Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Verze Goetie, které doporučuje Lóže u Zeleného Slunce:

1, Goetia OLDM (OLDM, Mšeno u Mělníka 2009)
2, DuQuette, Lon Milo / Aleister Crowley´s Illustrated Goetiea (New Falcon Publications, Tempe USA 2000)
3, Crowley, Aleister / The Book of the Goetia of Solomon the King (Boleskine, 1904)

POSTUP GOETICKÉ EVOKACE:

ADAPTACE

- tj. psychická příprava na evokační rituál

- zjistit a zaznamenat podobu a oblast působnosti e., přiřazenou planetu/zodiak

- doba trvání: 7 - 30 dní v závislosti na druhu entity (pokud je entita stále "živá" stačí méně, starší bytosti zapadlé v prachu Acheronu budou potřebovat více) a obtížnosti operace

- meditace o podstatě entity

- naladění se na podstatu e., tj. sugesce typických vlastností, historické studie, vizuální kontakt skrze vyobrazení, apod.

- čím více "nasajeme" podstatu e., tím lépe

- pokud nic z výše uvedeného není k dispozici, postupujeme analogicky planetárně, tj. ladíme se na příslušné pl. +/- kvality


PŘÍPRAVA

- goetický kruh (d=2,5m); nakreslit buď na plátno nebo posvěcenou křídou přímo na podlahu

- magický trojúhelník (0,75m od kruhu, v=1m)

- Šalamounův hexagram nakreslit na pergamen a připevnit na rub roucha

- Šalamounův ochranný pentagram nakreslit na tělo

- příprava a posvěcení svící

- příprava kuřidla, pánve a uhlíků

- v případě vícečlenného rituálu: rozdělení funkcí


RITUÁL

- kontrola místa a všech potřebných propriet

- rituální očista těla + " ADSPERGES ME HYSOPO, ET MUNDABOR, LAVABIS ME, ET SUPER NIVEM DEALABOR".

- krátká meditace pro očistu ducha

- posvěcení kruhu, trojúhelníku, nabití znaku

- impregnace místnosti

- příprava magické dýky

- zapálení svící a kuřidla

- oblečení roucha + "Ve znamení mystéria tohoto svateého roucha oblékám brnění a zbroj spasení, skrze sílu Nejvyššího, ANCOR, AMACOR, AMIDES, THEODONIAS, ANITOR a skrze Tvoji sílu nechť se uskuteční mé přání, ó ADONAJI, jemuž lesk a chvála na věčnosti náleží! AMEN!"

- osobní ochranný rituál (MPR, HR, aj.)


PŘEDBĚŽNÁ INVOKACE

Tebe volám, NEZROZENÝ.

Tebe, tvůrče země a nebes.

Tebe, tvůrče noci a dne.

Tebe, tvůrče světla a temnoty.

Ty jsi OSORONNÓFRIS,

jenž nemůže být lidským okem rozpoznán.

Tys JABAS.

Tys JAPÓS.

Ty soudíš spravedlivé i nespravedlivé.

Ty, který jsi stvořil samičí a samčí.

Ty, který vydáváš ze semen plody.

Ty jsi tvůrce lidí, navzájem se milujících i nenávidících.

Jsem MÚSÉS, tvůj prorok, zasvěcenec tvých mystérií, obřadu ISTRAÉLe.

Ty zaplavuješ souš a opět jí dáváš vystoupit nad vody

a veškeré své stvoření opatřuješ pokrmem.

Slyš mne, jsem anděl z FAPRÓ OSORONNÓFRIS:

a toto je tvé pravé jméno proroky ISTRAÉLe zjevené.

Vyslyš mne: ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ.

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

Tebe volám, strašlivý a neviditelný Bože: propusť duchy z jejich sídel:AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE !

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Tebe volám: RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE  (Silný Bezhlavý) !

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Tebe volám: MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH.

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Tebe volám: AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ.

Tys Pán bohů.

Tys Pán celého světa.

Tys ten, kterého všechny větry poslouchají.

Tys ten, jehož hlasu naslouchá veškeré stvoření.

Všeho Pane, králi, panovníku, pomocníku, zachránče duší.

*Vyslyš mne  a dej, ať jsou mi podřízeni všichni duchové, každý duch firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, duchové vířícího vzduchu i hučícího ohně. Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.

 Vyslyš mne: IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.

Já jsem On! Jsem nezrozeným duchem!

Viditelný jen ve svém projevu, mocný a nesmrtelný oheň !

Já jsem On! Jsem Pravda!

Já jsem On! Nenávidím zlo a ničím jej!

Já jsem On! Jsem blýskání a hřmění!

Já jsem On! Přicházím v dešti, který oživuje zemi!

Já jsem On! Jehož ústa planou!

Já jsem On! Tvůrce zjeveného světla!

Já jsem On! Nádhera vší země!

"Srdce ovinuté hadem" - tak zní moje jméno!

Přijďte sem poddaní duchové - následujte mne a konejte co vám přikáži. Tak přikazuji každému duchu firmamentu a óteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i v hučícím ohni a každé kouzlo a každá metla Boží je poslušna mých rozkazů.

IAO, SABAO - to jsou ta slova!


ZAKLÍNÁNÍ

ZAKLÍNADLO I.

- Volám a zaklínám tě, duchu ....... (zde proneseme jméno volaného ducha), a silou nejvyššího majestátu ti poroučím skrze BERALANENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMACHIA a APOLOGIAE SEDES, jménem nejmocnějších princů, géniů, světlonošů a ministrů Tartaru, skrze nejvyšší prince, dlící ve věčném odporu v deváté legii tě volám a zaklínám. O sílu nejvyššího majestátu se opírám, skrze ni poroučím a jsa vyzbrojen silou Nejvyššího majestátu, rozkazuji ti při tom, který řekl, a stalo se, a jehož je poslušno veškeré stvoření. Tak také já, k obrazu Božímu stvořen, v Boha doufající a z jeho vůle existující, zaklínám tě nejvyšším a nejmocnéjším jménem Božím EL, silným a nádherným, ó duchu ......., a poroučím ti při tom, který vyslovil Slovo a jehož „FIAT" se stalo skutkem, skrze všechna jména Boží a také skrze jména ADONAJ, EL, ELOHIM, ELOHI, EHEJE AŠER EHEJE, SABAOT, ELION, JAH, TETRAGRAMMATON, ŠADAJ, jménem Nejvyššího pána a Boha tě zaklínám a rozkazuji tobě, ó duchu ......., přijď okamžitě sem, před můj kruh, a to v krásné lidské podobě, bez jakéhokoli znetvoření či nečistoty. Nevyslovitelným jménem TETRAGRAMMATON JHVH ti poroučím, jménem které vládne živlům, jménem, které zazní a hle - vzduch se zmítá, hle - moře ustupuje, hle - oheň hasne a země se zachvívá a třese, hle - zástupové nebes, zástupové země i zástupové pekel tichnou a chvějí se před ním. Proč ty duchu, ......., jej nechceš být poslušen? Přijď sem na toto místo z jakéhokoli dílu světa, kde právě přebýváš, přijď a srozumitelně odpovídej na všechny otázky, které ti položím. Přijď a zjev se mírumilovný a přátelský, naslouchej mým přáním. Zaklínám tě jménem pravdivého, živého Boha HELIOREN, abys uposlechl mého rozkazu, a to rychle, v souladu s mojí pravou a vytrvalou vůlí, viditelný a přátelský ke mně promluvil a nechť je tvoje řeč jasná, srozumitelná a nedvojsmyslná.

- opakovat max. 3x

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, začít ZAKLÍNADLO II.

ZAKLÍNADLO II.

- Volám tě, zaklínám tě a poroučím ti, ó duchu ......., zjev se viditelně před mým kruhem v krásné a příjemné podobě, bez jakéhokoli znetvoření a bez jakékoli nečistoty. Ve jménu a skrze jméno JAH a VAU, Adama chránící a k němu promlouvající, skrze boží jméno AGLA, chránící Lota a s ním celou jeho rodinu, skrze jméno JOTH, chránící Jákoba při zápasu s andělem a vysvobozující jej z rukou jeho bratra Ezaua, skrze jména ANAFAXETON, jež z Árona učinilo mudrce, skrze jméno CAVAOT, které Mojžíš vyslovil a proměnil vody v proudy krve, skrze jméno AŠER EHEJE ORISTON, které Mojžíš vyslovil a kromě domů Izraele zamořil žábami celou zemi, skrze jméno ELION, které Mojžíš vyslovil a seslal na zemi krupobití, skrze jméno ADONAJ, které Mojžíš vyslovil a seslal na zemi kobylky v takovém množství, že zničily vše, co kroupy ušetřily, skrze jméno ŠEMA AMATHIA, které vyslovil Jozue a zastavil Slunce, skrze jméno ALFA a OMEGA, které Daniel vyslovil a sražen a usmrcen byl veliký Drak, skrze jméno EMMANUEL, kterým byli Šadrak, Méšak a Abed-nego, tři mládenci, v peci ohnivé zachráněni, a skrze jméno HAGIOS, skrze pečeť ADONAJE, skrze ISCHYROS, ATHANTOS, PARACLETOS, a skrze O THEOS, ICTROS, ATHANATOS, a skrze tři tajemná jména AGLA, ON, TETRAGRAMMATON zaklínám a volám tě. Volám tě skrze tato jména a skrze všechna ostatní jména Boha živého a pravdivého, všemocného pána. Zaklínám tě a poroučím ti, duchu ......., skrze toho, který řekl, a stalo se, a jehož Slovo poslouchá celé stvoření, skrze strašlivý soud Boží, skrze rozbouřené vody Božího majestátu, mocného a nepřemožitelného, skrze čtyři zvířata nesoucí jeho trůn a hledící na všechny strany, skrze oheň jeho trůnu, skrze všechny anděly nebes a skrze všeobsahující moudrost Boží tě zaklínám, zjev se před mým kruhem a buď mi ve všem po vůli, skrze pečeť BASDATHEA BALDACHIA a skrze jméno PRIMEUMATON, které Mojžíš vyslovil a země se otevřela, aby pohltila Kóracha, Dátana a Abírama. Odpověz na má slova, ó duchu ......., buď poslušen mých přání, ujmi se svého úřadu, který ti náleží. Přijď viditelně, přátelsky a mírumilovně a bez prodlení, jak ti přikazuji, a jasným, sro-zumitelným hlasem mi odpověz na otázky, které ti položím, abych tvým odpovědím rozuměl.

- opakovat max. 3x,

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, začít DONUCENÍ

DONUCENÍ

- Zaklínám tě, duchu ......., skrze všechna vznešená jména velkého a ne-pochopitelného Boha, pána pánů, abys rychle a bez prodlení, z jakéhokoli místa či oblasti, země a světa přišel jak nejrychleji umíš a abys na mé otázky odpovídal rozumně, zřetelně a přátelsky, srozumitelným hlasem, tak, abych ti dobře rozuměl. Zaklínám a nutím tě, ó duchu ......., všemi již vyřčenými jmény včetně těchto sedmi velkých jmen, kterými tě král Šalamoun ve své moudrosti spoutal i s tvými průvodci: ADONAJ, PREYAJ čili PRERAJ, TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON čili ANEPHENETON, INESSENFATOAL čili INESSENFATALL, PATHTUMON čili PATHATUMON a ITEMON, zjev se před mým kruhem a buď poslušen mé vůle ve všech věcech, které budu požadovat. Pokud jsi nadále tak neposlušný, že se zdráháš přijít, připomínám ti moc jména nejvyššího, věčného pána Boha. On stvořil v šesti dnech nejen tebe, ale i mne a celý svět se vším, co v něm je, EJE, SARAJE, a skrze moc tohoto jména PRIMEUMATON, vládnoucího celému nebeskému vojsku, prokleji tě a odejmu ti tvůj úřad, tvé místo a tvoji radost a spoutaného tě uvrhnu do bezedné propasti Abyssos, abys tam zůstal až do soudného dne. A uvrhnu tě do věčného ohně a do moře plamenů a síry, pokud ihned nepřijdeš před můj kruh a nebudeš poslušen mé vůle. Proto přijď ve jménu ADONAJ, SABAOT, ADONAJ, AMIORAN, přijď, neboť ADONAJ je tvůj vládce.

- opakovat max. 3x

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, začít VZÝVÁN KRÁLE

VZÝVÁNÍ KRÁLE

- Velký, silný a mocný králi AMAIMONE, který panuješ mocí nejvyššího Boha EL nad všemi řády pekelných duchů, vysokých i nízkých ve východním království. Tebe volám a poroučím ti skrze tajné a střežené jméno Boží, a skrze Boha, jehož uctíváš, a skrze pečeť tvého stvoření, a skrze nejmocnější a nejsilnější jméno Boží - JHVH TETRAGRAMMATON - skrze toho, který tebe a všechny ostatní pekelné duchy svrhl z nebes, skrze všemocné a velké jméno Boží nebes, země i pekel a všeho, co se zde nalézá stvořeného, a skrze tvoji moc a vliv a také skrze mocné jméno PRIMEUMATON, kterého jsou poslušný nebeské zástupy, abys důtklivě napomenul, přiměl a přinutil ducha ......., aby přišel sem, před můj kruh v krásné a příjemné podobě, aniž by nějak uškodil mně či jinému stvoření, a aby odpověděl na všechny mé otázky pravdivě a podle skutečnosti, aby byl poslušen mé vůle a mých přání, aby každou záležitost objasnil, každou věc přinesl, vše ukázal, do všeho uvedl a vše vykonal, vše, co přísluší jeho úřadu, skrze sílu Boha EL, stvořitele všech věcí, stejně jako pořádku nebes, éteru, země či pekel.

- opakovat max. 3x

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, znovu opakovat ZAKLÍNADLO I.,II.

- pokud se ani pak nic nestane, začít všeobecnou kletbu ŘETĚZ DUCHŮ, kterou připojíme na konec ZAKLÍNADEL.

ŘETĚZ DUCHŮ

- Ó ty špatný a neposlušný duchu ......., nepoučitelný a zpupný, neposlušný mých slov, kterých máš dbát, těch slov, kterými tě cituji. Volám jméno pravého Boha, tvůrce a stvořitele - tvého, mého a celého světa. Při síle tohoto jména, kterému žádná bytost nemůže vzdorovat, tě zaklínám do hlubin bezedné propasti Abyssos, kde zůstaneš v řetězech a plamenech neuhasitelného ohně a síry do soudného dne, pokud co nejrychleji nepři-spěcháš sem, před můj kruh a v tomto trojúhelníku se nezjevíš, abys byl poslušen mé vůle. Přijď proto co nejrychleji sem a chovej se mírumilovně. Při jménech Božích a skrze tato jména Boží, ADONAJ, SABAOT, ADONAJ, AMIORAN, přijď, přijď, duchu ......., přijď, vždyť on je král králů, ADONAJ, tvůj pán.

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, nakreslíme na pergamen jeho pečeť a uzavřeme ji do pevné černé skříňky spolu se sírou, čertovým lejnem (assa foetida) a jinými páchnoucími věcmi, vše převážeme železným drátem, pověsíme na špičku meče a držíme nad žhavým uhlím. Nejprve k ohni, potom ve směru, z něhož má duch přijít, říkáme ZAKLÍNÁNÍ OHNĚ

ZAKLÍNÁNÍ OHNĚ

- Zaklínám tě, ohni, skrze toho, který stvořil tebe a všechny ostatní živly, abys ducha ....... neustále trápil, pálil a stravoval. Odsuzuji tě, duchu ......., protože jsi zpupný a neposlušný mého rozkazu, nedodržuješ přikázání svého pána Boha, pohrdáš mnou i mým zaklínáním, kterým tě přivolávám. Uposlechni mne, neboť jsem služebníkem nejvyššího panujícího Boha zástupů - JHVH, uposlechni mne skrze jeho nebeskou moc, kterou mne poctil. Přesto nepřicházíš, nevšímáš si mých návrhů a nedáváš na ně odpovědi. Pro tuto neochotu a pohrdání jsi vinen velkou neposlušností a vzpourou. Proto tě zbavím tvého jména a zničím tvoji pečeť, kterou mám uzamčenou v této skřínce. Spálím tě v nesmrtelném ohni a pohřbím tě do věčného zapomenutí, pokud nepřijdeš rychle, viditelný, přátelský a zdvořilý sem, před můj kruh, do tohoto magického trojúhelníku, v pěkné a příjemné podobě, tak, abys mne ani jiné bytosti, které jsou na tváři světa, při svém zjevení nepolekal, nepostrašil ani nepoškodil. Odpovídej rozumně na mé otázky a všechna přání, která ti předložím, do detailu splň.

- pokud přijde, začít OSLOVENÍ DUCHA

- pokud se nic nestane, řekneme VELIKÁ KLETBA

VELIKÁ KLETBA

- Nuže, ó duchu ......., neboť jsi stále ještě zlomyslný a neposlušný a nechceš se mi zjevit, abys mi odpovídal na mé otázky, proklínám tě ve jménu nesmrtelného Boha zástupů JHVH TETRAGRAMMATON, jediného vládce nebes, země i pekel a všeho co jest, tvůrce podivuhodného řádu všeho viditelného i neviditelného, neboť si pro svůj odpor, tvrdošíjnost a škodlivost zasluhuješ, abys byl zbaven svého úřadu, potěšení a místa a byl uvržen spoutaný do hlubin bezedné propasti Abyssos, do moře plamenů a síry, kde budeš trpět do soudného dne. Celá nebesa tě proklínají, Slunce, Luna a všechny hvězdy tě proklínají a zástupy nebeské tě vrhají do neuhasitelného ohně a do nevyslovitelného utrpení. Tvé jméno a pečeť jsou spoutané a uzavřené v této skřínce, v dusivém zápachu síry a páleny ohnivým živlem. Ve jménu JHVH a skrze vznešenost tří jmen TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON a PRIMEUMATON, házím tě, ó tvrdošíjný a neposlušný duchu ......., do moře plamenů, kde jsou zavržení a prokletí duchové, abys tam zůstal až do soudného dne a připomenul si tvář Boží teprve tehdy, až On přijde soudit živé i mrtvé, ba celý svět. +

vhodit skříňku do ohně a dál přivolávat ducha

- jakmile však duch přijde, uhasíme oheň, v němž se skřínka nalézá, okouříme ji sladce vonící vůní

- ukázat pentagram, který máme na lemu svého magického roucha, a řekneme OSLOVENÍ DUCHA

OSLOVENÍ DUCHA

- Hle, tvůj zmatek, odepřeš-li poslušnost! Viz pěticípou hvězdu krále Šalamouna, kterou ti ukazuji! Viz osobu zaklínače, Bohem vyzbrojeného, mocí obdařeného a na tvé zjevení připraveného, jak zde beze strachu stojí - hle, jsem tvůj Mistr jménem OCTINOMOS. Proto musíš odpovídat rozumně na všechny mé otázky, být na ně připraven a svému Mistru ve jménu Pána poslušně napomáhat: BATHAL či VATHAT spěchá nad ABRAC! ABEOR přichází nad ABERER!

- Nyní se stal duch poslušným a požaduje, abychom mu sdělili, co si přejeme. Stává se poddaným a pro jméno Boží provede všechny rozkazy a splní všechna přání.

- Zjeví-li se nám pokorný a mírný, říkáme PŘIVÍTÁNÍ DUCHA

PŘIVÍTÁNÍ DUCHA

- Vítám tě, duchu ......., ó urozená výsosti! Říkám, buď mi vítán, neboť jsi přišel na mé volání, neboť jsi poslušný toho, který stvořil nebesa, zemi i peklo. Jménem téže síly, kterou jsem tě vyvolal, tě zavazuji k tomu, abys přátelsky a viditelně setrval před mým kruhem (nebo: před mým kruhem v tomto magickém trojúhelníku) tak dlouho, dokud budu mít důvod pro to, abys zde byl přítomen, a neodcházej bez mého svolení dříve, než řádně, náležitě a bez falše vyhovíš mé vůli. +

- vztáhneme svoji ruku ve velitelském gestu a řekneme:

„S pentagramem Šalamounovým tě vyzývám! Dej mi pravdivou odpověď!"

- Potom vyslovíme svá přání a prosby

- Když je zaklínání skončeno, necháme ducha odejít a řekneme PROPUŠTĚNÍ DUCHA

PROPUŠTĚNÍ DUCHA

- O duchu ......., protože jsi byl ochoten přijít na mé volání a svědomitě jsi splnil všechny mé rozkazy, propouštím tě, abys odešel do svého sídla, aniž způsobíš nějakou škodu a aniž ohrozíš nějakého člověka nebo zvíře. Propouštím té s tím, abys byl připraven kdykoli přijít na mé volání, budeš--li zaklínán podle svatých ritů magie. Napomínám tě ještě jednou, aby ses vzdálil, a mír Boží buď mezi mnou a tebou, AMEN!

- Nyní, když je duch odvolán, nesmíme opustit kruh dříve, nežli se pomodlíme a poděkujeme Bohu za veliké milosrdenství, které nám poskytl tím, že nám povolil splnění našich přání a vysvobodil nás od všech záludností nepřátelských ďáblů. 

© Zpracoval: Tomáš Dov Plesinger (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Rituál Polje

Rituál pro 1, Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí. 2, Vnitřní očistu a zbystření smyslů. 3, Otevření dveří do Faerické říše. Rituál byl poprvé proveden členy LUZS v červenci na Moravě roku 2017. Autor rituálu: Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)