Letní filosofická škola 2017 (30.6.-7.7.2017)

Letošní téma: KONTINUITA A DISKONTINUITA. Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu. Detailní program níže. Další info: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2017/

30. 6. – 7. 7. 2017                                                                
Charváty (30.6.-2.7.) a Dub n. Moravou (2.-7.7.)
Tematické zaměření XXVII. ročníku LFŠ (2017):
KONTINUITA A DISKONTINUITA
V  roce 500. výročí uveřejnění Lutherových tezí a 100 let od ruské revoluce.

Přednášky
První přednáška každého dne začíná vždy ve 13 hodin.
Přednáška i s diskuzí trvavá přibližně hodinu; po každé přednášce následuje 10 min. přestávka.
Další přednášky začínají cca s hodinovým rozestupem (tj. nejdříve v 14:00, 15:00 a 16:00 hod.).
(Pouze dopolední přednáška v neděli 2.7. začíná v 10:30.) 


 


FILOSOFICKO-HISTORICKÝ BLOK          (30.6. – 2.7. dopololedne; Charváty)

Pátek 30.6.
Pavel Floss:  Ú v o d n í  s l o v o – téma letošní LFŠ jako aktuální výzva současnosti.  
Miroslav Marcelli:  Historické a priori a problém kontinuity.  
Príspevok sa najskôr zameria na pokusy uplatniť pojem historického a priori pri skúmaní dejín vedenia. Predmetom záujmu budú predovšetkým výsledky, ktoré Foucaultova koncepcia historického a priori priniesla v jeho v práci Slová a veci. Po predstavení týchto výsledkov si všimneme niektoré kritické ohlasy a medzi nimi zvlášť Piagetovu polemiku s Foucaultom. V záverečnej časti sa pokúsime zohľadniť niektore podnety, s ktorými do sporu o kontinuitu vstúpili súčasné teórie vývinu kognitívnych schopností a stratégií usudzovania, pričom upozorníme na význam pojmu inhibície.

Filip Jaroš:  Antropologická diference: návrat hledání lidské přirozenosti. 
Jak se člověk liší od zvířat? Umí zvířata myslet? Používají ke komunikaci jazyk? Mají šimpanzi morálku? Evoluční původ člověka z lidoopů napovídá, že člověk sdílí se šimpanzi řadu instinktů, ale věc můžeme nahlížet i z druhé strany: zvířata disponují schopnostmi, které jsme dlouho považovali za typicky lidské. Ukážeme, jak se tradiční téma filozofické antropologie navrací v dnešních behaviorálních vědách. Zejména nás bude zajímat, nakolik je aktuální Portmannova teze o sociálním uteru: kognitivní schopnosti lidského jedince se podle ní stávají připravenými na sociální život až v období 9-12 měsíců po narození. Tento časový výměr se kryje s časem, kdy si podle Tomasella dítě osvojuje schopnost sdílené intencionality.

Tomáš Petráček:  Reformace je bod zlomu západního křesťanství. 
Ačkoliv se neshodnou na pozitivním či negativním hodnocení, církevní, kulturní a sociální historici různých konfesí a světonázorů sdílí přesvědčení o zásadním významu reformace na další vývoj západní civilizace a křesťanské víry. Výročí 500 let od zahájení reformace představuje příležitost reflektovat mnohostranné dopady změn vyvolaných reformací s dostatečným odstupem. Mezi ty nejdůležitější otázky patří, jak souvisí konfesní proměny 16. století s nástupem Západu k mocenské, technologické a nakonec kulturní dominanci novověku a moderny? Lze prokázat spojení mezi fenoménem vzniku konfliktní plurality 16. století, nenávistně rozděleného křesťanstva s procesem sekularizace západní společnosti? Autor knihy, církevní a sociální historik, na základě svého studia vyjadřuje přesvědčení, že právě ve vývoji 16. století lze hledat kořeny současné krize nejen tradičních křesťanských církví ale rovněž celé západní civilizace.

Ivan Blecha:  Patočkova politická filosofie v celkovém kontextu jeho myšlení.  
Rád bych poukázal na specifické Patočkovo pojetí člověka jako ZOON POLITIKON v rámci jeho koncepce tří pohybů s odkazem na další inspirační zdroje, jimiž jsou Aristotelés, Heidegger a Arendtová. Klíčové bude osvětlení fenomenologicky uchopených pojmů "jednání" a "oběti" a konsekvencí, které z toho plynuly i pro Patočkovo osobní občanské angažmá.


Sobota 1.7.
Václav Němec:  Hejdánkova filosofie nepředmětnosti jako událost a výzva.  
Filosofie Ladislava Hejdánka představuje smělý pokus o nové promyšlení základních témat tradiční ontologie a uvádí nás na dosud neprošlapané cesty myšlení, jež se příčí navyklým způsobům uvažování o povaze skutečnosti. Ústředním tématem této filosofie je tzv. „nepředmětnost“. Pojem nepředmětnosti přitom v Hejdánkově filosofii vystupuje v různých spojitostech a souvislostech: Hejdánek mluví jednak o nepředmětném myšlení, jednak o nepředmětné skutečnosti. V souvislosti s nepředmětnou skutečností pak hovoří o nepředmětné stránce veškerého (pravého) jsoucna, o nepředmětných výzvách a o ryzí nepředmětnosti. Příspěvek se zaměří právě na tyto různé významy či podoby nepředmětnosti a pokusí se objasnit jejich vzájemný vztah. Objasnění těchto vztahů pomůže ozřejmit další klíčová témata Hejdánkovy filosofie, jako je událost, subjekt, čas atd. Příspěvek si klade za cíl nejenom interpretovat Hejdánkovu filosofii nepředmětnosti v kontextu jejích zdrojů a inspirací, ale též naznačit, jak by se na ni dalo navazovat a domýšlet jí dál.

Tomáš Machula:  Přirozený zákon a přirozené právo: Tomáš Akvinský a druhá  scholastika.  
Klasický koncept přirozeného zákona, který najdeme u Tomáše Akvinského, byl v průběhu druhé scholastiky komentován, rozvíjen a modifikován různými autory. Mezi nejvýznamnější témata patří založení přirozeného zákona, voluntaristické či racionalistické pojetí přirozeného zákona a posun od přirozeného zákona k přirozenému právu.

Evžen Stehura:  Kdy vzniká moderní věda? Nominalistická přírodní filosofie  a vědecká revoluce.  
Podle názoru Pierra Duhema se pozdně středověká věda plynule transformovala do novověké vědy, klade tedy počátek moderní vědy hluboko do středověku. Alexandre Koyrré odmítá tento názor poukazem na skutečnost, že zdánlivě podobné ideje byly kladeny ve zcela odlišném intelektuálním kontextu, že paradigmata pozdně středověké a novověké vědy byla nesouměřitelná. Ve svém příspěvku budu sledovat proměnu koncepce světa jako stroje v nominalistické vědě (M. Oresme) a během vědecké revoluce. Pokusím se ukázat, co znamenala metafora světa jako stroje v přírodní filosofii M. Oresme.

Jiří Michalík:  Protestantská teologie a vznik moderní vědy.  
Robert K. Merton představil koncem 30. let 20. stol. vlivnou teorii, jejímž jádrem je tvrzení, že vznik a rozvoj moderní vědy rozhodujícím způsobem ovlivnily dva protestanské neortodoxní směry: britský puritanismus a německý pietismus.
Ve svém příspěvku poukážu na to, že v německém prostředí měla přinejmenším stejně velký vliv i „ortodoxní“ melanchtonovská scholastika. Její reflexe vztahu Boha, přírody a člověka totiž určujícím způsobem ovlivnila vědecké myšlení Jana Keplera. Nejprve představím koncepci F. Melanchtona a poté její další rozpracování především od těch profesorů na univerzitě v Tübingen, kteří byli i Keplerovými učiteli jako J. Heerbrand, M. Mästlin, M. Hafenereffer či N. Frischlin. 


Neděle 2.7  (v 10:30)
Jan Koblížek:  Problém tyranovraždy u Františka Suáreze v kontextu středověkého myšlení.  Za otázkou, zda je možné sesadit, soudit a případně usmrtit tyrana, stojí otázka po principech politické moci: odkud pochází a jaké jsou její základní zdroje? A dále, jak se konkrétně realizuje? Jakou úlohu zde hraje "lid"? Všechny tyto otázky se nacházejí již v hlubokém středověku a jsou plně rozvinuty v novověkém myšlení. Úkolem přednášky je představit otázku tyranovraždy u F. Suáreze, jehož 400. výročí úmrtí si letos připomínáme, s poukazem na vývoj tohoto problému před ním.


 


BLOK FILOSOFIE VĚDY          (2.7. odpoledne – 3.7.; Dub n.M.)

Neděle 2.7.
Petr Kůrka:  Tři pojetí kontinua.  
Standardní pojetí struktury reálných čísel v teorii množin má dvě zajímavé alternativy. Konstruktivní analýza se omezuje na konstruktivní reálná čísla a na konstruktivní reálné funkce, které lze počítat algoritmem. Naproti tomu nestandardní analýza rozšiřuje reálná čísla o nekonečně malá a nekonečně velká reálná čísla.

Kateřina Trlifajová:  Kontinuum matematické a reálné.  
Od antiky byl výklad kontinua předmětem sporů. Aristotelés je považoval za nekonečně dělitelné, Démokritos je označil za složené z nekonečně dále již nedělitelných částeček. V moderní matematice je kontinuum reprezentováno reálnými čísly. Existuje několik jejich modelů v různých teoriích. Na tuto otázku dávají vesměs šalamounskou odpověď.  Ne vždy však jsou v souladu ve výkladu vztahu reálných čísel a matematického nekonečna. Neřešená zůstává otázka vztahu kontinua matematického a reálného. Možnou odpověď lze nalézt ve Vopěnkově fenomenologickém rozboru kontinua.

Luboš Motl:  Nezbytnost kontinua ve fundamentální fyzice.  
Antické kořeny matematiky přivedly lidstvo k diskrétním strukturám prostřednictvím aritmetiky a ke spojitým strukturám prostřednictvím geometrie. Když Galileo, Newton a další odštěpili fyziku od filosofie, matematicky formulované zákony založené na kontinuu, zvláště ty odkazující se na diferenciální rovnice, se staly dlouhodobými pány světa fyzikálních zákonů, a to v podstatě kvůli očividné spojitosti času (a dalších veličin). Poznatky moderní matematiky i kvantové fyziky dovolily fyzice pracovat i s diskrétními objekty přímo a mnohdy ukázaly ekvivalenci mezi spojitými a diskrétními strukturami. Nicméně, přednáška bude primárně obhajovat pohled, že čistě diskrétní popis je vždy spojen s aproximacemi nebo odvozenými zákony, zatímco fundamentální zákony se bez nějakých spojitých veličin neobejdou ani dnes, ani v budoucnosti.


Pondělí 3.7.
Štěpán Holub:  Filosofická interpretace kvantové mechaniky.  
Kvantová mechanika je obecně přijímanou a prakticky úspěšnou fyzikální teorií. Interpretace jejích základních postulátů je však od počátku kontroverzní. Problematický je status „kolapsu vlnové funkce“, který je spojen s měřením. Vývoj kvantového systému totiž v okamžiku měření podléhá jinému postulátu, než systém který měřen není. Tato situace podněcuje nejrůznější filosofické (a ideologické) spekulace. S pomocí slavného článku  A Philosopher Looks at Quantum Mechanics (Again), jehož autorem je neméně slavný matematik a filosof Hilary Putnam, se pokusíme tuto diskusi (pokud možno střízlivě) nastínit.

Marie Větrovcová:  Matematické a fenomenologické kontinuum a diskontinuum.  
Po krátkém shrnutí pojmu kontinua v aritmetice a obecněji topologii se zaměřím na fenomenologickou filosofii dis/kontinua, jeho podmínky (ale i nedostatky) jak matematické, tak filosofické (transcendence, existence, fenomén, objektivace, subjektivita). Budu se přitom zabývat tím, jaké vlastnosti prostoru mohou dis/kontinuum zakládat – především v otázce dimenzionality (včetně existenciálně-personální), a pak i v obecnosti, co je prostor (matematický i přirozený). Vycházet budu zejména z (loni vydaných) fenomenologických spisů Jana Patočky. Je možné, že připomenu některé Vopěnkovy a d'Alembertovy myšlenky.

Yvo Jaquier:  Continuity/Discontinuity WITH THE EYES.  
Before writing and arithmetic, the Ancients practiced geometry on a grid. The ratio between two integers of this grid defines the set of rationals. Ancients could not believe that a slope, whatever it may be, can not end up encountering (at least) one node of the grid. Unfortunately the Greeks discovered that some slope escape (diagonal of a square). In their surprise the problem of incommensurability meets that of discontinuity.

 


BLOK SOCIÁLNÍ FILOSOFIE          (4.7. – 5.7.; Dub n.M.)

Úterý 4.7.
Gáspár Miklós Tamás:  Equality, Emancipation and High Culture.  
?

Martin Palouš:  Demokracie včera a dnes. A co zítra?  
Východiskem mi bude „Demokracie dnes a zítra“, údajně nejcitovanější kniha Edvarda Beneše, která byla sepsána na základě Benešových přednášek na University of Chicago na jaře roku 1939. Při pokusu kriticky zhodnotit Benešovu filosofii dějin se budu primárně opírat o dva krátké texty, které filosofickému myšlení druhého československého prezidenta věnoval Jan Patočka. Problém kontinuity a diskontinuity se pokusím zkoumat v souvislostech české politické zkušenosti v rámci „věku extrémů“, jak britský historik Eric Hobsbawm charakterizoval „krátké“ 20. století.

Ľubica Kobová:  K politickej súdnosti.  
Prednáška vychádza z pochopenia politického konania ako praxe slobody, ako ho v svojej konceptualizácii feminizmu predkladá Linda Zerilli, a politickej súdnosti, ktorá má byť nástrojom schopným rozpoznať, opísať uvedené politické konanie a podnecovať v jeho pokračovaní. S pomocou prác Aletty Norval sa prednáška ďalej zameria na to, akú rolu v súdnosti hrá príklad. Ak filozofia nemôže ustanoviť pravidlá politického súdenia, podľa ktorých by sa mohli tvoriť politické súdy, môže byť tým, čo bude viesť politickú súdnosť, práve príklad?

Petr Rohel:  Struktury a aktéři v dějinách. Kontinuita a diskontinuita. Poznámky k dosavadnímu dílu Marka Hrubce.  
Po stručné charakteristice prozatím nejdůležitějšího díla současného českého sociologa a filozofa Marka Hrubce Od zneuznání ke spravedlnosti, se budeme především věnovat jeho analýze problematiky struktur, aktérů a procesů v dějinách, specifickému řešení, které tento autor nabízí. V závěru se velmi stručně dotkneme dalších obecnějších témat Hrubcových prací i jeho organizátorských a občanských aktivit. 


Středa 5.7.
Pavel Barša:  Evoluce, nebo revoluce? Kontinuita a diskontinuita v moderním pojetí  společenské změny.  
Velká francouzská revoluce otevřela epochu, v níž spolu zápasí dvě představy o tom, jak probíhá lidská emancipace: Spočívá v postupném zahrnování všech ještě vyloučených do již nastoleného prostoru rovné svobody, anebo vyžaduje další systémový převrat či převraty? V závislosti na převaze jedné nebo druhé představy lze pak charakterizovat různá období moderních dějin jako buďto liberální, nebo revoluční. V prvních převládá víra v integraci utiskovaných do systému, ve druhých představa, že k jejich emancipaci může dojít jen systémovou změnou. Od roku 1917 měly například vítr v zádech revoluční ideologie, v sedmdesátých letech minulého století byla naopak nastolena hegemonie ideologií liberálních.

Joseph Grim Feinberg:  K filosofii ne-občana.  
Zásadní část západní filosofické tradice předpokládá existenci stabilního politického společenství, jehož zřízení lidé diskutují (v oboru politiky), v rámci jehož norem lidé konají (z hlediska etiky a estetiky), a na jehož základě lidé svůj svět zkoumají (a v mezích epistemologie dospívají k metafyzice nebo ontologii). V politické filosofii explicitně a v jiných oblastech implicitně předpokládaným subjektem většiny západních filosofických systémů je občan, plnohodnotný člen daného společenství, tj. člověk schopný a oprávněný svobodně činit, komunikovat, a poznávat. Tyto systémy mají ambice postřehnout člověka a kosmos v jejich univerzální podstatě, což předpokládá konající a vědoucí subjekt bez společenského omezení. Ale vzorem tohoto svobodného subjektu, jak ho vidíme explicitně vylíčeného v politické filosofii, není univerzální člověk, nýbrž občan partikulárního státu. A občanství tohoto subjektu je prakticky podmíněno ne-občanstvím jiných lidí, jimž není dána možnost stát se svobodnými subjekty. Jinými slovy, nejvlivnější systémy západní filosofie předpokládají neomezenou kontinuitu lidského společenství, přestože lidská společenství jsou fakticky rozdělena nespočtem politických a společenských hranic. Západní filosofie má sklon k univerzalizaci pohledu občana a k vylučování pohledu ne-občana. Ve své přednášce se chci ptát, co by se s filosofií stalo, kdybychom nepředpokládali kontinuitu a univerzalitu postavení občana, nýbrž brali vážně diskontinuitu mezi občanstvím a ne-občanstvím, a kdybychom na filosofii nahlíželi z hlediska člověka stojícího mimo privilegovaný prostor určeného svobodným občanům.

Jiří Růžička:  Diskontinuita, krize a dějiny.  
Přednáška se zaměří na problém diskontinuity a zlomu v historické i současné perspektivě. Vycházet bude především z marxistické tradice historického materialismu, přičemž se bude snažit ukázat, že problém diskontinuity vyžaduje výrazně odlišnou ontologickou i epistemologickou perspektivu, než je tomu při zkoumání specifického historického pohybu jednotlivých historických epoch. Z politické perspektivy pak bude tematizována otázka, v jaké míře by toto myšlení diskontinuity mělo mít přednost před myšlením stability a kontinuity.  

PANELOVÁ DISKUZE přednášejících bloku sociální filosofie

 


RELIGIONISTICKÝ BLOK          (6.7. – 7.7.; Dub n.M.)
 
Čtvrtek 6. 7.
Jiří Motl:  Transpersonální psychologie a změna paradigmatu vědy.  
Transpersonální psychologie usiluje o duchovní revoluci ve vědě i celé společnosti. V přednášce se podíváme na to, jak se transpersonalisté vymezují vůči vědě a jak si představují nastupující paradigma, které by bylo diskontinuální vůči současné vědě, ale zároveň by navazovalo na duchovní kořeny naší kultury, které podle nich byly v dějinách západní civilizace přerušeny dogmatickou církví a materialistickou vědou.

Tomáš Vaněk:  Blud v kontextu kontextuality.  
Jako člověk praktikující schizofrenii se zamyslím nad vztahem bludného "symbolického myšlení" k jeho kontextu. Představy sdílené mnoha lidmi přestávají být bludné, neboť jsou společností brány vážně. Schizofrenie se naopak vyznačuje solitérní představivostí postiženého a především neschopností společnosti vystavět těmto představám kontextuální hřiště. Jak je však možné, že i lidé s tak běžnými a kulturně ceněnými představami jako je "stávání se Kristem" končí za zdmi blázinců? "Mystika vs. chorobná mystika" jako rafinovaný způsob vyžadování poslušnosti tam, kde by měl být prostor spíše pro svobodu, lásku a radostnou hravost.

Roman Figura:  Náboženství a rituály zvířat a lidí.  
Náboženství v širokém slova smyslu je tradičně považováno za antropologickou konstantu a jednou z vlastností, odlišujících člověka od ostatních živých bytostí. V tradici biologického myšlení je však kromě zastánců jasných diferencí člověka a přírody přítomen i proud, zdůrazňující graduální změny nejrůznějších vlastností napříč evolučním stromem živých organismů. Lze takto graduálně sledovat i vývoj náboženství, nebo je jeho vznik jakýmsi singulárním skokem? Ačkoliv na takové otázky nelze snadno odpovědět, poskytují nám empirické pozorování dostatek materiálu k diskuzi z hlediska obou jmenovaných přístupů.

Miroslav Libicher:  Protiislámské předsudky napříč časem.  
Na islám je dnes široce nazíráno jako na nesnášenlivé, násilnické, společensky a sexuálně represivní náboženství. Podle některých polemiků přitom nejde o dobově podmíněné předsudky, nýbrž o přiléhavý popis inherentních vlastností islámu, které jsou s ním spojeny již od jeho počátků v 7. stoletím. Opravdu se ale evropské, potažmo západní, stereotypy o islámu neměnily? Které ano a které ne? A proč se tak dělo? Právě tyto otázky se tento příspěvek pokusí zodpovědět.


Pátek 7. 7.
Matyáš Müller:  Šílenství jako zkušenost radikální diskontinuity světů.  
Šílenství představuje zkušenost radikální diskontinuity v tom smyslu, že člověk, kterého postihne, doslova žije v jiné realitě, než je ta, kterou sdílí jeho okolí. Tato zkušenost je bojem za udržení pevného světa tváří v tvář hrozícímu rozpadu sebe a světa, přičemž tomuto účelu často slouží magické myšlení. V šílenství se objevuje neustálá oscilace mezi utopickými stejně jako hrozivými vizemi, zajišťujícími logickou bezrozpornost, a pádem do absolutní ztráty smyslu. V přednášce se budu zabývat otázkou, jak lze šílenství zkoumat - nastíním, v čem se liší vědecký a existenciální výklad šílenství a představím výklad založený na specifické verzi perspektivismu. V tomto přístupu nahlížím na šílenství jako na fenomén, který odkrývá fundamentální lidskou schopnost vytváření mýtů. Na tomto základě se budu zabývat otázkou, jak lze příkré hranice mezi "normalitou" a "šílenstvím", přecházet, např. v rámci terapeutického vztahu.

Pavel Jurkovič (Abbé):  Kontinuita a diskontinuita v hermetismu a současných hermetických spolcích České republiky.  
Jaká je role kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a především konkrétně v současných českých hermetických spolcích? Hermetismus je parareligiózní proud zabývající se teorií i praxí tzv. tajných západních tradičních věd – alchymie, astrologie, magie, kabaly a dalších podobných nauk – a to v jejich vzájemných souvislostech. Podíváme se především na to, jak to mají s kontinuitou na minulost u nás fungující hermetické spolky – např. zednářské lóže, rosekruciánské řády, společnost Univerzalia, pražská lóže OLDM, brněnské Malé opatství Thelémské, jihlavská Lóže u Zeleného Slunce, případně další méně známé či specifické skupiny. V čem je kontinuita pro hermetické spolky důležitá? Kdy se hermetik obejde bez ní? A kde může být i na překážku?

Jan Kapusta:  Kontinuita a diskontinuita mayské spirituality.  
Mayové dnes patří k těm původním kulturám světa, které se těší mimořádné přízni nejen v rámci vědy, ale i populární kultury, turismu a new age religiozity. „Mayská spiritualita“ se stala dobře prodejným artiklem; otázka je, k čemu tento pojem vlastně odkazuje. Příspěvek se proto zaměří na to, jak se mayské náboženství proměňuje v kontaktu se západní alternativní spiritualitou – do jaké míry čerpá ze svých kulturních kořenů, do jaké míry podléhá globálním trendům a konečně do jaké míry zápasí s nároky legitimity, původnosti a autenticity.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doprovodný program LFŠ 2017:
- Sobota 1.7. 19:00   Diskuzní setkání se skupinou Prázdné trůny.  
Spirituální emancipační kolektiv představí sebe, své aktivity, ideologii a teologii. Předchází je pověst křesťanských anarchistů. Snaží se propojovat víru, antikapitalismus, feminismus, práva zvířat, LGBT+.

- (v jednání)  Setkání s Petrem Drulákem, tč. velvyslancem ČR ve Francii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo konání LFŠ 2017

Letošní ročník LFŠ se bude převážně konat opět v areálu fary v Dubu nad Moravou (u Olomouce). Z důvodu nedostatku prostorových a ubytovacích možností na faře v Dubu v prvních dvou dnech jsme však nuceni na tyto dny přesunout konání LFŠ na sousední faru v Charvátech. Proto LFŠ 2017 začne v pátek 30.6. v 13:00 v Charvátech, kde do neděle 2.7. dopoledne proběhne první blok; poté se od nedělního odpoledne LFŠ přesune do Dubu n. M., kde se uskuteční ostatní bloky až do závěru letošní LFŠ (pátek 7.7).
30.6. – 2.7. (dopoledne): Charváty
2.7.(odpoledne) – 7.7.: Dub nad Moravou

 

Další obsah této kategorie

XVI. LUZS Praha (září 2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Přesný termín a program budou doplněny.

LXIX. LUZS Jihlava (so. 22.8.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVIII. LUZS Jihlava (so. 25.7.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVII. LUZS Jihlava (so. 20.6.2020) - uzavřené setkání pro členy a pozvané hosty (Kupalo).

Z důvodu velké nepřízně počasí oficiálně zrušeno.

LXVI. LUZS Jihlava (so. 23.5.2020) - uzavřené setkání.

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LXV. LUZS Jihlava (so. 14.3.2020) - uzavřené setkání.

!!! Pro veřejnost zrušeno.

Změna místa i programu - pro členy info jen na Slack.

XV. LUZS Praha (ne. 8.3.2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIV. LUZS Jihlava (so. 15.2.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIII. LUZS Jihlava (so. 18.1.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXII. LUZS Jihlava (so. 21. 12. 2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost + členská schůze

ČAS: 21. 12. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

XIV. LUZS Praha (ne. 8.12.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

Program po rozkliknutí:

LXI. LUZS Jihlava (so. 23.11.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 23.11.2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

velký evokační rituál Praha (někdy po druhé polovině října)

pouze pro pozvané

LX. LUZS Jihlava (so. 12.10.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 12. 10. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

XIV. LUZS Praha (ne. 6.10.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

ZRUŠENO

LIX. LUZS Jihlava (so. 28.9.2019) - uzavřené setkání + velký rituál

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

...účast na ZÁSVĚTÍ - zrušeno

LUZS Jihlava v so. 31.8.2019

!!! ZRUŠENO !!!

LÓŽOVÝ VÝLET (víkend 16.-18.8.2019)

Podrobnosti pouze pro členy vnitrolóžovými info-kanály.

LVIII. LUZS Jihlava (so. 20.7.2019)

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

velký evokační rituál Jihlava (pá. 19.7.2019)

..od 18:00 do 4:00 ..jen pro zvané

LVII. LUZS Jihlava (so. 22.6.2019) - velký rituál "Kupalo"

NA TOMTO SETKÁNÍ PROBĚHNE POUZE VELKÝ RITUÁL (cca 12 hodinový)... všichni pozvaní se sejdou nejpozději v 11:00 na sjednaném místě. Přesné místo bude sděleno pouze členům lóže a pozvaným hostům.

XIII. LUZS Praha (ne. 16.6.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Přednáška velmistra lóže na konferenci na HTF Univerzity Karlovy, Praha - sobota 18. 5. 2019, 9:30-18:00

Téma konference: "Osobnost kněze a mága v dějinách".

Název přednášky: "Desatero "přikázání" praktického hermetika z pohledu současného praktikujícího mága a velmistra lóže." (anotace po rozklikutí nadpisu)

LVI. LUZS Jihlava (so. 11. 5. 2019) - iniciace + uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LV. LUZS Jihlava (so. 13. 4. 2019) - uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

XII. LUZS Praha (ne. 7. 4. 2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LIV. LUZS Jihlava (so. 23. 3. 2019) - uzavřené setkání + KAMENNÉ ŘADY U JIHLAVY a KELTSKÝ TELEGRAF

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LIII. LUZS Jihlava (so. 16. 2. 2019) - veřejné setkání

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

Přednáška pro veřejnost ("čaj o páté") na téma OKULTISMUS A ŽITÁ MAGIE V JIHLAVĚ. V úterý 12. 2. 2019 od 17:00 hodin.

Kde: Čajovna Kuba & Pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava.

Přednáší: fr. Tabris, velmistr lóže.

Povídání o minulosti a především současnosti žitých magických aktivit v Jihlavě. Tradiční Hermovy nauky i praxe v církvích, sektách, náboženství, lóžích a ezoterních kroužcích.

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

 

 

XI. LUZS Praha (ne. 3. 2. 2019), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LII. LUZS Jihlava (so. 5. 1. 2019), uzavřené setkání

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

X. LUZS Praha (NEDĚLE 9. 12. 2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 7.12.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

LI. LUZS Jihlava (so. 1. 12. 2018), uzavřené setkání + výroční ČLENSKÁ SCHŮZE + výsledek.

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Otevřené neformální setkání členů lóže a pozvaných žadatelů o členství v Praze (pátek 16.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

Otevřené neformální setkání členů v Jihlavě (čtvrtek 8.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

L. LUZS Jihlava (so. 20. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.


Tentokrát již opět ve městě - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

IX. LUZS Praha (NEDĚLE 7. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 5.10.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

XLIX. LUZS Jihlava (so. 22.9. + ne. 23.9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VIII. LUZS Praha (NEDĚLE 2. 9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVIII. LUZS Jihlava (25.8.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVII. LUZS Jihlava (20.-21.7.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVI. LUZS Jihlava (23.-24.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

 

 

VII. LUZS Praha (sobota 16.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

45. setkání V.S.B.O. Praha (15.6.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Pavel Brndiar (zakladatel Prvního česko-slovenského chrámu církve Satanovy): "Uctívání Malé pětice"

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLV. LUZS Jihlava (26.5.2018), uzavřené setkání. + VÝSLEDEK

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

Religionistická konference: Věda, theologie a magie (5.5.2018)

5. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Věda, theologie a magie. Akce se koná v sobotu 5.5. od 9:30. LuZS se této unikátní konference také účastní.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

XLIV. LUZS Jihlava (14.4.2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VII. LUZS Praha (sobota 7.4.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! - Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO !!!

ZRUŠENO !!!

44. setkání V.S.B.O. Praha (6.4.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: ing. Kvasnička: "Život a myšlenky významných postav dějin české astrologie - Emanuela Šimandla a Vratislava Žižky". Ing. Kvasnička má také dobové nahrávky těchto osobností, které budou z části přehrávány. Astrologie je v úzké vazbě na magii a je možné se ptát i na tyto praktické souvislosti.

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XX. Mimořádné setkání (24.3.2018) - Rituál jarní rovnodennosti + VÝSLEDEK

RITUÁL EILEEN - PROVODA 
*Uctění konce zimy. *Poděkování a puštění Morany *Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi. *Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Rituál pro členy LUZS, pozvané hosty, případně na doporučení některého z členů. ČÁST RITUÁLU viz níže.

XLIII. LUZS Jihlava (17.3.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XIX. Mimořádné setkání (březen 2018) - Rituál: velká evokace podle M.I.

Podrobnosti (místo, čas, podmínky účasti) e-mailem pouze pro pozvané.

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O NAŠÍ LÓŽI 7. 3. 2018 v Praze

Proběhne v rámci seminářů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí ve středu 7. března 2018 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma. Více zde: http://sekty.cz/seminare/

XLII. LUZS Jihlava (17.2.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

VI. LUZS Praha (sobota 3.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

43. setkání V.S.B.O. Praha (2.2.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Petr Kalač - "Cesta tarotu v českých zemích".

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLI. LUZS Jihlava (20.1.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

V. LUZS Praha (9.12.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XVIII. Mimořádné setkání (9.-10.12.2017) - Rituální malování velkého magického kruhu

Určeno všem členům a zájemcům o práci. Jedná se o celo-dvou-denní intenzivní práci.

Detaily zašleme členům a zájemcům v e-mailech.

42. setkání V.S.B.O. Praha (8.12.2017)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: "Kontinuita a diskontinuita v českých hermetických spolcích." (fr. Tabris z Lóže u Zeleného Slunce)
Anotace přednášky: Jaká je role a důležitost (ev. nedůležitost) kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a především konkrétně v současných českých hermetických spolcích? Jak to mají s kontinuitou na minulost a svoje nauky hlavní u nás fungující hermetické skupiny. V čem je kontinuita pro hermetické spolky důležitá? Kdy se hermetik obejde bez ní? A kde může být i na překážku?
Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

LUZS Jihlava - II. členská schůze (25.11.2017 odpoledne, večer), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x za rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem lóže. Místo a čas pouze pro členy - ODESLÁNO V E-MAILECH.

XL. LUZS Jihlava (25.11.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu:

Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir

DINGIR a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci. Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir. Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h. Program v detailu.

Zvláště doporučujeme odpolední pracovní skupinu Hermetismus, astrologie a magie dnes.

XXXIX. LUZS Jihlava (28.10.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

Zásvětí V. (27.9. - 1.10.2017)

Pátý ročník magického setkání Zásvětí, které se koná k období podzimní rovnodennosti od středy 27.9. do neděle 1.10.2017 v rekreační chatě Okrouhlík v Čížově u Jihlavy. Zásvětí je otevřený duchovní prostor pro sdílení a výměnu zkušeností nezávisle na ideologickém, filosofickém či náboženském směru. Setkání nepropaguje jeden duchovní systém nebo nauku a vítáni jsou všichni. Více v detailu. Stránky pořadatele ZDE.

XXXVIII. LUZS Jihlava (23.9.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

 

Obří hrad - Šumava

Lóžový výlet s přespáním na nejméně objasněné stavbě u nás. Rozsáhlý komplex vybudovaný ve zdánlivě nesmyslné lokalitě na zalesněném kopci (i tehdy) ve výšce 1010 m n.m. mimo jakékoliv stezky či hranice. Překvapila nás rozsah stavby, tj. délka původních ochranných zdí seskládaných nasucho z mnoha set tisíc kamenů. Archeologové se domnívají, že hradiště postavila keltská kultura. Je to ovšem pouze domněnka. Na místě nebyl nalezen ani jeden předmět doličný, takže datace je nemožná. Nejen vzhledem k tomu, že keltové moc kamenných hradišt nepostavili, ale také vzhledem k dojmu, který jsme na místě měli (hlavně v noci). Osobně jsem měl dojem, že jde o jakési "české Machu Picchu" jakési staré kultury. Z místa dýchalo posvátno, až děs. Rozhodně ne cokoliv, co by se dalo srovnat s hradbami a obránci. Foto v detailu.

XXXVII. LUZS Jihlava (5.-6.8.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVII. Mimořádné setkání (22.7.2017)

Mimořádná venkovní akce. Jihlavský Kámen mudrců + kamenné řady (vycházka, práce, rituál, přespání). Pouze pro pozvané hosty.

XXXVI. LUZS Jihlava (18.6.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Religionistická konference: Gnóse (20.5.2017)

4. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Gnose a mystická cesta k Bohu. Akce se koná v sobotu 20.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

IV. LUZS Praha (19.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXIIII. LUZS Jihlava (30.4.-1.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Ekodny Olomouc 2017 (21.4.-1.5.2017)

27. ročník festivalu na téma: "Společná porada o našem světě."
Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit? Program besed EDO v detailu.

XXXIII. LUZS Jihlava (1.4.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

III. LUZS Praha (10.3.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXII. LUZS Jihlava (25.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXI. LUZS Jihlava (28.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

II. LUZS Praha (20.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Vánoční seminář Zdeňka Neubauera (16.12.2016, Praha)

Petr Pokorný (ETF): Smysl biblických Vánoc - Od Betléma ke kosmickému Kristu. Semináře se konají od 14:00 v seminární místnosti Katedry filosofie a dějin přírodních věd (přízemí vpravo na konci chodby). Více ZDE!

XXX. LUZS Jihlava (9.12.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXIX. LUZS Jihlava (25.11.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

I. LUZS Praha (18.11.2016), otevřené setkání! + VÝSLEDEK

V pátek 18. 11. 2016 (18:00-22:00 h.) dojde ke slavnostnímu otevření pražské pobočky Lóže u Zeleného Slunce (Jihlava), místo: Kavárna Divoké matky, Hybešova 2, Praha 8 - Karlín (asi 12 minut od metra Křižíkova, 7 minut od tram. Urxova). Více informací a program setkání (!) v detailu článku.

LUZS Jihlava - III. otevřené setkání (9.11.2016)

Ve středu 9. 11. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

20. MFDF JI.HLAVA (25.-30.10.2016)

V rámci každoročního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, se v Jihlavě (mimo dalších stovek filmů, přednášek, workshopů, koncertů a programu) koná dne 29.10. v 12:00 Dukal Edison v festivalové sekci "Dílny" přednáška "Radost z myšlení. Život filosofa, vědce, básníka a proroka Zdeňka Neubauera". Detaily ZDE! 

Mezi světy (26.-30.10.2016), Klášterec nad Orlicí

Mezi Světy jsou již tradičním setkáním lidí, kteří se aktivně teoreticky i prakticky zajímají o magii, šamanismus, hermetismus, pohanství, mystiku a další příbuzné směry.Můžete si zde vyslechnout přednášky od zkušených praktikujících, zúčastnit se rituálů a obřadů nebo si ve workshopech vyzkoušet různé techniky na „vlastní kůži“. V letošním roce se uskuteční již desátý ročník a tématem tentokrát bude „Strom života“. Více info: http://mezisvety.divinorum.cz/

 

XXVIII. LUZS Jihlava (14.10.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVI. Mimořádné setkání (24.-25.9.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Historia arcana et terribilis: Noc na Velhartickém hřbitově. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! "Sed et si ambulavero in valle mortis non timebo malum quoniam tu mecum es." 

XXVII. LUZS Jihlava (10.-11.9.2016), pouze pro členy a pozvané hosty!

Řádné setkání konající se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXVI. LUZS Jihlava (12.-14.8.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce dle Ars Invocativa (pozvaný host). Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - XV. Mimořádné setkání (30-31.7.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Ars Evocativa Goetica. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - I. členská schůze (22.7.2016), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x / rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem LUZS.

LUZS Jihlava - II. otevřené setkání (19.7.2016)

V úterý 19. 7. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXVI. ročník LFŠ (1.7.-10.7.2016)

Tematické zaměření XXVI. ročníku LFŠ (2016): Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita. LFŠ 2016 bude obsahovat své již tradiční bloky: filosofie - fil. vědy - politická fil. - religionistika a bude se opět konat v Dubu nad Moravou (mapa) na začátku letních prázdnin – od 1. do 10. července. Kompletní program ZDE!

LUZS Jihlava - I. otevřené setkání (30.6.2016)

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se uskuteční otevřené setkání se členy naší lóže a následným nočním venkovním rituálem (starořecký Akefalon na tajném místě). Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXV. LUZS Jihlava (18.6.2016 od 9:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Solar Plexus III. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Program v detailu.

Solar Plexus III. (17.-19.6.2016)

Solar Plexus je magické setkání k příležitosti letního slunovratu pořádané spolupracujícím spolkem. Program obsahuje přednášky, meditace, praxe, workshopy a rituály a po celý čas je prostor k diskuzi a sdílení jak osobních dojmů, tak i zkušeností. Lóže u Z.·.S.·. se samozřejmě podílí na programu formou teorie i praxe. Program vč. anotací v detailu. Web pořadatele ZDE!

LUZS Jihlava - XIV. Mimořádné setkání (28.-29.5.2016) + VÝSLEDEK

Workshop výroby magických hůlek. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Setkání se koná mimo Jihlavu.

XXIV. LUZS Jihlava (27.5.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Religionistická konference: Andělé a démoni v 19.-20. století (14.5.2016)

3. ročník výborných konferencí na Husistské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Andělé a démoni. Akce se koná v sobotu 14.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

XXIII. LUZS Jihlava (23.4.2016 od 16:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 16:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

15. 4. 2016 – 1. 5. 2016 Ekologické dny Olomouc

26. ročník festivalu, ekojarmark, kulturní program,výstavy, besedy a přednášky. Naše Lóže se, jakožto každý rok, zúčastní této unikátní akce s mnoha přesahy do filosofie, religionistiky a hermetismu. Progam ZDE! Více na www.slunakov.cz. (Dov)

XXII. LUZS Jihlava (19.-20.3.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce ARS SIGILLUM. Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

XXI. LUZS Jihlava (19.2.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

 

XX. LUZS Jihlava (15.1.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Zřídlo Brno - Minikonference Magie - Zimní slunovrat, obřady a rituály (19.12.2015)

Zveme vás na Minikonferenci Magie k oslavě Zimního slunovratu. Na pořadu dne budou dvě přednášky na téma Obřady a rituály v magii a Zimní slunovrat - zvyky a tradice. Na závěr proběhne divadelně pojatý obřad Obrození Slunce od magické divadelní skupiny O.D.E.M. Vstupné 50kč. Více v detailu článku.

IXX. LUZS Jihlava (11.12.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XIII. Mimořádné setkání (8.12.2015)

Mimořádná venkovní akce dle Ars Gnosticum. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

29. setkání V.S.B.O. Praha (4.12.2015) - VÚDÚ

4.12. od 19:05 hod bude Veronika Šulcová hovořit a diskutovat na téma: "Vúdú na Haiti: cesta tam a zase zpátky". Česká spisovatelka a autorka knihy "Vúdú" ( https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/ ) se v polovině listopadu vrátila z karibského "ostrova černých kouzel". Společně s dalšími přáteli pobývali u vúdúistické společnosti, účastnili se mnoha obřadů a podstoupili zasvěcení do tradičního haitského vúdú. Toto je její první popříjezdové informační setkání. Z části cestopisná a magická přednáška o cestě, místních zvyklostech a magii. Je dosti pravděpodobné, že přijdou i další zasvěcenci těchto kultů. Bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz.

Další program

Program dřívějšího data naleznete v sekci "Programový archiv": ZDE!