Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Zd

ÚVODÍ SLOVO
V uplynulých dvaceti letech, které jsem věnoval studiu kabbaly a magie, přál jsem si vždy nalézti magický rukopis, který by nebyl pouhou snůškou goetie a pověr. A tak jsem získal konečně tuto knihu. Jejím autorm je praktický magik výjimečného života a schopností, Dr. Johannes Faust. Historik hermetismu Karel Kiesewetter dostatečně osvětlil jeho život, takže není již zapotřebí příti se o jeho výjimečné existenci a činech.
Rukopis tohoto díla, zvaného „Magia naturalis et innaturalis, poslední závěť, kniha pečetí a znaků“, nachází se ve vévodské knihovně v Koburgu. Má 303 foliové strany proložené množstvím krásných kreseb magických charakterů, pečetí, talismanů a vyobrazení jednotlivých zosobněných sil a démonů. Rukopis je datován v Pasově, roku 1505.
Faustův originál je rozdělen do čtyř knih, z nichž po prozkoumání rukopisu pokládám za autentické pouze první dvě knihy. Pozdějšími dodatky, které nemají valné ceny jsou „Poslední závěť“ a „Kniha pečetí a znaků“. Avšak i Magia naturalis není tím, čím by měla býti, neboť obsahuje mnohé omyly lidové magie pozdního středověku. Skutečným jádrem pasovského rukopisu je „Magia innaturalis“ veliké závažnosti a praktické ceny magické, která je rozvržena hierarchicky do sedmdesátidvou kapitol.
Schröpfer, lipský illuminát osmnáctého století, který budil v Německu postrach svými evokacemi, nesporně znal a používal tohoto Faustova rukopisu, jak lze lehko zjistiti porovnáním jeho osobní rituální knihy, která se skládá z pouhých výňatků Magie naturalis et innaturalis.
Náš rukopis magie innaturalis je ve svém celku tak zvanou rituální magickou knihou, které používá magik ku svým evokacím. Posuzujeme-li věc z tohoto hlediska, je tato kniha nejobšírnějším a nejpraktičtějším dílem v tomto směru vůbec. Žádné z dochovaných obdobných děl, ať jsou to známé „Claviculae Salomonis“ či „Enchiridion Leonis Papae“ nebo jiné proslavenéšě magické knihy a rukopisy, nemohou se ani rozsahem, ani podrobnostmi rovnati tomuto Faustovu rukopisu.
Je lhostejno, je-li jeho autorem skutečně Dr. Johannes Faust či nikoliv. Autorem tohoto rukopisu byl nesporně jeden z největších znalců démonologie, jejíž hierarchickou systematiku znal a propracoval do nejmenších podrobností. Posuzujeme-li věc z tohoto hlediska, a zvláště jeho kresby magických charakterů, musíme říci, že svou démonologii také suverénně ovládal, neboť jeho pantakly a znaky, jak mohu potvrditi, jsou skutečně živé a účinné.
Právě ve své dokonalé a přesně propracované démonologii liší se tato kniha od rituálů a žaltářů jiných autorů, kteří ve skutečnosti démonologii skrývali z důvodů v dřívějších stalotích zřejmých, aby naopak zdůrazňovali t.zv. síly a inteligence andělské, kterých mimochodem řečeno, se jim snad nikdy nepodařilo v praxi použíti.
Vyobrazení démonů spisovatel nakreslil z hlediska vlastní subjektivity, jak se démoni jevili jeho středověkému zraku. Použije-li moderní, vzdělaný a inteligentní magik správně Faustových evokačních pantaklů a znaků, uzří démony v postavách odpovídajících jejich skutečnému tvaru a účelu. Nepřekreslil jsem proto jednotlivých zobrazení démonických zjevů, sám jsem si praktickými pokusy ověřil toto svoje tvrzení. Záleží na magickém výcviku a rozumovosti operujícího, aby donutil evokované síly k objektivnímu projevení se. Znaky a charaktery tohoto rukopisu, nakreslené zdánlivě libovolně a nemající žádný exoterní smysl, dovolí operatéru nahlédnouti do dění dávno zmizelých kultur a užívati sil, které byly tou či onou dnes již málo neb zcela neznámou kulturou zdůrazňovány.
Jak je to možné, když historie sama nemá o těchto kulturách žádných zpráv, nebo zná z nich jen zlomky? Na tuto otázku odpovídáme, že magické znaky a charaktery jsou tvořeny duchem a duší lidských ras a kultur. Umění pociťovati je jak jsou vytvořeny, nakresliti, správně seřaditi a znáti jejich použití ovládalo vždy jen několik málo jedinců a k nim náležel nesporně i Johannes Faust.
Abych předešel lákavým a nebezpečným paktům s zosobněnými silami a varoval důrazně před faustovským osodem, který se opakoval vícekráte v dějinách magie, než je nezasvěceným známo, postavil jsem v čelo rukopisu Píseň Jistoty největšího tibetského mága Milaraspy, který nepodlehl nikdy laskání Sfingy a prošel všemi úskalími magie a goetie jako nepřemožený vítěz, aby si tak položil neotřesitelný základ pro stavbu
VELKÉHO DÍLA VĚDY A VÍRY.
V Praze, dne 15. ledna 1939
František Kabelák


Faustova promluva k žáku magického umění
Kdo z žáků chce se zabývati těmi duchy, musí především pečlivě zkoumati, může-li míti z toho užitek, neboť jinak bude jeho námaha zcela zbytečná. Proto voláš-li ducha, musíš vždy věděti, co od něho žádáš, neboť duchové nejsou stejní. Žádáš-li ku příkladu peníze, buďto z nějakého pokladu nebo i jinak, můžeš volati ACIELE na křižovatce ne na známých a navštěvovaných místech. Požaduješ-li ale umění vědy nebo něčeho jiného, musíš evokovati ducha, který ovládá žádané. Přitom měj na paměti, že ducha nevyvoláš
nejsi-li dostatečně obeznámen se Svatým Písmem,
je nutno, abys skoumal svojí přirozenost, je-li ti duch přízniv,
zda jsi navštěvoval pilně chrám a zda jsi chodil k sv. přijímání a učinil-li jsi to v předchozích dnech,
žil-li jsi cudně a bez styků se ženami,
jsi-li tělesně čist a v čistém oděvu, jakož i tichý, mlčenlivý a na nenavštěvovaném místě,
připravil-li jsi vše potřebné, naučil-li jsi se exorcismu a vyznáš-li se dobře ve čtení a psaní magických znaků a charakterů.
Když jsi toto vše zjistil a nalezl bez závad, bude míti tvoje přání úspěch beze všech pochyb. Věz, že je nutno každého ducha napoprvé evokovati na křižovatce. Musím se také zmíniti, čeho si musí magik při kterékoliv operaci povšimnouti a před čím se musí míti na pozoru. Všimni si pečlivě, jakým způsobem duch přichází, zda se zjevuje hrubě nebo snad zastrašujícím způsobem, je-li proti tvému vyvolání, musí býti evokatér pevného srdce, aby dalším zaklínáním změnil duchovu náladu; kterým zaklínáním, řeknu později.
Přichází-li ale duch tiše, musíš se míti na pozoru, aby tě nepodvedl; je sice dobře, když přicházejí duchové tiše, není ale radno, aby byli úplně tiší. Můj Mefistofeles, když přichází hrubě, není dobře ovladatelný pro svoji hrubou a ošklivou povahu i zjev. Jinak lze s ním dobře mluviti a pohnouti ho k tomu, co od něho žádáme. BARBIEL ale přichází tiše a podvádí evokatéra, když je zcela tichý, takže musí býti přinucen dalším zaklínáním, aby sloužil svými schopnostmi. Musím po pravdě potvrditi, že je možno nejlépe vyjíti s duchem MARBUELEM, ačkoliv z počátku velmi špatně mluví. Ukáže správně skryté poklady, i když je nemůže vždy opatřiti. Bez jeho služeb nelze magikovi nic vykonati správně, i když se jedná o věc, kterou známe, i když víme, kde má co hledati. Pravím jen tolik, že bez MARBUELE nelze objeviti žádného tajemství, jeho rada, týká-li se říše minerální jakož i zpracování minerálů, je vždy prvotřídní. Je ovšem nutno správně ho evokovati, což není tak těžké, jako ku příkladu u ACIELE.
ACIEL je velmi chytrý duch a vládce. Kdo není kompromitován, ať volá ACIELE, který vás může dovésti do širého světa. Kdo ho správně evokuje, je na zemi šťastným člověkem, kdo to neumí, musí se tomu naučiti z mých předpisů. Je především velice lstivý, který mluví jen tehdy, je-li k tomu donucen. Jeho znak musí býti včas bičován, neboť kdybychom toho opominuli, utrpěli bychom škodu jeho záludnostmi.
Přichází většinou neviditelný, takže je možno poznati jej pouze z jeho stínu. Nemáš-li důkladného a pevného kruhu, pomni, že musíš zemříti, i kdybys byl opatřen dobrými pantakly a znaky. Přijde-li s velikým hlomozem obludného zjevu či jako veliký červený býk, musíš sebrati všecku odvahu, aby tě nezmýlil a nezničil. Pronášej svoje evokační formulky obezřetně dále a potom uzříš, jak se proměňuje v psa. Nevěř mu ještě, neb není na něm nic k laskání. Domníváš-li se, že je ti nakloněn, pak tě jistě podvede. Proto mu musíš vyjíti vždy vstříc s jeho zaklínací pečetí a zajmouti ho, jak ti později ukážu.
Kdo se chce duchům oddati, před čímž každého chraň Bůh, neučiní tak proto, aby mohl uctívati bůžky, nýbrž proto, aby něco vyzískal. Chceš-li učiniti v tomto případě správný prvý krok, musíš zavolati nejdříve MEFISTOFELA, ducha veškerého tajemného umění, od kterého se toho mnoho dovíš. Neuzavírá rád pakty, naopak, Když chce člověk uzavřít s ním pakt, poctivě varuje, aby si člověk uvědomil, čeho se odvažuje a čeho se zříká. Je-li varování zbytečné, uzavře pakt, který se vztahuje na veškerá umění, ať jsou jakéhokoliv druhu. Na tomto duchu možno mnoho vyzískati, ale jedině pomocí magického umění.
Co se týče BARBIELE, nemůže mnoho přinésti, než to, co bylo někým ukradeno, což opatří zpět, po případě i se zlodějem. MARBUEL může již něco dáti, taktéž prozradí skrytý majetek. Avšak u všech je nutno býti opatrným a vše předvídati, abychom neutrpěli škodu. Proto milý žíku a následovníče, buď opatrný a uvaž, že jsem tě varoval.
Dr. Johannes Faust
V Pasově, r. 1505

 


O paktu se všemi duchy
Nyní chci tě naučiti, jak máš uzavříti pakt se všemi duchy, aby ti přísahali na knihu a potom vykonávali zcela tvoji vůli, aniž by hrozilo nějaké nebezpečí a škoda pro tělo a duši. Především musíš knihu nechat posvětiti vysvěceným knězem, který musí nad ní čísti tři mše svaté, aby ji duchové nemohli opomíjeti. Než ale rozložíš svůj kruh, musíš si pečlivě opatřiti věci dále uvedené a k tomu opatřiti vše potřebné. Sem patří zjotovení svíček, které musíš sebou vzíti do kruhu, dále zhotovení kuřidel a jejich posvěcení, posvěcení ohně a kruhu, jak je dále popsáno.

I.
Zhotovení svíček
Svíček, které potřebuješ v kruhu, musí býti zhotoveno pět kusů, z nichž čtyři musí býti postaveny v evokačním kruhu do čtyř světových stran, kdežto pátou drží evokatér v ruce, aby viděl a mohl čísti evokační formule.
Mají to býti svíčky, které hořely na oltáři v kostele a v nedostatku těchto mohou býti zhotoveny následujícím způsobem:
O půlnoci na Štědrý den vezmi a rozpusť
lůj z černého kozlete,
trochu cihlového oleje,
kadidlo,
myrhu,
trochu sirného květu,
bílý panenský vosk.
Nemůžeš-li toto vše vykonati na Štědrý den, musíš svíčky zhotoviti v den a hodinu Marta, ale potřebný knot musí uplésti sedmiletý chlapec. Když máš svíčky zhotoveny, musíš je posvětiti v době, kdy opět vládne Mars. Je-li tohoto předpisu dbáno, nemůže žádný z duchů světlo poškoditi.
Posvěcení svíček
Když jsou svíčky zhotoveny, prones nad nimi v den a hodinu Marta toto posvěcení:
Ó Ježíši! ty světlo země! ó Kriste! světlo nebes! ó vykupiteli! ty světlo! které září v temnotách! dej své požehnání! tomuto světlu! ó Ježíši! prones sám svoje požehnání nad tímto světlem! aby nemohlo býti zhasnuto a učiněno neškodným zlými duchy! ó Ježíši! ať září Tvé svaté jméno! při tomto světle! ó Ježíši! Tvé svaté jméno budiž nad světlem! aby bylo toto světlo posvěceno pro věčnost! Amen.
Poznámka: Tato formulka posvěcení musí býti pronesena nad rozsvícenými světly třikráte.

II.
Příprava vykuřovadel
Uvedená kuřidla používají se při vyvolávání a propouštění duchů a jsou jich tři druhy:
1. kuřidlo
Nakup v neděli o polednách následující species:
kadidlo,
myrhu,
mastix,
aloe.
Utluč vše na prášek a vykuřuj s tím při prvním propouštění, čti při tom formulku, která je uvedena v kapitole o ARIELOVI a kývej kadidelnicí směrem k duchu, ale tak, abys se nijak nevyklonil z kruhu; formulka tato zní následovně:
Ó Jehova! Mementum! Hischacos! Moascheolas! Adonaj! Jehovasch! Calamis! Mementum! Hischacos! Mischca! Aglam! Gabrielis! Audie! Michaelis! Hischacos! Adonaj! Jehova! Miescha! Colymy! Kyrie! Oschca! Incie! Kyrie! Omminy! in Essentia.
2. kuřidlo
Vezmi smůlu a síru, udělej z toho prášek, dej na pánev s uhlím, nech dým prouditi k duchu a říkej při tom:
Ó Jehova! Aschog! Adonaj! Ascham! Eloi! ó Agla! Meschagam! Inschekirie!
3. kuřidlo
Toto kuřidlo slouží k velice silnému bičování duchů, kterým lze přinutiti vzpurné duchy, aby se objevili. K tomu použij:
česnek,
kořen černé čemeřice,
sirný květ,
udělej z toho prášek, vrhni na žhavé uhlí a když se začne vyvinovati dým, vykuřuj směrem k duchům, ale tak, abys se nevyklonil z kruhu, aby tě nemohl duch utlačovati a pronášej při tom následující formulku:
Ó Adonaj! precis! Christe! Ahischca! vel Ahischcam! ó Misere Jehova! Mischcare! Vovores! Micadeschcay! Adonaj! Firmaschce! Padas! Hica me Jehova! ó Jesu! ó Adonaj! Je pasca non cana! it des ea! Via ocea! Clelo ponaschki omisch! ó Deus! Maay! eam noes vel Kirie o Hischacos mey! mey! Oposca via omnes ohica meus conclusus! oterra! femmus o Adonaj! Jeo feum popores! vel popore! o meum Düsce! Cade vel cadis! Relveis! Eloy! Adonaj! Jehova! Hischacom! ische! o Ische! Jehova! Podacis! Amenisch.
Tato formulka musí se pronésti třikráte. Potom čti ještě tato slova:
O Jehova! o Adonaj! Paralimidate! Jesus lorate pacem!
Tímto způsobem jsi ducha úplně podmanil a jen pronášej svoje formulky s velikou rozvahou, která se doporučuje ve všem magickém. Když jsi si opatřil kuřidla předepsaným způsobem a dobře připravil, polož je na bílé hedvábí a posvěť je k pozdějšímu používání následovně:
Posvěcení kuřidel
O bože Abrahamův! o bože Jakobův! o bože Izákův! požehnej tyto součástky kuřidel! aby sloužily k tomu, aby je nemohl žádný duch opomíjeti a je přehlížeti, toto ať se stane mocí našeho Ježíše Krista! Amen.
Poznámka: K tomu je zapotřebí věděti, jak si máš zaopatřiti oheň a že i ten je nutno posvětiti. K tomu potřebuješ zcela nový uhlák dosud nepoužitý, buďto železný nebo z pálené hlíny, který musíš koupiti bez smlouvání a ihned zaplatiti a používati v něm nepoužitého uhlí, na kterém nebylo nic vařeno. než vstoupíš do kruhu musíš zažehnouti oheň a posvětiti jej následujícím způsobem:
Posvěcení ohně
Já, N... , zaklínám tebe, duchu ohně tím, kterým jsou učiněny všechny věci, abys ihned zahnal všecky duchy, kteří by klamali, aby nám nemohli způsobiti žádných škod. Bůh požehnej tohoto ducha ohně! a posvěť jej! aby byl požehnaný! ku cti tvého svatého jména, aby nebyla způsobena žádná škoda těm, kteří ho nesou, skrze našeho Ježíše Krista! Amen.

III.
Zhotovení kruhu.
Chceš-li zhotoviti kruh, musíš jej zhotoviti ze tří složek, každá složka musí býti na tři prsty široká, z dobrého holandského papíru a tyto musí býti přilepené na plátně. Může býti zhotoven též z panenského pergamenu, což je ještě lepší, a napíše se na ně následující:
Zevní kruh:
Do tohoto zevního kruhu napíšeš modrou barvou Šem ha-mforaš, t.j. jména 72 geniů, která zní následovně:
Vehujah, Jeliel, Sitael, Elemjah, Mahasjah, Lelahel, Achajah, Kahetel, Aziel, Aladjah, Lauvjah, Hahajah, Jezalel, Mebahel, Hariel, Hakamjah, Lavjah, Keliel, Lavivjah, Pahaljah, Nelchael, Jejajel, Melahel, Hahujah, Nithajah, Haajah, Jeratel, Sehejah, Rejiel, Omael, Lekabel, Vasarjah, Jehujah, Lehajah, Kevakjah, Menadel, Aniel, Haamjah, Rehael, Jejazel, Hahahel, Mikael, Veuljah, Jelahjah, Sealjah, Ariel, Asaljah, Mihael, Vehuel, Daniel, Hahasjah, Imamjah, Nanael, Nithael, Mebajah, Pojel, Nemamjah, Jejalel, Harahel, Micrael, Umabel, Jehahel, Anauel, Mehiel, Damabjah, Manakel, Ejael, Habujah, Rochel, Jabamjah, Hajajel, Mumjah.
Prostřední kruh:
Do prostředního kruhu napiš červenou rumělkou nebo ještě lépe krví bezvadného bílého holuba nebo beránka Evangelium svatého Jana a sice:
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt etc. až do konce, do plenum gratiae et veritatis.
Zbývá-li ještě v prostředním kruhu místo, připiš tam ještě jména sedmi archandělů: Michael, Gabriel, Rafael, Samael, Haniel, Sachiel, Uriel.
Třetí vnitřní kruh:
Do tohoto třetího vnitřního kruhu musí se napsati zelenou barvou následující výroky ze Starého i Nového zákona, kterých se duchové velmi obávají:
Semen mulieris conteret caput serpentis! Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omnibus peccatis!
Nevyplňují-li tato slova celý kruh, mohou se tam připsati jména patriarchů, taktéž zelenou barvou: Abraham! Izák! Jakob! Noe! David! Samuel! a zbývá-li ještě místo, připiš jména čtyř evangelistů: Matouš! Marek! Lukáš! Jan!
Aby bylo zřejmo, jak má býti kruh sestaven a nakreslen, je připojen jeho nákres na tabulce 2. Můžeme také užívati kruhu vyobrazeného na tabulce 3. Když je kruh zhotoven předepsaným způsobem, musí se také posvětiti, aby se ho duchové obávali a nemohli do něho vkročiti. Nejlépe, když ho posvětí svěcený kněz a pokropí-li se svěcenou vodou za vyslovení této formulky:
Pokrok mne Bůh ysopem, abych byl očištěn! myj mne, abych byl čist, ve jménu Boha Otce! i Syna! i Ducha Svatého! Amen.
Můžeš také posvětiti kruh následujícím rituálem:
Položíme kruh v místnosti nebo kdekoliv na zem, vezmeme do pravé ruky kord, kterým byl usmrcen člověk nebo více lidí, nebo použijeme popravčího meče, kterým byli popravováni zločinci, obcházíme kruh směrem v pravo a odříkáváme následující modlitbu:
Toto dej mi Deus! Filii! Spiritus Sancta! Amen. Bože Otče, prones svoje svaté jméno nad tímto kruhem, aby mne v něm nemohl žádný duch napadnouti! Ježíši, spasiteli světa! buď v tomto kruhu! s tímto kruhem! a nad tímto kruhem! aby se všichni ďáblové třásli před ním. Duchu svatý, posvěť tento kruh! aby byl svatý a bez chyb. Ó svatý Tetragrammaton, buď s tímto kruhem od počátku do konce! tak dej Deus! Filii! et Spiritus Sancta! Amen.
Poznámka: Tato modlitba musí se pronésti třikráte, kord nebo meč se musí držeti nad kruhem, který se při tom obchází směrem do prava. Když jsi toto vše pozorně vykonal, pokrop kruh třikráte do kříže svěcenou vodou a při tom pokaždé vyslov:
Toto dej Deus! Filii! et Spiritus Sancta! Amen.
Tak učiníš kruh bezpečný před všemi duchy i ďábly.
Konec všech příprav.

IV.
Operace
Chceš-li počíti svou operaci nebo evokaci, vezmi kruh a jdi v noci mezi dvanáctou a jednou hodinou na křižovatku tří cest, polož kruh na zem jak náleží, pokrop jej znovu třikráte svěcenou vodou ve Jménu Boha Otce + Boha Syna + a Boha Ducha Svatého +. Potom musíš zanítiti oheň a posvětiti jej, jak jsme výše předepsali. Vezmeš své posvěcené svíčky a posvěcené kuřidlo do ruky a vstoupíš do kruhu tímto způsobem:
Vstup do kruhu nejdříve pravou nohou z východní strany světové, a sice do vnějšího kruhu-+¨, a při tom řekni: Ve jménu Boha Otce +, potom vstup levou nohou do prostředního kruhu a řekni při tom: ve jménu Boha Syna +, dále pravou i levou nohou do vnitřního kruhu a dodej při tom: ve jménu Boha Ducha Svatého + Amen.
Potom udělej nad kruhem ve vzduchu kříž, rozsvěť svoje svíčky, požehnej se křížem a říkej tuto modlitbu:
Znamení kříže buď na mém čele +, slova Kristova v mých ústech + zbraně Kristovy na mých prsou + pro znamení kříže + osvoboď mne Bože od mých viditelných i neviditelných nepřátel, moc Otce budiž mojí záštitou, moudrost Synova mne poučuj, láska Ducha osvětli mne N.... Požehnán budiž den a noc i hodina, ve které náš pán Ježíš Kristus byl zrozen Svatou Pannou Marií, ve jménu Otce + i Syna + i Ducha Svatého + Amen. Mne i moje společníky požehnej svatá panna Maria + Amen.
Potom se modli tuto magickou modlitbu:
Hel + Heloim + Helva + Ehejeh + Tetragrammaton + Adonaj + Šadaj + Sabaoth + Sother + Emmanuel + Alfa + Omega + Primus et Novissimus + Principum et Finis + Hagios + Ischyros + o Theos + Athanatos + Agla + Jehova + Homousion + Ya + Messias + Ašer Ehejeh + Christus vincit + Christus regnat + Christus imperat + Increatus pater + Increatus Filius + Increatus Spiritus sanctus + per signum crucis + de inimicis libera me N... (Vetkni svoje jméno), Deus meus + Amen.
Dále rozsvěť svoje svíčky a říkej po rozsvícení světel další modlitbu:
Ve jménu nebe a země, všech stvořených viditelných i neviditelných věcí, zasvěcuji tento den a hodinu milosti boží, prosím, aby můj svatý křest a svátosti, které jsem obdržel a všecka okolo mne napsaná slova byla mojí ochranou, jako kdybych je vyslovil z čistého srdce + Amen.
Jak je tento kruh dlouhý a široký, tak vysoko a hluboko ať je osvobozen a čist od všech činů moci ďáblovy a ať je vše v něm a okolo něho v moci a radě boží. Vím, že toto moje předsevzetí nedostačuje ku cti boží. Kdyby mělo toto moje dílo snad sloužiti k prospěchu ďábla a jeho společníků a ne ku prospěchu mému a mých společníků, opouštím a vzdávám se ihned mého úmyslu. Právě tak, jako se narodil Ježíš Kristus podruhé v těle, tak nemůže uškodit Satan mé osobě v tomto mém kruhu. Výška, hloubka, délka a šířka náleží Bohu Cebaothu a ne Satanu, který je vtělenou anarchií a kterému zakazuji škoditi ve jménu Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého + Amen.
Nyní přečti tiše evangelium Janovo a další modlitbu:
O Jehovah, prosím skrze Ježíše Krista, tvého milého syna, neboť všecka pomoc, veškerá síla, všechno požehnání a veškeré překonávání přichází od Tebe a Tebou také trvá! Proto ó Jehovo, odvažuji se před Tebou a Tvými Svatými Jmény a ve Tvém Jménu volati anděly a duchy a od nich požadovati služby. Dovol ó Ježíši, který jsi vymýtil ďábla a zdeptal jeho říši cestou do pekel, mojí osobě, která v Tebe věří, zaklínati a poutati ďábly a duchy, aby mojí osobě byli poddaní! Ježíši náš dej, abychom tímto počínáním nesešli na scestí, ale zůstali pravověrní a abychom všecky překážky překonali Tvými vlastními mocnými slovy, která jsi pronesl při svém sestoupení do pekel:
TANNO JEHOVA + COELUM + ET FIRMAMENT + ET TERRA + QUI FILII + SANCTA + EGO FILIUS + DEUS + AMEN.
Teď počni s velikou pečlivostí a pozorností zvučným hlasem následující hlavní vyvolávání, při čemž buď obrácen obličejem přesně k východu.
 
V.
Hlavní vyvolávání
Ve jménu všemocného Boha Otce, ve jménu Ježíše, Boha Syna, našeho pána a silou Ducha Svatého, zaklínám já, N... vás, čtyři králové čtyř částí světa, tebe králi Uriensi od východu, tebe, králi Paymone od západu, tebe, králi Egyne od poledne, tebe, králi Amaymone od jihu, tebe králi ohně Samaeli, tebe kníže vzduchu Azazeli, tebe kníže vody Azaeli, tebe kníže země Mahazaeli a vás všecky, kteří jste utvořeni ze čtyř živlů a ve vás nebo z vás žijí a vámi trvají, nejsvětějšími jmény božími Ehejeh Ašer Ehejeh, číslem Keter Eljon, řádem Haioth haquadoš, nebem Primum mobile rešith ha-galgalím, knížetem Metatronem, Jodem Tetragrammatu, jeho číslem Chochmah, řádem Ophanim, sférou Masloth, knížetem Jophielem a jeho sluhou Racielem!
Zaklínám vás Tetragrammatem Elohim, jeho číslem Binah, řádem Aralim, sférou Šabathaj, knížetem Caphkielem a Jophielem!
Zaklínám vás jménem El, jeho číslem Chesd, řádem Hašmalim, sférou Cedek, knížetem Cadkielem!
Zaklínám vás jménem Elohim Gibor, číslem Geburah spojeným s Pachad, řádem Seraphim, sférou Šemeš, knížetem Raphaelem a Pelielem!
Zaklínám vás jménem Eloha spojeným s Vadaath, číslem Tiphereth, řádem Malachim, sférou Marta, knížetem Samaelem!
Zaklínám vás jménem JHVH Cebaoth, Adonaj Cebaoth, číslem Necach, řádem Elohim, sférou Nogah, knížetem Michaelem!
Zaklínám vás jménem Elohim Cebaoth, číslem Hod, řádem Bne Elohim, sférou Kochab, knížetem Hanielem a andělem Cerphielem!
Zaklínám vás jménem Šadaj Elchaj, číslem Jesod, řádem Cherubim, sférou Lebanah, knížetem Gabrielem!
Zaklínám vás jménem Adonaj Melek, číslem Malkuth, řádem Išim, sférou Holom Jesodoth, duší Mesiáše!
abyste velkoknížete Lucifera, Beelzebuba, Šatana, Ašterotha, Beharitha a všechny krále, kurfirsty, knížata, hrabata, barony, urozené, měšťany, sedláky, chytré, hloupé, ohnivé a svobodné duchy nezadržovali při mně, nebo mezi vámi, nýbrž je od sebe zavrhli a vyloučili jako panna Maria zahnala příčinu všech hříchů, Amen.
Nyní volám já, N... , tebe peklo, pekelný oheň a všecka pekelná utrpení a muka, a vás, představení pekla, Behemothe a Leviathane a vás, pekelné furie, Alecto, Megero, Kresiphono, Cerbere, vás pekelní soudci, Minos, Eactus, Radamandus, vás, čtyři pekelné řeky, Flegoton, Kokytus, Styx a Acheron, vás šest příčin všeho neštěstí, Acteus, Magelesius, Ormenus, Cykas, Nicon, Mimon!
Slyšte slova mých úst! Já N... zaklínám, já N... volám, já N... béřu vás za svědky a poroučím vám mocně a já N... zaklínám tímto tebe, Beelzebube, tebe Šatane, tebe Ašterothe, tebe Behemote, tebe Beharith a tebe, králi Uriensi od východu, tebe, králi Paymone od západu, tebe, králi Egyne od severu, tebe, králi Amaymone od jihu, tebe, Samaeli, kníže ohně, tebe, Azazeli, kníže vzduchu, tebe Azaeli, kníže vody, tebe Mahazaeli, kníže země!
Vás sedm ďábelských kurfirstu, Bludohne, Marbueli, Arieli, Acieli, Barbieli, Mephistophieli, Apadieli! Vás sedm knížat, Ahisdophieli, Camnieli, Padieli, Coradieli, Osphadieli, Adadieli, Casphieli, vás sedm hrabat Radieli, Dirachieli, Paradieli, Amodieli, Ischcabadieli, Jazarieli, Casadieli, vás sedm baronů, Germicieli, Adieli, Craffieli, Paradieli, Asardieli, Knidadieli, Amnieli! Vás sedm urozených, Amutieli, Kyrieli, Bethanaeli, Pelieli, Requieli, Abrineli, Targieli! Vás sedm měšťanů, Alhenieli, Amnixieli, Egibieli, Adrieli, Azerueli, Ergedieli, Abdicueli! Vás sedm selských duchů, Acerueli, Amadieli, Coradieli, Sumnidieli, Coachdieli, Kirotieli, Apatieli! Vás sedm chytrých duchů, Mephistophieli, Barbieli, Marbueli, Arieli, Acieli, Apadieli, Camnieli! Vás sedm hloupých duchů, Padieli, Caphieli, Paradieli, Casdieli, Kniedatieli, Amnieli, Targieli, vás čtyři svobodné duchy Asmodieli, Discerdieli, Amodieli, Damnieli!
Volám vás, zaklínám vás, béřu vás za svědky, poroučím vám nejsvětějšími jmény Ježíše Krista:
HAGIOS SOTHER + MESSIAS + SABAOTH + EMMANUEL + ADONAJ + OTHEOS + ATKANTOS + TETRAGRAMMATON + JESUS CHRISTUS + ELOHIM + HOMOUSIOS + SALVATOR + ALPHA + ET OMEGA + PRIMOGENITUS + PRINCIPIUM ET FINIS + VITA + VIRTUS + PARACLETUS + SAPIENTIA + MEDIATOR + AGNUS + OVIS + LEO + OS + VERBUM + IMAGO + DUX + LUX + GLORIA + SOL + SPLENDOR + PANIS + FORUS + OSTIUM + SPONSUS + PASTOR + PONTIFEX + PROPHETA + SANCTUS + PRAECEPTOR + OMNIPOTENS + MISERICORS + DEUS + IMMORTALIS + REX PACIFICUS + JUDEX + LEGIFER + ORIENS + CHARITAS + MONS + AETERNUS + CREATOR + REDEMPTOR + VITIS + CLAVIS + STELLA + MATUTINA + PETRA + SUBSTANTIA + BONITAS + SUMNUM + BONUM + SPES + FIDES + HONOR + SPIRITUS + ISCHYROS + FLOS + FILIUS + PRIMUS + ET NIVISSIMUS + ,
abyste se okamžitě zjevili před mým kruhem bez vašich sluhů, bez bouře a nepohody, zcela mírně a příjemně, v přátelské a lidské postavě, položili svoje prsty na knihu a pantakly ležící mimo tento kruh, lidským a zvučným hlasem opakovali po mně následující přísahu a mně slíbili závazně dáti a opatřiti vše, co budu od vás požadovati, na co se budu tázati, zodpovíte dle pravdy, beze lži a podvodu, bez úhony mojí duše a mého těla. Touto slavnou formulí jste ode mne N... opatřeni ve všech směrech:
APORUPIS + FIRGINAS + PESCHEQUA + PODETVIA +.
Zasazuji vám tímto kůl nejsvětějšího:
O Jehovah + Mementum + Hischacos + Moaschelas + Adonaj + Jehovaš + Calamis + Mementum + Hischacos + Mischca + Gabrielis + Audie + Michaelis + Hischacos + Adonaj + Jehova + Mischca + Colimny + Kyrie + Oschka + Incie + Kyrie + Omminy + In Essentia +.
Dále prones formuli připoutání duchů, kterou musíš třikráte pronésti:
Deus + Padre + poutej + Jesus + udrž + Deus Spiritus + poutej + Sancta + udrž + Michaeli + pars poutej + ó Anaeli poutej skrze pars + ó Gabrieli + připoutej mocí Kristovou + udrž + uzavři + Lucifera + Beelzebuba, Šatana, Ašterotha, Behemotha + Beheritha + Uriense, Paymona, Egyna a Amaymona, Samaela, Azazela, Azaela, Mahazaela, Bludohna, Marbuela, Ariela, Aciela, Barbiela, Mephistophiela, Apadiela, Ahisdophiela, Camniela, Padiela, Coradiela, Osphadiela, Adadiela, Casphiela, Radiela, Dirachiela, Paradiela, Amodiela, Ischacabadiela, Jazariela, Casadiela, Adiela, Craphiela, Paradiela, Asardiela, Knidatiela, Amniela, Amutiela, Kyriela, Bethanaela, Peliela, Requiela, Abrinela, Targiela, Alheniela, Amnixiela, Egibiela, Adriela, Azeruela, Ergediela, Abdizuela, Aceruela, Amediela, Coradiela, Kirotiela, Apaktiela, Mephistophiela, Barbiela, Marbuela, Ariela, Aciela, Apadiela, Camniela, Padiela, Casphiela, Paradiela, Casdiela, Kniedatiela, Amniela, Tagriela, Asmodiela, Piscerdiela, Amodiela, Damniela!
Nyní použij tří kuřidel, která jsme uvedli v přípravách, při čemž musí duchové přísahati na knihu a pantakly přísežnou formuli, kterou jim předčítej hlasitě a srozumitelně. Formule zní následovně:
My, Lucifer a všichni předem řečení a všichni následující duchové přísaháme ti, N..., u Boha Všemohoucího skrze Ježíše Krista Nazaretského, ukřižovaného, našeho přemožitele, že věrně a poctivě vykonáme vše, co je v této knize napsáno a že ti nikdy nezpůsobíme žádnou škodu na těle a duši, a že vše co poručíš, okamžitě a bez zdráhání vyplníme, tak pravdivě, jako že Ježíš Kristus sestoupil v těle, a tak, jako že doufáme ještě v milost boží.
Když pronesli tuto přísahu, vykuřuj druhým kuřidlem, které je v předu popsáno a na konec rozluč se s nimi jednou z propouštěcích formulí, patřících dnu v týdnu, kdy konáš operaci:
Neděle: JISCHCA + ASCHCALY + JEHOOSALMS +.
Pondělí: HICUCOL SCHAMILE + OMASCALIIS + EMYLIIS AMMA CORDES +.
Úterý: COAM MASCHELEM + NAOSIE + UCADASCHIEN +.
Středa: HIMALESCU + ONACOSCHILER + AAMMADAMLISCHIEN +.
Čtvrtek: ABACOSCHLIES + AMACOSCHALII + COMESCHISCHALIS +.
Pátek: ELOHIM MYLISCHOLAM + HIESCHCOSCHAI + O JEHOVA HISCHACOS +.
Sobota: ADONAJ + HISCHALY + SCHALAM JEHOSCHALY + CHORTASCHINA +.
Poznámka: Užije se vždy té propouštěcí formulky, která se týká dne, o kterém evokujeme. Formulka se musí vysloviti třikráte a přidají se následující slova, která prones taktéž třikrát:
ITE PARIPACH!

VI.
Odeslání
Vše je skončeno a proto odešli duchy zpět následujícím odesláním:
Jelikož ty, Lucfere, se všemi svými krály, kurfirsty, knížaty, hrabaty, barony, šlechtici, měšťanskými, selskými, chytrými, hloupými a volnými duchy, vykonal a vyplnil jsi moji vůli, na moji žádost jsi se dostavil se svými poddanými a zjevil jsi se, poroučím vám, jménem svým i mých společníků, dříve pronesenými sedmdesáti dvěma jmény, abyste byli poslušni mne v každém čase, až vás budu opět volati a žádati. Já, N... dávám dovolenou tobě Lucifere se všemi tvými poddanými duchy, odejděte v míru a poroučím vám, abyste dodrželi a vykonali nezlomně to, k čemu jsem vás zavázal všemi dříve pronesenými mocnými slovy a co jsem žádal svatými jmény. To poroučím tobě, Lucifere a celému tvému doprovodu ve jménu Ježíše Krista vašeho přemožitele. Odejděte nyní beze všeho dopuštění a hrůzy, bez poškození jak mojí osoby, tak mých společníků. Odejděte tedy ve jménu Boha Otce + i Syna + i Ducha Svatého +, odejděte, zmizte odtud ve jménu Panny Marie + matky Ježíše Krista +, VIRGO + FLOS + AURORA + NUBES + REGINA + THEOTOCOS + IMPERATRIX + DOMINA + AURORA + ANCILLA + HORTUS + FONS + PUTEUS + LUNA + SOL + PORTA + DOMUS + BEATA + GLORIOSA + PIA + AULA + RUBUS + SCALA + STELLA + TURRIS + AUXILIATRIS + ARCA + THALAMUS + MARGARITA + TABERNACULUM + AMICA + VELLUS + PULCRA + MATER + ALMA + SPECIOSA + FORMOSA + BENEDICTA + SPONSA + MARIA +.
Nyní posvěť znovu svůj ochranný kruh a modli se pozorně a vroucně modlitbu, kterou pronášíme dříve, než opustíme kruh:
Ó Pane, všemocný Bože, pojď se mnou z kruhu a buď mým ochráncem po všecky dni a hodiny a buď mi milostiv, ochraňuj mne před vším neštěstím a před všemi nepřáteli, abych byl na základě tvojí milosti jist před vším neštěstím i před veškerým ďábelským zaklínáním a úklady. Opatruj mne před vší zlobou a děsem na těchto mých magických cestách, abych byl bezpečný před vší zlobou zlých duchů, aby mi nemohli škoditi a překážeti ani bleskem, hřměním, ohněm ani vodou, či čímkoliv jiným, aby mne nemohli strašiti a podobně, to vše propůjč mi Bůh Otec + i Syn + i Duch Svatý + AMEN.
Konec paktu posvěcením rituální knihy, týkající se celého pekelného vojska.

VII.
O paktu s určitým duchem na jistou dobu.
Dále následuje vypsání paktu, jak je možno spojiti se s určitým duchem in specie na omezenou dobu s upsáním těla i duše.
Chceš-li uzavříti pakt s pekelným duchem, před čímž ochraňuj tě Bůh, učiň tak v následující podobě: evokuj totiž ducha takového druhu, který potřebuješ, ku příkladu chceš-li peníze, musíš evokovati Aciele, chceš-li konati divy a umění, musíš evokovati Mephistophiela, Jazariela nebo Marbuela, u kterých nalezneš umění. Připrav se ale také k tomu, abys se mohl v případě potřeby od paktu osvoboditi. Proto jdi k sv. přijímání (aby totiž později nebylo námitek), dále musíš nositi při sobě stále kořen černé čemeřice a kořen Áronův, aby tě nemohl pohroužiti ani vzíti.
Když chceš uzavříti smlouvu, napiš svoje podmínky na veliký arch ručního papíru, co od něho žádáš, jak ti má sloužiti, a uspořádej svoje přání ve formě výstižných a krátkých odstavců. Když jsi hotov, polož smlouvu před kruh a evokuj ducha jeho evokační formulí, která mu patří a které jsou dále v Magii Innaturalis u jednotlivých duchů vypsány.
Při zjevení se ducha musíš mu poručiti, aby vzal smlouvu sebou a  aby smlouvu podepsal spolu s Luciferem ve všech bodech, při čemž mu pověz: dotyčný duch a Lucifer musí přísahati při našem vykupiteli, že bude vypsané body přesně dodržovati po tolik a tolik roků, řekněme dvacet, třicet a pod. Když je vše takto zařízeno, žádej pakt za dva, tři nebo čtyři dny zase zpět. Podepsanou smlouvu musíš nositi pečlivě při sobě po celou dobu, kterou on stanovil. Smlouvu dříve nevydávej a co je nejdůležitější, nepodepisuj svým jménem! Ty sám nesmíš smlouvu dříve podepsati, dokud ti nedá to, co jsi pro poprvé žádal, neboť jinak bys byl podveden a svoji nerozvážnost bys musil draho zaplatiti. Při tom nezapomeň, že žádný pakt nevstoupí v platnost dříve, jak za tři nebo čtyři týdny. Buď ale pro Boha pozorný, abys nic neučinil, co by se příčilo paktu, nebo se ti zle povede. Musíš také držeti ducha na uzdě, aby vše dodržoval, co ti přislíbil.

VIII.
Jak se osvobodíme od paktu.
Chceš-li zrušiti pakt, který jsi uzavřel, musíš koupiti prvorozeného beránka a zabíti ho sám v pátek po novém měsíci po slunce východu ve jménu Boha. Krev zachyť a nakresli jí kruh tak veliký, abys mohl v něm státi a napiš do prvého mezikruží následující:
Bůh miloval svět tak, že svého prvorozeného syna atd.
Do druhého napiš:
evangelium Janovo: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha atd.
Do třetího mezikruží napiš:
Krev Ježíše Krista, syna božího očisťuje mne ode všech hříchů. Křtem jsem přijal křesťanství. AMEN.
Když jsi zhotovil kruh, jak je psáno, musíš jej posvětiti právě tak, jak se světí každý evokační kruh, aby byl jistý. Musí býti nakreslen a vše v něm napsáno beránčí krví. Potom evokuj ducha, se kterým jsi uzavřel pakt, citací jemu přináležející a požaduj smlouvu zpět. V kruhu pronášej před duchem tuto modlitbu:
O DEUS PATRE + DEUS FILII + DEUS SPIRITUS + ó svatý Michaeli, prosím tě, abys mi pomohl zvítěziti nad satanem, kterému jsem já sloužil a on mě tak a tak dlouho. +
Pak se modli dále:
Já, ubohý hříšník, stojím zde před Tebou, svatý Bože +, obtížený velikými a těžkými hříchy. Následoval jsem hříchu naší pramatky Evy a přijímal jsem služby a věci od Satana. Prosím Tě, věčný Bože, JHVH + ADONAJ + Ó ADONAM + Ó AGLA + Ó AGLAM + Ó AGLY + ELOHIM + ELAY +, přijď svatý Bože a pomoz mně, ubohému hříšníku N... DEUS SPIRITUS pomoz mi, aby duch odešel. PAX MASDAY + CHADAY + SAHLDAM + IN NOMINE + DEUS PATRUS + DEUS FILIUS + DEUS SPIRITUS + AMEN.
Ať duch říká a slibuje cokoliv, nereaguj na nic, nevystupuj z kruhu, takže duch bude nucen uposlechnouti, odejde a ty budeš opět svobodný. Když jsi obdržel smlouvu zpět, zazdi ji do kostela na tři roky. Po této době budeš opět volný a můžeš býti opět spasen. Musíš mu také jeho služby na hodinu vypověděti a říci mu, že ví že jeho čas uplynul a že nechceš používati více jeho služeb, že se chceš s ním vyrovnati a tím od něho oprostiti ve jménu Boha Otce + ve jménu Ježíše Krista + ave jménu Ducha Svatého + AMEN.
Na to ho propusť odeslací formulí (viz co jsme řekli pod záhlavím) a čti svatá slova rozvázání paktu:
JESU CHRISTO ELOSCHY + MAAMADO + AGLA DOCA + JESUS + MAASEH + REZAKARENUM + CHRISTE + REX + JEHOVAM + JUDEORUM + Ó MASCHALEM + HISCHACOS + TETRAGRAMMATON + Ó HILIISCHI + POHILY + HISCHACOS + JEHOVA + Ó HISCHACOLAM + ELOHIM +.
Tato slova rozvázání jsou nejmocnějším zaklínáním, před kterým musí ustoupiti všichni duchové. Mimo toho čti jednu ze sedmi propouštěcích formulí, jak jsou uvedeny v kapitole o hlavním vyvolávání a modli se ve dne i v noci, aby ti Bůh tvoje odpadlictví odpustil a prominul tak nejtěžší hřích.
Tolik je slov a konání při rozvázání paktu a propouštění ducha.
AMEN.


Kapitola VIII.
O VLÁDCI MEPHISTOPHIELOVI

Mephistophiel je druhým vládcem pekelného vojska, kdež vládne jupiterovské protisféře. Anděl CADKIEL, trůnní anděl boží, je pánem nad ním.
Mephistophiel zjevuje se va středu o první, šesté a desáté hodině denní, dále o desáté a dvanácté hodině noční.
Zjevuje se nejdříve v postavě ohnivého medvěda, jeho další a mírnější zjev je postava malého rozložitého muže s černou čepičkou na bezvlasé hlavě.
Poznámka překladatele:
Evokoval jsem roku 1938 za postavení Slunce v rybách a ubývající Luny třikráte tuto jupiterovskou démonickou inteligenci s použitím Faustových charakterů a pečetí. Zjevil se mi vždy v podobě staršího muže menší rozložité postavy, oděný do středověké černé suknice převázané černým řemenem. Na hlavě měl baret černé barvy s fialovou kuličkou na temeni a v ruce držel větvičku bodláku s abnormálně fialovým květem.
Jsem od té doby přesvědčen o hodnotě této inteligence, takže se nijak nedivím uzavření paktu mezi Faustem a jí. Dle mé zkušenosti pouze Mephistophiel může vyhověti a ukojiti nenasytnou touhu vzdělaného člověka faustovského ražení po vědomostech jinak nikde nedosažitelných. Ne každý může evokovati archanděla Cadkiela, ne každý nese k tomu potřebné znaky světce. Mephistophiel byl proto racionalistovi Faustova typu bližším...


Kapitola IX.
FAUSTŮV PAKT S MEPHISTOPHIELEM
Pekelný vládce Mephistophiel zjevil se mně, Faustovi, poprvé na jedné křižovatce v postavě ohnivého medvěda, který se pochvíli proměnil ve lva. Stále opětovanými konjuracemi podařilo se mi ho přinutiti, aby se zjevil v mojí pracovně, kam přišel jako starý, šedivý muž.
Tento duch učinil se mnou ihned pakt na 24 let a slíbil přenésti mne na místa, kam si budu přáti. Vyučoval mne také všemu umění nigromantickému a veškeré magii. Mephistophiel sám řekl o sobě:
„Ve mně jsou skryta veškerá tajemná umění přírody. Vládnu v hodinách Jupiterových, pročež jsem lidem velice nakloněn. Před uzavřením paktu napřed sám varuji; je-li ale uzavřen, jsem po jeho vypršení nemilosrdným a odevzdám hříšníka ihned svému pánu NADANIELOVI, který ho uvrhne do srdce planety CERUMEPITHIN.
Nejpřátelštější jsem ve zjevu starého šedivého muže. Moje pečeť je vzata z planetární sféry Jupiterovy a z hvězdy CERUMEPITHIN.
Kdo mne chce volati, musí položiti můj znak před kruh a proti své tváři moji pečeť. Můj zjev je přes určité nepříjemnosti lepší, než pohrdáníhodné zjevy mnohých duchů.“

Kapilola X.
PARTIKULÁRNÍ KONJURACE MEPHISTOPHIELA
Dříve, než započneš evokovati, modli se modlitbu obvyklou před evokací všech duchů, kterou nalezneš v kapitole XVII.
Konjurace:
Já N..., volám tě, duchu Mephistophieli, skrze Ježíše Krista ! vítězného a evokuji tě mocnými slovy ELOHIM ! ESCHA ! ELOHA ! APSADAHII ! ANGIELUS ! a tvojí hvězdou, která se nazývá PENOTHOT a která se nachází při svém východu na šestém stupni a třetí minutě znamení Býka, které je také tvým znamením!
Já, N..., zaklínám tě duchu Mephistophieli mocí ROLAMICON ! HIPITE ! AGLA ! ELOHIM ! REREMISCH ! JEHOVA !!
Já, N..., zaklínám tě duchu Mephistophieli při ROREIPSE ! LOISSANT ET DORTAM ! BOLAIMY ! ACOM ! COELUM ! QUIAVITIT ! SAMMAS ! RESTASCIA ! ó ADONAJ ! ó JEHOVA ! PRASA DEUS ! a při nebeském vojsku, abys se ihned zjevil před mým kruhem a dal mi odpověď v řeči, kterou ovládám, VENI ! VENI ! VENI ! AMEN.
Kapitola XI.
HLAVNÍ KONJURACE MEPHISTOPHIELA
Volám tě duchu Mephistophieli při SCHEHOSTIA + SCHELAM + JEHOVA + VOTEMEHASCHLA + SBEROCK + ADONAJ + PRAEMISCHCA + AVIT + Ó AGLA + ET SPIRITUS + JEHOVA + PODASCHCIA + EFFTA + AMA + FELA + ADONAJ + PEDASCH + AMAVY + PERVIS + JEHOVA + MAFFIS + PARDII +!
Já, N..., volám tě duchu Mephistophieli při  ROLAMICON + HIPITE + AGLA + FLOHYM + REREMISCH + JEHOVA!
Já, N..., zaklínám tě duchu Mephistophieli mocí ROREIPSE + LOISANT ET DORTAM + BOLAIMY + ACOM + COELUM + QUIAVITIT + SAMMAS + RESTASCIA + ó ADONAJ + ó JEHOVA + PRASA DEUS ET PRAESANT DEUS + ó MALFUS + PER DECAMISCHI + MEFFE +!   AMENISCH.
Druhá hlavní konjurace:
Ó JEHOVA + MIHY + ELOI + AMSABBATH + VODESCHCA + MIHY + ó SPIRITUS MEPHISTOPHIELES CAMVASTA MIHY + ALLAGISTA + BOEDESCHCA + MILLA + ó EFFTA + JEFFT + SOLL + LUNA + MEFESTA + ADONAJ + YLON + JOA + MISTALEM + ó SPIRITUS MEPHISTOPHIELIS DEUSCHA + VOIBERDA + MERA + SATURNI + BECA SAME + BRAECAIMA + INFOFECTE + PRAESTANTO + ELOHIM + IN JEHOVA + CAPES ADASCH + MEHAST + ADONAJ + YII + IN FORMA + PRAECA AGLAM + MIHI JAM ANAESCHCI + FEFORA MIHY + AMO + AELO + PATRIARCHY + ET PROPHETAE + ET EVANGELISTAE + ET JYNYE JESU + ó CHRISTE + MESCHCA + ó SPIRITUS MEPHISTOPHIELES + MIAHASTY + PAODY + JESUS + HISCHACOS + FISTA + ALAMAME + INFOSCALEM + MOASTEFIA + PRO AMA + IN FOAS + MIHY + PRO AMA + IN FOAS + MIHY + PRO AMAFEDAE + JEHOVA + AMIA + AMIA JEHOVIS + ADONAJ + AMIA AGLAM + AMIA JEHOVA + AMIA ADONAJSCHOLAM + AMIA AGIMICOLAM + ó ELAI + ó AEILAM + ó IMMANUEL + ó KYRIE + ó KYRIAS + ELEISON + !    AMENISCH.

Třetí hlavní konjurace:
Ó JESUS + ARACH + MIHY + SNEMESCHLAM + ó IMMANUEL + VERACH + ALHIMA + SUSCUMA + JEHOVA + ASTAS MIHY + Ó ANAESCHCI + PRESVOLLAS + JAFET + SOLJASFIA + HISCHACOS + ALLESMICOS + FELSCHEICAM + POTMEASSUAL + ó ADONAJ + ó JEHOVA + ó AGLAM + ó JOHEL + ó ADENO + ó AJELA + FELAGOLIS + ó HISCHACOS + MEOS A KYRIE + VEL KYRA + ET SOLANAY + YLAMS + MADESCHCA + DIABOLA + MONDESFIA + PORDASCHCA + SUA AUDISBIO + SOMFIA + ó ABIS SONDESCHCA + MOMLEA + PORJEAS + ó ELOHIM + ó KYRIE + POMDESCHCE + JEHOVA + ó PRAECIS DIABOLAM + Ó SPIRITUS MEPHISTOPHIEL + SPIA CUM CUSCI + A PRESCA MIA + HISCHACOS + PRAECADEST + HICOS MIHY + OBDESCA + MIHY AGLAM + ADONAJ + ó YII + FIRCA JEHOVA +  BISMIA ANE DIABOLAE + SOILO DESCHCA + ELOY + AMNESTAA + JENSIS +  AMELEVOTH MENSIS + ó JESUS + BENEDICTUS IN NOMINE CHRISTUS + ó KYRIE + ó KYRAS + ó KYRIE + ELEISON + JEHOVAH +!   AMENISCH.
Připoutání Mephistophiela, zjevuje-li se:
DEO FILII + JESUS + CHRISTUS + poutám + ANGIELUS + poutám + ó SANCT MICHAELIS + poutám + ó SANCT RAPHAELIS + poutám poutem + DEUS + JESUS +, kterým připoutal HISCHACOS do temnot + co poutal + CHRISTUS + JESUS + mocí svého otce + buď připoután + MEPHISTOPHIELI + pouto lež na tobě +!     AMENISCH.
Toto připoutání musí býti proneseno třikráte.
Proměnění Mephistophielovo je totéž, jako u ACIELE a sice:
Ó JEHOVA + MEMENTUM + HISCHACOS + MOASCHEOLAS + atd.
Druhá, jakož i třetí formulka proměnění je uvedena tamtéž.
Při evokaci Mephistophiela musí býti jeho pečeť, která je vyobrazena na tabulce 12, položena před operatérem a znak předchozí musí býti položen na kruh. Docílí se tím lepšího zjevu.
Kapitola XII.
PROPUŠTĚNÍ MEPHISTOPHIELA
Když jsme obdrželi vše, co jsme žádali, odešleme ho následujícími formulkami:
Partikulární propouštění:
EGO, N... JA JAY, Ó SPIRITUS MEPHISTOPHIEL + DEO GRATIAS + RUAY + DEUS + JESUS + ET FILII + AMEN.

Hlavní propouštění:
Ó MEPHISTOPHIEL + DEGRATIAS + JESUS + BENE BENEDICTAM + PORTAM + MEPHISTOPHIEL + QUA SUA + DIABOLAM + HOCAS SIS + JESUS + AMEN.
Poznámka:
Jedna z těchto formulek pronese se třikráte a kdyby nechtěl odejíti, čti ještě následující formulku:
ELOSCHY + MAAMADO + AGLA DOCA + JESUS + MAASCH + REENAZARETUM + CHRISTE + REX + JEHOVAM + JUDAEORUM + ó MASCHALEM + HISCHACOS + TETRAGRAMMATON + ó HISCHACOLAM + ELOHIM +.
Tato svatá slova jsou zaklínáním všech duchů, před kterým žádný z nich neobstojí. Kdyby snad ještě nechtěl odejíti, čti jednu ze sedmi hlavních propouštěcích formulek.

Zdroj: Magia Innaturalis

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)