Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

KONTAKT ŽIVLOVÝCH DUCHŮ PODLE BARDONA

První úlohou desátého stupně se mágovi ukládá, aby se blíže seznámil se sférou živlů. Mentálním tělem navštíví jednotlivé živlové sféry, tj. že se jeho duchem přenese do říše trpaslíků tzv. gnómů, potom do říše vodních panen nebo rusalek. Dále pozná říši vzdušných bytostí tzv. vil a konečně i říši salamandrů, říši ohnivých bytostí.
Nezasvěcenci budou připadat tyto možnosti příliš pohádkové a fantastické a bude je mít za pouhé utopie. Totéž platí o gnómech, rusalkách, vílách a salamandrech. Že tyto bytosti skutečně existují, o tom se mág vlastním pozorováním sám přesvědčí.
Magicky neskolený člověk, jehož smysly jsou v duchovním směru nevyvinuté, je zaměřen pouze na vibrace hmotného světla a nemůže si tudíž učinit o existenci jiných bytostí vůbec představu, tím méně se o nich přesvědčit. Následkem vysloveně hmotařského způsobu života je většina lidí zaujata hmotou do té míry, že něco vyššího, jemnějšího, mimo náš fyzický svět stávajícího, nemohou pochopit a už vůbec ne poznat.
Jinak je tomu samozřejmě u školeného mága, jenž své smysly vyvíjel vědomě a v důsledku toho může mnohem více vidět a postřehnout, takže se o vyšších silách, vyšších úrovních a bytostech sám přesvědčí. To je však také vlastní účel tohoto školení, vycvičit člověka natolik, aby poznal a ovládal nejen fyzický svět, ale také vyšší sféry. Nebudu však předbíhat a rozvíjet podobná témata. Vraťme se tedy raději k otázce praxe, jak a co je třeba činit, dostat se do říše živlových bytostí.
Z předběžného studia mág ví o existenci říše živlů, v níž vládne nejen živel samotný, ale i jemu odpovídající bytosti. Rozdíl mezi člověkem a živlovou bytostí je v tom, že lidská bytost pozůstává ze čtyř respektive z pěti živlů, ji ovládající, kdežto živlová bytost je složena pouze z jediného čistého, jí příslušejícího živlu.
Podle našeho letopočtu má taková bytost možná delší životnost, za to ale nemá nesmrtelného ducha. Obyčejně se potom taková bytost do svého živlu opět rozplyne.
O podrobnostech se zatím zmiňovat nebudu, protože mág je pozná praktickými zkušenostmi, které může získat přenosem svého ducha. Mág se musí umět svým duchem přenést do říše živlů, aby navázal se živlovými bytostmi kontakt. Časem dokáže nad nimi i vládnout. Přivolávání bytostí na náš hmotný svět pasivním nebo aktivním způsobem popisuji obšírně v příslušné kapitole svého druhého díla nazvaného „Praxe magické evokace".
Říše živlů není naším hmotným světem a bez řádné průpravy by nebyl mág schopen se do ní přenést. Živlová bytost se může dorozumívat jen s bytostí sobě rovnou a mág musí tudíž tuto okolnost mít na zřeteli. Např. pták se může dorozumět zase jen s ptákem a právě takové je to u živlové bytosti. Kdyby se živlová bytost chtěla dorozumět s člověkem, musela by na sebe vzít lidskou postavu a lidskou vlastnost, aby se mohla jako člověk člověku přiblížit.
Mág teprve nyní plně pochopí, proč musel v předběžných stupních provádět cvičení, týkající se přeměňování a přemísťování. Gnóm nemůže nikdy rozumět člověku a naopak. Buď se při magické operaci stane mág gnómem nebo gnóm člověkem. Proto musí mág dříve než vejde do říše gnómů, vzít na sebe jejich podobu.
Nemá-li správnou představu o tom, jak gnóm ve skutečnosti vypadá, musí svou jasnozřivou schopností buď v tranzu nebo pomocí magického zrcadla podobu gnóma vidět. Při tom zjistí, že trpaslíci jsou docela malí mužíci, podobní skřítkům, líčeným v pohádkách. Ponejvíce mají dlouhý vous a na hlavách čapky, dlouhé vlasy, třpytivé oči a nosí malé kutny. Tak a podobně bude mág gnóma v zrcadle vidět. Všimne si i toho, že každý gnóm nosí u sebe lu-cerničku, vrhající různé světelné paprsky, která je mu v podzemní říši ukazovatelem.
Když se mág v zrcadle jasnozřivě přesvědčil o postavě gnóma, potřebuje již jen vzít na sebe v duchu, tedy na mentální úrovni jeho podobu. Ztotožní se se živlem země, to znamená, že naplní celou svoji podobu zemním živlem bez jakéhokoliv zhuštění (nakupení). Nemusí si nic více představovat, než že klesá do podzemní říše, tedy do země. Pocit temnoty se ho tam zmocni. Imaginárně si představí lampu, vydávající překrásné světlo, které temnotu prozáří.
Při svých počátečních pokusech mág mnoho neuvidí. Po několika experimentech si na tmu zvykne a postřehne bytosti jemu se podobající. Vytrvá-li ve svých pokusech, pozná, že se bytosti stávají viditelnějšími a při různých jejich pracích jim bude přihlížet. Mág však nesmí žádnou z těchto bytostí oslovit první. Pokud se některá ze zemních bytostí na něho přímo neobrátí a sama ho neosloví, musí se mág chránit pronést první jediné slůvko. Může se stát, že vzájemnou prací budou trpaslíci svádět mága k nějaké poznámce, ke které se však nesmí nechat vyprovokovat, nechce-li se vydat v nebezpečí, že trpaslíci získají nadvládu. Gnómové by pak různými magickými praktikami tohoto živlu mága upoutali v té míře, že by se stal zemním duchem a měl potom sotva kdy možnost vrátit se do svého fyzického těla. Po uplynutí určité lhůty by se mentální páska mezi astrálním a hrubohmotným tělem přetrhla a okamžitě by nastala fyzická smrt. Lékařská prohlídka by zjistila jen srdeční mrtvici.
Mág, jenž magickým školením má sám sebe v moci a dbá tohoto zákona (nepromluvit první), nemusí se ničeho obávat. Naopak, jakmile gnómové začnou sami hovořit, poznají v mágovi bytost jim nadřazenou a stanou se jeho nejlepšími přáteli. Zákon o mlčenlivosti platí jen při prvních návštěvách. Když se gnómové přesvědčí o tom, že je mág svou inteligencí a silou vůle převyšuje, nejen že se z toho radují, ale stanou se jeho nejposlušnějšími sluhy. Bytosti živlu země jsou člověku nejblíže a slouží mu rády, zejména, když poznají jeho převahu.
Říši gnómů nechť mág navštěvuje tak dlouho, pokud se od jejích obyvatelů může něčemu novému naučit. Žádná kniha neseznámí mága s tolika tajemstvími této říše, jako gnómové sami. Např. se mág dozví o síle a účinku různých bylin, o ukrytých pokladech, získá magickou moc nad určitými kameny a ještě mnohé jiné. Stane se očitým svědkem všeho toho, co se pod zemí nalézá např. prameny, uhlí, rudy a pod. Kromě toho si od gnómů osvojí různé magické praktiky, které je možno zhodnotit pomocí živlu země.
Časem mág zjistí, že jsou gnómové rozdělení na různé skupiny inteligence. Někteří ho poučí i ve vědě alchymistické. Je-li konečně mág v říši gnómů jako doma, získal-li všechny zkušenosti, které mu tyto bytosti mohly poskytnout, může vyhledat říši sousední, říši vodních duchů.
V magickém zrcadle si opět zjistí tvar a vzezření některého obyvatele vodní říše. Sezná, že vodní bytosti se podobají člověku jak vzhledem, tak i postavou. Většinou jsou to duchové, tzv. rusalky, krásné ženské postavy, ačkoliv jsou mezi nimi i mužští vodní duchové. Při návštěvě vodní říše není proto bezpodmínečně třeba vzít na sebe podobu ženské vodní bytosti a mág se imaginárně promění v rusalku jen tehdy, když ho to těší. Má to onu výhodu, že ho budou rusalky méně obtěžovat, neboť jsou to velmi dotěrné a eroticky silně založené bytosti.
Když je mág duchovně připraven, to znamená, že svého ducha impreg-noval vodním živlem, přenese se někam k jezeru nebo k moři, zcela podle svého přání a spustí se do hloubky vody. Ani zde nenarazí hned z počátku na vodní bytosti. Avšak častým opakováním pokusu, jsa prodchnut přáním přijít s nimi do styku, bude je k sobě přitahovat. Nejdříve se setká jen se ženskými postavami, pohybující se ve vodě zcela volně, tak jako lidé. Zřídka kdy uvidí rusalku nesympatickou. I rusalky jsou - pokud jde o inteligenci - rozděleny na skupiny a ačkoliv jsou všechny překrásné, potká takové, které se vyznačují obzvláštní inteligencí a krásou a jsou tak zvanými vůdkyněmi v říši vodního živlu. Mág uvidí, že kromě svých obvyklých rejů vykonávají tyto bytosti ještě také různé práce. Od bližšího popisování upouštím, protože mág má možnost se o tom všem sám přesvědčit.
I zde platí zásada, že mág nesmí oslovit vodní bytosti dříve, pokud samy na něho nepromluví, nepoloží mu otázky a pod. Od inteligentních vodních bytostí, se kterými mág vstoupí do styku, se může o vodním živlu dovědět velmi mnoho zajímavého a poučného, že by o tom všem mohl sám popsat celé knihy. Nejen že získá vědomosti o životě ryb, různých vodních rostlin, kamenů nalézajících se pod vodou atd., ale rusalky mu svěří nejrůznější praktiky vodního živlu. Nechť se ale každý mág chrání před svůdnou krásou rusalek a nevzplane k některé z nich natolik, že by ztratil půdu pod nohama. Taková láska by mu byla osudnou.
Tím není řečeno, že by se s rusalkami nemohl pobavit, ale vždy musí býti pamětliv toho, že láska je zákon, ale láska ovládaná vůlí. Svou krásou, líbezností a opojnou erotikou by rusalky dokázaly mága tak uchvátit, že by se mohl meny a ještě mnohé jiné. Stane se očitým svědkem všeho toho, co se pod zemí nalézá např. prameny, uhlí, rudy a pod. Kromě toho si od gnómů osvojí různé magické praktiky, které je možno zhodnotit pomocí živlu země.
Časem mág zjistí, že jsou gnómové rozdělení na různé skupiny inteligence. Někteří ho poučí i ve vědě alchymistické. Je-li konečně mág v říši gnómů jako doma, získal-li všechny zkušenosti, které mu tyto bytosti mohly poskytnout, může vyhledat říši sousední, říši vodních duchů.
V magickém zrcadle si opět zjistí tvar a vzezření některého obyvatele vodní říše. Sezná, že vodní bytosti se podobají člověku jak vzhledem, tak i postavou. Většinou jsou to duchové, tzv. rusalky, krásné ženské postavy, ačkoliv jsou mezi nimi i mužští vodní duchové. Při návštěvě vodní říše není proto bezpodmínečně třeba vzít na sebe podobu ženské vodní bytosti a mág se imaginárně promění v rusalku jen tehdy, když ho to těší. Má to onu výhodu, že ho budou rusalky méně obtěžovat, neboť jsou to velmi dotěrné a eroticky silně založené bytosti.
Když je mág duchovně připraven, to znamená, že svého ducha impreg-noval vodním živlem, přenese se někam k jezeru nebo k moři, zcela podle svého přání a spustí se do hloubky vody. Ani zde nenarazí hned z počátku na vodní bytosti. Avšak častým opakováním pokusu, jsa prodchnut přáním přijít s nimi do styku, bude je k sobě přitahovat. Nejdříve se setká jen se ženskými postavami, pohybující se ve vodě zcela volně, tak jako lidé. Zřídka kdy uvidí rusalku nesympatickou. I rusalky jsou - pokud jde o inteligenci - rozděleny na skupiny a ačkoliv jsou všechny překrásné, potká takové, které se vyznačují obzvláštní inteligencí a krásou a jsou tak zvanými vůdkyněmi v říši vodního živlu. Mág uvidí, že kromě svých obvyklých rejů vykonávají tyto bytosti ještě také různé práce. Od bližšího popisování upouštím, protože mág má možnost se o tom všem sám přesvědčit.
I zde platí zásada, že mág nesmí oslovit vodní bytosti dříve, pokud samy na něho nepromluví, nepoloží mu otázky a pod. Od inteligentních vodních bytostí, se kterými mág vstoupí do styku, se může o vodním živlu dovědět velmi mnoho zajímavého a poučného, že by o tom všem mohl sám popsat celé knihy. Nejen že získá vědomosti o životě ryb, různých vodních rostlin, kamenů nalézajících se pod vodou atd., ale rusalky mu svěří nejrůznější praktiky vodního živlu. Nechť se ale každý mág chrání před svůdnou krásou rusalek a nevzplane k některé z nich natolik, že by ztratil půdu pod nohama. Taková láska by mu byla osudnou.
Tím není řečeno, že by se s rusalkami nemohl pobavit, ale vždy musí býti pamětliv toho, že láska je zákon, ale láska ovládaná vůlí. Svou krásou, líbezností a opojnou erotikou by rusalky dokázaly mága tak uchvátit, že by se mohl stát jednou z jejich bytostí, což by přivodilo jeho fyzickou smrt. Kolik mágů již ztroskotalo na takové nešťastné lásce. Budiž proto mág pevný, neboť ve sféře živlů je tato říše ze všech nejpřitažlivější a kdyby nedokázal svou vášeň krotit, vydal by se vodním duchům úplně.
Dokáže-li mág říši vodních duchů libovolně vyhledávat a naučí-li se od nich vše, co mu může živel vody v hermetickém smyslu poskytnout, obrátí svoji pozornost k další říši, kterou jest říše vzdušných bytostí.
Na rozdíl od říše vodní, jejíž obyvatelé - vodní panny neboli undiny - spojení s člověkem vítají, jsou bytosti vzdušného živlu velmi plaché. I tyto jsou, podobně jako bytosti vodního živlu krásného vzezření, převážně ženského rodu, ačkoliv se mezi nimi vyskytují i bytosti mužské.
Zde nemusí mág vzíti na sebe podobu vzdušné bytosti a může svou vlast-ní osobu, svého ducha impregnovat živlem vzduchu a vydat se imaginárně do vzdušné oblasti s přáním, přimět bytosti vzdušného živlu k navázání spo-jení. Nesmí ovšem ztrácet trpělivost, kdyby se mu to delší dobu a častými pokusy nedařilo. Musí stále udržovat myšlenku, aby vzdušné bytosti za každou cenu uviděl, což se mu posléze také určitě podaří.
Nejdříve se mu budou vzdušné bytosti vyhýbat, to ho však nesmí rmou-tit. Uvidí překrásné bytosti, hebké a ohebné s nádhernými éterickými těly. Svým duchem se jim musí přizpůsobit, že se též nechá vzduchem unášet. Dříve nebo později ho vzdušné bytosti osloví. I zde musí být mág opatrný a nesmí žádnou vzdušnou bytost, ať mužskou či ženskou oslovit první. Mohlo by se mu přihodit totéž, jak je uvedeno u předcházejících živlových bytostí.
Dokázal-li mág četnými pokusy navázat styky i s bytostmi živlu vzduchu, zasvětí ho do všech praktik a tajů s tímto živlem souvisejících, o nichž si neza-svěcenec nemůže učinit ani představy.
Jestliže se mág dokonale seznámil s říší vzdušného živlu a jejími bytost-mi, ovládá-li dokonale veškeré mu svěřené magické zákony a praktiky, obrátí svůj zřetel ke čtvrté říši živlových bytostí, k říši ohnivých duchů tzv. salamandrů. Tyto musí rovněž dokonale poznat a navázat s nimi kontakt.
Do určité míry se i bytosti ohnivého živlu podobají člověku, mají však některé zvláštnosti, které lidská bytost nemá a proto je radno, aby si mág pomocí svého magického zrcadla vštípil nejdříve důkladně vzezření ohnivého ducha. Zjistí při tom, že salamandři mají menší obličej než lidé a neúměrně tenký a dlouhý krk. Svého vlastního ducha přemístí mág imaginárně do podoby ohnivého ducha, kterou naplní čistým živlem ohně a v duchovní sféře se odebere někam do jícnu sopky, který je nejmarkantnějším domovem ohnivých bytostí.
U předcházejícího živlu vzduchu si mág jistě povšiml toho, že vzdušné bytosti jsou nestálé a že jsou nepřetržitě v pohybu. Ve zvýšené míře je tomu u salamandrů, kteří neustále kolem sebe šlehají plameny. Nechť mág nezapomene na zásadu, že přeměněn v podobu ohnivého ducha nesmí rovněž první oslovit některou z ohnivých bytostí. Podle stupně inteligence jsou ohnivé bytosti rozděleny na skupiny a čím je ohnivý duch inteligentnější, tím krásnější a ladnější je celé jeho vzezření. Lidské bytosti se nejvíce podobají takoví ohniví duchové, kteří mají nejvyšší stupeň inteligence a mág se pochopitelně bude snažit navázat styk s těmi nejinteligentnějšími. Se zřetelem k praktické magii pozná mág vše, co se živlem ohně dá v tomto směru dosáhnout.
Poznal-li mág také ohnivé bytosti, respektive jejich vůdčí duchy v kráte-rech, dosáhl-li s nimi spojení a dověděl-li se od nich vše, co samy ví a o čem ho mohly poučit, může vyhledat také ohnivé bytosti, zdržující se v nejhlubším středu naší země. Tito salamandři mají mnohem větší znalosti než ohnivé bytosti v kráterech.
Když konečně mág vyčerpal veškeré vědění týkající se ohnivého živlu, může s klidným svědomím říci, že se stal neomezeným pánem veškerých živlových principů.
Návštěvami u bytostí všech živlů mág pozná, že každá živlová bytost, byť by byla sebevíce inteligentní a měla sebevětší znalosti, sestává pouze z jediného živlu, kdežto člověk je složen ze čtyř živlů a kromě toho ještě z pátého živlu, kterým jest božský princip. Na základě tohoto poznání teprve jasně pochopí, proč je psáno v bibli, že člověk je nejdokonalejší bytostí všech tvorů a že je stvořen podle obrazu božího. Tím je také opodstatněna touha všech živlových bytostí po nesmrtelnosti, kteroužto přednost člověku závidí. Je přáním každé živlové bytosti dosáhnout též nesmrtelnosti a mág je schopen živlové bytosti tuto možnost propůjčit. Není zatím možno vypisovat podrobně způsob provedení, avšak každý mág bude mít tolik dobré intuice, že na to přijde sám.
Mágovy vlastní zkušenosti mu dají poznat, kolik může od živlových bytostí získat. Veškeré získané zkušenosti pak přenese do paměti tj. do hmotného těla a využije jich prakticky i na hmotné úrovni. V oboru přírodní magie dokáže mág potom provést před zraky nezasvěcencú hotové divy.
Učinil-li mág další pokroky v tom, že důkladně poznal a dokonale ovládá všechny čtyři říše živlů a jejich obyvatele a že své zkušenosti o mnoho dalších rozšířil, může vědomě vejiti ve styk se svým duchovním učitelem (Guruem) neboli ochranným duchem. Jak jsem již v kapitole, týkající se pasivního styku s neviditelným světem uvedl, má každý člověk ochranného ducha, který je mu dán na cestu Božskou Prozřetelností a který bdí nad jeho duchovním vývojem.
Mág vešel poprvé ve spojení se svým ochranným duchem prostřednictvím pasivního styku. Pomocí své jasnovidecké schopnosti mohl svého ochranného ducha vidět bud v tranzu nebo v magickém zrcadle, když si přál dosáhnout tohoto kontaktu. Nyní však mág již pokročil natolik, že může se svým ochranným duchem vstoupit na mentální úrovni ve viditelný styk. Prakticky je to snadno proveditelné, jestliže se ovšem ochranný duch neprojevil již sám takovému mágovi, jenž mentální putování dokonale ovládá.
Praxe viditelného spojení s ochranným duchem pouze vyžaduje, aby si mág v duchu představil, že je - stoje rovně jako svíčka - jakoby vírem uchvácen a nesen do výše. I obrácený postup si může mág případně představit a to tak, že není nesen do výše, nýbrž, že je - lehký jako pírko - od země odražen. Budiž ponecháno koncentračnímu pochodu každého jednotlivce, pro kterou metodu se rozhodne.
Když se mág se svým duchem vyzdvihl, stoupá stále výš, až mu země připadá být již jen malou hvězdou a on - vzdálen zeměkouli - se vznáší v univerzu. Koncentruje se při tom na přání, aby se mu jeho duchovní ochránce zjevil, nebo, aby jím byl přiváben. I když ne hned, tedy zcela jistě po několika pokusech se mág setká se svým vůdcem nebo ochranným andělem, podle toho, jak ho kdo nazývá.
První setkání je pro mága obzvláště velikou událostí, neboť má od oné chvíle možnost být se svým duchovním ochráncem ve stálém spojení. První otázkou mága bude, kdy, jak a za jakých okolností může se svým ochranným duchem vždy vstoupit ve spojení. Pokynů vůdce musí každý mág bezpodmínečně uposlechnout. Od tohoto okamžiku převezme duchovní ochránce další vedení mága.
Jakmile došlo ke spojení s Guruem, nastoupí mág poslední etapu men-tálního vývoje a jelikož mu hmotný svět nemá již co říci a co poskytnout, vyhledá sféry jiné. Provede to stejným způsobem, tj. že se v kolmém postoji odrazí od země a soustředí se na sféru, kterou hodá vyhledat. Podle jeho vůle bude touto přitahován. Jelikož jeho duch nezná ani času ani prostoru, může v současném okamžiku vyhledat buď sám nebo v doprovodu svého ochránce každou sféru. Podle kabalistického stromu života vyhledá podle pořadí nejdříve sféru měsíční, po ní sféru Merkura, dále sféru Venuše, sféru Slunce, Marsu, Jupitera a konečně i sféru Saturna. Ve všech sférách se setká s tamějšími bytostmi, pozná prakticky tam vládnoucí zákony a veškerá tajemství.
Dospěl-li mág tak daleko, že může navštěvovat a ovládat celé univerzum tj. sférickou planetární soustavu bytostí, je tím jeho mentální školení ukončeno. Stal se z něho dokonalý mág, bratr světla, skutečný zasvěcenec, který arci dosáhl mnoho, ale ještě ne všechno.

Zdroj: Brána k opravdovému zasvěcení / František Bardon ; [přeložila Otilie Votavová]. -- Vyd. 6.. -- V Praze : Chvojkovo nakladatelství, c1999. -- 242 s. ; 21 cm 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)