pokusí shrnout důvody, proč arabské státy přestávají být domovem pro své vlastní obyvatelstvo.
Zora Hesová je absolventkou bakalářského studia politologie na Sciences Po v Toulouse a magisterského studia filosofie a islamologie na Freie Universität v Berlíně. Studovala ruštinu na RGGU v Moskvě a arabštinu na Damašské univerzitě. Angažovala se ve studentských projektech v Bosně. Zabývá se islámskou filosofií. Byla členkou projektu Deustche Forschungsgemeinschaft Lebensformen-Lebenswissen a absolvovala studijní pobyt na New York University. Přednášela na Europa-Universität Viadrina ve Frankfurtě nad Odrou a na Univerzitě Karlově v Praze. Zveřejnila knihu Ghazálího Výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii. Od roku 2011 spolukoordinovala mezinárodní projekty AMO v Egyptě.

18.00
MIROSLAV BÁRTA
FENOMÉN VÁLKY A CIVILIZACE
Fenomén války a její role při utváření civilizací. Počínaje pravěkými dějinami severovýchodní Afriky, přes klasický svět a civilizace jižní a střední Ameriky, až po dějiny raného novověku byly válečné události vždy jedním z hlavních faktorů, se kterým se lidé museli ve svém životě vyrovnávat.
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. je český egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát a v roce 2009 byl jmenován profesorem.
Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše. V Egyptě působí již od roku 1991, v letech 2002-2003 vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí. Od r. 2011 je držitel koncese pro výzkum pyramidového pole v Abúsíru. V minulosti vyučoval na vysokých školách v Berlíně a na University of Pennsylvania. V roce 2014 mu byl udělen W. K. Simpson chair na Americké Univerzitě v Káhiře. Získal řadu ocenění - například od švýcarské Nadace Schiff Giorgini, Amerického Albrightova ústavu v Jeruzalémě, stipendium Fulbrightovy komise, cenu rektora UK nebo cenu Bedřicha Hrozného.

19.30
MY JSME TADY DOMA, V NAŠICH HODNOTÁCH aneb MINISTERSKÝ POTLACH jinak. MILENA BARTLOVÁ, MIROSLAV BÁRTA, VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
V jednání moderování: Zuzana Tvarůžková (Česká televize)
Co označují slova na transparentech říkající: My jsme tady doma! A co to znamená být někde doma? A jaké hodnoty by měly náš domov utvářet. Nebo raději domov na hodnotách nestavět? Co znamená náš domov ve vztahu k druhým?


BESEDY v Divadle hudby – společná porada o našem světě
pátek 15. 4.
16.30   STANISLAV KOMÁREK: Co žene vlka z lesa
18.00   JIŘÍ SÁDLO: Pohyblivý domov, o tuláctví a vztahu k místu
19.30   DAVID STORCH: Vejdeme se sem? 

sobota 16. 4.
10.00   JIŘÍ PŘIBÁŇ: Vlastenci bez domova, kritika politického existencionalismu
13.30   ELIŠKA LUHANOVÁ: Do světa na zkušenou aneb Honzíkova cesta za poznáním
15.00   FILIP ŠPANIEL: Intimní krajina: neurovědy a prožívání jáství
16.30   CSABA SZALÓ: Migrace: blízkosti, vzdálenosti, hranice
18.00   PETR SLÁMA: Exodus aneb jak zvládnout vyhnanství
19.30   LUCIE TUČKOVÁ: Domov i exil francouzské básnířky Suzanne Renaudové

neděle 17. 4.
10.00   VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ: Oligarchie, populismus, demokracie
13.30   MILENA BARTLOVÁ: O feminismu pozitivně… někdy domov může být vězení
15.00   PAVEL BARŠA: Evropa a její druzí
16.30   ZORA HESOVÁ: Arabský svět v krizi
18.00   MIROSLAV BÁRTA: Fenomén války a civilizace
19.30   M. BARTLOVÁ, V. BĚLOHRADSKÝ, M. BÁRTA. My jsme tady doma, v našich hodnotách aneb ministerský potlach jinak

Ubytování na Sluňákově po dobu besed: jana.vyhnakova@slunakov.cz,
anebo na tel: 585 378 345

čtvrtek 27. 4.
17.00   POTLACH O DOPRAVĚ JINAK – Olomouc v roce 2050 ALEŠ JAKUBEC, JAROSLAV MARTINEK a Autonapůl, velký zasedací sál magistrátu, Hynaisova 10

ZEMĚ SNIVCŮ
Nevšední událost v Domě přírody Litovelského Pomoraví propojí umělce, hudbu, divadlo, přírodní živly, krajinu a přírodu. Akce pro dospělé. Na dílny nutná přihláška.

Hosté: MARIO CICCIOLI (Itálie), SIRI AUSTEEN (Norsko), NINA OSSAVY a THOMAS HILDEBRAND (Norsko), MILOSLAV FEKAR, MILOŠ ŠEJN, MARCEL HUBÁČEK a FRANTIŠEK SKÁLA

fotografická dílna, 21. – 23. 4. JOSEF PTÁČEK
výtvarná dílna, 21. – 23. 4. DORIS WINDLIN a KATERINA RUTHERFORD 

ŽAMBOŠI, koncert v Rajské zahradě, pátek 22. 4. v 18.00

PUTOVÁNÍ KRAJINOU 
23. 4. Kříž v krajině. Alej a chrám na Svatém kopečku. JÁN KADLEC
24. 4. Kulturní dimenze severní části Moravského krasu. MARTIN GOLEC
24. 4. Industriální Ostrava – Dolní oblast Vítkovic. JAKUB POTŮČEK

EKOJARMARK 1. 5. na Horním náměstí v Olomouci
10.00, 11.30 a 15.00 BUCHTY A LOUTKY: Divadlo pro rodiny na nádvoří radnice

koncerty:
9.30  MARSHALL MALINOVSKY    
10.30 KIESLOWSKI
12.15 LESNÍ ZVĚŘ
13.30 ZDENĚK BÍNA
15.30 LANUGO
17.00 KVĚTY
18.30 KORBEN DALLAS 
20.00 LONGITAL

VÝSTAVY
5. 4. – 29. 4. PETR BAŘINKA: OBRAZY, KRESBY, OBJEKTY, MULTIMÉDIA. Galerie Caesar, vernisáž 5. 4. v 18.00

4. 4. – 30. 6. 2015 JANA PETERKOVÁ: POHYBY DUŠE. Divadlo hudby / Muzeum umění Olomouc, vernisáž 6. 4. v 18.00

1. 5. – 31. 9. ADAM DOSTÁL: OBRAZY A SOCHY. Dům přírody LP – Sluňákov, Horka nad Moravou, vernisáž 4. 5. v 17.00
 

1. 5. – 30. 4. MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN, Dům přírody LP – Sluňákov, Horka nad Moravou

Více na: www.slunakov.cz/edo. Změna programu vyhrazena. 

Další obsah této kategorie

XVI. LUZS Praha (září 2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Přesný termín a program budou doplněny.

LXIX. LUZS Jihlava (so. 22.8.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVIII. LUZS Jihlava (so. 25.7.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVII. LUZS Jihlava (so. 20.6.2020) - uzavřené setkání pro členy a pozvané hosty (Kupalo).

Z důvodu velké nepřízně počasí oficiálně zrušeno.

LXVI. LUZS Jihlava (so. 23.5.2020) - uzavřené setkání.

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LXV. LUZS Jihlava (so. 14.3.2020) - uzavřené setkání.

!!! Pro veřejnost zrušeno.

Změna místa i programu - pro členy info jen na Slack.

XV. LUZS Praha (ne. 8.3.2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIV. LUZS Jihlava (so. 15.2.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIII. LUZS Jihlava (so. 18.1.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXII. LUZS Jihlava (so. 21. 12. 2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost + členská schůze

ČAS: 21. 12. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

XIV. LUZS Praha (ne. 8.12.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

Program po rozkliknutí:

LXI. LUZS Jihlava (so. 23.11.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 23.11.2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

velký evokační rituál Praha (někdy po druhé polovině října)

pouze pro pozvané

LX. LUZS Jihlava (so. 12.10.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 12. 10. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

XIV. LUZS Praha (ne. 6.10.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

ZRUŠENO

LIX. LUZS Jihlava (so. 28.9.2019) - uzavřené setkání + velký rituál

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

...účast na ZÁSVĚTÍ - zrušeno

LUZS Jihlava v so. 31.8.2019

!!! ZRUŠENO !!!

LÓŽOVÝ VÝLET (víkend 16.-18.8.2019)

Podrobnosti pouze pro členy vnitrolóžovými info-kanály.

LVIII. LUZS Jihlava (so. 20.7.2019)

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

velký evokační rituál Jihlava (pá. 19.7.2019)

..od 18:00 do 4:00 ..jen pro zvané

LVII. LUZS Jihlava (so. 22.6.2019) - velký rituál "Kupalo"

NA TOMTO SETKÁNÍ PROBĚHNE POUZE VELKÝ RITUÁL (cca 12 hodinový)... všichni pozvaní se sejdou nejpozději v 11:00 na sjednaném místě. Přesné místo bude sděleno pouze členům lóže a pozvaným hostům.

XIII. LUZS Praha (ne. 16.6.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Přednáška velmistra lóže na konferenci na HTF Univerzity Karlovy, Praha - sobota 18. 5. 2019, 9:30-18:00

Téma konference: "Osobnost kněze a mága v dějinách".

Název přednášky: "Desatero "přikázání" praktického hermetika z pohledu současného praktikujícího mága a velmistra lóže." (anotace po rozklikutí nadpisu)

LVI. LUZS Jihlava (so. 11. 5. 2019) - iniciace + uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LV. LUZS Jihlava (so. 13. 4. 2019) - uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

XII. LUZS Praha (ne. 7. 4. 2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LIV. LUZS Jihlava (so. 23. 3. 2019) - uzavřené setkání + KAMENNÉ ŘADY U JIHLAVY a KELTSKÝ TELEGRAF

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LIII. LUZS Jihlava (so. 16. 2. 2019) - veřejné setkání

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

Přednáška pro veřejnost ("čaj o páté") na téma OKULTISMUS A ŽITÁ MAGIE V JIHLAVĚ. V úterý 12. 2. 2019 od 17:00 hodin.

Kde: Čajovna Kuba & Pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava.

Přednáší: fr. Tabris, velmistr lóže.

Povídání o minulosti a především současnosti žitých magických aktivit v Jihlavě. Tradiční Hermovy nauky i praxe v církvích, sektách, náboženství, lóžích a ezoterních kroužcích.

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

 

 

XI. LUZS Praha (ne. 3. 2. 2019), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LII. LUZS Jihlava (so. 5. 1. 2019), uzavřené setkání

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

X. LUZS Praha (NEDĚLE 9. 12. 2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 7.12.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

LI. LUZS Jihlava (so. 1. 12. 2018), uzavřené setkání + výroční ČLENSKÁ SCHŮZE + výsledek.

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Otevřené neformální setkání členů lóže a pozvaných žadatelů o členství v Praze (pátek 16.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

Otevřené neformální setkání členů v Jihlavě (čtvrtek 8.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

L. LUZS Jihlava (so. 20. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.


Tentokrát již opět ve městě - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

IX. LUZS Praha (NEDĚLE 7. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 5.10.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

XLIX. LUZS Jihlava (so. 22.9. + ne. 23.9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VIII. LUZS Praha (NEDĚLE 2. 9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVIII. LUZS Jihlava (25.8.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVII. LUZS Jihlava (20.-21.7.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVI. LUZS Jihlava (23.-24.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

 

 

VII. LUZS Praha (sobota 16.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

45. setkání V.S.B.O. Praha (15.6.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Pavel Brndiar (zakladatel Prvního česko-slovenského chrámu církve Satanovy): "Uctívání Malé pětice"

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLV. LUZS Jihlava (26.5.2018), uzavřené setkání. + VÝSLEDEK

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

Religionistická konference: Věda, theologie a magie (5.5.2018)

5. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Věda, theologie a magie. Akce se koná v sobotu 5.5. od 9:30. LuZS se této unikátní konference také účastní.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

XLIV. LUZS Jihlava (14.4.2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VII. LUZS Praha (sobota 7.4.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! - Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO !!!

ZRUŠENO !!!

44. setkání V.S.B.O. Praha (6.4.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: ing. Kvasnička: "Život a myšlenky významných postav dějin české astrologie - Emanuela Šimandla a Vratislava Žižky". Ing. Kvasnička má také dobové nahrávky těchto osobností, které budou z části přehrávány. Astrologie je v úzké vazbě na magii a je možné se ptát i na tyto praktické souvislosti.

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XX. Mimořádné setkání (24.3.2018) - Rituál jarní rovnodennosti + VÝSLEDEK

RITUÁL EILEEN - PROVODA 
*Uctění konce zimy. *Poděkování a puštění Morany *Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi. *Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Rituál pro členy LUZS, pozvané hosty, případně na doporučení některého z členů. ČÁST RITUÁLU viz níže.

XLIII. LUZS Jihlava (17.3.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XIX. Mimořádné setkání (březen 2018) - Rituál: velká evokace podle M.I.

Podrobnosti (místo, čas, podmínky účasti) e-mailem pouze pro pozvané.

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O NAŠÍ LÓŽI 7. 3. 2018 v Praze

Proběhne v rámci seminářů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí ve středu 7. března 2018 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma. Více zde: http://sekty.cz/seminare/

XLII. LUZS Jihlava (17.2.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

VI. LUZS Praha (sobota 3.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

43. setkání V.S.B.O. Praha (2.2.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Petr Kalač - "Cesta tarotu v českých zemích".

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLI. LUZS Jihlava (20.1.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

V. LUZS Praha (9.12.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XVIII. Mimořádné setkání (9.-10.12.2017) - Rituální malování velkého magického kruhu

Určeno všem členům a zájemcům o práci. Jedná se o celo-dvou-denní intenzivní práci.

Detaily zašleme členům a zájemcům v e-mailech.

42. setkání V.S.B.O. Praha (8.12.2017)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: "Kontinuita a diskontinuita v českých hermetických spolcích." (fr. Tabris z Lóže u Zeleného Slunce)
Anotace přednášky: Jaká je role a důležitost (ev. nedůležitost) kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a především konkrétně v současných českých hermetických spolcích? Jak to mají s kontinuitou na minulost a svoje nauky hlavní u nás fungující hermetické skupiny. V čem je kontinuita pro hermetické spolky důležitá? Kdy se hermetik obejde bez ní? A kde může být i na překážku?
Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

LUZS Jihlava - II. členská schůze (25.11.2017 odpoledne, večer), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x za rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem lóže. Místo a čas pouze pro členy - ODESLÁNO V E-MAILECH.

XL. LUZS Jihlava (25.11.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu:

Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir

DINGIR a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci. Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir. Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h. Program v detailu.

Zvláště doporučujeme odpolední pracovní skupinu Hermetismus, astrologie a magie dnes.

XXXIX. LUZS Jihlava (28.10.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

Zásvětí V. (27.9. - 1.10.2017)

Pátý ročník magického setkání Zásvětí, které se koná k období podzimní rovnodennosti od středy 27.9. do neděle 1.10.2017 v rekreační chatě Okrouhlík v Čížově u Jihlavy. Zásvětí je otevřený duchovní prostor pro sdílení a výměnu zkušeností nezávisle na ideologickém, filosofickém či náboženském směru. Setkání nepropaguje jeden duchovní systém nebo nauku a vítáni jsou všichni. Více v detailu. Stránky pořadatele ZDE.

XXXVIII. LUZS Jihlava (23.9.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

 

Obří hrad - Šumava

Lóžový výlet s přespáním na nejméně objasněné stavbě u nás. Rozsáhlý komplex vybudovaný ve zdánlivě nesmyslné lokalitě na zalesněném kopci (i tehdy) ve výšce 1010 m n.m. mimo jakékoliv stezky či hranice. Překvapila nás rozsah stavby, tj. délka původních ochranných zdí seskládaných nasucho z mnoha set tisíc kamenů. Archeologové se domnívají, že hradiště postavila keltská kultura. Je to ovšem pouze domněnka. Na místě nebyl nalezen ani jeden předmět doličný, takže datace je nemožná. Nejen vzhledem k tomu, že keltové moc kamenných hradišt nepostavili, ale také vzhledem k dojmu, který jsme na místě měli (hlavně v noci). Osobně jsem měl dojem, že jde o jakési "české Machu Picchu" jakési staré kultury. Z místa dýchalo posvátno, až děs. Rozhodně ne cokoliv, co by se dalo srovnat s hradbami a obránci. Foto v detailu.

XXXVII. LUZS Jihlava (5.-6.8.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVII. Mimořádné setkání (22.7.2017)

Mimořádná venkovní akce. Jihlavský Kámen mudrců + kamenné řady (vycházka, práce, rituál, přespání). Pouze pro pozvané hosty.

Letní filosofická škola 2017 (30.6.-7.7.2017)

Letošní téma: KONTINUITA A DISKONTINUITA. Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu. Detailní program níže. Další info: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2017/

XXXVI. LUZS Jihlava (18.6.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Religionistická konference: Gnóse (20.5.2017)

4. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Gnose a mystická cesta k Bohu. Akce se koná v sobotu 20.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

IV. LUZS Praha (19.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXIIII. LUZS Jihlava (30.4.-1.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Ekodny Olomouc 2017 (21.4.-1.5.2017)

27. ročník festivalu na téma: "Společná porada o našem světě."
Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit? Program besed EDO v detailu.

XXXIII. LUZS Jihlava (1.4.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

III. LUZS Praha (10.3.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXII. LUZS Jihlava (25.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXI. LUZS Jihlava (28.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

II. LUZS Praha (20.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Vánoční seminář Zdeňka Neubauera (16.12.2016, Praha)

Petr Pokorný (ETF): Smysl biblických Vánoc - Od Betléma ke kosmickému Kristu. Semináře se konají od 14:00 v seminární místnosti Katedry filosofie a dějin přírodních věd (přízemí vpravo na konci chodby). Více ZDE!

XXX. LUZS Jihlava (9.12.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXIX. LUZS Jihlava (25.11.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

I. LUZS Praha (18.11.2016), otevřené setkání! + VÝSLEDEK

V pátek 18. 11. 2016 (18:00-22:00 h.) dojde ke slavnostnímu otevření pražské pobočky Lóže u Zeleného Slunce (Jihlava), místo: Kavárna Divoké matky, Hybešova 2, Praha 8 - Karlín (asi 12 minut od metra Křižíkova, 7 minut od tram. Urxova). Více informací a program setkání (!) v detailu článku.

LUZS Jihlava - III. otevřené setkání (9.11.2016)

Ve středu 9. 11. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

20. MFDF JI.HLAVA (25.-30.10.2016)

V rámci každoročního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, se v Jihlavě (mimo dalších stovek filmů, přednášek, workshopů, koncertů a programu) koná dne 29.10. v 12:00 Dukal Edison v festivalové sekci "Dílny" přednáška "Radost z myšlení. Život filosofa, vědce, básníka a proroka Zdeňka Neubauera". Detaily ZDE! 

Mezi světy (26.-30.10.2016), Klášterec nad Orlicí

Mezi Světy jsou již tradičním setkáním lidí, kteří se aktivně teoreticky i prakticky zajímají o magii, šamanismus, hermetismus, pohanství, mystiku a další příbuzné směry.Můžete si zde vyslechnout přednášky od zkušených praktikujících, zúčastnit se rituálů a obřadů nebo si ve workshopech vyzkoušet různé techniky na „vlastní kůži“. V letošním roce se uskuteční již desátý ročník a tématem tentokrát bude „Strom života“. Více info: http://mezisvety.divinorum.cz/

 

XXVIII. LUZS Jihlava (14.10.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVI. Mimořádné setkání (24.-25.9.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Historia arcana et terribilis: Noc na Velhartickém hřbitově. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! "Sed et si ambulavero in valle mortis non timebo malum quoniam tu mecum es." 

XXVII. LUZS Jihlava (10.-11.9.2016), pouze pro členy a pozvané hosty!

Řádné setkání konající se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXVI. LUZS Jihlava (12.-14.8.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce dle Ars Invocativa (pozvaný host). Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - XV. Mimořádné setkání (30-31.7.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Ars Evocativa Goetica. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - I. členská schůze (22.7.2016), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x / rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem LUZS.

LUZS Jihlava - II. otevřené setkání (19.7.2016)

V úterý 19. 7. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXVI. ročník LFŠ (1.7.-10.7.2016)

Tematické zaměření XXVI. ročníku LFŠ (2016): Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita. LFŠ 2016 bude obsahovat své již tradiční bloky: filosofie - fil. vědy - politická fil. - religionistika a bude se opět konat v Dubu nad Moravou (mapa) na začátku letních prázdnin – od 1. do 10. července. Kompletní program ZDE!

LUZS Jihlava - I. otevřené setkání (30.6.2016)

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se uskuteční otevřené setkání se členy naší lóže a následným nočním venkovním rituálem (starořecký Akefalon na tajném místě). Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXV. LUZS Jihlava (18.6.2016 od 9:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Solar Plexus III. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Program v detailu.

Solar Plexus III. (17.-19.6.2016)

Solar Plexus je magické setkání k příležitosti letního slunovratu pořádané spolupracujícím spolkem. Program obsahuje přednášky, meditace, praxe, workshopy a rituály a po celý čas je prostor k diskuzi a sdílení jak osobních dojmů, tak i zkušeností. Lóže u Z.·.S.·. se samozřejmě podílí na programu formou teorie i praxe. Program vč. anotací v detailu. Web pořadatele ZDE!

LUZS Jihlava - XIV. Mimořádné setkání (28.-29.5.2016) + VÝSLEDEK

Workshop výroby magických hůlek. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Setkání se koná mimo Jihlavu.

XXIV. LUZS Jihlava (27.5.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Religionistická konference: Andělé a démoni v 19.-20. století (14.5.2016)

3. ročník výborných konferencí na Husistské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Andělé a démoni. Akce se koná v sobotu 14.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

XXIII. LUZS Jihlava (23.4.2016 od 16:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 16:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

XXII. LUZS Jihlava (19.-20.3.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce ARS SIGILLUM. Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

XXI. LUZS Jihlava (19.2.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

 

XX. LUZS Jihlava (15.1.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Zřídlo Brno - Minikonference Magie - Zimní slunovrat, obřady a rituály (19.12.2015)

Zveme vás na Minikonferenci Magie k oslavě Zimního slunovratu. Na pořadu dne budou dvě přednášky na téma Obřady a rituály v magii a Zimní slunovrat - zvyky a tradice. Na závěr proběhne divadelně pojatý obřad Obrození Slunce od magické divadelní skupiny O.D.E.M. Vstupné 50kč. Více v detailu článku.

IXX. LUZS Jihlava (11.12.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XIII. Mimořádné setkání (8.12.2015)

Mimořádná venkovní akce dle Ars Gnosticum. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

29. setkání V.S.B.O. Praha (4.12.2015) - VÚDÚ

4.12. od 19:05 hod bude Veronika Šulcová hovořit a diskutovat na téma: "Vúdú na Haiti: cesta tam a zase zpátky". Česká spisovatelka a autorka knihy "Vúdú" ( https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/ ) se v polovině listopadu vrátila z karibského "ostrova černých kouzel". Společně s dalšími přáteli pobývali u vúdúistické společnosti, účastnili se mnoha obřadů a podstoupili zasvěcení do tradičního haitského vúdú. Toto je její první popříjezdové informační setkání. Z části cestopisná a magická přednáška o cestě, místních zvyklostech a magii. Je dosti pravděpodobné, že přijdou i další zasvěcenci těchto kultů. Bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz.

Další program

Program dřívějšího data naleznete v sekci "Programový archiv": ZDE!