Androgyn

Oboupohlavní jedinec, vystupující často jako symbol v alchymii v obrazu bytosti, která je z poloviny muž a z poloviny žena. Naproti tomu hermafrodit je jediná bytost s mužskými a ženskými genitáliemi. 

Platon ve svém Symposiu uvádí, že to byl původní stav člověka a že teprve později došlo k rozdělení na muže a ženu. V lásce pak spatřuje věčnou touhu po opětném spojení. V alchymii je androgyn reprezentován často též tzv. Hermovou holí (v. Caduceus). Androgyn jako symbol vyjadřuje dvojnost (dualitu či polaritu) všeho jsoucího a její pohyb „vzhůru", k sjednocení protikladů mužského a ženského, pozemského a nebeského, světla a tmy, dobrého a zlého. Podle některých okultistů symbolizuje též dva proudy astrálního světla, Jónu a Hereb, od a ob (v.), resp. probuzenou a vystupující Hadí sílu (v.). Konečně vyjadřuje rozdělení pohlaví a z hlediska vnitřního člověka „stálý vnitřní koitus" (H. Masson), tj. polarizaci (nejen člověka a bytostí, ale všeho jsoucího), stav, který C. G. Jung nazývá „coincidentia oppositorum" (souběh protikladů). Alchymisté též symbolem androgyna vyjadřovali adepta (v.), vystoupivšího na vyšší vývojovou úroveň vnitřní jednoty, tj. dosahujícího určitého stupně sjednocení vnitřních protikladů, vyjádřeného též „vrcholením filosofického díla", „fermentací kamene". Podle H. Massona (1970) je to podvojný Merkur, složený z jednoduchého Merkura lunárního, ženského a Merkura „sířeného", solárního, mužského, Merkura, který je předstupněm vývojově vyšší fáze alchymistické transmutace, stavu, který se nazývá Rebis, tj. dvojitá věc (rozumí se sjednocení mužského a ženského  viz též Yin a Yang). Vše existující je podvojné v tom smyslu, že obsahuje protikladné vlastnosti, vytvářející vnitřní napětí a současně tendenci k sjednocení, což je základní aspekt esoterně pojatého života věcí a jevů, ale i bytostí a idejí atd. Symbol androgyna poukazuje na to, že v samé struktuře prvotní substance (původního chaosu) je obsažen princip věčného „vnitřního koitu" jako základní dynamický princip vývoje. Koexistující polarity nejsou statické, nýbrž dynamické, a jejich tenze vytváří předpoklady restrukturace na vyšší vývojové úrovni. Tento vývoj je dán jako možnost, nikoli jako nutnost. Masson správně poukazuje na to, že symbol androgyna souvisí s esoterně pojatým vztahem Adama a Evy v biblickém příběhu, resp. v judaistické či kabalistické tradici s pojetím pozemského Adama a jeho vývojově vyšší formy, hermafroditního Adama Kadmona. Dále jsou tu naznačeny mytické souvislosti s vousatou Afrodítou a Diem nesoucím ženské prsy. Také v józe, jak dále připomíná Masson, je cílem nalezení praexistenciální jednoty „atmá", která je původně rovněž bipolární jako každá existující entita. V mužském Šivovi je přítomna ženská vitální síla („Hadí síla", „kundalini"), která směřuje k sjednocení s mužským principem. K tomuto sjednocení se dospívá cestou „pravé" a „levé" stezky; pravou reprezentuje klasická jóga, ale také např. mystika a některé formy magie, levou pak určité druhy tantry (v.), např. tzv. metoda „maithuna" (v.), spočívající v kontrole ejakulace, respirace a imaginace v průběhu koitu a jeho vrcholu, orgasmu, neboť, jak uvádí Masson, také lingam (penis) hraje roli prostředníka v rekonstituci obou polovin androgyna. Z uvedeného je patrno, že symbol androgyna je esoterním symbolem par excellence a že vyjadřuje, mimo jiné, nejen skrytou konstituci věcí a jevů, bytostí, idejí atd., ale i esoterní principy vývoje, jehož hlavním aspektem je sjednocování protikladů ve vnitřní jednotu.
Zdroj: Nakonečný M.: Lexikon magie, Ivo Železný - Praha 1995

Další obsah této kategorie

Alchymistická symbolika

Alchymisté byli od samého počátku svého „umění“ zavázáni k mlčenlivosti a veškeré své znalosti zveřejňovali pouze v podobě symbolů a tajných šifer. Jejich návody na přípravu nejrůznějších látek byly zakódovány, popř. v nich byla pro pojmenování jednotlivých substancí, ale také pro popis alchymistických činností, použita krycí jména. Co se za tajemnými symboly skrývá, mate nejen dnešní alchymistické nadšence, ale vyvolávalo to zmatek i v řadách alchymistů, kteří se snažili zopakovat experimenty svých předchůdců. Nejasnosti mohly být způsobeny také tím, že mnohá tajemství alchymie se předávala ústní formou, z mistra na učně – podobně jako výrobní postupy řemeslníků. V detailu GALERIE ALCHYMISTICKÝCH SYMBOLŮ.

Alchymie

Původ slova není zcela jasný, ale zdá se, jak tvrdí někteří znalci, že je odvozen ze staroegyptského výrazu „khemi", tj. černý, nebo přeneseně Egypt (země Khemi), protože alchymie byla nazývána též „egyptské umění" a starý Egypt byl pokládán za zemi, kde byla alchymie intenzívně pěstována, nebo kde dokonce vznikla. 

Alegorie

Slovo pochází z řečtiny a znamená jinotaj nebo vyjádření něčeho, např. abstraktní ideje, obrazem. Příkladem je alegorie spravedlnosti, vyjádřená postavou ženy držící v jedné ruce váhy, v druhé meč a mající zavázané oči. 

Alkahest

Alchymistický termín pro roztok, jehož se užívalo jako univerzálního rozpouštědla, čímž Paracelsus a van Helmont rozuměli substanci, která rozkládá látky a odděluje v nich jejich pralátku (v. materia prima). 

Anima Mundi

Latinsky duše světa, pojem vyjadřující u Paracelsa a G. Bruna jejich panpsychismus, tj. názor, že vše existující je oduševnělé, každá entita jsoucna má svou „duši", a tedy

Azóth

Alchymistický termín převzatý z arabštiny, jímž byl označován oživující princip, ztotožněný někdy s Merkurem (rtutí). Podle jiných autorů je to uměle vytvořené slovo z prvního a posledního písmene abecedy (AZ). Eliphas Lévi jej nazývá „tajemným agens velikého díla" a chápe jej jako „zmagnetizovanou elektřinu".

Caduceus

(Též Merkurova nebo Hermova hůl.) Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřuje základní povahu astrálního světla (v.), jeho polarizaci ob a od (v.). E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva do sebe spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: 

Corpus Hermeticum

Soubor hermetických spisů, jichž původ spatřují hermetikové ve starém Egyptě a připisují je legendárnímu Hermu Trismegistovi (Třikrát mocnému Hermovi, což je řecké pojmenování egyptského zasvěcence Thovta). 

Elixír

Alchymistický termín pro kámen mudrců (v.) připravený v tekuté podobě jako všelék (tzv. panacea) a prostředek k omlazování a prodlužování života. U Indů tzv. soma (v.). 

Hermetická svatba

Podle Fulcanelliho jde o spojení dvou těl, z něhož vzniká „nebeská rosa". Latinské slovo „ros" pro rosu má etymologickou příbuznost se slovem „rosa", latinsky růže, a bratrstvo Rosae Crucis (v. Rosekruciáni) bylo nazýváno také Fraternita s Rosis Cocti (Bratrstvo sražené rosy), což

Kámen mudrců

Ústřední pojem alchymie (v.), neboť vyjadřuje nejvyšší cíl alchymického umění. Byl též nazýván „kamenem filosofů" (Lapis philosophorum), „poslední hmota" (Ulíima mateři a) či jinak. Je to konečný produkt tzv. Velkého díla (Magnum opus), případně Magisteria Slunce a existuje ve formě červeného prášku (resp. zrnek nebo granulomů) či tinktury.

Magistérium

Termín vyjadřující v alchymii tajemství procesu přípravy „filosofického kamene" (v. Kámen mudrců), resp. „filosofický kámen" sám. 

Materia Prima

(Latinsky „prvotní hmota".) Ústřední pojem alchymie (v.) a současně jedno z jejích největších tajemství, neboť co bylo prapůvodní hmotou, resp. její podstatou, je stále předmětem dohadů. 

Quinta Essentia

Vedle čtyř podstatných látek, vyjádřených termíny živlů, rozlišoval Aristoteles ještě pátou podstatnou látku, jíž rozuměl éter. Pojem se též označuje slovem kvintesence a rozumí se jím podstata nějaké věci vůbec.

Smaragdová deska

Základní dogmata hermetismu jsou obsažena v tezích tzv. Smaragdové desky, která je údajně dílem staroegyptského boha Thovta, nazývaného Řeky Hermes Trismegistos (Hermes Třikrát mocný), a která 

Spagyrie

V termínu spagyrie se uplatňují dvě řecká slova: „spao", které znamená „vytahovat" (extrahovat), a „ageiro", které znamená sbírat, spojovat  v pojmu je tedy obsažena základní alchymická zásada „solve et coagula" (odděluj a spojuj). 

Symbol

Pojem odvozený z řec. slova „symbolon" nebo „symbalein", což znamená směs nebo sloveso smísit. Vyjadřuje se tím, že symbol, tj. nějaký předmět nebo obraz, je ve spojení s něčím, nebo přesněji, že něco zastupuje. Znamená to, že svými vlastnostmi vyjadřuje něco podstatného z toho, co zastupuje, co symbolizuje, a užívá sé ho proto, že podstaty některých věcí jsou těžko vyjádřitelné slovy. 

Theatrum Chemicum

Proslulý sborník alchymických traktátů, sestavený E. Zetznerem a vydaný latinsky r. 1659. Sborník má šest dílů a obsahuje významné alchymické spisy, jako např. G. Dornea C lavis totius philosophiae chemicticeae (v němž je zahrnuta též Physica Hermetis Trismegisti),

Transmutace

Pojem, kolem něhož se koncentruje celá alchymie (v.); ta je v podstatě naukou o přeměnách; v užším smyslu o přeměnách obyčejných kovů v ušlechtilé kovy stříbro a zlato, v antropologickém smyslu o duchovní přeměně člověka. 

Turba Philosophorum

Latinský název starého alchymistického spisu, který A. E. Waite přeložil do angličtiny pod poněkud volným názvem Sněm filosofů. Jedná se o nejstarší latinsky psaný traktát o alchymii, který

Unus Mundus

Alchymisté tímto výrazem označovali jednotu světa, existující jako jednota protikladů, která se v našem vědomí odráží jako fenomenální odlišnosti věcí a jevů, jako rozdíl mezi materiálním a duchovním atd. .....

Arkánum

Latinské slovo arcanum znamená tajemství. V hermetismu se používá ve dvojím významu: (1) ve spojení s tarotem (v.): dvaadvacet hlavních tarotových karet se označuje jako „velká arkána"; (2) ve spojení se spagyrií ....

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!