Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Styku s bytostí, inteligencí, géniem atd. se mág již učil a ví, že může navázat kontakt buď:

1.    mentálním putováním
2.    evokativní prací a
3.    ještě také pasivním způsobem,
jak o něm píši ve svém prvním díle „Brána k opravodvému zasvěcení" v kapitole o spiritismu. Jako poslední možnost zbývá pak ještě spojení nebo navázání kontaktu pomocí talismanů.
Talisman může mít tvar klenotu a může to být prsten, kámen nebo amulet, přívěsek atd. Mág může volit také jiné tvary pro talismany, ale tyto zde uvedené jsou nejběžnější. Velkou výhodou je, zhotoví-li si mág talisman od základu sám, od tekutého kovu počínaje až k nabíjení. Není-li to možné, nemá-li k tomu eventuálně potřebnou zručnost apod., nechť si tedy nechá zhotovit talisman jen v základním tvaru. Je-li tomu tak, začne mág s vlastní magickou talismanologii a učiní z klenotu skutečný talisman -spojovací článek-. Znak oné inteligence, s níž má být kontakt navázán, vryje mág do kovu. Není-li toho schopen, nechá tuto práci provést nějakým rytcem nebo klenotníkem. Předmět, určený pro talisman -nebo amulet-, by tím byl hotov a nyní následuje jeho magická preparace. Chce-li někdo při magickém preparování brát zřetel na astrologickou signaturu, může tak učinit. Pro výpočet příznivých vlivů souhvězdí nalezne každý dostatek astrologické literatury. Kov pro talisman volí mág podle astrologické příslušnosti dotyčných znamení zvěrokruhu (viz v dalším tabulku). Jelikož jsem v hierarchii sfér vzal na znamení zvěrokruhu zřetel, může být volen kov, který podle znamení zvěrokruhu dotyčnému géniu (inteligenci) odpovídá. Mág má ale také možnost volit kovy, které jsou v analogii s planetárními sférami.
Nejlepším kovem pro veškeré bytosti, génia a inteligence všech sfér je elektro magicum. Je to směs kovů, všem planetám odpovídající, jak je uvádím ve svém prvním díle „Brána k opravdovému zasvěcení" v kapitole o pevných fluidických kondenzáto-rech. Tato směs se hodí nejlépe pro bytosti nadzemské zóny a pro živlové bytosti v říši živlů. Jinak je možno použít pro nadzemskou zónu také dřeva -nejlépe tvrdého- a z kovů olova.
Pro měsíční sféru a jejich 28 inteligencí přicházhí podle planetárních zákonů analogie pro výrobu talismanů v úvahu stříbro,
pro merkurskou    zónu    mosaz,
pro venušskou    sféru    měď,
pro sluneční    sféru    zlato,
pro marsovskou    sféru    železo,
pro jupiterskou    sféru    cín
a   pro saturnskou    sféru    olovo.
Pro další sféry se může použít zinku a také stříbra. Tato analogie, které je třeba dbát při volbě kovů k výrobě talismanů je povšechná a určená jen pro ty, kdož chtějí brát zřetel na astrologické přívlastky. Dobrému a zkušenému mágovi postačí obvykle dva druhy kovů. Pro bytosti, mající převážně elektrický charakter, vezme zlato a pro ony s magnetickým charakterem stříbro. Pro bytosti indiferentní, které nejsou aktivní ani pasivní a nedají se tedy přiřknout ani elektrickému ani magnetickému fluidu, nechť mág vezme oba kovy, to znamená že spájkuje dva stejnoměrné plíšky, jeden ze zlata a druhý ze stříbra, takže -jde-li např. o přívěsek- bude jedna strana talismanů ve zlatě a druhá strana ve stříbře.
U pravého zasvěcence a zkušeného sférického mága nehraje ani volba kovu tak velkou úlohu. Jemu se podaří magická impregnace s inteligencí z jakékoliv sféry u každého libovolného předmětu. Magické navázání kontaktu a impregnace zvoleného předmětu spočívá na magickém vývinu a na zralosti dotyčného mága.
Adepti dávají pro nabíjení s inteligencemi většinou přednost pouze jednomu kovu a sice čistému zlatu. Bezpodmínečně nutné to ovšem není. Obyčejný talisman, který je magicky dobře prepa-rovaný, vykoná tutéž službu jako ten, který byl zhotoven z nejčistšího zlata nebo z drahokamu.
Nyní přichází na řadu další bod, jímž je magická impregnace, která je u nabíjení talismanů nejdůležitější prací, protože sejí má stát předmět vhodným nástrojem pro navázání kontaktu se žádoucí bytostí nebo se žádoucí inteligencí. Příkladem vysvětlím mágovi celý postup magické impregnační práce. Zvolil-li si z řady bytostí, géniů, inteligencí, nejlépe nejprve z nadzemské zóny, tu, která mu svými magickými a ostatními vlastnostmi vyhovuje a je pro něho hodná uctívání, takže její znak vryl do kovu, zbaví postupně všemi čtyřmi živly talisman všech nepříznivých vlivů, které zůstaly mentálně na něm lpět při hmotném zhotovení.
1.    nad planoucí svící zamává několikrát s talismanem a imagi-nuje, že oheň spaluje -ničí- všechny vlivy.
2.    ponoří talisman do sklenice, čirou vodou naplněné, v níž ho ponechá celý den s představou přání, že voda odebere předmětu veškeré negativní vlivy. Po uplynutí této lhůty vyjme mág talisman z vody, kterou vylije opět s přáním, že s vodou odtékají rovněž všechny nepříznivé vlivy.
3.    učiní mág s talismanem ve vzduchu kruhovité pohyby a soustředí se na to, že i živel vzduchu odstraní z talismanu všechny neblahé vlivy.
4.    nyní vezme mág do kousku filtračního papíru hrudku země, do niž vloží talisman, načež vše sbalí tak, aby to mohl držet v ruce, a soustředí se na to, že i živel země, který talisman obklopuje, přitáhne k sobě všechny na talismanu lpící negativní vlivy. Po intensivním soustředění přání a pevném přesvědčení, že i poslední nepříznivé vlivy talismanu byly živlem země odstraněny, vyjme mág talisman ze země, očistí ho kouskem nové, dosud nepoužité látky, a ovine ho tmavěfialovým kouskem hedvábí. Upotřebenou zem a filtrační papír zahrabe někde na málo přístupném místě.
Z hermetického hlediska byl těmito průpravnými pracemi talisman živlově očištěn, to znamená, že na talismanu nelpí už žádný živel a že také žádný nebude nabíjení ovlivňovat.
Chce-li mág dbát astrologických aspektů, ponechá talisman až do příchodu astrologické hodiny ve fialovém hedvábném šátku. Potom přistoupí k nabíjení talismanu. Novou jehlou přejede vrytý znak, při čemž se soustřeďuje na přání, že tímto dodatečným tahem poutá zájem, respektive pozornost zvolené bytosti na předmět. Při napodobení rytiny může mág opakovat v duchu stále jméno dotyčné inteligence s imaginační představou, že tato inteligence přenáší na talisman svůj vliv. Hrubohmotná příprava, hermeticky řečeno navázání kontaktu, bylo provedeno a první práce magické impregnace je skončena.
Nejúčinnější způsob nabíjení je, volá-li mág evokativní prací a příslušným rituálem inteligenci před svůj magický kruh a žádá ji, aby talisman, který leží v kruhu, nebo před kruhem, schválila a nositeli talismanu tím poskytla kdykoliv svou pomoc. Slíbí-li inteligence, že prokáže nositeli talismanu tuto přízeň, bylo pro talisman dosaženo žádoucího efektu a talisman je již nabit. Na všechna opatření, která dotyčná inteligence doporučí operatérovi eventuálně dodržovat při použití talismanu, musí být samozřejmě brán vždy zřetel. Inteligence např. určí různá bezpečnostní opatření a nařídí nositeli talismanu, aby s ním prováděl denně rituál, pronášel nad ním určité formulky, nebo s ním konal jistá znamení, opakoval určitá jména, která vyžaduje působivost talismanu, nebo zachoval v tajnosti určité věci apod.
Bylo-li při nabíjení dbáno všeho potřebného, může nositel talismanu dosáhnout s ním téhož efektu, jako kdyby mentálním putováním nebo evokacemi navázal osobní kontakt. Uvedený způsob nabíjení je jedna z nejpůsobivějších metod impregnace talismanu za účelem navázání kontaktu s inteligencí. Obvykle ale dává dotyčná inteligence při takovém navázání kontaktu k disposici své podřízené sluhy, které poutá na talisman a svěří jejich jména nositeli. Vyslovením těchto jmen, nebo při znázornění smluveného znamení, vyvolá bytost žádoucí účinek.
Jiný způsob impregnace talismanu je, že k navázání kontaktu dojde opakovanou imaginací vlastností zvolené inteligence, které se soustředí do kovu. Při tom je třeba dbát také určení času, prostoru a účinku! Tento způsob impregnace vyžaduje neochvějnou víru mága, který nadto musí disponovat dostatečnou magickou mocí, která nutí dotyčnou inteligenci, jednat podle vůle majitele talismanu a přivodit žádoucí účinky.
Další impregnace se provádí pomocí rituálu tak, že se znak zvolené inteligence kreslí talismanem ve vzduchu a zároveň se mág soustředí na realizaci žádoucího účinku. Kabalistovi je známo, že se musí takový riutál opakovat nejméně 462krát za účelem dosažení správného navázání kontaktu, aby se talisman stal skutečně působivým.
Jiná možnost impregnace je nabíjení magickými volty pomocí elektromagnetického fluida. Utvořený volt se nabíjí elektromagnetickým fluidem. Do středu voltu se vloží imaginárně pevnou vírou a přesvědčivou mocí vlastnosti dotyčné inteligence a dostatečným opakováním seje zhustí natolik, že kov talismanu přijme nabitý volt. Při opakovaném nabíjení voltu soustřeďuje mág zároveň přání, že je zvolená inteligence s tímto voltem ve spojení a že s ním v akášickém světě vyvolá žádoucí příčiny, aby došlo k žádoucím účinkům.
Je ještě jeden způsob nabíjení, a sice sexuálně-magický, který však nepopisuji blíže z toho důvodu, abych zabránil jakémukoliv zneužití. Který mág je však zasvěcen do vysokých mystérií a jemuž tedy zůstane vše čisté a svaté, jistě ví, jak se u muže a u ženy dá využít plusu a minusu za účelem magické impregnace talismanu.
Poslední možnost magické impregnace talismanu je kabali-stické nabíjení, které dokáže provést každý zasvěcenec, který je v kabale dobře obeznámen. Učiní to tím, že nad talismanem, který je připraven k nabíjení, vysloví kabalisticky jméno dotyčné inteligence a vsune tím její vlastnosti do talismanu.
Jak se magicko-kabalistické nabíjení talismanu provádí ve všech podrobnostech, je známo každému zasvěcenci, který mne prakticky sledoval až sem a který navázal kontakt s některou inteligencí z jakékoliv sféry, jestliže se ovšem dal o kabalistické vědě jednotlivými inteligencemi poučit.

Zdroj: Praxe magické evokace : návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují / František Bardon ; [z německého originálu ... přeložila Otilie Votavová]. -- 4. vyd.. -- Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. -- 267, [156] s. ; 21 cm

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)