Ekodny Olomouc 2017 (21.4.-1.5.2017)

27. ročník festivalu na téma: "Společná porada o našem světě."
Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit? Program besed EDO v detailu.

NÍŽE NALEZNETE PROGRAM A ANOTACE PŘEDNÁŠEK V RÁMCI EKOLOGICKÝCH DNŮ OLOMOUC. Celý program včetně doprovodného zde: http://www.slunakov.cz/edo/

Pátek, 21. Duben 2017 16.30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Stanislav Komárek: Doba postfaktická
Latinské slovo „factum“ znamená něco učiněného, v typickém případě námi: pan Vaňous faktum není, jeho krevní tlak ano – jedná se o něco, co jsme svým měřením, v laboratoři či svým interpretačním umem učinili. Podobně válka v Sýrii je fenoménem, ale konkrétní zpráva o ní je faktum: něco, co jsme z houštiny jednotlivostí vybrali, nově poskládali a předkládáme to jiným k věření. I pokud postupujeme sebe více ve stylu sine ira et studio, je obtížné, téměř nemožné se dobrat „pravého“ stavu věcí – to vidíme i při nejbedlivěji vedeném soudním procesu. Pokud se stane mediální svět „vším“, je situace velmi povážlivá. Založení žádného Ministerstva pravdy nevrátí zkušenostní stránku světa zpátky, naopak otevře dveře zcela orwellovské budoucnosti. Jedinou cestou, jak může „ovčan“ vybloudit z labyrintu manipulací, je dívat se kolem sebe očima, ne internetem. Orientální úsloví praví: „Řezali oslu ucho a on se ptal, oč tu běží.“

Pátek, 21. Duben 2017 18:00
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Kateřina Sam: Manipulace potravních sítí v tropických lesích
aneb co se stane, když z nich vyženeme ptáky
Napínavou hru na schovávanou – přesně takovou často hraje kořist s predátory.  Ruleta života a smrti je neúprosně roztočena i mezi hmyzem a jejich predátory, kteří jsou v některých oblastech obzvláště hojní a nenasytní. Netopýři, ptáci či mravenci? Ti všichni mají v různých prostředích světa i v různých typech lesa různou druhovou bohatost a hustotu. Co se stane, když tito predátoři z lesa zmizí? Jaký dopad budou mít takové změny na společenstva hmyzu a rostlin, kterými se hmyz většinou živí? Odpovědi na tyto otázky vzbuzují zájem. Prozrazeno bude například i to, že ptáci čenichají a že rostliny žalují a dělají hru na schovávanou pořádně zajímavou. Nakonec bude odhaleno i zákulisí výzkumných projektů na Papui-Nové Guineji, a problémy s nimiž se tam vědci potýkají. Něco nenajít (například své asistenty) není totiž v podmínkách tropického deštného lesa Nové Guineji vůbec složité.

Pátek, 21. Duben 2017 19.30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
David Storch: Poroučíme přece jen větru a dešti?
Vztah lidí a přírody v antropocénu. Člověk je vládcem přírody. Člověk je součástí přírody a nevymaní se z jejích zákonitostí. Člověk bojuje s přírodou a ona mu to občas vrací. Lidstvo přemůže planetu a nastolí technosféru nebo noosféru. Matička Gaia se nakonec člověka zbaví jako nepříjemné nemoci. Tohle všechno a leccos dalšího jsme mockrát slyšeli. Ale třeba je to všechno jinak. Uvědomění si, že žijeme v antropocénu, umožňuje přehodnotit místo člověka na Zemi.


Sobota, 22. Duben 2017 10.00
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Cyril Höshl: Placebo – podvod nebo užitečný nástroj?
Placebo je medikament bez obsahu farmakologicky účinné látky. Výraz pochází z latinského placebo Domino in regione vivorum a původně tak byli ve Francii označování „paraziti“ předstírající zármutek na pohřbech, aby dostali jídlo a pití. Argumenty pro a proti použití placeba v klinickém výzkumu se pohybují ve třech rovinách: metodologické, etické a technické. Z metodologického hlediska převažuje argument, že bez zaslepené, place­bem kontrolované studie nelze spolehlivě prokázat účinek nového léku. V etické rovině se upozorňuje na to, že podle Helsinské deklarace (čl.II.3) v každé klinické studii každému pacientovi – včetně těch v kontrolní skupině, je-li jaká –  musí být zajištěna nejlepší prokázaná diagnostická a léčebná metoda. Tato podmínka není placebem splněna. Není však splněna ani zkoušeným lékem, neboť ani ten není per definitionem „proká­zanou léčebnou metodou“ (teprve se prokazuje). Střetává se zde také zájem veřejný (dokázat účinek nového léku) se zájmem individuálním (být léčen lege artis). V rovině technické je někdy obtížné zajistit zaslepení placeba zejména tam, kde zkoušený lék patří do skupiny látek se známými vedlejšími účinky, jako je např. parkinsonismus u antipsychotik, jejichž absence indi­ku­je posuzovateli zařazení posuzovaného do placebové větve. Obecným prob­lémem klinické farmakologie však je zejména skutečnost, že účinek placeba v posledních letech narůstá a v porovnání účinnosti testovaných látek s placebem se tak ztrácí signál. Jde o „manipulaci“ nebo se na tom podílí design studie, typ zařízení, charakteristika pacientů, faktory škálování, hodnocená proměnná, typ onemocnění, dávkování (častější kontakt), velikost vzorku, randomizace (regrese k průměru), kultura, délka studie, pravděpodobnost placeba a kvalifikace posuzovatelů? V přednášce budou v odpověď na otázku, jestli je placebo efekt pouhou sugescí, uvedeny též příklady neurobiologických změn působením placeba a bude poukázáno i na transkulturální rozdíly v jeho účinnosti.

Sobota, 22. Duben 2017 13.30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Jan Zrzavý: Všechno je jen manipulace
Pro biologa není nic překvapivého na objevu, že lidská společnost stojí na manipulaci jedněch druhými (a naopak, akorát že někomu se to daří a jinému ne). U zvířat je to taky tak. Velmi mnoho případů, které tradičně vysvětlujeme jako projevy altruismu čistého (tedy rodinného) či recipročního (tedy korupčního), lze dobře vysvětlit jako úspěšnou manipulaci těch, kdo pomáhají, těmi, jimž je pomáháno. Háček je v tom, že se to velmi špatně odlišuje a ve většině případů prostě apriorně věříme tomu, co se nám líbí (parazit hostitelem manipuluje, kdežto rodiče dětem pomáhají). Z té špatné odlišitelnosti ovšem plyne, že věci mohou být i naopak: co když si tu manipulaci vymýšlíme, protože si o světě myslíme samé špatné věci, a ve skutečnosti jsme obklopeni čirým altruismem od obzoru k obzoru? Rodiče svým dětem pomáhají — a hostitelé svým parazitům ne?

Sobota, 22. Duben 2017 15.00
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Zdeněk Kratochvíl: Staré dobré mýty a stará dobrá fakta
Dva prototypy manipulace: sofistický a platónský. U obou jsou základem manipulace emoce, s nimiž se pracuje účelově racionálně. Sofistický způsob aspoň ruší pokrytectví, platónský zase ponechává nějaký prostor pro argumentaci, protože důsledněji předstírá racionalitu. Sebe-manipulace (byť často pod vlivem okolí), někdy pozitivní, převážně negativní (předsudky, hysterie…). Svoboda vůči manipulacím předpokládá „znát své místo“. Obhajoba staré dobré fakticity, totiž přirozené skutečnosti; také jako kritéria toho, zda dlouhodobě obstojíme, nebo jen získáme krátkodobé výhody pomocí emočních manipulací. Nic proti emocím, ostatně rozum je nejspíš jedna z nich, ale přes ně se nám moc dostává na kobylku. Tak dlouho jsme se báli reduktivní přírodovědy, až nás zaskočila tvrdá sociální manipulace, vymknutá z řádu přirozenosti.

Sobota, 22. Duben 2017 16:30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Jan Zrzavý, David Storch: Jak se dělá evoluce, labyrintem evoluční biologie
Poznatek, že život na Zemi má své dějiny, že organismy se postupně vyvíjejí a že jim můžeme porozumět právě pomocí znalosti jejich historie, je jedním z pilířů moderní vědy. Jak ale tohle všechno víme? Jak lze poznávat historii života, ztracenou v hluboké minulosti, z níž se zachovaly kromě pár zkamenělin právě jen ty současné organismy? Evoluční myšlení se v posledních desetiletích zásadně změnilo. Dnešní evoluční biologie není spekulativní disciplína mudrující, jestli se organismy vyvíjejí směrem ke stále dokonalejším formám a zda je přirozený výběr tím jediným mechanismem vývoje. Darwinova teorie je sice pořád jejím základem, ale evoluční teorie je mnohem rozsáhlejší, zajímavější a v mnohém ohledu překvapivější, než si většina lidí myslí. Díky moderním experimentálním technikám se učíme rozumět vztahu genů a těl a pochopili jsme nejrůznější konflikty a hry, které probíhají uvnitř organismů i mezi nimi. Díky exaktním postupům, pomocí nichž rekonstruujeme hodnověrné „stromy života“, jsme se naučili vystopovat průběh evolučních událostí a často dokážeme vyvodit, jak vznikají nové tělní plány i způsoby života. Máme představu o evoluci biologické rozmanitosti a o tom, co se skrývá za vznikem a zánikem druhů. Tato kniha je o biologické evoluci, ale především o tom, jak jí poznáváme. Ukazuje evoluční biologii jako dynamický vědní obor, který nemá problém se začleněním nově objevovaných biologických jevů a který nám umožňuje rekonstruovat a pochopit detailní historii jednotlivých skupin organismů s jejich unikátními evolučními novinkami. Máme tak jedinečný nástroj, jak se vyznat v živých bytostech i sami v sobě – a zároveň spoustu zásadních věcí pořád nevíme.

Sobota, 22. Duben 2017 18.00
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Jan Romportl: Velká data velkého bratra
vs malá špehýrka malé domovnice.
Přednášející se nejdříve pokusí posluchače vyděsit nástinem toho, co dnes představují Big Data (záměrně při tom bude používat idiomu “Big Data”, nikoli “velká data”, poněvadž “Big Data” se k “velkým datům” má asi jako “Heavy Metal” k “těžkému kovu”), kdo je sbírá, jak je sbírá, proč je sbírá a kterak i samotní posluchači jsou výtečnými generátory Big Dat. Pak bude následovat velmi stručné představení nejnovějších výdobytků v oblasti aplikované umělé inteligence a strojového učení (deep learning, reinforcement learning), které skrze manipulaci s Big Daty nabízejí doposud nevídané možnosti manipulace s okolním světem. Uvedeme si i několik praktických příkladů. Vše bude směřovat k následným úvahám, jak moc zla na nás z celé oblasti Big Dat a umělé inteligence opravdu číhá a zda náhodou dosti nebezpečně neodvádí naši pozornost od něčeho podstatněji zlejšího. Na úplný závěr pak i celá přednáška bude uchopena jako ryzí příklad rafinované manipulace, neboť přednášející v oblasti Big Dat a umělé inteligence nachází svoji obživu.

Sobota, 22. Duben 2017 19.30
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby
Petr Lešek, Jakub Potůček: Deset let nízkoenergetického domu v Horce: úspornost a architektura
K čemu je dobrý architekt? Co je to architektura? Jak si rozumí energetická úspornost a architektura? Je rozdíl mezi ledničkou a domem? A mezi žárovkou a městem? Petr Lešek se pokusí, na příkladech domů navržených Projektil architekty, vysvětlit pojmy, které rozhodují o tom, v čem žijeme, ale o které se téměř nikdo nezajímá.
Architektura jako manipulace s prostorem
Architektura (už ze své podstaty) zásadním způsobem přetváří nebo převrstvuje krajinu, či městský prostor, k čemuž má své logické, praktické, existenciální nebo jiné důvody. Zabývat se všemi pohnutkami, které ji k tomu vedou, ovšem nemá smysl, neboť v krátkém časovém úseku, který je přednášce vyměřen, to není možné. Pohled bude proto zaměřen na dva hlavní způsoby práce s prostorem, který architektura během uplynulého století užívala nejčastěji. Prvním z nich je pozitivní manipulace, díky níž mohly vzniknout vysoce hodnotné urbanisticko-architektonické celky, v nichž se odráží jak vysoké ambice těch, kteří stáli u jejich zrodu, tak vysoká přidaná hodnota související třeba s hledáním ztracené identity či jen prosté konání blaha ve prospěch obce. Druhou metodu samozřejmě představuje přesný opak té první, kterou bychom mohli logicky pojmenovat negativní, avšak příhodnější pro ni je jméno účelová manipulace. Ta nutně neznamená absenci kvalit, ovšem, jak si ukážeme, univerzálně akceptovatelné hodnoty mají v její souvislosti setrvale klesající tendenci.


Neděle, 23. Duben 2017 10.00
Muzeum moderního umění – Mozarteum
Václav Bělohradský: Trumpoty s postpravdou
Tradiční nedělní rozprava s pravidelným hostem EDO. Předpona „post“ sehrála důležitou roli v sebereflexi dvacátého století, před adjektivem „industriální“ ohlašovala zlom ve vývoji kapitalismu – nejdůležitější výrobní silou se stává člověk sám, rozvoj jeho rozumu a vynalézavosti. Věk nesmiřitelného boje mezi proletariátem a buržoazií tak pominul sám sebou, nastal věk řízené společnosti ovládané rozumnými manažery. Před adjektivem „moderní“ pak označuje konec nesmiřitelných sporů mezi překonanou tradicí a moderními formami života. V postmoderní společnosti se póly tradice a modernosti nepředvídatelně prolínají, minulost už není přítomností překonána, ale je v ní rozváta jako semínka, z nichž vyrůstají nepředvídatelné hybridy. A to platí i o budoucnosti, imperativní orientace na budoucnost pominula, „budoucnost už není, co bývala“ říká jedna vtipná formule. Můžeme vzít vážně formuli „postpravda“, rozvíjí nějak sémantiku předpony „post“ nebo je jen výrazem bezradnosti intelektuálů ve společnosti komunikační hojnosti? Znamená snad, že boj mezi osvícenými aparáty pravdy a temnými aparáty mýtů sám byl mýtem, který pominul? Je nějaký způsob, jak slovo „postpravda“ vzít vážně? Pokusíme se na tu otázku najít nějakou odpověď.

Neděle, 23. Duben 2017 13.30
Muzeum moderního umění – Mozarteum
Václav Žák: Nesamozřejmost nároku na pravdivost médií
Strukturu médií určuje politický systém. V případě USA se žurnalistika vyvíjela ve střetu Josepha Pulitzera (1847–1911) a Williama Randolpha Hearsta. V roce 1882 Pulitzer koupil New York World, ztrátové noviny od Jay Goulda, jednoho z významných „loupeživých baronů“ té doby. Pulitzer z nich udělal bulvár. Příběhy, skandály, senzace. Získal známou investigativní žurnalistku Nellie Bly. V roce 1895 World začal tisknout nesmírně populární The Yellow Kid, comics Richarda Outcalta, první novinový comics tištěný v barvě. Pod Pulitzerovým vedením vzrostl náklad z 15000 na 600000, čímž se World stal největšími novinami v zemi. V roce 1895, William Randolph Hearst (1863-1951) koupil konkurenční New York Journal, což vedlo k nemilosrdné válce o čtenáře. Nařídil editorům, že titulky musí veřejnost „kousat jako buldok“. Zápas s Hearstem, zejména pokrytí španělsko-americké války, ve kterém se na pravdu a žurnalistickou etiku nebral vůbec žádný ohled, se posléze začal označovat jako “yellow journalism”. Noviny se naprosto nepokrytě angažovaly v politice, Hearst se chlubil, že byl schopen donutit Kongres, aby vyhlásil Kubě válku. Důležitost sporu Pulitzera s Theodorem Rooseveltem a J.P. Morganem o skandál okolo “Panama papers”. Pulitzer napsal v roce 1902, že chce zajistit, aby se žurnalistika stala jedním z velkých intelektuálních povolání. V roce 1912 věnoval 2 miliony dolarů Vyšší škole žurnalistiky při Kolumbijské univerzitě. Později vnikla i Pulitzerova cena

Neděle, 23. Duben 2017 15.00
Muzeum moderního umění – Mozarteum
Pavel Barša: Konspirační teorie a globalizace
Teorie spiknutí dovádějí do krajnosti podezření, že realita není taková, jak se jeví – že ji někdo ve skrytu manipuluje. Není náhoda, že „Protokoly siónských mudrců“ vznikly v době, kdy byla formulována první psychiatrická definice paranoii – tedy na přelomu 19. a 20. století, v době vrcholícího zápasu evropských velmocí o rozdělení světa, který zároveň podnítil vznik nového literárního žánru, v jehož centru stojí spiknutí – špionážního románu. Evropa té doby se ocitla ve víru toho, co historikové někdy nazývají první globalizací. Stále širší společenské vrstvy byly vytrhávány z tradičního způsobu života a vydávány na pospas silám trhu. Samozřejmé jistoty se hroutily. Vykořeňovaní lidé hledali vysvětlení, které by neosobním silám, jimž byli vystaveni, dalo tvář, a za anonymními procesy odhalilo záměr. Potřeba a obliba konspiračních teorií roste kdykoliv, kdy lidé mají pocit, že přestávají rozumět a věřit tomu, co se kolem nich děje, a jsou vystaveni globálním silám mimo jejich kontrolu.

Neděle, 23. Duben 2017 16.30
Muzeum moderního umění – Mozarteum
Petr Hora Hořejš: Boháč, co se rozdal
Arch. Josef Hlávka jako příklad manipulativní interpretace dějin. Už více než století bychom se mohli i měli pyšnit mužem edisonovské pracovitosti a invence, jakož i tolstojovské ušlechtilosti ducha (ba dokonce i zjevu). Málokdo z našich bližních však o tom velikánovi něco bližšího ví. Což je velká škoda, pošetilé opomenutí. Řeč je o nejvýkonnějším z českých architektů a stavitelů a největším i nejvšestrannějším z našich mecenášů Josefu Hlávkovi. Na monumentální osobnosti typu Husa či Komenského je česká minulost poměrně skoupá. Tím spíš bychom si měli hrdiny pronikavých myšlenek, vizí a skutků v domácím panteonu pěstovat jak v bavlnce. O pravém opaku však svědčí trpké osudy Havlíčka, Němcové, Máchy a řady dalších osobností. Češi si svých velikánů tradičně nedovedou vážit, a skutečný formát, mimořádnou oduševnělost, zpravidla nazřou pozdě: úcta se pak prokazuje až mrtvým… Paradox: zatímco v celonárodní anketě o největšího Čecha se „neporazitelný vojevůdce“ Jan Žižka umístil na 5. místě (ano, tak hlasoval „holubičí národ“, pro který by válečný hrdina husitů už neměl být ve 21. století žádnou inspirací), obdivuhodný český dobroděj Josef Hlávka se v první stovce pamětihodných osobností vůbec neobjevil. Účastníci ankety za to ovšem fakticky nemohli. Neboť česká marxistická historiografie Hlávku – a zajisté nejen jeho – z dějin jednoduše vyškrtla a socialistická škola ho žákům programově zamlčela. Proč, proboha? Vždyť Hlávka byl přece veleúspěšný podnikatel, boháč, multimilionář – čili buržoust! Tím pádem nebylo možno připustit, aby tento „kapitalista a vykořisťovatel“ s ohromující nezištností a velkorysostí rozdal a promyšlenými zakladatelskými počiny odkázal národu vše (Akademie věd, Hlávkova nadace, kolej pro vysokoškoláky, Národohospodářský ústav, stipendia pro studenty a umělce, atd.), čeho výhradně čistými prostředky a legálními cestami nabyl. Impozantní lidumil Hlávka byl v účelově zmanipulovaných českých dějinách předem nepřípustný zjev, protože představoval nepřijatelnou deformaci usilovně vytvářené karikatury „buržousta na žoků peněz“, tohoto úhlavního nepřítele dělnictva. A tak ve jménu třídního boje musel kdysi z dějin zmizet. A že naše znalosti, v oboru historie nejčastěji získané ve škole, mají bolestnou setrvačnost, jednou vyobcovaný Josef Hlávka se na národní piedestal, kam nepochybně patří, vrací jen pomalu a ztěžka. Přitom v jeho nádherně sklenutém životním příběhu lze zaslechnout mnohé apely, inspirativní i pro současnost. Objektivnější pohled na velkolepého českého filantropa bude obsahem přednášky.

Neděle, 23. Duben 2017 18.00
Muzeum moderního umění – Mozarteum
Ladislav Miko, Martin Škabraha: Případ Šumava: manipulace s přírodou, lidmi a divočinou?
Jedni chtějí divočinu, svobodu pro vše živé v ní a aspoň pár míst na mapě ČR, kde má příroda prostor pro člověkem neovlivňované dění, které je také vhodným řešením kůrovcové kalamity. Druzí vidí ohrožení svobody člověka z důvodů manipulace a překrucování faktů, znemožnění lidem v divočině pobývat a dokonce umírající přírodu ponechanou napospas škůdcům. Obě skupiny chodí stejnou přírodou, mnoho let, fotí ji, studují expertízy a podporují svá stanoviska. Problém je, jak rozdílně si dostupné informace, fakta a mýty vykládají. Šumava a lidé v ní a okolo ní jako příklad dlouhodobých veřejných sporů. Jde o nedorozumění, nesouhlas, manipulaci, lež, … a nezůstává nakonec příroda pozapomenuta stranou?

Další obsah této kategorie

XVI. LUZS Praha (září 2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Přesný termín a program budou doplněny.

LXIX. LUZS Jihlava (so. 22.8.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVIII. LUZS Jihlava (so. 25.7.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVII. LUZS Jihlava (so. 20.6.2020) - uzavřené setkání pro členy a pozvané hosty (Kupalo).

Z důvodu velké nepřízně počasí oficiálně zrušeno.

LXVI. LUZS Jihlava (so. 23.5.2020) - uzavřené setkání.

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LXV. LUZS Jihlava (so. 14.3.2020) - uzavřené setkání.

!!! Pro veřejnost zrušeno.

Změna místa i programu - pro členy info jen na Slack.

XV. LUZS Praha (ne. 8.3.2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIV. LUZS Jihlava (so. 15.2.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIII. LUZS Jihlava (so. 18.1.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXII. LUZS Jihlava (so. 21. 12. 2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost + členská schůze

ČAS: 21. 12. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

XIV. LUZS Praha (ne. 8.12.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

Program po rozkliknutí:

LXI. LUZS Jihlava (so. 23.11.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 23.11.2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

velký evokační rituál Praha (někdy po druhé polovině října)

pouze pro pozvané

LX. LUZS Jihlava (so. 12.10.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 12. 10. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

XIV. LUZS Praha (ne. 6.10.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

ZRUŠENO

LIX. LUZS Jihlava (so. 28.9.2019) - uzavřené setkání + velký rituál

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

...účast na ZÁSVĚTÍ - zrušeno

LUZS Jihlava v so. 31.8.2019

!!! ZRUŠENO !!!

LÓŽOVÝ VÝLET (víkend 16.-18.8.2019)

Podrobnosti pouze pro členy vnitrolóžovými info-kanály.

LVIII. LUZS Jihlava (so. 20.7.2019)

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

velký evokační rituál Jihlava (pá. 19.7.2019)

..od 18:00 do 4:00 ..jen pro zvané

LVII. LUZS Jihlava (so. 22.6.2019) - velký rituál "Kupalo"

NA TOMTO SETKÁNÍ PROBĚHNE POUZE VELKÝ RITUÁL (cca 12 hodinový)... všichni pozvaní se sejdou nejpozději v 11:00 na sjednaném místě. Přesné místo bude sděleno pouze členům lóže a pozvaným hostům.

XIII. LUZS Praha (ne. 16.6.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Přednáška velmistra lóže na konferenci na HTF Univerzity Karlovy, Praha - sobota 18. 5. 2019, 9:30-18:00

Téma konference: "Osobnost kněze a mága v dějinách".

Název přednášky: "Desatero "přikázání" praktického hermetika z pohledu současného praktikujícího mága a velmistra lóže." (anotace po rozklikutí nadpisu)

LVI. LUZS Jihlava (so. 11. 5. 2019) - iniciace + uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LV. LUZS Jihlava (so. 13. 4. 2019) - uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

XII. LUZS Praha (ne. 7. 4. 2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LIV. LUZS Jihlava (so. 23. 3. 2019) - uzavřené setkání + KAMENNÉ ŘADY U JIHLAVY a KELTSKÝ TELEGRAF

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LIII. LUZS Jihlava (so. 16. 2. 2019) - veřejné setkání

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

Přednáška pro veřejnost ("čaj o páté") na téma OKULTISMUS A ŽITÁ MAGIE V JIHLAVĚ. V úterý 12. 2. 2019 od 17:00 hodin.

Kde: Čajovna Kuba & Pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava.

Přednáší: fr. Tabris, velmistr lóže.

Povídání o minulosti a především současnosti žitých magických aktivit v Jihlavě. Tradiční Hermovy nauky i praxe v církvích, sektách, náboženství, lóžích a ezoterních kroužcích.

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

 

 

XI. LUZS Praha (ne. 3. 2. 2019), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LII. LUZS Jihlava (so. 5. 1. 2019), uzavřené setkání

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

X. LUZS Praha (NEDĚLE 9. 12. 2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 7.12.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

LI. LUZS Jihlava (so. 1. 12. 2018), uzavřené setkání + výroční ČLENSKÁ SCHŮZE + výsledek.

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Otevřené neformální setkání členů lóže a pozvaných žadatelů o členství v Praze (pátek 16.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

Otevřené neformální setkání členů v Jihlavě (čtvrtek 8.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

L. LUZS Jihlava (so. 20. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.


Tentokrát již opět ve městě - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

IX. LUZS Praha (NEDĚLE 7. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 5.10.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

XLIX. LUZS Jihlava (so. 22.9. + ne. 23.9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VIII. LUZS Praha (NEDĚLE 2. 9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVIII. LUZS Jihlava (25.8.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVII. LUZS Jihlava (20.-21.7.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVI. LUZS Jihlava (23.-24.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

 

 

VII. LUZS Praha (sobota 16.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

45. setkání V.S.B.O. Praha (15.6.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Pavel Brndiar (zakladatel Prvního česko-slovenského chrámu církve Satanovy): "Uctívání Malé pětice"

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLV. LUZS Jihlava (26.5.2018), uzavřené setkání. + VÝSLEDEK

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

Religionistická konference: Věda, theologie a magie (5.5.2018)

5. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Věda, theologie a magie. Akce se koná v sobotu 5.5. od 9:30. LuZS se této unikátní konference také účastní.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

XLIV. LUZS Jihlava (14.4.2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VII. LUZS Praha (sobota 7.4.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! - Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO !!!

ZRUŠENO !!!

44. setkání V.S.B.O. Praha (6.4.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: ing. Kvasnička: "Život a myšlenky významných postav dějin české astrologie - Emanuela Šimandla a Vratislava Žižky". Ing. Kvasnička má také dobové nahrávky těchto osobností, které budou z části přehrávány. Astrologie je v úzké vazbě na magii a je možné se ptát i na tyto praktické souvislosti.

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XX. Mimořádné setkání (24.3.2018) - Rituál jarní rovnodennosti + VÝSLEDEK

RITUÁL EILEEN - PROVODA 
*Uctění konce zimy. *Poděkování a puštění Morany *Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi. *Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Rituál pro členy LUZS, pozvané hosty, případně na doporučení některého z členů. ČÁST RITUÁLU viz níže.

XLIII. LUZS Jihlava (17.3.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XIX. Mimořádné setkání (březen 2018) - Rituál: velká evokace podle M.I.

Podrobnosti (místo, čas, podmínky účasti) e-mailem pouze pro pozvané.

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O NAŠÍ LÓŽI 7. 3. 2018 v Praze

Proběhne v rámci seminářů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí ve středu 7. března 2018 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma. Více zde: http://sekty.cz/seminare/

XLII. LUZS Jihlava (17.2.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

VI. LUZS Praha (sobota 3.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

43. setkání V.S.B.O. Praha (2.2.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Petr Kalač - "Cesta tarotu v českých zemích".

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLI. LUZS Jihlava (20.1.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

V. LUZS Praha (9.12.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XVIII. Mimořádné setkání (9.-10.12.2017) - Rituální malování velkého magického kruhu

Určeno všem členům a zájemcům o práci. Jedná se o celo-dvou-denní intenzivní práci.

Detaily zašleme členům a zájemcům v e-mailech.

42. setkání V.S.B.O. Praha (8.12.2017)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: "Kontinuita a diskontinuita v českých hermetických spolcích." (fr. Tabris z Lóže u Zeleného Slunce)
Anotace přednášky: Jaká je role a důležitost (ev. nedůležitost) kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a především konkrétně v současných českých hermetických spolcích? Jak to mají s kontinuitou na minulost a svoje nauky hlavní u nás fungující hermetické skupiny. V čem je kontinuita pro hermetické spolky důležitá? Kdy se hermetik obejde bez ní? A kde může být i na překážku?
Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

LUZS Jihlava - II. členská schůze (25.11.2017 odpoledne, večer), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x za rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem lóže. Místo a čas pouze pro členy - ODESLÁNO V E-MAILECH.

XL. LUZS Jihlava (25.11.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu:

Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir

DINGIR a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci. Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir. Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h. Program v detailu.

Zvláště doporučujeme odpolední pracovní skupinu Hermetismus, astrologie a magie dnes.

XXXIX. LUZS Jihlava (28.10.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

Zásvětí V. (27.9. - 1.10.2017)

Pátý ročník magického setkání Zásvětí, které se koná k období podzimní rovnodennosti od středy 27.9. do neděle 1.10.2017 v rekreační chatě Okrouhlík v Čížově u Jihlavy. Zásvětí je otevřený duchovní prostor pro sdílení a výměnu zkušeností nezávisle na ideologickém, filosofickém či náboženském směru. Setkání nepropaguje jeden duchovní systém nebo nauku a vítáni jsou všichni. Více v detailu. Stránky pořadatele ZDE.

XXXVIII. LUZS Jihlava (23.9.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

 

Obří hrad - Šumava

Lóžový výlet s přespáním na nejméně objasněné stavbě u nás. Rozsáhlý komplex vybudovaný ve zdánlivě nesmyslné lokalitě na zalesněném kopci (i tehdy) ve výšce 1010 m n.m. mimo jakékoliv stezky či hranice. Překvapila nás rozsah stavby, tj. délka původních ochranných zdí seskládaných nasucho z mnoha set tisíc kamenů. Archeologové se domnívají, že hradiště postavila keltská kultura. Je to ovšem pouze domněnka. Na místě nebyl nalezen ani jeden předmět doličný, takže datace je nemožná. Nejen vzhledem k tomu, že keltové moc kamenných hradišt nepostavili, ale také vzhledem k dojmu, který jsme na místě měli (hlavně v noci). Osobně jsem měl dojem, že jde o jakési "české Machu Picchu" jakési staré kultury. Z místa dýchalo posvátno, až děs. Rozhodně ne cokoliv, co by se dalo srovnat s hradbami a obránci. Foto v detailu.

XXXVII. LUZS Jihlava (5.-6.8.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVII. Mimořádné setkání (22.7.2017)

Mimořádná venkovní akce. Jihlavský Kámen mudrců + kamenné řady (vycházka, práce, rituál, přespání). Pouze pro pozvané hosty.

Letní filosofická škola 2017 (30.6.-7.7.2017)

Letošní téma: KONTINUITA A DISKONTINUITA. Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu. Detailní program níže. Další info: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2017/

XXXVI. LUZS Jihlava (18.6.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Religionistická konference: Gnóse (20.5.2017)

4. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Gnose a mystická cesta k Bohu. Akce se koná v sobotu 20.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

IV. LUZS Praha (19.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXIIII. LUZS Jihlava (30.4.-1.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXIII. LUZS Jihlava (1.4.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

III. LUZS Praha (10.3.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXII. LUZS Jihlava (25.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXI. LUZS Jihlava (28.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

II. LUZS Praha (20.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Vánoční seminář Zdeňka Neubauera (16.12.2016, Praha)

Petr Pokorný (ETF): Smysl biblických Vánoc - Od Betléma ke kosmickému Kristu. Semináře se konají od 14:00 v seminární místnosti Katedry filosofie a dějin přírodních věd (přízemí vpravo na konci chodby). Více ZDE!

XXX. LUZS Jihlava (9.12.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXIX. LUZS Jihlava (25.11.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

I. LUZS Praha (18.11.2016), otevřené setkání! + VÝSLEDEK

V pátek 18. 11. 2016 (18:00-22:00 h.) dojde ke slavnostnímu otevření pražské pobočky Lóže u Zeleného Slunce (Jihlava), místo: Kavárna Divoké matky, Hybešova 2, Praha 8 - Karlín (asi 12 minut od metra Křižíkova, 7 minut od tram. Urxova). Více informací a program setkání (!) v detailu článku.

LUZS Jihlava - III. otevřené setkání (9.11.2016)

Ve středu 9. 11. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

20. MFDF JI.HLAVA (25.-30.10.2016)

V rámci každoročního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, se v Jihlavě (mimo dalších stovek filmů, přednášek, workshopů, koncertů a programu) koná dne 29.10. v 12:00 Dukal Edison v festivalové sekci "Dílny" přednáška "Radost z myšlení. Život filosofa, vědce, básníka a proroka Zdeňka Neubauera". Detaily ZDE! 

Mezi světy (26.-30.10.2016), Klášterec nad Orlicí

Mezi Světy jsou již tradičním setkáním lidí, kteří se aktivně teoreticky i prakticky zajímají o magii, šamanismus, hermetismus, pohanství, mystiku a další příbuzné směry.Můžete si zde vyslechnout přednášky od zkušených praktikujících, zúčastnit se rituálů a obřadů nebo si ve workshopech vyzkoušet různé techniky na „vlastní kůži“. V letošním roce se uskuteční již desátý ročník a tématem tentokrát bude „Strom života“. Více info: http://mezisvety.divinorum.cz/

 

XXVIII. LUZS Jihlava (14.10.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVI. Mimořádné setkání (24.-25.9.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Historia arcana et terribilis: Noc na Velhartickém hřbitově. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! "Sed et si ambulavero in valle mortis non timebo malum quoniam tu mecum es." 

XXVII. LUZS Jihlava (10.-11.9.2016), pouze pro členy a pozvané hosty!

Řádné setkání konající se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXVI. LUZS Jihlava (12.-14.8.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce dle Ars Invocativa (pozvaný host). Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - XV. Mimořádné setkání (30-31.7.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Ars Evocativa Goetica. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - I. členská schůze (22.7.2016), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x / rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem LUZS.

LUZS Jihlava - II. otevřené setkání (19.7.2016)

V úterý 19. 7. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXVI. ročník LFŠ (1.7.-10.7.2016)

Tematické zaměření XXVI. ročníku LFŠ (2016): Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita. LFŠ 2016 bude obsahovat své již tradiční bloky: filosofie - fil. vědy - politická fil. - religionistika a bude se opět konat v Dubu nad Moravou (mapa) na začátku letních prázdnin – od 1. do 10. července. Kompletní program ZDE!

LUZS Jihlava - I. otevřené setkání (30.6.2016)

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se uskuteční otevřené setkání se členy naší lóže a následným nočním venkovním rituálem (starořecký Akefalon na tajném místě). Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXV. LUZS Jihlava (18.6.2016 od 9:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Solar Plexus III. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Program v detailu.

Solar Plexus III. (17.-19.6.2016)

Solar Plexus je magické setkání k příležitosti letního slunovratu pořádané spolupracujícím spolkem. Program obsahuje přednášky, meditace, praxe, workshopy a rituály a po celý čas je prostor k diskuzi a sdílení jak osobních dojmů, tak i zkušeností. Lóže u Z.·.S.·. se samozřejmě podílí na programu formou teorie i praxe. Program vč. anotací v detailu. Web pořadatele ZDE!

LUZS Jihlava - XIV. Mimořádné setkání (28.-29.5.2016) + VÝSLEDEK

Workshop výroby magických hůlek. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Setkání se koná mimo Jihlavu.

XXIV. LUZS Jihlava (27.5.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Religionistická konference: Andělé a démoni v 19.-20. století (14.5.2016)

3. ročník výborných konferencí na Husistské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Andělé a démoni. Akce se koná v sobotu 14.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

XXIII. LUZS Jihlava (23.4.2016 od 16:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 16:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

15. 4. 2016 – 1. 5. 2016 Ekologické dny Olomouc

26. ročník festivalu, ekojarmark, kulturní program,výstavy, besedy a přednášky. Naše Lóže se, jakožto každý rok, zúčastní této unikátní akce s mnoha přesahy do filosofie, religionistiky a hermetismu. Progam ZDE! Více na www.slunakov.cz. (Dov)

XXII. LUZS Jihlava (19.-20.3.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce ARS SIGILLUM. Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

XXI. LUZS Jihlava (19.2.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

 

XX. LUZS Jihlava (15.1.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Zřídlo Brno - Minikonference Magie - Zimní slunovrat, obřady a rituály (19.12.2015)

Zveme vás na Minikonferenci Magie k oslavě Zimního slunovratu. Na pořadu dne budou dvě přednášky na téma Obřady a rituály v magii a Zimní slunovrat - zvyky a tradice. Na závěr proběhne divadelně pojatý obřad Obrození Slunce od magické divadelní skupiny O.D.E.M. Vstupné 50kč. Více v detailu článku.

IXX. LUZS Jihlava (11.12.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XIII. Mimořádné setkání (8.12.2015)

Mimořádná venkovní akce dle Ars Gnosticum. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

29. setkání V.S.B.O. Praha (4.12.2015) - VÚDÚ

4.12. od 19:05 hod bude Veronika Šulcová hovořit a diskutovat na téma: "Vúdú na Haiti: cesta tam a zase zpátky". Česká spisovatelka a autorka knihy "Vúdú" ( https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/ ) se v polovině listopadu vrátila z karibského "ostrova černých kouzel". Společně s dalšími přáteli pobývali u vúdúistické společnosti, účastnili se mnoha obřadů a podstoupili zasvěcení do tradičního haitského vúdú. Toto je její první popříjezdové informační setkání. Z části cestopisná a magická přednáška o cestě, místních zvyklostech a magii. Je dosti pravděpodobné, že přijdou i další zasvěcenci těchto kultů. Bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz.

Další program

Program dřívějšího data naleznete v sekci "Programový archiv": ZDE!