Bohové slovanů

*Vývoj slovanských náboženských představ souvisí s procesem jejich etnogeneze, odrážející se ve vrstvách panteonu. 
1. Nejstarší vrstva tvoří baltoslovanské jádro uchovávající indoevropské tradice. Jde o božstva uctívaná všemi Slovany - Peruna a Velese. Tvoří prvotní polaritu s kořeny v indickém Rgvédu. Slované také ze všech kmenů zachovaly nejdéle pohřbívání ohněm (žárový ritus).
2. Další výrazná vrstva je íránská, projevující se tak silně, že nemohla být důsledkem pouhého "vlivu", ale spíše delšího společného soužití a účasti na slovanské etnogenezi. Projevuje se v kultu ohně a slunce, náznacích dualismu i postavách některých bohů (Svarog, Dažbog, Stribog, Mokoš, Chors, Simargl).
3. Nejslabší vrstva pochází k kontaktů slovansko-germánských. Jde hlavně o podobnosti v atributech hlavních božstev Thora a Peruna a v protikladech válečných a hospodářských božstev (Ásové a Vanové).
4. Nejmladší vrstva projevující se pouze v oblasti polabsko-pobalské (poslední bašta). Božstva jsou novotvary, nemající v jiných slovanských krajích obdoby (s výjimkou Svarožiče). Představují vtělení starých božstev se sdruženými funkcemi, které symbolizuje i mnohohlavost. Pouze v této lokalitě se též vyvinula kasta kněží o organizovaným kultem a chrámy.

O některých z Bohů více v samostatném článku. Zde přehled a funkce.

BOHOVÉ HLAVNÍ
(vše-slovanští)
*U českých Slovanů jsou doloženi pouze Perun a Veles.
PERUN (Gromovnik)
Perun je bůh bouře, hromu a blesku, války, boje a válečníků, patron práva a ručitel smluv (trestá křivopřísežníky), ochránce lidí.
VELES
Pán podsvětí, rohatý temný bůh lesa a divočiny, skotu, lovu, magie, obchodu a hojnosti, plodnosti, ochránce majetku a společenského řádu, nepřítel Peruna.
DAŽBOG - SVAROŽIČ
Dárce života ("dažd"=daj, dej) a bohatství (ve smyslu Slunce, které poskytuje svým teplem a světlem úrodu na zemi), sluneční bůh, syn Svaroga, bůh ohně a kovářství. 
SVAROG
Bůh nebeského světla a ohně, stvořitel a otec bohů i slunce, nestará se o pozemské věci. Dle náznaků snad v nejstarších dobách bůh hlavní, kterého si přinesli ze své domoviny (?).


BOHOVÉ VEDLEJŠÍ
*Každý kraj, země a slovanský kmen měl svá lokální božstva.
SVANTOVIT 
Bůh hojnosti, ochrany a úrody, nejvyšší bůh u polabských Slovanů (Rujana).
MOKOŠ
Bohyně luny, ženskosti, plodnosti, osudu, vláda nad temnými silami, možná personifikace Matky Země.
LADA (Vesna)
Bohyně mládí, lásky, krásy, harmonie, sexu, plodnosti, paní jara a květů, patronka dospívajících dívek. Zpodobňována jako veselá, velmi krásná, mladá, s plnými ňadry a blonďatými  vlasy vlajícími ve větru. Její atributy jsou: pravotočivá svastika, srdce, labuť, jelen, svazek obilí, jarní květiny, bříza, pivoňka, sněženka, třešeň, afrodisiaka, falické a sexuální symboly, slunce a teplo.
Spolu s Živou a Moranou tvoří trojici bohyň, které jsou v souladu s jednotlivými životními etapami životního cyklu ženy, tedy za archetyp panny (mladé dívky), matky a stařeny. Obdobnou trojici tvořily v Řecku bohyně Démétér, Persefona a Hekaté, v hinduismu to pak jsou Sarasvantí, Lakšmí a Párvatí.
JARILO (Jurja)
Jarní bůh, sluneční božstvo znovuvzkříšené přírody, druh Lady. Zpodobňován jako krásný mládenec s věncem jarních kvítí na hlavě, bosý, držící hrst obilných klasů. Nepřemožitelný bojovník nesoucí vítězství světla a zeleně, který osvobozuje Ladu z podsvětní říše Irij. Jako vítězi nad zimními bohy může probouzet na zemi jarní síly k životu svým sňatkem s Ladou.
JAROVIT (Gerovit, Herovith)
Sporné božstvo. V  Pomořansku (nížiny kolem Baltu) šlo o válečné božstvo, jehož atributem byl ohromný zlatý štít, který byl podle tradic nesen v čele vojska na znamení vítězství.
Herbord: „…obrovský štít visící na stěně, umně potažen zlatými plátky, jehož se nesměl dotknout žádný smrtelník, protože na něm bylo nevím co posvátného…se nesnímal ze svého místa jindy než v době války. Jak jsme posléze zjistili, byl zasvěcen…bohu Jarovitovi, který se latinsky nazývá Mars, a oni věřili, že s ním vpředu zvítězí v každé bitvě.“
V jiných oblastech (Braniborsko) uctívali Jarovita jako nositele jara a obnovy sil v přírodě. Jméno složeno z "jar" = "síla" jak válečná tak plodivá a "vit" = "živoucí".  
TRIGLAV (Trojan)
Neznámý a neurčitý bůh. Vládne zemi mrtvých, pán podsvětí, nebe a země (trojhlav), noční démon, vše vidí.
ČERNOBOG
Neznámý a neurčitý bůh. Bůh tmy a zla, vládne od letního slunovratu. 
BĚLBOG
Neznámý a neurčitý bůh. Bůh dobra a světla, vládne od zimního slunovratu. 
PROVE
Bůh soudu a spravedlnosti. 
CHORS 
Neznámý a neurčitý bůh. Bůh (bohyně) měsíce a noční oblohy, spojován s nočními démonickými bytostmi (víly apod.). Je ovšem možné, že Chors je pouze jiné jméno boha Dažboga (Slunce). V knize "Slovo o pluku Igorově" se praví: "... kníže Vseslav při svých ročních potulkách předstihoval jako vlk velikého Chorsa." Etymologicky je možné, že slovo "chors" pochází z řeckého "chrysós" = zlatý.
ŽIVA
Bohyně plodivé životní síly, esence přírody, dárkyně života.
MORA (Morana, Morena)
Bohyně smrti a znovuzrození, zimy, nočních můr, přechodu mezi světy. Zpodobňována jako stařena v bílém, vyhublá, ohnutá, není vidět do tváře, smrt, chlad, hrůza v ruce zkroucená hůl s lebkou na vršku. Její atributy: kosa (srp), lebka, netopýr, havran, ropucha, narcis, vrba, kapradí, oměj, rulík, tma, chlad, mák, kmín
MATKA ZEMJA
Bohyně Země (sama Země), základ všeho života, Gaia
PORENUT a PERUNIČ
Neznámý a neurčitá bohyně a bůh. Dcera a syn Peruna.
POREVIT
Neznámý a neurčitý bůh z pomořanské Rujany. Etymologie i funkce je nejasná.. 
RUGIEVIT (Ruevit, Rujevit, Rudgievit)
Neznámý a neurčitý bůh z pomořanské Rujany. Jméno pravděpodobně znamenalo "Pán Rujany". Jeho kult mohl být starší než pozdější a mocnější Svantovit. 
STRIBOG (Stříboh, Striw, Strigoň)
Bůh větrů (pravděpodobně mrazivého), vládce nebe, vzduchu a počasí. Je v úzkém vztahu se sluncem, vodou, počasím a s dušemi zemřelých. Vyznačuje se vševědoucností a byl často žádán o věštby.  Zpodobňován jako děd s dlouhým šedým vousem, vlajícím ve větru, roztrhané šaty nebo jako stařec se zakovanými ústy, dýchající jen mezi zuby - kdyby měl ústa volná, způsobilo by to konec světa. Jezdí na bílém koni.
Kmen slova "-stri" souvisí pravděpodobně se slovem "strnout, ustrnout". V knize "Slovo o pluku Igorově" se větry nazývají "vnuky Stribogovými".
ROD 
Bůh zrodu (sesílá duše na zem ke zrození), koloběhu života a smrti (kult předků) a lidského osudu.


ZDROJ

Plesinger, Tomáš: Svět Slovanů. Nakladatelství Plesinger, Jihlava 2017

Další obsah této kategorie

Alfons Mucha - roční období

Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) byl český malíř a designér období secese, které je v angličtině a francouzštině známo pod francouzským označením Art nouveau (nové umění). Níže několik jeho obrazů ztvárňující 4 roční období. 

Lesní démon Lešij (Lesnik, Lesovik)

Hlavní lesní bytost a vládce lesa a magie (podobně jako řecký Pan). Lešij žije osamotě v hlubokých lesích, odlehlých loukách a divočině. Chrání lesní zvěř a ptactvo, zejména medvěda, který je jeho strážcem. Umí se měnit ve strom nebo zvíře . V lese může být velký jako strom, na loukách velikosti trávy. 
Zpodobňován jako mužík porostlý chlupy se zelenými vlasy a vousy, dlouhými zahnutéými drápy. 

Lesní a polní bytosti Slovanů

*Zprávy o uctívání lesních bytostí jsou velmi staré. Staré prameny mluví o uctívání stromů, ve skutečnosti nešlo o kult stromů jako takových, nýbrž o kult duchovních bytostí, které v určitých stromech nebo hájích přebývaly.

Přírodní duchové a démoni Slovanů

*Daleko rozsáhlejší oblast přírodního kultu Slovanů, oživujícího přírodní zákony a síly, tvořily početné bytosti nižšího řádu - duchové elementů, vegetační démoni, bytosti osudu, duchové domovů a lidští démoni. Jsou výrazem instinktivního, polosnového prožívání přírody a osudových sil, zasahujících do lidského života. 
*Člověk spjatý s přírodou se sice snadno zřekl bohů a nahradil je svatými, tvrdošíjně však lpěl na bytostech, jež atavisticky vnímal v přírodních jevech a s nimiž se stýkal pomocí magických praktik. Z této staré víry se zachovaly v podobě tradic, jejichž původní smysl byl povětšinou zapomenut.
*Starým domácím názvem pro démony byly výrazy div, diva a běs.
*Víra v duchy vznikla na stupni vědomí, kdy člověk žil více v instinktech než v intelektu, kdy se člověk necítil být svým vědomím uzavřen v sobě, odděleně od svého přírodního prostředí, nýbrž je prožíval intimně jako procesy vlastního těla.  Svět se mu nejevil jako souhrn abstraktních sil, jak tomu bylo později u vyvinutého intelektu, ale jako svět bytostí, které ovlivňují jeho život v příznivém nebo nepříznivém smyslu. Dokud toto atavistické, polosnové prožívání přírody v něm bylo silnější než intelekt, potud žádná vnější moc nemohl z něho vymýtit představy o přírodních a nad smyslových bytostech.

Boginja Morena (Морена)

Marzanna (v polštině), Morė (v litevštině), Morana (v češtině a slovinštině), nebo Morena (ve slovenském a ruském jazyce), nebo také Mara, Marzena, Morana, Morena, Mora nebo Marmora je slovanské bohyně spojená s rituály založenými na myšlence smrti a znovuzrození přírody. 

Bog Veles (Велес)

Veles či Volos je slovanským bohem skotu, podsvětí, divočiny a bohatství, lze jej také spojit s magií, věštěním, básnictvím a lovem. Písemné prameny i lidová kultura svědčí o tom, že Veles patřil k nejdůležitějším slovanským bohům. 

Boginja Lada (ЛАДА)

Slovanská bohyně mládí, nespoutané lásky a krásy, sexuality a plodnosti. Mezi jinými národy je známá jako Freya, Isis nebo Afrodité, tradičně spojována s Venuší. (Dov)

Bog Perun (ПЕРУН)

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Nejmocnější slovanský bůh, vládce bouře a hromu, někdy též považován za patrona bojovníků, který v době válek vystupuje do čela slovanského panteonu, aby zajistil vítězství našim zbraním a ochránil ty, kteří jdou do války. V době míru je bohem deště, bouře, hromu a blesku, přinášeje úrodě vláhu.

Slovanské svastiky

Slovansko-Árijské Svastiky (Svargy) byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši

Sexuální život starých slovanů

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“.

O původu Slovanů

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Historici se spokojili s pouhým tabulkovým sestavením národů, přičemž Slované podle nich vznikli z těch, kteří se podle historických tradic na daném území nacházeli.

Slovanská mytologie

Slovanská mytologie je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastních pohanským Slovanům. Vychází z proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Kromě indoevropského dědictví na ni měly vliv také představy eurasijské, například ugrofinské. Je zachována pouze ve zlomcích a na rozdíl od mytologie řecké či severské se nezachovala autentická verze žádného z mýtů. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu pohanství, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie.