Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

EVOKACE PLUTONICKÉHO GÉNIA UMOLUMANA

Umoluman je génius z první plutonické sféry. Tato entita slouží jako iniciátor pro ty z magiků, kteří touží proniknout do této téměř neprobádané oblasti. Magická formule pro vyvolání Umolumana, která se musí intonovat v „praja-zyce", zní takto:
Umorum de Vorlimustum pa logampas forbam cosimal mi goldum Kumpum comus Tombim Komugurzis cos pog malrom ver die yomgi Migolwor dimals qumgfol. Při operaci se používá dvojitý trojúhelník zjevů, který musí být impregnován příslušným krvavým fluidem. Kadidelnice se staví k jednomu z vrcholů trojúhelníku.
Propuštěcí formule:
Já, N. N., ti děkuji za informace a pokyny, které mi bylo dovoleno obdržet. Nyní se vrať zpět do své říše. Děkuji ti! W. Jantschik poznamenává, že evokace Umolumana znamená navázání kontaktu s neobyčejně silnými magicko-démonickými silami, které si nezasvěce-nec vůbec nedokáže představit. Iniciace, kterou je tato entita schopna magikovi poskytnout, mnohonásobně převyšuje úroveň všech tradičních zasvěcení.

Autor dále uvádí, že plutonická cesta zasvěcení vede k nejvyššímu duchovnímu poznání a moudrosti, přičemž je však zároveň nejnebezpečnější. Při evokaci plutonických sil radí Jantschik používat trojitý magický kruh, imaginačně posílený fialovým plamenem. V mezikruží jsou vepsány následující znaky:

Jako magické kuřidlo pro plutonické evokace doporučuje Jantschik fumigační směs, slouženou ze stejných dílů durmanu, blínu a vařené zvířecí krve.PLUTONICKÁ EVOKACE PODLE FRATERA DANIELA

Frater Daniel (vlastním jménem Guido Wolther), bývalý velmistr Fraterni-tas Saturni, podnikl koncem září 1963 spolu se svou ženou Myriam evokaci plutonických sil. Operace se konala v krápníkové jeskyni v jižní Francii. Evo-katér si vlastnoručně zhotovil kamenné magické nástroje (dýku, misku a hůl), které pak v hodinu Saturnu okouřil sírou. Jako magické kuřidlo použil svou vlastní krev, kterou kapal do roztaveného antimonu s přísadou uranové soli a kysličníku thoričitého. Současně pálil petrolej s přísadou soli stroncia (kvůli zabarvení plamene). Doba evokace byla stanovena na půlnoc z pondělka na úterý. V okamžiku evokace se Luna na obloze nacházela v přesné konjunkci s Neptunem. Zároveň byla v opozici na operatérův nativní Pluto, přes který právě tranzitoval Mars v blízkosti 2°. Operatér použil trojitý magický kruh. Do prvního mezikruží vyryl dýkou signatury saturnských entit jménem Agiel, Aratron, Uriel a Cassiel. Do druhého, tj. vnějšího mezikruží vyznačil signatury těchto inteligencí: Heva, Rea, Isis, Nahema, Hekaté, Proserpina, Ištar, Lilit (viz vyobrazení). Kolem kruhu hořelo devět pochodní obohacených solí stroncia. Před kruhem byl vyznačen trojúhelník zjevů, směřující vrcholem k severu.Operatér pomocí lihu zažehl dřevěné uhlí v jedné trojnožce a jal se tavit antimon, který posléze uvedl do varu. V jiné trojnožce hořel krvavě červeným plamenem zapálený petrolej s přísadou soli stroncia. Oba operatéři si oblékli magické pláště na nahá těla a evokace mohla začít.
Evokatér zahájil obřad intonováním vokálu U hlubokým hlasem (10 minut). Pak následovalo intonování vokálu O (15 minut). Úvodní fáze byla ukončena intonováním vokálu I vysokým hlasem (5 minut). Nato přikročil operatér k vo-lání pramatek:
„Onia... Heva! Onia... Chavah! Chavah! Heva! (3 x) Ino... Rea! Ria! Rua! Oia! Uuu... Nahema! Nahema! Uuu! Oie-Ona-Uuea-Uuu! Aie, Ao-nie, Lilith, Lilith, Lilith! Jahou! Juhoe! Jaaaaheluu!" Každé jednotlivé volání bylo opakováno třikrát. Pak vepsal operatér před sebe do vzduchu toto znamení:

„Povstaňte z hlubin, vy plutónské síly! V hlubinách slyšte mé volání a po-vstaňte, transuranští! Uuuu (5 minut), Jiii (5 minut). Zaklínám tě, plutónská kosmická sílo. Ukaž se! Agieli, buď prostředníkem! Aratrone, buď prostředníkem! Volám tě, Saturne, strážce prahu, Saturne, Saturne, Saturne (100 x), otevři vchod k transuranským. Otevři vchod k transuranským. Uuuu (5 minut), Jiii (10 minut)."

Nyní si operatér vyhrnul rukáv pláště, říznul se kamennou dýkou do paže a nechal svoji krev skanout do nádoby s roztaveným kovem. V nádobě to zasyčelo a vystoupil z ní dým. Opetatér opakoval celé vyvolávání od začátku a znovu je uzavřel obětováním své krve. Dým vnikl do trojúhelníku zjevů a začal tam rotovat, aniž by přijal nějaký tvar. Rovněž však nemizel: v trojúhelníku zjevů se nacházela otáčející se kouřová spirála, která střídavě klesala a stoupala. Evokatér začal s třetím vyvoláváním, přičemž ponořil do vroucího kovu hrot magické dýky. Sotva se tak stalo, začala se jeskyně otřásat a ozvalo se vzdálené dunění. Uprostřed vyvolávání byl hluk již tak silný, že nebylo slyšet vlastní slovo, a při třetí úlitbě krve se ozvala strašná rána. V jeskyni se zdvihl vítr, který rozvířil prach, takže se oba operatéři rozkašlali. Když úkazy pominuly, zpozoroval evokatér, že se v trojúhelníku zjevů začíná cosi formovat. Natáhl ke zjevu pravý ukazovák, aby entitě dodal svůj ód, a okamžitě se dostavil pocit, že mu cosi vysává morek z kostí a vytahuje jej ven z kruhu. Polekaně stáhl paži zpět a ošklivý pocit ihned přestal. Evokatér pozdvihl obě ruce nad hlavu a vyslovil mateřializačni a zároveň poutači formuli:
„Oron chte holoja aroen latisten. Ka eron magog holler ka onon ka hel. Maguth ka elraim ne! Yar - poutej! Sat - poutej! Elohim - poutej! Maraozoth - poutej! Ho - poutej! Hu - poutej! Amen!"
Tato slova pronesl dvacetkrát s pozdviženýma rukama. Kruhový pohyb mlhy v trojúhelníku zjevů přestal a mlha se začala zhušťovat. Evokatérova manželka poděšeně vykřikla. V trojúhelníku se ukázalo monstrum v podobě obludného pavouka nebo spíše štíra s hrozivou ženskou hlavou a zíralo na operatéry zářícíma očima, jejichž barva se každou vteřinu měnila. Zjevení ze sebe vyrazilo příšerný řev a evokatérova manželka omdlela. Zuřivý řev pokračoval a najednou - přestal. Místo štíra teď stála v trojúhelníku dvoumetrová hubená lidská postava se smolně černými rozcuchanými vlasy, s šedým, jakoby z kamene vyřezaným obličejem a se zeleně svítícíma očima. Obklopovaly ji červené a zelené plameny. Bytost se nejprve jízlivě zasmála a pak k operatérovi promluvila:
„Nu? Jsi spokojený, človíčku? Co ode mne chceš? Proč mě voláš? Chceš spolu s tím smutným uzlíčkem vedle sebe zemřít? Pohleď!"
Bytost pozdvihla svoji ruku proti evokatérově ženě. Operatér pevně sevřel magickou dýku a zíral na sněhově bílou ruku s dlouhými prsty. Z ruky vytryskl paprsek světla a zasáhl evokatérovu ženu. Ta se okamžitě probrala z mdloby, pohlédla na operatéra a zeptala se ho, co se děje. V tom však spatřila postavu a vrhla se svému manželovi kolem krku.
„Neudělám to, vy hrdinové," zazněl posměšný hlas, „ale řekněte už, co chcete. Člověk neriskuje život pronic zanic."
„Jak se jmenuješ a odkud přicházíš?" zeptal se operatér.
„Jmenuji se Arachthon a přicházím z třetí říše sféry, kterou nazýváte plu-tonickou."
Chceš uzavřít pakt, když budeme něco žádat?" „Pakt? Co to je? Žádat? Je třeba prosit."
„Pak tě prosím o moc, abych mohl vládnout lidem. Chci být pánem organi-zace, okultní skupiny, která má moc nad třemi říšemi, a tuto moc chci sdílet se svou ženou, která je zde vedle mne."
„Je to všechno?"
„Ano."
„Žena má s tebou sdílet moc? Pošetilý blázne! Jednou tě zradí, človíčku, možná zabije. Lidská žena není stvořena k tomu, aby ve svých rukách držela moc. Trváš na svém přání?"
„Ano! Věřím jí. Je mým druhým Já."
„Budiž tedy. Ale teď musím jít. Ano, mohu odejít sama. Titěrné formule mě nemohou udržet ani propustit. Nelekni se, až se proměním..."
„Počkej! Počkej! Ještě jednu otázku: kdy tě mohu znovu zavolat?" „Už nikdy, človíčku, nebo zemřeš; už nikdy."
Postava se začala rozplývat a v několika okamžicích seděl v trojúhelníku zase štír, který k magikově hrůze klidně vylezl ven z trojúhelníku, vyrazil ze sebe strašný řev a zamířil ke stěně jeskyně, v níž zmizel. Znovu se ozval rachot. Jeskyně se začala otřásat a hrozila zavalením. Oba operatéři popadli své pomůcky a utíkali ven, co jim nohy stačily. Cestou k domovu potkali ve vesnici pár sedláků, kteří hnali dobytek na pastvu. Sedláci s údivem hleděli na dvě postavy špinavé od sazí a prachu.
Frater Daniel a jeho žena odjeli za dva dny do Paříže. Za další dva dny se doslechli, že vchod do jeskyně, kde probíhala evokace, se zřítil a je zasypaný, a že poblíž tohoto místa vytryskl horký pramen.MAGOBAFOMETICKÁ EVOKACE DINOSAUŘÍHO DÉMONIA 

Tento obskurní magický rituál zveřejnil W. Jantschik ve své knize De operatione Baphometum. Do knihy je vložen autorův osobní dopis čtenářům tohoto znění:
Milé čtenářky a čtenáři,
chci každou čtenářku a čtenáře varovat před tím, aby toto démonium evo-kovali bez dostatečné magické zkušenosti a praxe. Je zde třeba nejvyšší opa-trnosti! Za případné duchovně-duševní a tělesné škody nemohu nést zádnoU odpovědnost. Tato bytost má enormně démonický influxus.
Mnichov, 25. 12. 2001
Walter Jantschik
Jedná se o reklamní trik? Možná. Možná však také ne. Každopádně jsem pokládal za nutné zde Jantschikovo varování v plném rozsahu tlumočit dříve, než budu reprodukovat jím sestavený následující evokační postup, který jsem nepatrně zkrátil a jen velmi lehce okomentoval.
Elektronický pravzor:
Bafometista nazírá v transu bafometický svět, rozprostírající se mimo čas a prostor. Tyto dimenze jsou naplněny krvavě rudými vibracemi. Z centra tohoto kosmického světa vyzařuje do všech směrů černý paprsek.
Místo evokace:
Jeskyně, horská strž nebo odlehlá bažina.
Kuřidlo:
Sůl stroncia, síra, práškové olovo, menstruační krev a sperma.
Cas evokace:
V noci z pátku na sobotu od 1.00 do 2.00 hod.
Evokační roucho:
Černý lóžový plášť z čistého hedvábí. Bafometista má na obličeji černou masku se sigilem démonia.
Evokační kruh:
Trojitý magický kruh, který se promění*) v magickou křišťálovou kouli. Každý z těchto tří kruhů sestává z jiné matérie. První kruh je z „hermetického světla", druhý z „gnostického světla", třetí z „fialového světla".
Evokační meč:
Evokační meč je zhotoven z čisté oceli. Vnitřek rukojeti je vyplněn tekutým zlatem.
Trojúhelník zjevů:
Trojúhelník zjevů se nabije vibracemi dinosauřího démonia. Na hrotu troj-úhelníku je umístěna „dinotruhla", která byla 28 x impregnována éterickou substancí.
Evokační linie:
Bafometista si představí, že v jeho mozku v oblasti hypofýzy září energe-tická koule, která vysílá červenofialové světlo do „dinosauřího univerza". Tím je navázán kontakt se sférou dinosauřího démonia.
Jméno evokované bytosti:
Předmětem evokace je démonium druhu Tyrannosaurus rex. Toto démonium se zjevuje astrálně a má krvavě rudé oči. Jeho tlama září temně fialově. V centru tohoto démonia se nachází jakýsi energetický akumulátor nepředsta-vitelné síly, který otřásá světy a může být bafometistou za určitých okolností využit k různým cílům.
Evokační sigilum:


Toto sigilum se kreslí směsí menstruační krve a spermatu na panenský per-gamen a pokládá se do trojúhelníku zjevů.
Evokační intonace:
Nad sigilem se trojdimenzionálně vysloví (tj. intonuje) jméno démonia (Ty-rannosaurus rex). Tím vznikne enormní dynamida, která zasahuje do akáši.
Přijetí formy božstva pradinosauřího démonia:
Toto božstvo se nachází za „kryptogenetickým" archetypem universa zcela jiných dimenzí. Bafometista se pokusí magickým pohroužením a kontemplací přijmout do svého čtyřživlového tělesného systému kvintesenci tohoto tajného božstva. Tato kvintesence „dinosauro-plazí trojnosti" září trojím světlem: čer-veným, černým a fialovým.
Evokační formule:
URUUM VORZUM SOMUM KOLMANUM HOTTUM ZAZUM ZOZUM ZIZUM GOSUM MORGUM HALOUM.
Rovněž tuto formuli je třeba vyslovit trojdimenzionálně.
Evokační symboly:


Tyto symboly nakreslené na pergamen se položí do trojúhelníku zjevů.
Zjevení dinosauřího démonia:
Tato bytost se zjevuje většinou mentálně, astrálně nebo i v materiální formě.
Evokační kontakt:
Člověk nikdy nesmí oslovit tuto bytost jako první, nýbrž musí vyčkat, dokud jej sama neosloví. Kontakt většinou probíhá telepaticky. Při první evokaci by pokud možno neměla být předkládána žádná čistě materiální přání. Je však možno požadovat magické poznání, vědění atd.
Propuštění:
Bafometista nebo magik poděkuje bytosti a propustí ji zase zpět do její říše a universa:
„Já, X. Y., děkuji ti za tvou duchovní podporu a za předání gnosticko-magického poznání a vědění. Nyní se vrať zase zpět do své říše!"
Bytosti je třeba poděkovat a odeslat ji na všech třech úrovních (hmotné, astrální a mentální). Teprve pak je možné opustit magický kruh.

*) pomocí imaginace

 

Zdroj: Příručka vysoké magie / Josef Veselý. -- 1. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2007. -- 800 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)