Evangelium Marie Magdalské

Neúplné znění Mariina evangelia se zachovalo v koptském překladu z konce 4. nebo počátku 5. století. Je součástí tzv. Berlínského kodexu (Berolinensis 8502) objeveném Dr. Carlem Reinhardtem roku 1896 v Horním Egyptě. Do dnešní doby se zachovaly i dva řecky psané zlomky z počátku 3. století (Rylandsův papyrus 463). Další dva zlomky jsou datovány do období na přelomu 2. a 3. století (papyrus Oxyrhynchus 3525). Všechny spekulace o tom, kdy bylo Mariino evangelium napsáno, musíme brát s rezervou. Někteří v něm vidí jedno z nejstarších písemných svědectví o Ježíši Kristu. Většina badatelů se však přiklání k první polovině 2. století nebo k období mezi roky 120 a 180.

Zajímavé je, že tytéž pasáže v evangeliu vyznívají u starších řeckých zlomků jinak než u koptského překladu sepsaného o dvě století později. Zatímco v řeckém rukopise není zpochybňováno vůdčí postavení Marie Magdalské jakožto ženy a spor se soustředí výhradně na její učení, koptská verze celý spor vztahuje i na autoritu Marie Magdalské a to právě proto, že je žena. 
Ústřední postavou evangelia je Marie z Magdaly, která v některých křesťanských spisech vystupuje jako "ta, kterou Ježíš miloval nejvíce". Výsadní pozici ji neupírá ani Bible. Podle novozákonních evangelií se Marie jako první setkává s Kristem po jeho zmrtvýchvstání. V následujícím textu vypravuje apoštolům o své mystické vizi Spasitele. V jejím pojetí je křesťanství cestou duše k vnitřnímu duchovnímu poznání, osvícení a spojení s Bohem.
Ovšem zdaleka ne všichni učedníci jsou ochotni přijmout předávané poselství z úst ženy. Ondřej a Petr její svědectví otevřeně zpochybní. Konfrontace Marie Magdalské s Petrem je naznačena i v dalších apokryfech - v Tomášově evangeliu nebo ve spisu Pistis Sofia, což nepochybně o něčem vypovídá. Dnes víme o tom, že ve 2. a ve 3. století po Kristu docházelo k vytěsňování žen z důležitých postů v církvi. Spor Marie s Petrem můžeme také chápat jako první symbolický konflikt mezi vyznavači ezoterního gnostického křesťanství a zakladateli exoterní katolické církve. 

DOCHOVANÝ TEXT EVANGELIA 

(Kapitoly I., II. a III. se nedochovaly.) 

…bude pak hmota (zničena) nebo ne? 

IV. KAPITOLA 

(…) 22 Spasitel řekl: "Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy,
23 protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti.
24 Kdo má uši k slyšení, slyš!"
25 Petr mu řekl: "Jako jsi nám řekl vše, pověz nám také - co je hříchem světa?"
26 Spasitel řekl: "Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem'.
27 Proto Dobro přišlo doprostřed vás, k podstatě veškeré přirozenosti, aby k sobě navrátilo to, co je jejím základem."
28 Pak pokračoval a řekl: "Proto jste se stali nemocnými a umíráte, protože se protivíte tomu, který jediný vás může uzdravit.
29 Kdo to může pochopit, pochop.
30 Hmota zplodila žádostivost, které se nic nevyrovná. Povstala z něčeho, co je v rozporu přirozeností. Pak nastává v celém těle zmatek.
31 Proto jsem vám řekl: 'Mějte velkou odvahu, a pokud jste vystrašení, povzbuzujte se v přítomnosti různých podob přirozenosti.'
32 Kdo má uši k slyšení, slyš."
33 Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil úslovím: "Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe.
34 Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: 'Hle, tady!' nebo 'Hle, tam!', neboť Syn člověka je uvnitř vás.
35 Následujte jej!
36 Ti, kteří ho hledají, jej naleznou.
37 Jděte tedy kázat evangelium o Království.
38 Nestanovujte si žádná nařízení kromě toho, které jsem vám určil a nevyhlašujte zákon jako zákonodárce, aby vás tím nespoutali."
39 Když toto řekl, odešel. 

V. KAPITOLA 

1 Oni však se rmoutili. Velice plakali říkajíce: "Jak můžeme jít k pohanům a kázat evangelium o Království Syna člověka? Pokud ho neušetřili, jak by mohli ušetřit nás?"
2 Tehdy povstala Marie, všechny je pozdravila a řekla ke svým bratřím: "Neplačte a nermuťte se, ani nekolísejte - vždyť jeho milost bude plně s vámi a ochrání vás.
3 Spíše však pojďme chválit jeho velikost, protože nás zhotovil a učinil nás lidmi."
4 Když to Marie řekla, obrátila jejich srdce k dobru, i začali hovořit o slovech Spasitele.
5 Petr řekl Marii: "Sestro, my víme, že tě Spasitel miloval více než ostatní ženy.
6 Pověz nám Spasitelova slova, která si pamatuješ, která znáš, ale my ne, ani jsme je neslyšeli."
7 Marie odpovědala a řekla: "Co je vám skryto, vám prozradím."
8 A promluvila k nim tato slova: "Já," pravila, "jsem viděla Pána ve vidění a řekla mu: 'Pane, dnes jsem tě viděla ve vidění.' On odpověděl a řekl mi:
9 'Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na mne. Neboť tam, kde je mysl, tam je poklad.'
10 Řekla jsem mu: 'Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?'
11 Spasitel odpověděl a řekl: 'Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí zjevení a to je...' 

(Zbývající část V. kapitoly a kapitoly VI. a VII. se nedochovaly.) 

VIII. KAPITOLA 

(...) to 10 A Žádostivost pravila: "Neviděla jsem tě sestupovat, ale teď tě vidím vystupovat. Proč lžeš, když patříš ke mně?"
11 Duše odpověděla a řekla: "Viděla jsem tě. Ty jsi mě neviděla, ani jsi mě nepoznala. Sloužila jsem ti jako roucho a tys mne nepoznala."
12 Když to dořekla, odešla s velkou radostí.
13 Znovu přišla ke třetí mocnosti, která je nazývána 'Nevědomost'.
14 Mocnost se ptala duše říkajíc: "Kam jdeš? Jsi spoutána ve špatnosti. Když jsi spoutána, tak nesuď."
15 A duše řekla: "Proč ty soudíš mne, když já tebe neposuzuji?
16 Byla jsem spoutána, přestože jsem nikoho nespoutala.
17 Nebyla jsem poznána, ale poznala jsem, že všechno se rozpadá, jak věci pozemské, tak i nebeské."
18 Když duše překonala třetí mocnost, vystoupila vzhůru a spatřila čtvrtou z mocností, která měla sedm podob.
19 První podobou je temnota, druhou žádostivost, třetí nevědomost, čtvrtou je rozrušení smrti, pátou je království těla, šestou je pošetilá moudrost těla, sedmou je hněvivá moudrost. Toto je sedm mocností hněvu.
20 Ptají se duše: "Odkud jsi přišla, vražednice lidí, nebo kam jdeš, přemožitelko kosmu?"
21 Duše odpověděla a řekla: "Co mne poutalo, bylo zničeno a co mne obklopovalo, bylo překonáno a
22 moje žádostivost skončila a nevědomost zahynula.
23 V eónu jsem byla uvolněna ze světa a ve tvaru z tvaru a z pouta zapomnění, které je pomíjivé.
24 Od této chvíle dosahuji odpočinutí času, doby, eónu v mlčení." 

IX. KAPITOLA 

1 Když to Marie dořekla, zmlkla, neboť až dosud s ní hovořil Spasitel.
2 Odpověděl však Ondřej a řekl k bratřím: "Povězte, co chcete říct na to, co nám vyprávěla. Já vůbec nevěřím, že to řekl Spasitel. Tyto nauky jsou jistě (plné) divných myšlenek."
3 Petr odpověděl a mluvil, co se týče těchto věcí, stejně.
4 Otázal se jich ohledně Spasitele: "Mluvil opravdu důvěrně se ženou a ne otevřeně s námi? Máme se snad všichni obrátit a poslouchat ji? Dal přednost jí před námi?"
5 Tehdy se Marie rozplakala a řekla Petrovi: "Můj bratře Petře, co si to myslíš? Domníváš se, že jsem si to ve svém srdci vymyslela, nebo že lžu o Spasiteli?"
6 Odpověděl Lévi a řekl Petrovi: "Petře, ty jsi byl vždycky vznětlivý.
7 Teď tě vidím přít se se ženou jako s nepřítelem.
8 Ale kdyby ji Spasitel učinil toho hodnou, kdo jsi pak věru ty, že ji zavrhuješ? Spasitel ji jistě velmi dobře znal.
9 Proto ji miloval více než nás. Spíše se styďme a oblečme dokonalého člověka a rozejděme se tak, jak nám přikázal a kázejme evangelium, nestanovujme žádná jiná nařízení nebo jiné zákony, než řekl Spasitel."
10 Když si to vyslechli, začali chodit (po kraji), zvěstovali a kázali.

 

 

Další obsah této kategorie

Evangelium Tomášovo

Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve. Tři fragmenty textu jsou známy z papyru Oxyrhynchus pocházejícího z období mezi lety 130 a 250 (pOxy. 1, 654 a 655). Jako místo vzniku se nejčastěji uvádí východní Sýrie, kde se apoštol Tomáš těšil mimořádné úctě. Samotný koptský opis z Nag Hammadské sbírky je datován do poloviny 4. století.
Evangelium bylo ve starověku všeobecně rozšířené. Obsahuje 114 Ježíšových výroků (logií). Více než třetina výroků je blízká citacím v synoptických evangeliích, další třetina má gnostický charakter. Do dnešní doby se část Tomášova evangelia zachovala i ve východním čínském Turkestánu na tzv. Turfanských fragmentech (Turfan Fragment M 789) z manichejského prostředí. Existenci evangelia připomínalo mnoho představitelů prvotní církve. Na začátku 3. století (225-235) se o něm zmiňoval Hippolyt Římský. Ve 4. století před ním varoval jeruzalémský biskup Kyrillos, který ho mylně označil za dílo manicheistů. Z Kyrillovy zprávy lze vyvodit, že spis byl mezi tehdejšími křesťany oblíbený.

Angelus Silesisus - Cherubský poutník

Angelus Silesius (vlastním jménem Johannes Scheffler, někdy uváděn jako Johannes Scheffer 25. prosince 1624 Vratislav - 9. července 1677 tamtéž) byl slezský německy píšící barokní básník a mystik. Studoval práva a lékařství, roku 1654 byl jmenován císařským dvorním lékařem. Byl synem polského luteránského šlechtice, po sporech s luterstvím ale konvertoval ke katolictví, vstoupil do Řádu menších bratří a stal se knězem. Po konverzi přijal jako biřmovací jméno jméno Angelus, k němuž připojil přídomek Silesius (lat. Slezský). Je autorem mystické duchovní poezie s prvky panteismu, typické je pro něj vnímání člověka, světa a Boha prostřednictvím paradoxů. Jeho nejznámějším dílem je Poutník cherubínský. Ukázky v detailu.

Medaile sv. Benedikta

Mimořádně silný ochranný předmět proti démonům z 11. století. Celá medaile je pantaklem s mnoha symboly, které stojí za to znát. Celý popis medaile včetně historie v detailu. (Dov)

Rohatý Mojžíš?

Mojžíš patří mezi nejvýznamnější biblické postavy. Podle Hebrejské Bible se stal božím prostředníkem, vyvedl Izraelity z egyptského otroctví a předal jim desatero přikázání. Proč má však Mojžíš na mnoha středověkých vyobrazeních rohy? Nalezneme v Bibli vysvětlení?

Stoslabičná mantra (Vajrasattva mantra)

100slabičná mantra (Vajrasattva mantra) je silná očistná modlitba, která invokuje (vzývá) duše všech Buddhů. "Meditace na Vajrassattvu je stejné jako meditace na všechny Buddhy. Jeho 100-slabičná mantra je kvintesencí všech manter. " (Dilgo Khyentse Rinpoche)

Slovník teologických pojmů S - Z (+zkratky)

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Slovník teologických pojmů M - Ř

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Slovník teologických pojmů G - L

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Slovník teologických pojmů A - F

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Kněžské svěcení (česko-latinský obřad)

Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi. Tato osoba má tzv. kněžství. Kněžství je v některých společenstvích celoživotní povolání, které vyžaduje nějakou přípravu, zvláštní pověření a svěcení a případně i odlišný způsob života. Kněžská funkce se vyskytovala už v dávných civilizacích, bývala vázána k určitému chrámu a byla často rodová, čímž se liší od charismatické funkce například proroka, věštce nebo šamana.

Jáhenské svěcení (česko-latinský obřad)

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Křesťanský auto-exorcismus

Liturgická kniha exorcismů nabízí také několik modliteb pro soukromou potřebu. Některé z nich zde uvádíme, přičemž ve většině případů je překlad z latiny pouze překladem pracovním, nikoli církevně schváleným. Modlitby jsou však překládány nikoli přísně literárně, ale tak, aby mohly sloužit jako skutečné soukromé modlitby.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter