Herakleitos v Papyru Derveni

Významná část komentáře z Papyru Derveni asi pracuje s raně klasickým komentářem k Hérakleitovi. Obsahuje tedy četné narážky na Hérakleita, parafráze jeho textu a v některých případech i přímé citáty. Zde uvádíme širší kontext papyru, zatímco v edici Hérakleita se omezujeme na jednotlivé řádky textu.

Sloupce Papyru Derveni, které obsahují možné citáty nebo parafráze Hérakleita:


      col. IV   -  citát verze B 3 (= B 3a) a verze B 94, v souvislém čtení

      col. V    -  parafráze (hlavně B 27)

      col. VI   -  náš návrh na nový zlomek

      col. IX   -  referát a možná parafráze

      col. XI   -  návrh R. Janka na nový zlomek

      col. XX  -  náš návrh na nový zlomek

      část col. XXII - parafráze

 


 


 

   Poznámky ke značení textu:


Řádkování odpovídá řádkům papyru.

Čárka na levém okraji __ odpovídá značce na papyru, která uvozuje citát ("Orfea", Hérakleita) nebo někdy i jiný předěl textu.

Slova v apostrofech jsou citáty z orfické básně.

Hranaté závorky [ ] značí rekonstruovaný text nebo nečitelné místo.

Kulaté závorky ( ) označují nutné překladatelské doplňky.

Text, který považujeme za citát Hérakleita, je odsazen řádkováním.


Tato pracovní verze je zatímním výsledkem společné práce více lidí; řecký text a překlad hlavně Vojtěch Hladký, toto sestavení:

Zdeněk Kratochvíl, 2009   

 


 

 

 

   Papyrus Derveni, col. IV, 2-13  (citát Hérakleita: řádky 7-9)


2    ten, kdo odstr[...], co lež[í] (v cestě) v]ydat

     spíše ne[ž] zraňuje [ ] osudu se toti[ž]

     nedovolu[je zm]ocnit. Zdalipak nemá řád[..........] kosmos?

5    stejným [způsob]em Hérakleitos [ ], že to, co je společné,

     __ pře[vra]cí to, co je vlast[n]í. Ten, který říká věci podobné [posvátné] řeči [pravil]:


7         Slun[ce ...]. co do přirozenosti z šíře lids[ké] stopy [                                                                       (B 3a)

          nepřekračuje [hranic]e. Kdyby tot[iž vystoupil]o [o něco]

          [ze] s[vé ší]řky, Eríny[e] je vyhledaj[í, pomocnice Spravedlnosti].


10  pře]stoupení dělá [

     ]... .[

     ] spravedlnosti [

     ] měsíce urče[ného ... ]


Předpokládáme, že text řádků 7-9 představuje souvislý a snad i původnější pramen pro čtení Hérakleitových zlomlů B 3B 94.


Paralely:

2:  Pseudo-Hérakleitos, Epist. 1, 6-7:

To, co podléhá nejbožštějšímu pohybu.

5-6:  Hérakleitos B 2B 89

7-9:  Pseudo-Hérakleitos, Epist. 9, 21-25:

Je mnoho Erínyí (sloužících) Spravedlnosti, strážkyní provinění. Hésiodos lhal, když řekl, že jich je třikrát deset tisíc. Je jich málo, nestačí zlu světa - špatnosti je mnoho. Mými spoluobčany jsou bohové, jelikož díky své spravedlnosti bydlím spolu s bohy, vím, jak velké je Slunce, avšak špatní (nevědí), ani co (Slunce) je.

Viz Hérakleitos B 100.

 


Papyrus Derveni, col. V, 2-14  (parafráze Hérakleita)


     nech[á ...] si věšti[t ]

     nechá[v]ají si věšti[t ]

     pro ně přicházíme [do věš]tírny, abychom se ze[p]ta[li]

5    [kv]ůli věštným výrokům, zda je sprave[...]

     hrůzy v Hádu. Proč nevěří? Nero[zumějí s]nům

     ani žádn[é] z jiných věcí, pomocí jakých

     příkladů by u[v]věřili? [Neboť] jsou vinou

     a také slas[t]í přemožen[i], [ne]pozn[áv]ají

10  [ani] nevěří. Nevíra a nezna[lost je totéž. Neboť jestliže

     [nepo]znávají, a[n]i neroz[um]ě[jí, není možné, jak]

     [by uvěřil]i i když vi[dí

     ]nevíru[

     ] zdá se [ ... ]


Paralely:

Hérakleitos citovaný (někdy částečně) u Kléménta Alexandrijského, Protreptikos 22,1-2, 4:

1:  Hérakleitos B 27

2:  Hérakleitos B 14

4:  Papyrus Derveni, col. VI

 


Papyrus Derveni, col. VI, 1-11 (citát Hérakleita: řádek 7/8)


     mod]litby a obě[t]i o[bm]ěkčují [duše].

     Za[říkání] mágů je [s] to daimony, kteří se oc[itno]u [a brání]

     v [cestě], odstranit; daimoni, kteří brán[í v cestě, jsou]

     ms[tící du]še. Kvůl[i] tomu [dělají] obě[ť]

5    má[go]vé, jakoby spláceli pokutu. Při posvátný[ch]

     (obřadech) obětují v[od]u a mléko, z nichž také

     konají úlitby. Obětují nespočetné [a]


7/8      mnohopupíkaté koláčky,


     neboť i duš[e] jsou [ne]spočetné. Mystové

     předtím obětují Eumenidám stejným [způsobem] jako mágové (daimonům); Eumenidy

10 jsou totiž duše. Kvů[li] nim [ten, kdo se chyst]á obětovat bohům

     p[t]ačí nejprve[ ] ...Proč považujeme zrovna "mnohopupíkaté (polyomfalické, mnohopupkaté) koláčky" za přímý citát Hérakleita?
Toto slovní spojení totiž mimo Papyrus Derveni potkáváme jenom u Kléménta Alexandrisjkého, a to krátce po jeho citátu Hérakleitova zlomku B 14 o bezbožnosti obvyklého zasvěcování. Křesťan Kléméns a autor komentáře zapsaného na Papyru Derveni tedy pracovali se stejnou textovou předlohou, kterou byl buď opis Hérakleita nebo spíše raně klasického komentáře k němu, třeba Potápěče. (Samotné slovo popana znamená kulaté obětní koláčky.)


Kléméns Alexandrijský, Protrepticus 22, 3-4 (bezprostředně po citátu Hérakleita B 14):

(3) Ano, mystéria nejsou než zvyk a prázdná domněnka. Je to taková pietně tradovaná drakova léčka, při níž se s podvrženou zbožností lidé upínají k iniciacím do něčeho, co je veskrze profánní, a k obřadům, na nichž není nic posvátného! (4) A takové jsou i ony mystické schrány - je totiž nutno obnažit jejich posvátné předměty a vyslovit nevýslovné. Nejsou to snad sezamové pochoutky, pyramidové koláčky, kulovité koláčky,
     mnohopupíkaté koláčky,
zrnka soli a drak, orgion Dionýsa Bassara?

"Mnohopupíkaté koláčky" jsou tedy u Kléménta citátem Hérakleita nebo minimálně nějakého starého komentáře k Hérakleitovi. Samy o sobě jsouo pouhou roztomilostí, avšak dobře dokkládají pramenné souvislosti textu Papyru Derveni.


Další paralely:

Papyrus Derveni col. XX

Hérakleitos, A 1,7 (F 44A Mouraviev):

všechno je plné duší a daimonů

2-3:  Hérakleitos B 63

 


Papyrus Derveni col. IX, 1-14  (referát a možná parafráze Hérakleita: řádky 5-9)


     být. Učin[il] tedy, že [‚síl]a' náleží nejsiln[ě]jšímu

     ja[k]o syn otci. Ti, kdo nerozumě[jí]

     tomu, co se ří[ká], se domnívají, že ‚Zás od svéh[o]

     otce ber[e] sílu [a] daimona'.

5    Kdo tedy rozu[m]í, že oheň, [nakolik] se mísí s jinými

     (věcmi), (je) - prý - znepokojuje a za[bra]ňuje, aby se to, co je, sloučilo dohromady,

     působením (svého) žáru (je) mě[ní, na]kolik je dostatečné k tomu,

     že (oheň), (sám) změněný, (dále již) nebrán[í] tomu, co je, aby ztuh[lo] dohromady.

     Čehoko[li] se (oheň) dotkne, to ovlá[dne, (sám) ov]ládnut, se mísí

10 s ji[n]ými (věcmi). Tím, že [‚vza]l do ruk[ou'], naznačuje

     jakob[y o]statní [..........]

     [n]ejjistější věci [...............] silně

     (Orfeus) pravil, že ‚Zás' [.................], daimona'

     [j]akoby [......................] silného.


Paralely:

5-10:  Hérakleitos B 26B 30B 67A 5 /5A 16 /1,130

7:  Hérakleitos A 1,10

8:  Anaxagorás B 16

 


Papyrus Derveni, col. XI, 5-9  (citát Hérakleita: řádky 8-9)


     Noci. (Orfeus) [říká], že (Noc) ‚věštila z a[dyt]a',

     neboť vy[slovu]je názor, že ‚adyton' je hlubina

     noci; nezapadá (dýnei) to[tiž] jako světlo, nýbrž se jí,

     jež (sama) se[tr]vává v témže (místě či stavu), zmocňuje záře.

5    "Věštit/poskytovat" a "podpořit" [zna]mená totéž.

     Je třeba uvažovat, k čemu se vztahu[je] "podpořit"

     __ a "poskytovat/věštit".


8         Protože si mys[lí], že tento bůh věští, [při]cházejí,

          aby se zeptali, co mají dělat.


     [Po tomto] (verši) (Orfeus) říká:

10 [(‚Noc)] věštila vše, co [bylo] spr[avedlivé], aby slyšel.'

     [....] ukázal, že [

     [......]? mimo to, co je, .[

     [......] (je) možné [


Paralely:

2-4:  Hérakleitos B 16, Xenofanés B 26; Parmenidés B 8.29-30:

Setrvává týž v témže a o sobě leží, / tak tam pevně setrvává.

8-10:  Hérakleitos B 93B 92; Hérakleitos u Klémenta Alexandrijského, Strómateis, I, 70, 3:

Hérakleitos totiž tvrdí, že budoucnost nebyla Sibyllou zjevena lidsky, ale společně s bohem.

 


Papyrus Derveni, col. XX, 1-15  (citát Hérakleita: řádky 11-13)


1    (ti) z lidí, kteří vykonali obřady [ve] městech, uviděli [pos]vátné věci,

     méně se podivuji, že nerozumí. Není totiž možné

     uslyšet a současně poznat to, co je řečeno. Ti, kteří (doufají získat poznání) od toho,

     kdo si z posvátných věcí dělá řemeslo, jsou hodni podivu

5    a poli[t]ování. - Podivu, neboť ačkoli se před tím, než vykonají obřady,

     domnívají, že budou vědět, po té, co vykonali obřady,

     odcházejí dříve, než nabyli vědění, a dále se neptají, jakoby

     (už) věděli něco z věcí, které uviděli nebo uslyšeli nebo poznali. [Po]litování pak

     protože nestačí, že předem utratili poplatek (za obřady), ale

10 __ navíc odcházejí zbaveni i svého názoru.


          Dříve, než vykonají obřady s [po]svátnými věcmi, douf[aj]í, že budou vědět,

          když vy[konali obř]ady, odcházejí zbaveni i nadě[je].

          __ [ ] [...] řeč ..[...] .[..]


     [ ] své [ m]atce

15 ] sestr[ ] zvěděl


Paralely:

Papyrus Derveni col. VI

Hérakleitos B 14

7-8:  Hérakleitos B 17B 40B 55

 


Papyrus Derveni XXII, 4-6  (parafráze Hérakleita)


     Když mají navrch, říkají, co se každému z nich

5   uzdá, právě to, co zrovna chtějí,

     nikdy totéž, (a to) kvůli nenasytnosti, jindy kvůli neznalosti.


Paralely:

5:  Hérakleitos B 110

6:  Hérakleitos B 29.3: Mnozí jsou však nasyceni jako dobytek.


(Pejorativní význam plurálu je pěkným společným znakem Hérakleita a Papyru Derveni.)


ZDROJ
http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/orfika.htm

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2016

 

Další obsah této kategorie

Orfika

Orfické mýty jsou záhadnou vrstvou řeckého myšlení. Nevíme, jak je orfické hnutí staré, a přesně vzato ani to, která podání máme označovat jako orfická. Orfické zpěvy považují samy sebe za něco výlučného, prezentují se jako dědictví bájného thráckého pěvce Orfea, který pro svoji ženu Eurydiku neváhal sestoupit do podsvětí. 

Orfické zlomky 8

Orfický hymnus X. - Na Fysis (Orphei hymni, ed. W. Quandt; Berlin, Weidmann 1962, 1973). Řecký originál.

Orfické zlomky 7

Astrologický fragment - O znameních zodiaku (Fragmentum astrologicum, ed. M.A. Sangin, Codices Rossici - Catalogus codicum astrologorum Graecorum 12; Brussels, Lamertin 1936, p. 158-161). Řecký originál.

Orfické zlomky 6

Zlomky Giannini (Paradoxographorum Graecorum reliquiae, Milan 1965). Řecký originál.

Orfické zlomky 5

Malý výběr z edice Kern. Řecký originál a paralelní český překlad. 

Orfické zlomky 4 (Papyrus Derveni B)

Druhá část Pypyrus Derveni (9.1 - F.16). Originální text.

Orfické zlomky 4 (Papyrus Derveni A)

Papyrus Derveni je nejstarší papyrus s filosofickým textem a nejstarší papyrus nalezený na evropské půdě. Níže popis a originál textu (1a.1. - 8.10).

Orfické zlomky 3

Diels-Kranz 1 B (B13/1-B23). Řecký originál a paralelní český překlad. 

Orfické zlomky 2

Diels-Kranz 1 B (B1-B12/3). Řecký originál a paralelní český překlad. 

Orfické zlomky 1

Diels-Kranz 1 A (Orfická testimonia A1-a16). Řecký originál a paralelní český překlad. 

Aktuality

23.3.2019

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!