Jenský kodex Antithesis Christi et Antichristi

Krásná kniha z roku 1490-1510 uložená v Knihovně Národního muzea. Kniha obsahuje desítky celostránkových iluminovaných obrazů s velmi zajímavou tématikou. Jejich seznam a celý sken knihy viz níže. (Dov)

Země: Česká republika
Místo uložení: Praha
Knihovna: Knihovna Národního muzea v Praze
Signatura: IV.B.24
Titul: Jenský kodex Antithesis Christi et Antichristi
Datace: 1490-1510


Psací látka: papír, pergamen
Rozsah: 31,5 x 21,5 cm, f. 1 31,5 x 18-15,5 cm
IV + 114 (recte 116) ff., f. 1 a 108 bis

Popis výzdoby
2v: Slepci vedoucí se navzájem a padající do jámy (Lukáš VI,39)
3r: Žena stříhá ovce
3v: Mniši bourající podpěry chrámu
4r: Vlk dáví ovce
4v: Nesení kříže a Ukřižování
5r: Průvod světských a církevních hodnostářů včetně papeže a císaře
5v: Žižka v nebi jako klíčník
6r: Nebe
9v: Zrcadlo všeho křesťanstva
10v: Město Antikristovo, v medailonech Aristoteles a Vergilius, Platón a Ovidius, Empedokles a Horatius, Cicero a Otharrus (?)
11r: Město Kristovo, v medailonech sv. Jan Evangelista a sv. Augustin, sv. Ambrož a sv. Matouš, sv. Lukáš a sv. Řehoř, sv. Jeroným a sv. Marek
12v: Nesení kříže
13r: Papež s průvodem kardinálů
13v: Evangelisté
14r: Konstantin Veliký uděluje církvi světské panství
14v: Ukřižování sv. Petra
15r: Ludvík uděluje papeži vládu nad Římem
15v: Kristus a sv. Petr
16r: Papežovo nařízení o prebendách
16v: Sv. Prosper a sv. Lukáš
17r: Biskup shromažďuje prebendy
17v: Apoštolové
18r: Kněz
18v: Bičování Krista
19r: Papež trestá své protivníky
19v: Mojžíš, Daniel, sv. Matouš
20r: Kněz
20v: Prorok
21r: Kněz
21v: Sv. Matouš a sv. Jan Evangelista
22r: Biskup a mnich
22v: Apoštolové
23r: Mnich a kvardián uchvacují cizí majetek
23v: Apoštolové
24r: Žid s kamenem, zákonodárce a papež se protiví božím přikázáním, Kamenování sv. Štěpána
24v: Apokalyptický jezdec s vahami v ruce
25r: Biskup váží tiáru a kalich
27r: Kristus vyhání penězoměnce z chrámu
27v: Daniel obhajuje Zuzanu
28r: Konstantin Veliký korunuje papeže Silvestra
28v: Narození Krista
29r: Průvod církevních hodnostářů v nádherném oblečení
29v: Korunování trním
30r: Doktor a žák (právníci?) v nádherném oblečení
30v: Lazar s ranami olizovanými psy a sv. Jan Křtitel v rouše z velbloudí srsti
31r: Boháči volají Lazara z pekla
31v: Sv. Jeroným a sv. Jan Křtitel
32r: Kněz
32v: Apoštol a sv. Jan Zlatoústý
33r: Boháči
33v: Apoštolové
34r: Sv. Bartoloměj a sv. Šebestián se klaní ďáblu
34v: Kristus myje učedníkům nohy
35r: Mniši líbají papežovi nohy
35v: Papež zpovídá jeptišky
36r: Proroci a světci
36v: Hříšníci
37r: Sv. Jan Evangelista, David, sv. Pavel, Daniel, sv. Petr, sv. Ambrož
37v: M. Jan Hus na kazatelně
38r: Upálení M. Jana Husa
38v: Upálení M. Jeronýma Pražského
41v: Upálení M. Jana Husa (dřevořez)
41v: Figurální bordura - dítě sedí na jelenu
47v: Figurální bordura - jelen s laní
48r: Upálení M. Jeronýma Pražského (dřevořez)
55v: Přijímání podobojí
56r: Boj husitů s křižáky
57r: Figurální bordura - medvěd hraje na citeru, medvěd s holí, opice hraje na dudy
66r: Kněz křtí druhému dítě
66v: Vyhnání apoštolů
67r: Farář se stěhuje
67v: Poslední večeře Páně
68r: Nová mše
68v: Apoštolové
69r: Papež, kardinál a biskupové v objetí apokalyptické šelmy
69v: Apoštolové se modlí o náhradu za Jídáše
70r: Kardinál korunuje nevěstku papežskou tiárou
70v: Kristus předává správu svému kněžstvu
71r: Svěcení kněží nynějších
71v: Satan rozdává odpustky
72r: Klášter ve městě, fara na vsi, mniši na poušti
72v: Josef a Putifarova žena
73r: Stromy smilstva
73v: Čarodějník podává apoštolům peníze
74r: Biskup světí kostel za úplatu
74v: Apoštolové v kládě
75r: Kněz sadí konšely
75v: Apoštolové na pranýři
76r: Jan Žižka v čele husitských vojsk
76v: Sv. Filip křtí etiopského dvořana
77r: Kněz vraždí své dítě
78v: Mniši v lázni
79r: Mučení sv. Vavřince
80r: Sluha boží hází falešného papeže do ohnivé tlamy apokalyptické šelmy
80v: Prorok
81r: Prorok
81v: Prorok
82r: Prorok
82v: Sv. Petr, Prorok
83r: Sv. Matouš, Daniel
83v: Jeremiáš, Daniel, Sv. Petr
84r: Sv. Jan Evangelista, Sv. Jakub
84v: Prorok, Ezechiel
85r: Proroci
85v: Proroci
92r: Biskup a kališnický kněz se přou o kalich, Kališničtí kněží se přou s mnichy o víru
93r: Papež a mnich získávají na svou stranu lid, Papež a církevní hodnostáři očerňují kališnické kněze u šlechty, Spravedliví laici všech stavů přijímají od Boha kalich

93v: Kristus žehná milovníkům pravdy, Anděl obviňuje biskupa a mnicha z neupřímnosti
94r: Kristus dává naučení milovníkům pravdy
94v: Papež a mnich odrazují lid od pravdy, Spor anděla s mnichy o upřímnost a hříchy
95r: Kristus dává naučení milovníkům pravdy
95v: Boží ruka žehná věrným, Papež mluví ke svým pochlebníkům
96r: Spor biskupa se spravedlivými o světské statky
96v: Biskup se radí s mnichy, Mniši slibují neupřímnost, Papež a mnich poučují své stoupence
97r: Ďábel chrání papeže, kardinála, biskupa a mnichy, Kališničtí kněží se radí o upřímnosti
97v: Boží ruka žehná upřímným
103r: Figurální bordura - jeleni s laněmi
39r: Ornamentální bordura
41v: Ornamentální bordura
47v: Ornamentální bordura
57r: Ornamentální iniciála L, ornamentální bordura
103r: Ornamentální iniciála T, ornamentální bordura

Originál: http://v2.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_record_num¶m=0&client=&ats=1476894443&mode=&testMode=&sf_queryLine=jensk%C3%BD&qs_field=7

Další obsah této kategorie

Athanasius Kircher - Oedipus Aegyptiacus (1653)

Tři svazky obsáhlého díla plného ilustrací, diagramů, schémat a znaků, byly publikovány v Římě v letech 1652-1654. Toto dílo je jedním ze zdrojů současného hermetismu. Obsahuje chaldejskou astrologii, hebrejskou kabalu, řecký mýtus, pythagorejskou matematiku, arabskou alchymii, latinskou filologii, iatrochemii, egyptologii a mnoho dalších. 

Khunrath’s Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595)

Khunrathův Amphitheatrum Sapientiae aeternae je alchymistická klasika, nejznámější z Khunrathových prací. Práce je naplněná podivnou kombinací křesťanství a magie, ilustrovaná pomocí ručně kolorovaných, rytých desek. Napětí mezi spiritualitou a experimentem a bohatou symboliku Khunrathových spisů a jejich rytin přineslo odsouzení knihy v Sorbonně roku 1625. 

Textus de Christi passione - Pasionál abatyše Kunhuty

Kniha na pergamenu, která vznikla mezi léty 1313-1321 na našem území. Rukopis byl určen pro abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě Kunhutu. Kniha obsahuje velmi mnoho barevných a zajímavých obrazů. Komplet sken níže. (Dov)

Nejkrásnější knihovny světa

Tento soubor fotografiií knihoven je úchvatný. Strahovská knihovna v Praze samozřejmě na prvním místě. 

Tajné figury Rosenkruciánů

Kompletní barevný sken knihy "Geheime Figuren der Rosenkreuzer" vydané dle staršího rukopisu v Hamburgu roku 1785. 106 str.

Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert: aus einem alten Mscpt. Zum erstenmal ans Licht gestellt: erstes -[drittes] Heft  J.D.A. Eckhardt, in Commission in der Heroldschen Buchhandlung in Hamburg, 1785-[1788]; 3 v. in 1 : col. illus. ; 40 cm. (Source: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.GeheimeFiguren)

Ezili Dantor 2016

Vúdú fet Ezili Dantor / Legba / Ogoun 13.- 14.8.2016

Paimon 2016

Goetická evokace 30.-31.7. 2016

Rituály

Alchymistická symbolika

Alchymisté byli od samého počátku svého „umění“ zavázáni k mlčenlivosti a veškeré své znalosti zveřejňovali pouze v podobě symbolů a tajných šifer. Jejich návody na přípravu nejrůznějších látek byly zakódovány, popř. v nich byla pro pojmenování jednotlivých substancí, ale také pro popis alchymistických činností, použita krycí jména. Co se za tajemnými symboly skrývá, mate nejen dnešní alchymistické nadšence, ale vyvolávalo to zmatek i v řadách alchymistů, kteří se snažili zopakovat experimenty svých předchůdců. Nejasnosti mohly být způsobeny také tím, že mnohá tajemství alchymie se předávala ústní formou, z mistra na učně – podobně jako výrobní postupy řemeslníků. V detailu GALERIE ALCHYMISTICKÝCH SYMBOLŮ.

Freher, D. A. / Principy Jacoba Boehma, 1764

Tato série, kterou D. A. Freher navrhl na počátku 18. století k ilustraci filosofických principů Jacoba Boehma, bylo zařazeno jako celostránkové rytiny v edici Boehmových prací od Williama Lawa z roku 1764-81. Tyto ilustrace se zvláště zabývají kosmologií a zejména emanací ducha a jeho spojení se hmotou prostřednictvím Adama a posléze působením Krista v duchovním vývoji.

Ecker / Alchymické emblémy Zlatého a Růžového kříže, Amsterdam 1779

Tato série 12-ti rytin (Hejonagogerus Nugir), vytištěná ke konci 18.století v knize Hans Karl von Ecker - Freymäurerische Versammlungsreden der Gold- und Rosenkreutzer des alten Systems Amsterdam, 1779.

Beccafumi, Domenico / Beccafumi series, Siena 1525

Starší série dřevorytů Domenicia Beccafumiho, známého také jako Meracino nebo Mecuccio. Pracoval na počátku 16. století v Sieně. Tyto dřevoryty se datují do období 1525-1540. Zobrazují proces ve kterém alchymista začíná Dílo nalezením sedmi kovů personifikovanými jako řečtí bohové, které shromažduje a vede skrze transformační proces v laboratoři. Toto dílo patří mezi nejstarší tištěné vyobrazení alchymistických metafor.

Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch, vlastním jménem Jheronimus Anthonissoen van Aken, (kolem 1450 – cca 9. srpna 1516) byl přední holandský malíř 15. a 16. století. Tvořil v rané nizozemské renesanci. Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva. Bosch na svých obrazech zobrazoval člověka z vnitřní stránky racionálně pojaté jako démony, části lidského těla, zvířat a strojů. Jeho díla jsou komplexně pojatá, originální, vyznačují se vysokou mírou fantazie a hluboce promyšlenou symbolikou postav a ikonografie. Některá z nich byla v tehdejší době dokonce označována za kacířská.

Alchemical Apparatus

Desítky vyobrazení alchymistického vybavení ze starých knih a rukopisů.

Evoluční strom náboženství (víra, mýty a mystika)

Náboženství, religie je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství a církve vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti či transcendentním představám. V detailu článku je schéma přiblížené (!).

Robert Fludd - originální vydání knih (sken)

657 obrázků oskenovaných stran původních vydání Fluddových knih! Níže seznam a img.

Démoni na starých dřevorytech

Démoni, navzdory (nebo možná právě proto) silnému vlivu církve, byli ve středověku poměrně často námětem různých ilustrací, resp. dřevorytů. Démon byl také právě vlivem církve "démonizován" v něco extrémně zlého a nepřátelského (ve slovanské ani indické tradici to takto není vnímáno). Dle mého osobního názoru a pohledu na magii (v kontextu práce s démony) jde o atavistické reflexe projektující se za určitých okolností blíže povrchu (tzv. psychologický koncept). Každopádně níže naleznete sérii krásných dřevorytů. (Dov)

Faustův grimoár s obrazy démonů

Faust je legendární postava vzdělance, který uzavřel smlouvu s ďáblem. Legenda je německého původu, ale rozšířila se i do dalších evropských zemí. Příběh o doktoru Faustovi a jeho smlouvě s Mefistofelem je od 16. století jedním z nejčastěji zpracovávaných námětů v evropské literatuře.
Předlohou pro postavu doktora Fausta byl Johann Georg Faust (asi 1480–1540), potulný alchymista, astrolog a mág, o kterém již za jeho života kolovaly zvěsti o jeho spolčení s ďáblem a jeho hrozném konci. Ty daly vznik mnoha legendám a poskytovaly spisovatelům, kteří se zabývali jeho postavou, značnou volnost. Mezi motivy, které se opakují v různých zpracováních, patří Faustova touha po vědění a moci, pakt s ďáblem a Faustovy erotické spády.

Septem Planetae (1550-1600)

Několik sérií rytin planet pocházející z druhé poloviny 16.století. 

Mylius, J.D. / Philosophia Reformata, Frakfurt 1622

Tato slavná série dřevorytů byla poprvé tisknuta roku 1550. V roce 1622 byla Lucasem Jennisem ve Frankfurtu vydána Philosophia Reformata od J.D.Myliuse. Toto dílo obsahuje 3 série rytin od Balthazara Schwana, z nichž jedna se skládá z přepracovaných dřívějších dřevorytů, ale v novém symbolickém jazyce. Tyto rytiny byly použity v díle Daniela Stolcia Varidarium Chemicum, knize emblémů z roku 1624.

 

Book of Lambspring, 1625

Book of Lambspring je dobře známa jako jedna z gem z díla Musaeum Hermeticum vydaného roku 1625 Lucasem Jennisem ve Frankfurtu. Zdá se, že tato kniha byla poprvé vydána pod titulem De Lapide PhilosophicoTriga Chemicum (Praha 1599) sestavená francouzem Nicolasem Barnaudem, alchymistou z okruhu Rudolfa II. 

 

Mutus Liber, La Rochelle 1677

Mutus Liber (z lat.: Tichá kniha) je alchymické dílo vydané ve Francii v druhé polovině 17.století. Mystickými ilustracemi popisuje výrobu Kamene mudrců. Poprvé byla vytištěna 1677 v La Rochelle v edici Pierra Savoureta.

 

Kelly, Edward / The Theatre of Terrestrial Astronomy, Hamburg 1676

Toto dílo je připisováno Edwardu Kellym a je součástí díla Tractatus duo egregii, de Lapide Philosophorum, una cum Theatro astronomić terrestri, cum Figuris, in gratiam filiorum Hermetis nunc primum in lucem editi, curante J. L.M.C. [Johanne Lange Medicin Candidato]., Hamburg, 1676.

 

Maier, Michael / Atalanta Fugiens, 1617

Atalanta Fugiens neboli prchající Atalanta, nejkrásnější kniha o alchymii z času pozdní renesance. Celá kniha ke stažení ZDE.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter