Ladislav Klíma - Cogitata

Podařilo se nám získati z pozůstalosti jednoho z nejpůvodnějších českých filosofů nové doby, zemřelého Ladislava Klímy několik archů jeho dosud neuveřejněných soukromých literárních zápisků. Vzhledem k tomu, že Klímova filosofie přes jeho naturalistickou originalitu podání, dotýká se metafysických problémů mnohdy více a bezprostředněji, než mnohá z děl hermetické filosofii přímo věnovaných a jako taková titulovaných, domníváme se, že se zavděčíme svým čtenářům, publikováním několika ukázek Klímových poznámek, tak, jak si je autor psal ve formě deníku; jsou, obrazně řečeno, malým' okénkem do dílny, tohoto průkopníka nového a bezesporně originálního směru a dávají mnoho námětů k  přemýšlení.

 

9./X. Brojení proti náboženství a církvi jest jen uličnictvím. Někdo — jako já, prodělá si je už jako kluk; většina v dospělých létech. Čech prodělává si je právě teď. Následek bude tím větší plesknutí sebou do náboženství. To měl by papež vědět a nebojovat proti temnu; či snad je tak moudrý, že bojem věc tu podporuje?
Není tak snadno zbabělejšího slova, než klerikalismus. Mut, der angreift. Jak se útočí proti věcem psychickým? Poznáním jejich absurdnosti, hlouposti; vše je absurdní a hloupé. Jinak: poznej to, co tě tísní — únava, mdloba, slabost, zbabělost — a na základě toho najdi si prostředky, jak proti tomu bojovat. Dobře vidět, rychle jednat; v tom je celá síla.

20./X. Všechny dosavadní pojmy ztrácí svůj smysl; smysl mé filosofie. To znamená pro Mne: Úplně se emancipovat od Ty — jemuž se říká lidstvo — které ve mně stále straší. A provésti tuto emancipaci v praxi do krajnosti: nic většího kdy nebylo! Mystika je jen poťencovaný realismus — jest jen vrchol realismu.

21./X. Mezi vůlí a duší je jednou pro vždy antagonismus. Kdo věří v harmonii — teď možnou — mezí obojím, ten nemá ani jednoho ani druhého příliš mnoho. Co je dosud v lidstvu Vůle? V neíjlepším případě umět vstát z postele, když si to vskutku poručím. Ale intelekt ze zájmu sebezachování káže velmi často, aby se to nepřikazovalo... Kde jde o komplikovanější duševní stavy — o jejich řízení — hlavně o chorobné - Vůle zatím selhává. Nesmí to ovšem tak zůstat.

11./l. Je slušno psát jen  o  metafysice. Vše jiné - hlavně psychologické — je au fond, praktickou nízkostí — quasi druhem klepařství. Celý člověk je meta-fysikou proti zvířatům; jako jednotlivé druhy těchto proti jiným. Jest jen subjektivní nazírání všude. Moje metafysika zas jen realitou proti umbrismu. A ten zas. Ale korrela relativity je absolutně má. S realitivního hlediska je vše buď stínem nebo neřádem; nekonečné srážení se éterových paprsků nebo vln atd.... Absolutní absurdita! Éter — psýché — illuse. Vůle jest jen flagelan ství: jen mávání bičem — ale to zastihuje jen mimo já, kde nic není! Člověk buď spí, nebo se mrská. Buď řádný habitus sebemrskání (vůle) — nebo spánek.

18./IV. Co je substancí „substance", cogitantis? Symbol, tušeni, „nic" —. Co je substanci pojmu substance? Proč užil Spinoza terminu substantia cogitans? Animální, věřící, otrocká krudita, povrchní, nedomýšlející. A protože i On podléhal, jako všichni. Bude jednou nutno řádné přehodnocení psychologie. To nej-větší inklinuje ke ztotožňování sebe s nejnižším. Tak genius s idiotem, tak Bůh s odpadkem. Snad zde jest vysvětlení genese tohoto světa. U nejvyššflio ducha jsou i nejvyšší myšlenky změněny ve stíny; stanou se značkami, jeho myšlení semioptikou.

19./4. Slova jsou neocenitelná, protože při zvuku jejich vystupují bezděky — V pozdějším věku téměř vždy neuvědomené, ryzí, jaré myšlenky dětství, se slovy ne-rozlučně srostlé. Slova otevírají tajemnou říši prvých 5 let... Uměj. spojovat se slovy to, co vskutku v hloubi při nich spojuješ, uměj si to uvědomit, a jsi velký filosof. Malý krůček dělí každého od jeho nej-vlastnějšího, od jeho cíle, a on ho neudělá; chodí jako blázen stále kolem jednoho bodu, všeho kolem něho se stokrát dotkne, jen jeho ne; — ludibriosita, Bohové... (Bohově jsou stejně fikcí jako lidé, proč by neměli být fikcí menší než bohové?) Po smrti se každý praští do hlavy; jaký to byl tak dlouho idiot! Ale za chvíli po té praští se do ní po druhé; jaký jsem to byl teď idiot, když jsem to řekl — sub. spec. aet. viděné — jak dobré to bylo; ale pak praští se po třetí, po čtvrté — a celý věčný život není nic jiného než takovéto říkání si: jaký jsem to byl osel!
Klepaření je altruismus nejnižších lidí; a snad i vysokých.
Všichni inteligenti se staví jakoby všem učenostem jiných rozuměli, někteří — největší hlupci myslí si, že jim rozumějí; a ti, kteří by jim vskutku rozuměli, byli by hlupáky největšími, — bohu díky takoví savants neexistují jejichž savoir spočívalo by jen ve vědění toho, co jiní mysli — každý myslí aspoň trochu pro sebe — a pokud myslí člověk pro sebe, potud platí za ignoranta. Opovržení, nízké slovo! Žádné opovržení, protože čiší z něho nenávist. Verachtung podobně — a mimo to původně slabé;  tatáž mepris,  —  a k tomu negativní ..... ? ... ? .. Despektus — výborné ... Centemper — ale nevím, co to vlastně znamená - -    

21./4. Žena je doprošování se, aby se mohla obětovat. Všechno v tomto světě je obětováním se; (snad i moje Deoessence?) Vše heroismus vše altruismus. Každý egoismus, jen maskovaný altruismus. Egoismus ici bas je jen snaha uplatniti se pro dobro všeho. Člověk nepřišel na svět aby užíval, ale aby vykonal úlohu, kterou Prozřetelnost naň vložila. Ale tento Altruismus je zas jen forma Egoismu, Nadegoismu, Božskosti — Deoessence.
Ohromná drzost, nestydatost ženy, plynoucí z vědomi, že je obětovaná! Jakou drzostí je ženský pláč! Nestydatě masochistní, muži nemyslitelné, rozměrné vyvalování se v bolesti... Všechny ženské vlastnosti — na př. její specifická veselost — jsou jen formy, produkty, této základní ženské vlastnosti. — Ale co je pak muž? Muž?

17./9. Ego: quid sum? Největší smělost! Zde má cesta a do krajnosti. Rozdíl mezi slabostí a nemocí (na př. alkoholismem). Prakticky nutný, theoreticky nicotný. Každá slabost je nemocí. Ale každá nemoc silou. Vůle vede dál ke štěstí atd. — Ale je nutno tam vésti?
Jak ohromná síla vůle je nutná, restaurovat vůli, když tak trochu zmizela! Sujety k Novellám-Snům: Vytryskne náhle před člověkem ze země dítě (nebo žena atd.), které mu zemřely. 2. Válí se náhle useknutá hlava na stole před hodující společností (nějakou dámou). Intensivní myšlenka dobra, vznesena — dělá vše. Ale její evokace — Achillova pata lidstva. Myšlenka vynucená — dvojnásobně dobytá, dobytá — dvojnásobně nalezená, (instinktivně jen dobytá), nalezena-dvojnásobně přiletěvší padnuvší do klína. Je-li to myšlenka dobrá, t. j. jasná—nebo zmetek myšlenky, t- 3- její embryo, t. j. myšlenka budoucnosti — námitka praktických oslů, t. j. lidstva — lezoucích do říše poznání. — Zde je bestialita lidstva, inkl. všech velkých duchů; praktická bestiálnost (v jistém smyslu) je jen odleskem jejím. Neboť první i časově, třeba tomu zdání odporuje. Otázkou je, co bylo před vznikem ťjvěta, t. j. prašivého koutku světa, zvaného vesmír.

Žasnout nad množstvím hvězd: zcela totéž jako nad množstvím prášku ve slunečním světelném pruhu — nebo nad miliardami mikroskopického prášku v 1 kub. milim. vzduchu. Vše relativní: člověk hovadem, že tato relat. nepřešla mu dosud succum et sanquinem. Může se Bůh dívat na mlhy hvězd jinak, než člověk na ony prášky? ftekne se: on je jimi a oni jím (pantheismus). Ale to je největší zprznění pojmu Boha — může být proň svět jakožto prostor jen kouskem špíny za jeho nehtem. Jako slušný chlap si této špíny nevšímá, tak slušný bůh nevidí vůbec tento vesmír — on leží daleko za ním, pod ním. Bohové o člověku nevědí: Epikur — Bůh neví o vesmíru. Boží vševědoucnost? Ale ta může znamenat jen nadhrdé přimhouření očí před ní — před sebou samým.
Nejlepší ryby vyudí se tam, kde člověk žádné ryby nevidí, (ad. voc. Niet.)
O řeči rozhodovala ponejvíce lůza a arcilůza: profesoři linguistiky.
A vše nejlepší padá v lidském duchu tomu za obět. Ovšem konvence je nutná.
Ale kde konvence přestává, tam teprve začíná duch. Teprve kde se zatají dech, začíná něco cenného.
Krása je ležet. Zmizí, když se duch vztyčí. Intelekt je ležení (žena). Vůle vzpřímenost.
Slušnému člověku jsou rozedrané šaty nejlepší rekomandací. Každá roztrhlina na kabátě mluví o utrpení, každé utrpení  o duševním kroku výš.
Žena a masochismus — zaměněné pojmy! Doslovně — odmyslíme-li je metafysické, k nejvyššímu spějící jádro ženy. — Žena; svět je ve focu; svět je masochismus. Jinak by se nesnesl. Radost z utrpení je tajemství tohoto světa

(Autor: Ladislav Klíma/Horev 1-2-3; Přednášky pro Universalii a Horev-klub : texty z období 1931-1996 / Pierre de Lasenic et altera ; k vydání připravil Lukáš Loužecký. -- 1. české vyd.. -- Praha : Vodnář, 2014. -- 552 s. : il. ; 22 cm)

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Pierre de Lasenic: Desatera

Slavné "Lasenikovo desatero", o kterém Jan Kefer ve své knize Theurgie řekl: „Tyto morálky byly ztělesněny v ideál, boha a tak ve stejném pořadí můžeme uvažovati náboženství Venušino, Mariovo, Apollonovo, Mitrovo, Brahmovo, Isidino, Dionysovo, Saturnovo, Jahveho, Kristovo. .... Nelze pokračován v uvádění desater ostatních; desatero Mojžíšovo zkamenělo a nachází se dodnes v našich chrámech a ostatní by příliš urážela líné mozky svým kacířstvím." Níže plné znění Desatera. (Dov)

Weinfurter - příběh mystika II.

Dokončení článku: Weinfurter - příběh mystika I.

Weinfurter - příběh mystika I.

Na Weinfurtera se chodilo, jako se chodí na populární hvězdy showbyznysu. Jako zakladatel české mystické školy se stal známým i za hranicemi naší země, jeho základní dílo bylo přeloženo do několika jazyků a domácími i zahraničními autory ezoterní literatury je dodnes citováno jako zdroj. Uctíván i opovrhován vedl mystický spolek, který s různými přestávkami trvá dodnes. 

Universalia

Universalia nyní Univerzalia je společnost českých hermetiků. Byla založena nejprve jako Volné sdružení pracovníků okkultních roku 1920. Volné sdružení bylo vedeno Pierrem de Lasenic a poté jej vedl Karel Mach. 24.června 1927 bylo ustanoveno členy kroužku volné sdružení Universalia. Jeho prvním předsedou se stal Jan Řebík, poté však tuto funkci převzal Jan Kefer. Universalia prováděla v období 1. republiky bohatou ediční činnost. Jejím prostřednictvím byla vydáno množství hermetické literatury a díla Eliphase Léviho, Paracelsa, Petra z Abana, také díla členů a několik grimoárů. 

Malostranský ďábel Jiří Arvéd Smíchovský

Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu v rozhovoru na téma J.A.Smíchovský na radiu Wave. Celý příspěvek k poslechu v detailu článku. (Dov)

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Azrael - 73. génius, anděl smrti a posledního soudu

Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia - "toho jehož jméno není radno vyslovit". Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet.

Kašpárek se ani čerta nebojí

Krásný text k loutkovému divadlu z roku 1929.  (Kašpárek se ani čerta nebojí : žert ve 3 jednáních / Frant. Čech. -- Praha : A. Münzberg, 1929. -- 32 s. ; 16 cm. -- (Knihovna našich loutek ; č. 22)

PhDr. Jan Kefer - Odvolání ke Krajskému soudu ze dne 15.3.1941

Krajskému soudu trestnímu  v Praze.
Ve věci trestního oznámení, které na mne p. ing. Luň u tohoto soudu učinil, odvolávám se na svoji písemnou obhajobu ze dne 10. března 1941 a ve lhůtě mi povolené předkládám k provedení odstavce C. zmíněné obhajoby vědecký popis a výklad provedených prací.

Černé slunce

Tajemné Černé slunce ... talisman, archetyp, signatura či klíč? Černé slunce je známé již od starověku. Černé slunce uctíval i řád SS - Thule.

Hermetická symbolika

Hermetická symbolika je základní znalostí adepta. Co nelze vyjádřit slovy, lze jednoduše říci symbolem. Jazyk symboliky je důležitý jak pro vhled a pochopení hermetických věd, tak pro otevření tzv. hermetických smyslů (kdo má oči k vidění a uši k slyšení). Lóže U Zeleného Slunce vytvořila tuto obsáhlou, ucelenou a u nás ojedinělou tabulku. Dov.

Postavení mága v univerzu

Níže prezentuji obrázek Roberta Fludda zobrazující postavení člověka v nebeské hierarchii.

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Pojednání o Goetii

Každá magická evokace je vlastně evokací démonickou,chápeme-li slovo démon v jeho původním významu,to jest vystihující astrální bytost dobrou i zlou z hlediska mravního,dokonalou nebo nedokonalou z hlediska magického.

Seznam mytologických předmětů

Legendární mytologické předměty z legend, bájesloví, posvátných textů, mytologií, folklóru a náboženství celého světa. Text je v angličtině.

Nekromancie (Necromancy)

Nekromancie (z řeckého νεκρομαντία, nekromantía, ze slov νεκρός – nekrós – mrtvý a μαντεία – manteia – věštění) je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. V literatuře se vyskytují i tvary nigromantie či nigromancie, odvozené z latinského niger -černý a řeckého μαντεία – manteia – věštění, jedná se však o nesprávný tvar, vzniklý ve středověku zkomolením původního řeckého slova νεκρομαντία. Z tvaru nigromant pak zřejmě vznikl ve slovanských jazycích kalkem výraz černokněžník. Článek je prozatím v angličtině. 

Jan Kefer - Theurgie

Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer. (Praha, 7. července 1938). Theurgie náleží do oboru hermetických věd. Je to jakási nejvyšší hermetická věda. Praví-li se, že hermetismus byl vědou chrámovou, tedy kat exochén to platí o theurgii.

Rozcestí duchovní pouti

Projevy psychospirituální krize mohou být velice různorodé a jejich formy i intenzita velmi individuální. Jedná se o síly, které se nedají jednoduše zařadit do přesných určujících tabulek, proto i uvedené rozlišení a další kategorizaci berte jako orientační, nikoli jako jediný možný popis.

Pierre de Lasenic - Egypt

Mnozí z mnohých t. zv. „adeptů a osvícenců", odvažují se označovati jednu z nejstarších nám známých esoterních kultur — Egypt, za mrtvou, neuvažujíce o tom, že všechno nové, co navazuje na tradici spojuje se přímo na moudrost země Khemi, jež proniká svými závratnými ideami až k základům všech náboženských systémů dneška, křesťanství nevyjímaje. 

Pověst o Faustově domě

Pro odlehčení naší těžké černé magie níže zveřejnuji dvě strany z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí týkající se našeho oblíbeného Fausta.

Howard, R.E. - Černý kámen (komiks)

Pro zajímavost zde reprodukuji část komiksové povídky Netvor z monolitů (na motivy R.E.H.) zobrazující krvavý obřad přivolání démona včetně signatur (náramek). Jak jistě všichni víme, R.E.H. se zajímal o okultismus a jeho přátelství s H.P.Lovercraftem také není náhodné (krom toho byli oba psychicky labilní). Podobnost s Cthulhu je očividná. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Endokrinní systém - žlázy s vnitřní sekrecí

Endokrinní žláza je žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve. Jde o složitou soustavu navzájem funkčně propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. Tento článek je doplňkem ke článku "Centra síly". (Dov)

Filmy a seriály s magickou tématikou

Postupně doplňovaný seznam filmů a seriálů, kde hraje nějakou roli magie, griomoáry, slavné magické osobnosti, změněné stavy vědomí apod. Seznam je ryze subjektivní, takže pravděpodobně s některými filmy nebudete souhlasit. Stejně tak i kvalita (posouzení nechám na každém). Název každého filmu funguje zároveň jako odkaz na detailní popis na ČSFD. (Dov)

Čtyři filosofické koncepty magie

Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. (Dov)

Současné diskurzivní koridory magie

Níže reprodukuji zajímavou tabulku sestavenou Jozefem Karikou a poskytující dobrý základ-přehled ke studiu. Upozorňuji, že pro magickou celistvost a jistého postmoderně-magického "neulpívání" by měl mít současný hermetik povědomí a přehled o všech těchto "směrech". (Dov)

Magie a synchronicita

V životě někdy dochází k velmi zvláštním shodám okolností. Tyto shody se materialisticky orientovanému pozorovateli zdají být náhodné, avšak jejich nepravděpodobnost leckdy přiměla hloubavější jedince k zamyšlení nad tím, zda se v pozadí těchto událostí neskrývá nějaká zákonitost či řád. 

Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)

Východy a západy slunce

 Souřadnice místa: E016°42’, N49°09’ (Brno); Pozor. Světový čas = ! Léto: + 2 h; Zima: + 1 h !

Hermetická časová osa

Časová osa důležitých osobností a děl od 13.stol.př.n.l. do konce 20.století. (neúplné)