Azrael - 73. génius, anděl smrti a posledního soudu

Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia - "toho jehož jméno není radno vyslovit". Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet.

72 GÉNIŮ
*Jména 72 géniů (či andělů Božích) jsou utvořena pomocí kabalistické metody Notarikon ze tří tajemných veršů 2. knihy Mojžíšovy 14:19-21 (= 3x72 he. znaků).
*Každé z hlásek hebrejské abecedy je zdrojem určitých sil. Kombinací, přemisťování a permutacemi pak kabalista formuje, řídí a směruje vytvořenou sílu.
*Každý génius je reprezentantem jednoho z mnoha paprsků sil, vycházejících z božství. Proto kabalisté ve svých operacích používají vždy jména těch géniů, kteří jsou přiřazeni zamýšleným silovým účinkům. Podobně „potřebná“ je také znalost jmen démonů (např. lemegeton), neboť jméno vystihuje podstatu a proto je možné jim pomocí jmen vládnout. *Pro hermetiky bylo v této otázce jistě významné učení Léviho, že „andělé jsou emanacemi světla, nikoliv však podstatou a rouchem, nýbrž zosobňuje je odlesk a božský vliv. Andělé touží být lidmi. Dokonalý člověk, bohočlověk, je nade všemi anděly".
*Se systémem 72 géniů pracoval například již Agrippa z Nettensheimu (1486-1535, viz: De occulta philosophia) nebo Athanasius Kircher (1601-1680, viz: Oedipus Aegyptiacus)
*72 géniů je občas srovnáváno s tzv. Šém HaMeforašem, tj. 72-písmenným jménem Božím, s jehož pomocí lze konat zázraky. 

73. GÉNIUS
*Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia - "toho jehož jméno není radno vyslovit". Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet. 

PŮVOD
*Azrael, z arabského Azra'il (عزرائي) nebo Azra'eil (عزرایل), tj. "Bůh pomáhá". V islámsko-perské tradici je nazýván  'Izrāīl (عزرائیل), v Zoharu je nazýván Azriel (עזריאל). V Tanachu je Azrael identifikován s Andělem smrti a je nazýván různými jmény: anděl ničení (מַלְאָך הַמַשְׁחִית), kati (מְמִיתִים), anděl propasti aj. V Koránu se Azra'il neobjevuje, místo něho se objevuje buď jméno Abou-Jaria (أبو جارية), nebo Malaikat Al-Maut (مليكة الموت) (dosl.: "andělé smrti"). 
*Dle náboženské tradice bývá uváděn coby bytost sídlící ve třetím nebi. Má čtyři tváře a čtyři tisíce křídel a celé jeho tělo tvoří oči a jazyky, jejichž počet odpovídá množství lidí obývajících zemi. Izrail je často zpodobnován jako stojící jednou nohou na mostě, který spojuje nebe s peklem.
*Azrael se stal andělem smrti velice zajímavým způsobem. Když se Bůh rozhodl stvořit Adama, poslal Michaela, Gabriela a Israfila na zem, aby tu sebrali sedm hrstí hlíny, kterou chtěl Bůh na stvoření prvního člověka použít. Země mu nechtěla vyhovět, protože si myslela, že lidé způsobí jen bolest a trápení. Po tom, co se třem andělům nepodařilo splnit jejich úkol, poslal Bůh na zem Azraela. Ten si vzal hlínu násilím a vrátil se s ní do nebe. Bůh ho za to odměnil svým rozhodnutím, že Azrael bude v okamžiku smrti osvobozovat lidskou duši z fyzického těla.


KOMPETENCE
*Vládne nad posledními věcmi člověka, je jedním z andělů zkázy, pomáhá Bohu dohlížet na Zemi.
* V židovské mystice bývá ztotožňován se ztělesněním zla, nikoli nutně či specificky přímo se samotnou smrtí. V islámských zdrojích je obvykle uváděn jako podřízený boží vůli "těšící se nejhlubší úctě" spíše než jako pouhé zosobnění smrti. 
*Odděluje duše od těla všem bytostem (vč. džinů-démonů i andělů) a převádí je branou k poslednímu soudu. V knize života a smrti (ספר חיים ומוות) zapisuje a maže jména při narození a smrti. Zemře jako poslední na příkaz Boží ("Zemři!").
*Zvláště se vzývá v těžké hodině smrti, kdy při těžkém utrpení člověk nemůže zemřít. "Umírající rabíni v okamžiku posledního výdechu vzývali jej táhlým tónem, načež se jejich duše odpoutala od těla."
* Vláda zmíněného génia se vztahuje také na příčinu smrti a její okolnosti - tj. pohřeb, dědictví, odkazy. Lidé pod jeho vládou narození milují osamělost, vzdalují se hlučných společností, vyhledávají smutná a opuštěná místa.
*Azrael může být vzýván, když se zkoumají minulé životy nebo okultní témata!

VOLÁNÍ
*Azrael se přivolává 1. a 2. veršem, 130. žalmu v řečtině: εκ βαθέων εκέκραξά σε κύριε; κύριε εισάκουσον της φωνής μου γενηθήτω τα ωτά σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου (Ek batheón ekekraksa se, Kyrie. Kyrie, eisakúson tés fónés mú genéthétó ta óta sú prosechonta eis tén fónén tés deéseós mú.)
nebo v latině: De profundis clamavi ad te, Domine; Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae. 
*Jeho atributy jsou předměty a témata evokující smrt (černá barva, kosti, hřb. svíce, apod.)
*Ke snadnější komunikaci slouží též jeho singatura a saturnské kuřidlo (např. směs pelyněk+bez+konopí, aj.).


ZDROJE
www.luzs.cz; en.wikipedia.org/wiki/Azrael ; Death_(personification)
www.sacred-texts.com/asia/flhl/flhl30.htm 
Moučka, Ladislav  - 72 talismanů merkurské sféry (Praha : Půdorys, 1998)
Iglauer, Jan - Kabbalistická astrologie (samizdat)
Webster, Richard - Encyklopedia andělů ( Praha : Volvox Globator, 2009)
Dluhoš, Marek - Kabalistická teurgie (Praha : Vodnář, 2009)
Zohar 2:202b; Qur'an 32:11; Qur'an 31:34
Bible: II Kings 19:35; Exodus 12:23; II Sam. 24:16; I. Chronicles 21:15; Jób 33:22; prov. 16:14


© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 12/2016

Další obsah této kategorie

Pierre de Lasenic: Desatera

Slavné "Lasenikovo desatero", o kterém Jan Kefer ve své knize Theurgie řekl: „Tyto morálky byly ztělesněny v ideál, boha a tak ve stejném pořadí můžeme uvažovati náboženství Venušino, Mariovo, Apollonovo, Mitrovo, Brahmovo, Isidino, Dionysovo, Saturnovo, Jahveho, Kristovo. .... Nelze pokračován v uvádění desater ostatních; desatero Mojžíšovo zkamenělo a nachází se dodnes v našich chrámech a ostatní by příliš urážela líné mozky svým kacířstvím." Níže plné znění Desatera. (Dov)

Weinfurter - příběh mystika II.

Dokončení článku: Weinfurter - příběh mystika I.

Weinfurter - příběh mystika I.

Na Weinfurtera se chodilo, jako se chodí na populární hvězdy showbyznysu. Jako zakladatel české mystické školy se stal známým i za hranicemi naší země, jeho základní dílo bylo přeloženo do několika jazyků a domácími i zahraničními autory ezoterní literatury je dodnes citováno jako zdroj. Uctíván i opovrhován vedl mystický spolek, který s různými přestávkami trvá dodnes. 

Universalia

Universalia nyní Univerzalia je společnost českých hermetiků. Byla založena nejprve jako Volné sdružení pracovníků okkultních roku 1920. Volné sdružení bylo vedeno Pierrem de Lasenic a poté jej vedl Karel Mach. 24.června 1927 bylo ustanoveno členy kroužku volné sdružení Universalia. Jeho prvním předsedou se stal Jan Řebík, poté však tuto funkci převzal Jan Kefer. Universalia prováděla v období 1. republiky bohatou ediční činnost. Jejím prostřednictvím byla vydáno množství hermetické literatury a díla Eliphase Léviho, Paracelsa, Petra z Abana, také díla členů a několik grimoárů. 

Malostranský ďábel Jiří Arvéd Smíchovský

Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu v rozhovoru na téma J.A.Smíchovský na radiu Wave. Celý příspěvek k poslechu v detailu článku. (Dov)

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Kašpárek se ani čerta nebojí

Krásný text k loutkovému divadlu z roku 1929.  (Kašpárek se ani čerta nebojí : žert ve 3 jednáních / Frant. Čech. -- Praha : A. Münzberg, 1929. -- 32 s. ; 16 cm. -- (Knihovna našich loutek ; č. 22)

PhDr. Jan Kefer - Odvolání ke Krajskému soudu ze dne 15.3.1941

Krajskému soudu trestnímu  v Praze.
Ve věci trestního oznámení, které na mne p. ing. Luň u tohoto soudu učinil, odvolávám se na svoji písemnou obhajobu ze dne 10. března 1941 a ve lhůtě mi povolené předkládám k provedení odstavce C. zmíněné obhajoby vědecký popis a výklad provedených prací.

Černé slunce

Tajemné Černé slunce ... talisman, archetyp, signatura či klíč? Černé slunce je známé již od starověku. Černé slunce uctíval i řád SS - Thule.

Hermetická symbolika

Hermetická symbolika je základní znalostí adepta. Co nelze vyjádřit slovy, lze jednoduše říci symbolem. Jazyk symboliky je důležitý jak pro vhled a pochopení hermetických věd, tak pro otevření tzv. hermetických smyslů (kdo má oči k vidění a uši k slyšení). Lóže U Zeleného Slunce vytvořila tuto obsáhlou, ucelenou a u nás ojedinělou tabulku. Dov.

Postavení mága v univerzu

Níže prezentuji obrázek Roberta Fludda zobrazující postavení člověka v nebeské hierarchii.

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Pojednání o Goetii

Každá magická evokace je vlastně evokací démonickou,chápeme-li slovo démon v jeho původním významu,to jest vystihující astrální bytost dobrou i zlou z hlediska mravního,dokonalou nebo nedokonalou z hlediska magického.

Seznam mytologických předmětů

Legendární mytologické předměty z legend, bájesloví, posvátných textů, mytologií, folklóru a náboženství celého světa. Text je v angličtině.

Nekromancie (Necromancy)

Nekromancie (z řeckého νεκρομαντία, nekromantía, ze slov νεκρός – nekrós – mrtvý a μαντεία – manteia – věštění) je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. V literatuře se vyskytují i tvary nigromantie či nigromancie, odvozené z latinského niger -černý a řeckého μαντεία – manteia – věštění, jedná se však o nesprávný tvar, vzniklý ve středověku zkomolením původního řeckého slova νεκρομαντία. Z tvaru nigromant pak zřejmě vznikl ve slovanských jazycích kalkem výraz černokněžník. Článek je prozatím v angličtině. 

Jan Kefer - Theurgie

Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer. (Praha, 7. července 1938). Theurgie náleží do oboru hermetických věd. Je to jakási nejvyšší hermetická věda. Praví-li se, že hermetismus byl vědou chrámovou, tedy kat exochén to platí o theurgii.

Rozcestí duchovní pouti

Projevy psychospirituální krize mohou být velice různorodé a jejich formy i intenzita velmi individuální. Jedná se o síly, které se nedají jednoduše zařadit do přesných určujících tabulek, proto i uvedené rozlišení a další kategorizaci berte jako orientační, nikoli jako jediný možný popis.

Ladislav Klíma - Cogitata

Podařilo se nám získati z pozůstalosti jednoho z nejpůvodnějších českých filosofů nové doby, zemřelého Ladislava Klímy několik archů jeho dosud neuveřejněných soukromých literárních zápisků. Vzhledem k tomu, že Klímova filosofie přes jeho naturalistickou originalitu podání, dotýká se metafysických problémů mnohdy více a bezprostředněji, než mnohá z děl hermetické filosofii přímo věnovaných a jako taková titulovaných, domníváme se, že se zavděčíme svým čtenářům, publikováním několika ukázek Klímových poznámek, tak, jak si je autor psal ve formě deníku; jsou, obrazně řečeno, malým' okénkem do dílny, tohoto průkopníka nového a bezesporně originálního směru a dávají mnoho námětů k  přemýšlení.

 

Pierre de Lasenic - Egypt

Mnozí z mnohých t. zv. „adeptů a osvícenců", odvažují se označovati jednu z nejstarších nám známých esoterních kultur — Egypt, za mrtvou, neuvažujíce o tom, že všechno nové, co navazuje na tradici spojuje se přímo na moudrost země Khemi, jež proniká svými závratnými ideami až k základům všech náboženských systémů dneška, křesťanství nevyjímaje. 

Pověst o Faustově domě

Pro odlehčení naší těžké černé magie níže zveřejnuji dvě strany z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí týkající se našeho oblíbeného Fausta.

Howard, R.E. - Černý kámen (komiks)

Pro zajímavost zde reprodukuji část komiksové povídky Netvor z monolitů (na motivy R.E.H.) zobrazující krvavý obřad přivolání démona včetně signatur (náramek). Jak jistě všichni víme, R.E.H. se zajímal o okultismus a jeho přátelství s H.P.Lovercraftem také není náhodné (krom toho byli oba psychicky labilní). Podobnost s Cthulhu je očividná. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Endokrinní systém - žlázy s vnitřní sekrecí

Endokrinní žláza je žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve. Jde o složitou soustavu navzájem funkčně propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. Tento článek je doplňkem ke článku "Centra síly". (Dov)

Filmy a seriály s magickou tématikou

Postupně doplňovaný seznam filmů a seriálů, kde hraje nějakou roli magie, griomoáry, slavné magické osobnosti, změněné stavy vědomí apod. Seznam je ryze subjektivní, takže pravděpodobně s některými filmy nebudete souhlasit. Stejně tak i kvalita (posouzení nechám na každém). Název každého filmu funguje zároveň jako odkaz na detailní popis na ČSFD. (Dov)

Čtyři filosofické koncepty magie

Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. (Dov)

Současné diskurzivní koridory magie

Níže reprodukuji zajímavou tabulku sestavenou Jozefem Karikou a poskytující dobrý základ-přehled ke studiu. Upozorňuji, že pro magickou celistvost a jistého postmoderně-magického "neulpívání" by měl mít současný hermetik povědomí a přehled o všech těchto "směrech". (Dov)

Magie a synchronicita

V životě někdy dochází k velmi zvláštním shodám okolností. Tyto shody se materialisticky orientovanému pozorovateli zdají být náhodné, avšak jejich nepravděpodobnost leckdy přiměla hloubavější jedince k zamyšlení nad tím, zda se v pozadí těchto událostí neskrývá nějaká zákonitost či řád. 

Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)

Východy a západy slunce

 Souřadnice místa: E016°42’, N49°09’ (Brno); Pozor. Světový čas = ! Léto: + 2 h; Zima: + 1 h !

Hermetická časová osa

Časová osa důležitých osobností a děl od 13.stol.př.n.l. do konce 20.století. (neúplné)