Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Verze Goetie, které doporučuje Lóže u Zeleného Slunce:

1, Goetia OLDM (OLDM, Mšeno u Mělníka 2009)
2, DuQuette, Lon Milo / Aleister Crowley´s Illustrated Goetiea (New Falcon Publications, Tempe USA 2000)
3, Crowley, Aleister / The Book of the Goetia of Solomon the King (Boleskine, 1904)

POSTUP GOETICKÉ EVOKACE:

ADAPTACE

- tj. psychická příprava na evokační rituál

- zjistit a zaznamenat podobu a oblast působnosti e., přiřazenou planetu/zodiak

- doba trvání: 7 - 30 dní v závislosti na druhu entity (pokud je entita stále "živá" stačí méně, starší bytosti zapadlé v prachu Acheronu budou potřebovat více) a obtížnosti operace

- meditace o podstatě entity

- naladění se na podstatu e., tj. sugesce typických vlastností, historické studie, vizuální kontakt skrze vyobrazení, apod.

- čím více "nasajeme" podstatu e., tím lépe

- pokud nic z výše uvedeného není k dispozici, postupujeme analogicky planetárně, tj. ladíme se na příslušné pl. +/- kvality


PŘÍPRAVA

- goetický kruh (d=2,5m); nakreslit buď na plátno nebo posvěcenou křídou přímo na podlahu

- magický trojúhelník (0,75m od kruhu, v=1m)

- Šalamounův hexagram nakreslit na pergamen a připevnit na rub roucha

- Šalamounův ochranný pentagram nakreslit na tělo

- příprava a posvěcení svící

- příprava kuřidla, pánve a uhlíků

- v případě vícečlenného rituálu: rozdělení funkcí


RITUÁL

- kontrola místa a všech potřebných propriet

- rituální očista těla + " ADSPERGES ME HYSOPO, ET MUNDABOR, LAVABIS ME, ET SUPER NIVEM DEALABOR".

- krátká meditace pro očistu ducha

- posvěcení kruhu, trojúhelníku, nabití znaku

- impregnace místnosti

- příprava magické dýky

- zapálení svící a kuřidla

- oblečení roucha + "Ve znamení mystéria tohoto svateého roucha oblékám brnění a zbroj spasení, skrze sílu Nejvyššího, ANCOR, AMACOR, AMIDES, THEODONIAS, ANITOR a skrze Tvoji sílu nechť se uskuteční mé přání, ó ADONAJI, jemuž lesk a chvála na věčnosti náleží! AMEN!"

- osobní ochranný rituál (MPR, HR, aj.)


PŘEDBĚŽNÁ INVOKACE

Tebe volám, NEZROZENÝ.

Tebe, tvůrče země a nebes.

Tebe, tvůrče noci a dne.

Tebe, tvůrče světla a temnoty.

Ty jsi OSORONNÓFRIS,

jenž nemůže být lidským okem rozpoznán.

Tys JABAS.

Tys JAPÓS.

Ty soudíš spravedlivé i nespravedlivé.

Ty, který jsi stvořil samičí a samčí.

Ty, který vydáváš ze semen plody.

Ty jsi tvůrce lidí, navzájem se milujících i nenávidících.

Jsem MÚSÉS, tvůj prorok, zasvěcenec tvých mystérií, obřadu ISTRAÉLe.

Ty zaplavuješ souš a opět jí dáváš vystoupit nad vody

a veškeré své stvoření opatřuješ pokrmem.

Slyš mne, jsem anděl z FAPRÓ OSORONNÓFRIS:

a toto je tvé pravé jméno proroky ISTRAÉLe zjevené.

Vyslyš mne: ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ.

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

Tebe volám, strašlivý a neviditelný Bože: propusť duchy z jejich sídel:AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE !

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Tebe volám: RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE  (Silný Bezhlavý) !

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Tebe volám: MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH.

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Tebe volám: AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ.

Tys Pán bohů.

Tys Pán celého světa.

Tys ten, kterého všechny větry poslouchají.

Tys ten, jehož hlasu naslouchá veškeré stvoření.

Všeho Pane, králi, panovníku, pomocníku, zachránče duší.

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Vyslyš mne: IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.

Já jsem On! Jsem nezrozeným duchem!

Viditelný jen ve svém projevu, mocný a nesmrtelný oheň !

Já jsem On! Jsem Pravda!

Já jsem On! Nenávidím zlo a ničím jej!

Já jsem On! Jsem blýskání a hřmění!

Já jsem On! Přicházím v dešti, který oživuje zemi!

Já jsem On! Jehož ústa planou!

Já jsem On! Tvůrce zjeveného světla!

Já jsem On! Nádhera vší země!

"Srdce ovinuté hadem" - tak zní moje jméno!

Přijďte sem poddaní duchové - následujte mne a konejte co vám přikáži. Tak přikazuji každému duchu firmamentu a óteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i v hučícím ohni a každé kouzlo a každá metla Boží je poslušna mých rozkazů.

IAO, SABAO - to jsou ta slova!


ZAKLÍNÁNÍ

ZAKLÍNADLO I.

- Volám a zaklínám tě, duchu ....... (zde proneseme jméno volaného ducha), a silou nejvyššího majestátu ti poroučím skrze BERALANENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMACHIA a APOLOGIAE SEDES, jménem nejmocnějších princů, géniů, světlonošů a ministrů Tartaru, skrze nejvyšší prince, dlící ve věčném odporu v deváté legii tě volám a zaklínám. O sílu nejvyššího majestátu se opírám, skrze ni poroučím a jsa vyzbrojen silou Nejvyššího majestátu, rozkazuji ti při tom, který řekl, a stalo se, a jehož je poslušno veškeré stvoření. Tak také já, k obrazu Božímu stvořen, v Boha doufající a z jeho vůle existující, zaklínám tě nejvyšším a nejmocnéjším jménem Božím EL, silným a nádherným, ó duchu ......., a poroučím ti při tom, který vyslovil Slovo a jehož „FIAT" se stalo skutkem, skrze všechna jména Boží a také skrze jména ADONAJ, EL, ELOHIM, ELOHI, EHEJE AŠER EHEJE, SABAOT, ELION, JAH, TETRAGRAMMATON, ŠADAJ, jménem Nejvyššího pána a Boha tě zaklínám a rozkazuji tobě, ó duchu ......., přijď okamžitě sem, před můj kruh, a to v krásné lidské podobě, bez jakéhokoli znetvoření či nečistoty. Nevyslovitelným jménem TETRAGRAMMATON JHVH ti poroučím, jménem které vládne živlům, jménem, které zazní a hle - vzduch se zmítá, hle - moře ustupuje, hle - oheň hasne a země se zachvívá a třese, hle - zástupové nebes, zástupové země i zástupové pekel tichnou a chvějí se před ním. Proč ty duchu, ......., jej nechceš být poslušen? Přijď sem na toto místo z jakéhokoli dílu světa, kde právě přebýváš, přijď a srozumitelně odpovídej na všechny otázky, které ti položím. Přijď a zjev se mírumilovný a přátelský, naslouchej mým přáním. Zaklínám tě jménem pravdivého, živého Boha HELIOREN, abys uposlechl mého rozkazu, a to rychle, v souladu s mojí pravou a vytrvalou vůlí, viditelný a přátelský ke mně promluvil a nechť je tvoje řeč jasná, srozumitelná a nedvojsmyslná.

- opakovat max. 3x

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, začít ZAKLÍNADLO II.

ZAKLÍNADLO II.

- Volám tě, zaklínám tě a poroučím ti, ó duchu ......., zjev se viditelně před mým kruhem v krásné a příjemné podobě, bez jakéhokoli znetvoření a bez jakékoli nečistoty. Ve jménu a skrze jméno JAH a VAU, Adama chránící a k němu promlouvající, skrze boží jméno AGLA, chránící Lota a s ním celou jeho rodinu, skrze jméno JOTH, chránící Jákoba při zápasu s andělem a vysvobozující jej z rukou jeho bratra Ezaua, skrze jména ANAFAXETON, jež z Árona učinilo mudrce, skrze jméno CAVAOT, které Mojžíš vyslovil a proměnil vody v proudy krve, skrze jméno AŠER EHEJE ORISTON, které Mojžíš vyslovil a kromě domů Izraele zamořil žábami celou zemi, skrze jméno ELION, které Mojžíš vyslovil a seslal na zemi krupobití, skrze jméno ADONAJ, které Mojžíš vyslovil a seslal na zemi kobylky v takovém množství, že zničily vše, co kroupy ušetřily, skrze jméno ŠEMA AMATHIA, které vyslovil Jozue a zastavil Slunce, skrze jméno ALFA a OMEGA, které Daniel vyslovil a sražen a usmrcen byl veliký Drak, skrze jméno EMMANUEL, kterým byli Šadrak, Méšak a Abed-nego, tři mládenci, v peci ohnivé zachráněni, a skrze jméno HAGIOS, skrze pečeť ADONAJE, skrze ISCHYROS, ATHANTOS, PARACLETOS, a skrze O THEOS, ICTROS, ATHANATOS, a skrze tři tajemná jména AGLA, ON, TETRAGRAMMATON zaklínám a volám tě. Volám tě skrze tato jména a skrze všechna ostatní jména Boha živého a pravdivého, všemocného pána. Zaklínám tě a poroučím ti, duchu ......., skrze toho, který řekl, a stalo se, a jehož Slovo poslouchá celé stvoření, skrze strašlivý soud Boží, skrze rozbouřené vody Božího majestátu, mocného a nepřemožitelného, skrze čtyři zvířata nesoucí jeho trůn a hledící na všechny strany, skrze oheň jeho trůnu, skrze všechny anděly nebes a skrze všeobsahující moudrost Boží tě zaklínám, zjev se před mým kruhem a buď mi ve všem po vůli, skrze pečeť BASDATHEA BALDACHIA a skrze jméno PRIMEUMATON, které Mojžíš vyslovil a země se otevřela, aby pohltila Kóracha, Dátana a Abírama. Odpověz na má slova, ó duchu ......., buď poslušen mých přání, ujmi se svého úřadu, který ti náleží. Přijď viditelně, přátelsky a mírumilovně a bez prodlení, jak ti přikazuji, a jasným, sro-zumitelným hlasem mi odpověz na otázky, které ti položím, abych tvým odpovědím rozuměl.

- opakovat max. 3x,

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, začít DONUCENÍ

DONUCENÍ

- Zaklínám tě, duchu ......., skrze všechna vznešená jména velkého a ne-pochopitelného Boha, pána pánů, abys rychle a bez prodlení, z jakéhokoli místa či oblasti, země a světa přišel jak nejrychleji umíš a abys na mé otázky odpovídal rozumně, zřetelně a přátelsky, srozumitelným hlasem, tak, abych ti dobře rozuměl. Zaklínám a nutím tě, ó duchu ......., všemi již vyřčenými jmény včetně těchto sedmi velkých jmen, kterými tě král Šalamoun ve své moudrosti spoutal i s tvými průvodci: ADONAJ, PREYAJ čili PRERAJ, TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON čili ANEPHENETON, INESSENFATOAL čili INESSENFATALL, PATHTUMON čili PATHATUMON a ITEMON, zjev se před mým kruhem a buď poslušen mé vůle ve všech věcech, které budu požadovat. Pokud jsi nadále tak neposlušný, že se zdráháš přijít, připomínám ti moc jména nejvyššího, věčného pána Boha. On stvořil v šesti dnech nejen tebe, ale i mne a celý svět se vším, co v něm je, EJE, SARAJE, a skrze moc tohoto jména PRIMEUMATON, vládnoucího celému nebeskému vojsku, prokleji tě a odejmu ti tvůj úřad, tvé místo a tvoji radost a spoutaného tě uvrhnu do bezedné propasti Abyssos, abys tam zůstal až do soudného dne. A uvrhnu tě do věčného ohně a do moře plamenů a síry, pokud ihned nepřijdeš před můj kruh a nebudeš poslušen mé vůle. Proto přijď ve jménu ADONAJ, SABAOT, ADONAJ, AMIORAN, přijď, neboť ADONAJ je tvůj vládce.

- opakovat max. 3x

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, začít VZÝVÁN KRÁLE

VZÝVÁNÍ KRÁLE

- Velký, silný a mocný králi AMAIMONE, který panuješ mocí nejvyššího Boha EL nad všemi řády pekelných duchů, vysokých i nízkých ve východním království. Tebe volám a poroučím ti skrze tajné a střežené jméno Boží, a skrze Boha, jehož uctíváš, a skrze pečeť tvého stvoření, a skrze nejmocnější a nejsilnější jméno Boží - JHVH TETRAGRAMMATON - skrze toho, který tebe a všechny ostatní pekelné duchy svrhl z nebes, skrze všemocné a velké jméno Boží nebes, země i pekel a všeho, co se zde nalézá stvořeného, a skrze tvoji moc a vliv a také skrze mocné jméno PRIMEUMATON, kterého jsou poslušný nebeské zástupy, abys důtklivě napomenul, přiměl a přinutil ducha ......., aby přišel sem, před můj kruh v krásné a příjemné podobě, aniž by nějak uškodil mně či jinému stvoření, a aby odpověděl na všechny mé otázky pravdivě a podle skutečnosti, aby byl poslušen mé vůle a mých přání, aby každou záležitost objasnil, každou věc přinesl, vše ukázal, do všeho uvedl a vše vykonal, vše, co přísluší jeho úřadu, skrze sílu Boha EL, stvořitele všech věcí, stejně jako pořádku nebes, éteru, země či pekel.

- opakovat max. 3x

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, znovu opakovat ZAKLÍNADLO I.,II.

- pokud se ani pak nic nestane, začít všeobecnou kletbu ŘETĚZ DUCHŮ, kterou připojíme na konec ZAKLÍNADEL.

ŘETĚZ DUCHŮ

- Ó ty špatný a neposlušný duchu ......., nepoučitelný a zpupný, neposlušný mých slov, kterých máš dbát, těch slov, kterými tě cituji. Volám jméno pravého Boha, tvůrce a stvořitele - tvého, mého a celého světa. Při síle tohoto jména, kterému žádná bytost nemůže vzdorovat, tě zaklínám do hlubin bezedné propasti Abyssos, kde zůstaneš v řetězech a plamenech neuhasitelného ohně a síry do soudného dne, pokud co nejrychleji nepři-spěcháš sem, před můj kruh a v tomto trojúhelníku se nezjevíš, abys byl poslušen mé vůle. Přijď proto co nejrychleji sem a chovej se mírumilovně. Při jménech Božích a skrze tato jména Boží, ADONAJ, SABAOT, ADONAJ, AMIORAN, přijď, přijď, duchu ......., přijď, vždyť on je král králů, ADONAJ, tvůj pán.

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, nakreslíme na pergamen jeho pečeť a uzavřeme ji do pevné černé skříňky spolu se sírou, čertovým lejnem (assa foetida) a jinými páchnoucími věcmi, vše převážeme železným drátem, pověsíme na špičku meče a držíme nad žhavým uhlím. Nejprve k ohni, potom ve směru, z něhož má duch přijít, říkáme ZAKLÍNÁNÍ OHNĚ

ZAKLÍNÁNÍ OHNĚ

- Zaklínám tě, ohni, skrze toho, který stvořil tebe a všechny ostatní živly, abys ducha ....... neustále trápil, pálil a stravoval. Odsuzuji tě, duchu ......., protože jsi zpupný a neposlušný mého rozkazu, nedodržuješ přikázání svého pána Boha, pohrdáš mnou i mým zaklínáním, kterým tě přivolávám. Uposlechni mne, neboť jsem služebníkem nejvyššího panujícího Boha zástupů - JHVH, uposlechni mne skrze jeho nebeskou moc, kterou mne poctil. Přesto nepřicházíš, nevšímáš si mých návrhů a nedáváš na ně odpovědi. Pro tuto neochotu a pohrdání jsi vinen velkou neposlušností a vzpourou. Proto tě zbavím tvého jména a zničím tvoji pečeť, kterou mám uzamčenou v této skřínce. Spálím tě v nesmrtelném ohni a pohřbím tě do věčného zapomenutí, pokud nepřijdeš rychle, viditelný, přátelský a zdvořilý sem, před můj kruh, do tohoto magického trojúhelníku, v pěkné a příjemné podobě, tak, abys mne ani jiné bytosti, které jsou na tváři světa, při svém zjevení nepolekal, nepostrašil ani nepoškodil. Odpovídej rozumně na mé otázky a všechna přání, která ti předložím, do detailu splň.

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, řekneme VELIKÁ KLETBA

VELIKÁ KLETBA

- Nuže, ó duchu ......., neboť jsi stále ještě zlomyslný a neposlušný a nechceš se mi zjevit, abys mi odpovídal na mé otázky, proklínám tě ve jménu nesmrtelného Boha zástupů JHVH TETRAGRAMMATON, jediného vládce nebes, země i pekel a všeho co jest, tvůrce podivuhodného řádu všeho viditelného i neviditelného, neboť si pro svůj odpor, tvrdošíjnost a škodlivost zasluhuješ, abys byl zbaven svého úřadu, potěšení a místa a byl uvržen spoutaný do hlubin bezedné propasti Abyssos, do moře plamenů a síry, kde budeš trpět do soudného dne. Celá nebesa tě proklínají, Slunce, Luna a všechny hvězdy tě proklínají a zástupy nebeské tě vrhají do neuhasitelného ohně a do nevyslovitelného utrpení. Tvé jméno a pečeť jsou spoutané a uzavřené v této skřínce, v dusivém zápachu síry a páleny ohnivým živlem. Ve jménu JHVH a skrze vznešenost tří jmen TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON a PRIMEUMATON, házím tě, ó tvrdošíjný a neposlušný duchu ......., do moře plamenů, kde jsou zavržení a prokletí duchové, abys tam zůstal až do soudného dne a připomenul si tvář Boží teprve tehdy, až On přijde soudit živé i mrtvé, ba celý svět. +

vhodit skříňku do ohně a dál přivolávat ducha

- jakmile však duch přijde, uhasíme oheň, v němž se skřínka nalézá, okouříme ji sladce vonící vůní

- ukázat pentagram, který máme na lemu svého magického roucha, a řekneme OSLOVENÍ DUCHA

OSLOVENÍ DUCHA

- Hle, tvůj zmatek, odepřeš-li poslušnost! Viz pěticípou hvězdu krále Šalamouna, kterou ti ukazuji! Viz osobu zaklínače, Bohem vyzbrojeného, mocí obdařeného a na tvé zjevení připraveného, jak zde beze strachu stojí - hle, jsem tvůj Mistr jménem OCTINOMOS. Proto musíš odpovídat rozumně na všechny mé otázky, být na ně připraven a svému Mistru ve jménu Pána poslušně napomáhat: BATHAL či VATHAT spěchá nad ABRAC! ABEOR přichází nad ABERER!

- Nyní se stal duch poslušným a požaduje, abychom mu sdělili, co si přejeme. Stává se poddaným a pro jméno Boží provede všechny rozkazy a splní všechna přání.

- Zjeví-li se nám pokorný a mírný, říkáme PŘIVÍTÁNÍ DUCHA

PŘIVÍTÁNÍ DUCHA

- Vítám tě, duchu ......., ó urozená výsosti! Říkám, buď mi vítán, neboť jsi přišel na mé volání, neboť jsi poslušný toho, který stvořil nebesa, zemi i peklo. Jménem téže síly, kterou jsem tě vyvolal, tě zavazuji k tomu, abys přátelsky a viditelně setrval před mým kruhem (nebo: před mým kruhem v tomto magickém trojúhelníku) tak dlouho, dokud budu mít důvod pro to, abys zde byl přítomen, a neodcházej bez mého svolení dříve, než řádně, náležitě a bez falše vyhovíš mé vůli. +

- vztáhneme svoji ruku ve velitelském gestu a řekneme:

„S pentagramem Šalamounovým tě vyzývám! Dej mi pravdivou odpověď!"

- Potom vyslovíme svá přání a prosby

- Když je zaklínání skončeno, necháme ducha odejít a řekneme PROPUŠTĚNÍ DUCHA

PROPUŠTĚNÍ DUCHA

- O duchu ......., protože jsi byl ochoten přijít na mé volání a svědomitě jsi splnil všechny mé rozkazy, propouštím tě, abys odešel do svého sídla, aniž způsobíš nějakou škodu a aniž ohrozíš nějakého člověka nebo zvíře. Propouštím té s tím, abys byl připraven kdykoli přijít na mé volání, budeš--li zaklínán podle svatých ritů magie. Napomínám tě ještě jednou, aby ses vzdálil, a mír Boží buď mezi mnou a tebou, AMEN!

- Nyní, když je duch odvolán, nesmíme opustit kruh dříve, nežli se pomodlíme a poděkujeme Bohu za veliké milosrdenství, které nám poskytl tím, že nám povolil splnění našich přání a vysvobodil nás od všech záludností nepřátelských ďáblů. 

© Zpracoval: Tomáš Dov Plesinger (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)