Lesní a polní bytosti Slovanů

*Zprávy o uctívání lesních bytostí jsou velmi staré. Staré prameny mluví o uctívání stromů, ve skutečnosti nešlo o kult stromů jako takových, nýbrž o kult duchovních bytostí, které v určitých stromech nebo hájích přebývaly.

LESNÍ
     LEŠIJ (Lesnik, Lesovik)
Hlavní lesní bytost a vládce lesa a magie (podobně jako řecký Pan). Lešij žije osamotě v hlubokých lesích, odlehlých loukách a divočině. Chrání lesní zvěř a ptactvo, zejména medvěda, který je jeho strážcem. Umí se měnit ve strom nebo zvíře . V lese může být velký jako strom, na loukách velikosti trávy. 
Zpodobňován jako mužík porostlý chlupy se zelenými vlasy a vousy, dlouhými zahnutéými drápy. 
Jeho přítomnost a pohyb v lese zvěstuje šum a chvění stromů, ozvěny a vichřice. Rád bloudí po lese, houpe se ve větvích, hvízdá a vysedává na vyvýšených místech nebo skalách. Pokud bojuje s jiným Lesoviky nebo s nepřátelskými vodními duchy ozývá se praskot větví, lomoz padajících stromů nebo odlamovaných balvanů. 
Povaha Lešije je nebezpečná a nevypočitatelná. Střeží své lesní království a trestá neuctivé narušitele. Používá tajemnost lesa, aby v člověku probudil nevědomé obsahy (strachy) a rozbil tak jeho osobnost. Mnoho lidí se po setkání s lesními bytostmi zbláznilo. Může naučit kouzla nebo vyvolat psychické poruchy. 
Lovci a pastýři putující lesem se ho bojí, proto mu přináší jako oběť chléb se solí nebo první ulovené zvíře.
     VILA (Lesní panna, Ženka, Wórawa)
Krásné dívky v zeleném lehkém rouchu se zlatými nebo zelenými vlasy a s věncem květin na hlavě. Večer, když v přírodě vše utichne, zjevují se na mýtinách, kde tancují a zpívají. Kdo vstoupí do jejich kruhu, zemře. Stejná bytost jako VILY. Více viz VILY (živel VODA).
     DIV (Divý muž, Divji mož, Čatež, Hejkal)
Divoký lesní démon přebývající na stromech nebo v hluboké jámě v lese. Zpodobňován jako postava porostlá mechem nebo zvířecí srstí, s kapradinami ve vlasech. V lese často honí zvěř. Projevuje se houkáním nebo hýkáním. Pronásleduje a unáší mladé ženy, svádí osamělé poutníky z cesty a škodí lesníkům. 
     DIVA (Divoženka, Džiwje žona, Divje Devojka, Boginka)
Démonická bytost, podobná víle, obývající vody nebo lesy. Zlá, divoká a ošklivá stvoření, nedbale oblečená, s velkými prsy, často částečně porostlá chlupy. Je velmi silná a neumí dobře mluvit. Napadá a unáší mladé lidi a děti.
     JEZINKA (Gorne jedze)
Démonská lidožravá víla žijící v jeskyních. Umí se proměnit do jakékoliv podoby aby nalákaly lidi, které uspávají a vylupují očí.
     ZRUT/OZRUT, BORUTA, ŠERAVA
Diví ohromní lidé, přebývající v pustinách a horách. Tělo mají porostlé chlupy. Lidem prý neškodí, přicházejí k pastýřům ohřát se u ohně. Mají ovšem obrovskou sílu a pokud je někdo dráždí, toho zabijí.
     SIMARGL (Símurg, Sejmarekl, Senmurv)
Tajemná bytost chránící všechny rostliny. Zjevuje se v podobě okřídleného psa. Jméno má íránský základ.
     ZALTYS
Mytický had ležící stočený u kořenů stromu života.


POLNÍ
*Většina z těchto bytostí patří mezi polní víly, rusalky či mavky, jež pečují o úrodu a stáda, tančí v obilí, kde zanechávají po sobě stopy v podobě kruhů s bujnějším porostem. Po žních jim patří jako obětina poslední klasy.
     POLEVOJ (Polevik, Bělun, Žithola)
Bytost z obilných polí, jehož velikost se řídí velikostí obilí. K lidem se chová přátelsky, pomáhá při žních a obdarovává ty, jenž se s ním spřátelí.
     ŽITHOLA (Kosířka, Žitná bába)
Bytost střežící obilné pole. Se srpem v ruce usekává hlavy těm, kdo škodí poli.


ZDROJ
Plesinger, Tomáš: Svět Slovanů. Nakladatelství Plesinger, Jihlava 2017

Další obsah této kategorie

Bohové slovanů

*Vývoj slovanských náboženských představ souvisí s procesem jejich etnogeneze, odrážející se ve vrstvách panteonu. 
1. Nejstarší vrstva tvoří baltoslovanské jádro uchovávající indoevropské tradice. Jde o božstva uctívaná všemi Slovany - Peruna a Velese. Tvoří prvotní polaritu s kořeny v indickém Rgvédu. Slované také ze všech kmenů zachovaly nejdéle pohřbívání ohněm (žárový ritus).
2. Další výrazná vrstva je íránská, projevující se tak silně, že nemohla být důsledkem pouhého "vlivu", ale spíše delšího společného soužití a účasti na slovanské etnogenezi. Projevuje se v kultu ohně a slunce, náznacích dualismu i postavách některých bohů (Svarog, Dažbog, Stribog, Mokoš, Chors, Simargl).
3. Nejslabší vrstva pochází k kontaktů slovansko-germánských. Jde hlavně o podobnosti v atributech hlavních božstev Thora a Peruna a v protikladech válečných a hospodářských božstev (Ásové a Vanové).
4. Nejmladší vrstva projevující se pouze v oblasti polabsko-pobalské (poslední bašta). Božstva jsou novotvary, nemající v jiných slovanských krajích obdoby (s výjimkou Svarožiče). Představují vtělení starých božstev se sdruženými funkcemi, které symbolizuje i mnohohlavost. Pouze v této lokalitě se též vyvinula kasta kněží o organizovaným kultem a chrámy.

Alfons Mucha - roční období

Alfons Maria Mucha (24. července 1860 Ivančice – 14. července 1939 Praha) byl český malíř a designér období secese, které je v angličtině a francouzštině známo pod francouzským označením Art nouveau (nové umění). Níže několik jeho obrazů ztvárňující 4 roční období. 

Lesní démon Lešij (Lesnik, Lesovik)

Hlavní lesní bytost a vládce lesa a magie (podobně jako řecký Pan). Lešij žije osamotě v hlubokých lesích, odlehlých loukách a divočině. Chrání lesní zvěř a ptactvo, zejména medvěda, který je jeho strážcem. Umí se měnit ve strom nebo zvíře . V lese může být velký jako strom, na loukách velikosti trávy. 
Zpodobňován jako mužík porostlý chlupy se zelenými vlasy a vousy, dlouhými zahnutéými drápy. 

Přírodní duchové a démoni Slovanů

*Daleko rozsáhlejší oblast přírodního kultu Slovanů, oživujícího přírodní zákony a síly, tvořily početné bytosti nižšího řádu - duchové elementů, vegetační démoni, bytosti osudu, duchové domovů a lidští démoni. Jsou výrazem instinktivního, polosnového prožívání přírody a osudových sil, zasahujících do lidského života. 
*Člověk spjatý s přírodou se sice snadno zřekl bohů a nahradil je svatými, tvrdošíjně však lpěl na bytostech, jež atavisticky vnímal v přírodních jevech a s nimiž se stýkal pomocí magických praktik. Z této staré víry se zachovaly v podobě tradic, jejichž původní smysl byl povětšinou zapomenut.
*Starým domácím názvem pro démony byly výrazy div, diva a běs.
*Víra v duchy vznikla na stupni vědomí, kdy člověk žil více v instinktech než v intelektu, kdy se člověk necítil být svým vědomím uzavřen v sobě, odděleně od svého přírodního prostředí, nýbrž je prožíval intimně jako procesy vlastního těla.  Svět se mu nejevil jako souhrn abstraktních sil, jak tomu bylo později u vyvinutého intelektu, ale jako svět bytostí, které ovlivňují jeho život v příznivém nebo nepříznivém smyslu. Dokud toto atavistické, polosnové prožívání přírody v něm bylo silnější než intelekt, potud žádná vnější moc nemohl z něho vymýtit představy o přírodních a nad smyslových bytostech.

Boginja Morena (Морена)

Marzanna (v polštině), Morė (v litevštině), Morana (v češtině a slovinštině), nebo Morena (ve slovenském a ruském jazyce), nebo také Mara, Marzena, Morana, Morena, Mora nebo Marmora je slovanské bohyně spojená s rituály založenými na myšlence smrti a znovuzrození přírody. 

Bog Veles (Велес)

Veles či Volos je slovanským bohem skotu, podsvětí, divočiny a bohatství, lze jej také spojit s magií, věštěním, básnictvím a lovem. Písemné prameny i lidová kultura svědčí o tom, že Veles patřil k nejdůležitějším slovanským bohům. 

Boginja Lada (ЛАДА)

Slovanská bohyně mládí, nespoutané lásky a krásy, sexuality a plodnosti. Mezi jinými národy je známá jako Freya, Isis nebo Afrodité, tradičně spojována s Venuší. (Dov)

Bog Perun (ПЕРУН)

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Nejmocnější slovanský bůh, vládce bouře a hromu, někdy též považován za patrona bojovníků, který v době válek vystupuje do čela slovanského panteonu, aby zajistil vítězství našim zbraním a ochránil ty, kteří jdou do války. V době míru je bohem deště, bouře, hromu a blesku, přinášeje úrodě vláhu.

Slovanské svastiky

Slovansko-Árijské Svastiky (Svargy) byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši

Sexuální život starých slovanů

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“.

O původu Slovanů

O původu Slovanů nebylo dosud napsáno tolik, jako o jiných evropských národech. Historici se spokojili s pouhým tabulkovým sestavením národů, přičemž Slované podle nich vznikli z těch, kteří se podle historických tradic na daném území nacházeli.

Slovanská mytologie

Slovanská mytologie je souhrn představ o přirozenosti světa a bozích vlastních pohanským Slovanům. Vychází z proto-indoevropské mytologie a nejblíže má k mytologii Baltů. Kromě indoevropského dědictví na ni měly vliv také představy eurasijské, například ugrofinské. Je zachována pouze ve zlomcích a na rozdíl od mytologie řecké či severské se nezachovala autentická verze žádného z mýtů. Pokusy o rekonstrukci slovanské mytologie proto vychází především ze zpráv křesťanských autorů brojících proti přežívajícímu pohanství, kronikářů, folklóru, lingvistiky a komparativní mytologie.

 

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!