Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

PŘÍPRAVA

Čas: invokaci nejlépe provádět za bouře;

Místo: dubový háj

Korespondující předměty: sekera, oheň (nebo 6 svíček do tvaru svastiky), obrázek Peruna, dubová větvička nebo netřesk

Kuřidlo: šalvěj, kopřiva


INVOKACE

Připravit oltář, zapálit kuřidlo, do ruky vzít sekeru, + ...

 

Před-volání:

"Peruniko, lepo cveće,

Lepo cveće, plavo cveće,

Lepo rasti, lepo cvetaj

Da t’ uzberem mome bratu,

Mome bratu Radigostu,

Radigostu velju boru,

Velju boru Gostoslavu

Što no goste pričekuje,

Što no gošće dočekuje,

Da mu dade mili boru,

Mili boru velji Perun,

Velji Perun velju snagu,

Velju snagu i jačinu

I jačinu krepke miške,

Da pobije svog dušmana,

Svog dušmana Tatarina,

Tatarina tog Turčina,

Tog Turčina crna gosta,

Crna gosta nezvanoga,

Nezvanoga, prokletoga,

Prokletoga iza mora,

Iza mora sinja crna,

Crna mora Tatarina,

Tatarina tog tuđina,

Tog tuđina dušmanina."

 

Volání:

Volat silným pevným mužským hlasem. Opakovat volání 6x (dle paprsků svastiky).

"Moćni Perun, gospodar groma, oluje i gospodin sjekirom. Kazniti zlo i krivokletstvo, imate moć nad silama prirode, donose vlagu i zaštitu ljudi. Najmoćnijeg ratnika. Dođi k meni i ispuni me snagu."

(překlad: Mocný Perune, vládče hromu, bouře a pane sekery. Trestáš zlo a křivou přísahu, panuješ nad silami přírody, přinášíš vláhu a ochraňuješ lid. Nejmocnější z bojovníků. Vejdi do mě a naplň mě svou silou. )

Signatura:

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOGINJA MORENA (БОГИНЯ Морена)

Marzanna (v polštině), Morė (v litevštině), Morana (v češtině a slovinštině), nebo Morena (ve slovenském a ruském jazyce), nebo také Mara, Marzena, Morana, Morena, Mora nebo Marmora je slovanské bohyně spojená s rituály založenými na myšlence smrti a znovuzrození přírody. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOG VELES (БОГ Велес)

Veles či Volos je slovanským bohem skotu, podsvětí, divočiny a bohatství, lze jej také spojit s magií, věštěním, básnictvím a lovem. Písemné prameny i lidová kultura svědčí o tom, že Veles patřil k nejdůležitějším slovanským bohům. 

BOGINJA LADA (БОГИНЯ ЛАДА)

Slovanská bohyně mládí, nespoutané lásky a krásy, sexuality a plodnosti. Mezi jinými národy je známá jako Freya, Isis nebo Afrodité, tradičně spojována s Venuší. (Dov)

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

BOG PERUN (ПЕРУН)

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Nejmocnější slovanský bůh, vládce bouře a hromu, někdy též považován za patrona bojovníků, který v době válek vystupuje do čela slovanského panteonu, aby zajistil vítězství našim zbraním a ochránil ty, kteří jdou do války. V době míru je bohem deště, bouře, hromu a blesku, přinášeje úrodě vláhu.

Slovanské svastiky

Slovansko-Árijské Svastiky (Svargy) byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši

Sexuální život starých slovanů

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“.

O původu Slovanů

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Historici se spokojili s pouhým tabulkovým sestavením národů, přičemž Slované podle nich vznikli z těch, kteří se podle historických tradic na daném území nacházeli.

Seznam slovanských bohů

Písemné prameny

Kníže Vladimír na počátku své vlády systematizoval pohanský kult, zřejmě aby vytvořil životaschopnou alternativu organizovaného křesťanství. Podle Povesti vremenných let přitom nechal vztyčit v tomto pořadí na kopci naproti kyjevskému paláci modly následujících božstev:

 

Slovanská mytologie

Slovanská mytologie je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastních pohanským Slovanům. Vychází z proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Kromě indoevropského dědictví na ni měly vliv také představy eurasijské, například ugrofinské. Je zachována pouze ve zlomcích a na rozdíl od mytologie řecké či severské se nezachovala autentická verze žádného z mýtů. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu pohanství, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie.