Náhrobní kameny v obvodové zdi kostela sv. Jakuba

Zajímavé téma - komu vlastně patří náhrobky v obvodu kostela sv. Jakuba? Tato informace je bohužel nedostupná jak na webu města tak i farnosti. Proto jsem si dovolil vše zpracovat formou popis-překlad-fotka. 

13 náhrobníků a epitafů, umístěných dnes v obvodové zdi zdejšího farního kostela sv. Jakuba Většího, a tři náhrobníky přímo v jeho interiéru. Všechny kameny pocházejí z bývalého hřbitova, rozkládajícího se už od poloviny 13. století v okolí chrámu. Veřejnosti sloužil do r. 1594, od roku 1784 se zde pochovávalo jen výjimečně. V těchto dvou stoletích zde nacházeli místo posledního pobytu již jen někteří příslušníci kléru, a nebo některé významné jihlavské osobnosti. Níže popis a foto jednotlivých náhrobků. 


1) náhrobek rodiny UNVERDORBEN (Dov: náhrobek odstraněn neznámo kam, foto chybí)
Lokace: na západním průčelí, vpravo vedle portálu hlavního vchodu 
Popis: Obdélníková deska z tzv. sliveneckého mramoru (jemnozrnný růžovočervený nemetamorfováný vápenec devonského stáří). Na průčelí obdélníková plocha s plastickým zdobným rámem. V dolní čtvrtině reliéfně renesanční kartuše s měrkou v kruhovém rámu, po stranách hermy, nahoře hlavička. Rozměr: [180 x 97 x 14] cm. V ploše je rytý dvace-tiřádkový nápis:
RUHESTATT DEß GESCHLECHTES DER VNVERDORBEN DAS ALT GESCHLECHT VNVERDORBEN ALHIER RUHET VNTER WELCHEN STEPHANVS DER ELTESTE ZWAR SEIN HAVSFRAW ELISABETH WAR MIT DE ZEVGET ER EINEN SOHN JOHANNEM WELCHER ZVR EHE NAM LENHART BÖSCHELS TOCHTER SO HIEß REGINA WELCH EIN SOHN VERLIEß THOMAM DER NAM MAGDALENÁM WARD AVGVSTIN REINDLERS EYDAM ZEVGET MIT IHR MATTHIAM SCHON DER TOD NAM VATTER VND DEN SOHN TAVSEND FÜNF HVNDERT SECHZIG ZWEY ALß MAN SCHRIEB. AVCH MERK DAS DABEY
DAß NOCH EIN SOHN DER MUTTER LEIB NACHß VATTERN TOD VERSCHLOSSEN BLEIB WIE SICHS MIT IHM BEGEBEN HATT Dlß ZEIGT DIR AN DAß VOLGENT BLATT
(Místo odpočinku rodiny Unverdorben. Zde leží stará rodina Unverdorbenů. Nejstarším je Štěpán a jeho zena Eliška, která mu dala syna Jana. Ten měl za zenu dceru Lenharta Boschela jménem Regina, která mu porodila syna Tomáše, zetě Augustina Reindlera. Ten měl za zenu Magdalénu, se kterou měl syna Matyáše. Oba zemřeli brzy, už v r. 1562. Ještě jednoho vlastního syna měla, který po smrti otce zůstal osamocený. Co se s ním stalo, to ukazuje následu jící deska).


2) náhrobek THOMAS UNVERDORBEN (Dov: náhrobek odstraněn neznámo kam, foto chybí)
Lokace: na západním průčelí, vpravo vedle portálu hlavního vchodu, blíže k nároží
Popis: Obdélníková deska z tzv. sliveneckého mramoru (jemnozrnný růžovočervený nemetamorfova-ný vápenec devonského stáří). Na průčelí v orámovaném polije v horní polovině obdélníková plocha s bohatě zdobený rámem (voluty, feston), v dolní polovině stylizovaný portál zaklenutý obloukem se scénou Zmrtvýchvstání (Kristus s vítězným praporcem, rakev, postavy vojáků). Rozměr: [177 x 90 x 16] cm. V horní ploše je rytý dvanáctiřádkový nápis:
THOMAS POSTHVMVS NACH MEINES VATTERS SEELIGN TODT MICH MEIN MUTTER GEBOHRE HATT NACH MEINEM VATTER M A MICH NEDT ICH LEBT NICHT LANG. NAM BALD EIN ENDT IM FÜNFZEHN HUNDERT ACHTZIG DREY MACHT MICH GOTT VON DEM VBEL FREY NVN RVH ICH HIR GARS ANFFT VND FEIN MIT ALLEN DEN VORELTERN MEIN GOTT WOLL AVS GNAD VNß ALLEN GEBEN AM JÜNGSTEN TAG DAS EWIG LEBEN. AMEN.
(Tomáš Pohrobek. Po blažené smrti mého otce mě matka porodila, pojmenovali mě po mém otci. Nežiljsem dlouho, brzy jsem vz,al konec. V r. 1583 mě osvobodil Bůh od všeho zlého. Zde libě ležím se všemi předky a nechť nám Bůh milostivě dá všem v den posledního soudu věčný život.)


3)  náhrobek FRANZ JOS. FASCHANKH
Lokace:na druhém opěráku napravo od jižního bočního vchodu
Popis: Na podstavci z lomového kamene (v = 33) je dvakrát odstupněný sokl s konkávně se zužující horní částí završenou vyloženou římsou [82 x 124 x 35] cm. Na něm stojí obdélníková kamenná deska se zaoblenými horními rohy. Na její horní straně je položen volutový nádstavec završený zvlněnou profilovanou římsou a středovou barokní kartuší (rolwerk) s rytým monogramem F. J. F. Sokl je z žuly (drobnozmný dvojslídný slabě por-fyrický granit mrákotínského typu), deska je z mramoru (drobnozmný krystalický vápenec) a nádstavec ze žuly (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen). Rozměr desky: [170 x 83 x 14] cm. Na přední straně desky je v rytém obdélníkovém rámu s ujmutými rohy vyryt třináctiřádkový nápis:
HIER RUHET DER WOHLACHTBARE HERR FRANZ JOS. FASCHANKH ER WAR GEBOREN IN IGLAU LIEBTE DIE ARBEIT WAR GERECHT LITT VIELES, SCHWIEG, UND STARB IM 71. JAHRE SEINES ALTERS, 1775 DEN 5 NOW. DER HERR LASSE SEINE SEELE IN FRIEDEN RUHEN
(Zde odpočívá vysoce vážený pan Franz Josef Faschank narozený v Jihlavě. Miloval práci, byl spravedlivý. Mnoho mlčky vytrpěl a zemřel ve svých 71 letech 5. listopadu 1775. Pane, nech jeho duši odpočívat v pokoji.).
Pod nápisem je reliéfně lebka a zkřížené hnáty.


4) náhrobek SEBASTIAN SUELE
Lokace: na jižní straně kostela, mezi druhým a třetím opěrákem
Popis: Na jednoduchém kubickém soklu (v = 43) je obdélníková žulová deska (jemno-zrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen). Rozměr: [164 x 83 x 25] cm. Přední strana orámovaná. V dolní části je mezi čtyřmi kruhovými ploškami v kruhovém rámu reliéfně renesanční kartuše, v ní reliéfně zkřížené háky. V horní polovině je obdélníková plocha se zdobným rámem a rytým desetiřádkovým nápisem:
ANNO 1595 IST DER ERB ARE EHRENVESTE HR. SEBASTIAN SUELE VON HIRSCHBRUEN IN GOTT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER ALLMECHT1G VERLEIHE IM EINE FROLICHE AUFF ERSTEHUNGAMJONG STEN GERICHT ZU DEM EWIGEN LEBEN.AMEN 
(Roku 1595 milostivý a čestný pán Sebastián Sule z Hiršbrunu blaženě skonal. Všemohoucí, dopřej mu šťastné zmrtvýchvstání u posledního soudu k věčnému životu. Amen!)

 


5) náhrobek JUDITH GRASLIN - STUTZEN
Lokace: na jižní straně kostela, mezi třetím opěrákem a středovým šnekovým schodištěm
Popis: Na tvarovaném čtyřbokém soklu [41 x 93] cm s širokou horní římsou (středně až hrubozrnný porfyrický granit typu Landštejn, Čeřínek ?) je obdélníková žulová deska (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen). Rozměr: [ 167 x 70 x 19] cm. V dolní části je reliéfně renesanční kartuše, v ní rytě měrka mezi písmeny P-S. V horní části je rytý dese-tiřádkový nápis :
ANNO 1608 DEN 16. FEB: IST IN GOTT VERSCH IEDEN DIE TUGENDSAME FRAW JUDITH GRASLIN DES ERBAREN PAUL STUTZENS HAUSFRAWIHRES ALTERS 40 JAHR. RUHE IHR LEICHNAM ALLHIER WARTEND DER FROLICHEN AUFERSTEHUNG.
(Dne 16. února roku 1608 zesnula v Pánu ctná paní Judita Graslová, žena Pavla Stutze ve věku 40 let. Její tělo zde v klidu očekává šťastné zmrtvýchvstání).

 


6) epitaf JAKOB a URSULA PAUSPERTL
Lokace: na jižní straně kostela, vpravo středového šnekového schodiště
Popis: Na jednoduchém kubickém soklu z žuly (v = 39, jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen) je obdélníková deska z tzv. sliveneckého mramoru (jemnozrnný růžovočervený nemetamorfovaný vápenec devonského stáří). Rozměr: [231 x 119 x 27] cm. Na orámovaném průčelí jsou dvě obdélníkové plochy s bohatými zdobnými rámy (voluty, plody) a s nápisy. Mezi nimi v prostřední části ve stylizovaném portálu zaklenutém obloukem je basreliéf biblické scény o Jonášovi (klečící mužská postava, velryba). Na horní obdélníkové ploše je rytý devítiřádkový nápis:
GRAB UND RUHEGEDECHTNIB HERRN JAKOB PAUSPERTLS RATHSBUR GER DIESER STADT UND DER SEINIGEN ANNO CHRISTI1614 DEN 18. JUNI IST DER EHREN VESTĚ FURNEME WOLWE1SE H. JACOB PAUS PERTL STADTELTESTER IM 68 JAHR SEINEN AL
TERS SELIG IN HERREN GESTORBEN, ALS ER IN RATH GANZER 33 JAHR GESESSEN. GOTT HABE SEINE SEEL.
(Hrob a pomník pana Jakuba Pauspertla, radního a měšťana tohoto města, a jeho rodiny. Léta Páně 1614, dne 18. června, čestný, vznešený a moudrý pan Jakub Pauspertl, městský starší, ve svých 68 letech blaženě v Pánu zemřel. V radě zasedal celých 33 let. Bůh buď milostiv jeho duši.)
Na rámu basreliéfu je rytý čtyřřádkový nápis:
WIE JONAS WAR DREY TAG UND NACHT INß WALFISCHBAUCH, ALSO WAR DEß MENSCHEN SON DREY TAG UND NACHT IN DER ERDEN MAT.
(Jako Jonáš byl tři dny a noci v břiše velryby, tak byl Syn člověka tři dny a noci v zemi [Evangelium sv. Matouše kapitola 3, verš 17 -pozn. autora])
Na dolní obdélníkové ploše je rytý šestiřádkový nápis:
IM JAHR CHRISTI 1609 DEN 2 TAG AUGUSTI IST IN HERRN SANFT UND SELIG EINGESCHLAFFEN DIE EHREN TUGENDSAME FRAU URSULA H. JAKOB PAUSPERTLS LIEBTGEWESENER TREWER EHE GEMAHL DIE IHM GANTZER 41 JAHR IN EHESTAND GELEBET. IN 60 JAHR IHRES ALTERS IST IHR CÖRPER ZUR RUHE HERGESENKET ERWARTEND EIN FRÖLICH AUFERSTEHUNG ZUR EWIGEN SELIGKEIT.
(Léta Páně 1609 druhého dne srpnového v Pánu klidně a blaženě usnula vážená a počestná paní Uršula pana Jakuba Pauspertla milovaná věrná zena žijící s ním 41 let v manželství. V 60 letech svého věku bylo její tělo pohřbeno a očekává šťastné zmrtvýchvstání k věčné blaženosti).

 


7) nečitelný náhrobek
Lokace: na jižní straně kostela, mezi středovým šnekovým schodištěm a čtvrtým opěrákem
Popis: Na jednoduchém kubickém soklu z žuly (v = 36, jemnozrnný dvojslídný granit typu Mrákotín) je obdélníková žulová deska (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen) s širokým rámem o rozměru [ 166 x 93 x 12] cm. V rámu po celém obvodu nečitelný text (gotická mi-
nuskula,... 1513 AM M IST IN GOTT GESTORBEN ?). 
V dolní části plochy je reliéfně renesanční kartuše s rytou měrkou.

 

 

 

 

 

 

 


8) náhrobek ELISABETHA GRAßLIN a JOHANN GEORG GRAßL

Lokace: na jižní straně kostela, vpravo vedle vchodu do sakristie
Popis: Pod zvlněnou plechovou stříškou s cípatým okrajem stojí na jednoduchém kubickém soklu [41 x 112] cm vysoký obdélníkový náhrobník složený ze dvou desek. Rozměr: horní deska [92 x 81 x 14] cm, dolní deska [162 x 81 x 16] cm. Horní deska je žulová (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen) s okrajovou lištou a zaoblenými horními rohy. V ploše je reliéfně znak postřihačského cechu (stojící gryf se šipkou v pravé přední noze a háky v levé přední noze, v klenotu je rozkřídlený orel s postřihačskými nůžkami, po stranách rozvili-ny). Kolem je v půlkruhu sedm korunovaných kruhových štítků-znaků zemí, kam se vyváželo jihlavské sukno (uprostřed nahoře císařský orel, vlevo Chorvatsko, Čechy a Kastilie-Leon, vpravo Uhry, Dalmácie a Bosna). Dolní dvě třetiny náhrobníku tvoří žulová deska (drobnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen) s rytým 26 řádkovým nápisem:
HIER IN DIESER KRUFTEN RUHEN DIE HOCHACHTBAREN EHE LEUTHE
DIE TUGEND UND EHRSAME FRAU ELISABETHA GRAßLIN GEBOHRNE PORTIN WELCHE ANNO 1762 DEN 5. MÄRZI IN 69. JAHRE ALTERS SEELIG IN HERRN ENTSCHIEDEN IST SAMMT IHREN HERRN EHEGEMAHL JOHANN GEORG GRAßL DURCH 69 JAHR HIER IN DIESER KÖNIGL. CREYS UND BERG
STADIGLAU BURGER UND TUCH SCHÄRER MAYSTER, WELCHER AUß MÜNCHEN DER HAUBT STADT IN BAYE RN GEBÜRTIG. NACH ERREICHTEM ALTER VON 91 JAHRENDEN 12 JANU ARY AO 1782 IN DEM HERRN ENTSCHLAFFEN. ER ER ZEIGTE 10 KINDER UND ERLEBTE 40 EN
DELN, 60 UR ENDELN UND 2 UR UR ENDELN ZUSAMMEN 112 PERSOHNEN. IHR SOLLET EURE KINDER UND EURE KINDS KINDER SEHEN BIS IN DAS DRITTE UND VIERTE GESCHLECHT UND EURE NACH KOMMEN SCHAFT SEY GESEGNET VON DEM GOTT IZRAEL DER IN ALLE EWIGKEIT REGIRET. Tob.9C= 11 GOTT VERLEIHE IHNEN DIE EWIGE RUHE.
(Zde v této hrobce odpočívají ctihodní manželé: Ctná a počestná paní Eliška Grasslo-vá, rozená Portová, která se 5. března 1762 ve stáří 69 let blažené k Bohu nadobro odebrala, se svým panem manželem Janem Jiřím Grasslem, po 69 let zde v tomto krajském a horním městě Jihlavě měšťanem a postřihačským mistrem, který se narodil v hlavním městě Bavorska Mnichově. Když dosáhl 91 let, dne 12. ledna 1782 v Pánu zemřel. Zplodil 10 dětí a dožil se 40 vnuků, 60 pravnuků a 2 prapravnuků, dohromady !12 osob. Kéž uvidíte děti své a děti svých dětí až do třetího a čtvrtého kolena. Požehnáno budiž vaše potomstvo od Boha Izraelova, jenž kraluje na věky věků! Kniha Tobiášova, kapitola 9, verš 11. Bože, dopřej jim věčný klid.)

   


9) náhrobek PAULUS PETRUS REINDLER VON REINDLERBERG
Lokace: Na jv. straně závěru kněžiště, na druhém opěráku
Popis: Na jednoduchém kubickém soklu z žuly [46 x 95] cm, jemnozrnný dvojslídný granit typu Mrákotín) je obdélníková žulová deska (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý Kámen). Rozměr: [170 x 81 x 19] cm. Na průčelí s okrajovou lištou je v dolní polovině v osmilaločném rámu reliéfně barokní kartuše se znakem Reindlerů z Reindlersberku (polcený štít, v heraldicky pravé dělené polovině je nahoře ježek, dole rendlík, v levé polovině jsou tři kosmá břevna). V horní části desky je obdélníková plocha s obloučkovým rámem a rytým jedenáctiřádkovým nápisem:
HIER RUHET PAULUS PETRUS REINDLER VON REINDLERBERG MELTZER UNND RATHSMANN SEINES ALTERS 51 JAHR IN RATH GEWESEN 18 JAHR 9 MONATH STARB ANNO 1661 DEN 29. MARZI GOTT GEBE IHM DIE EWIGE RUHE
(Zde odpočívá Pavel Petr Reindler z Reindlerberka, sladovník a radní ve stáří 51 let. V radě byl 18 let a 9 měsíců. Zemřel 29. března 1661. Bože, dej mu věčný klid).

 

 


10) náhrobek ANNA REIDLER, roz. Lídlové z Lídlova 
Lokace: Na v. straně kněžiště kostela sv. Jakuba, mezi druhým a třetím opěrákem.
Popis: Na jednoduchém kubickém žulovém soklu ([47 x 72] cm, dvojslídný, slabě porfyrický, středně zrnitý granit typu Landštejn - Čeřínek ?) je obdélníková žulová deska (jemnozrnný dvojslídný granit typu Bílý
Kámen). Rozměr: [152 x 67 x 16] cm. Na průčelí je v dolní třetině reliéfně renesanční kartuše se znakem Lídlů z Lídlova (tři klíče). Nad ním v obdélníkové ploše nečitelný rytý víceřádkový nápis (pouze ...GESTORBEN ... 22 APRÍL 1609..)

 

 

 

 

 


11) nečitelný náhrobek
Lokace: Na sv. straně kněžiště kostela sv. Jakuba na třetím opěráku zleva
Popis: Na jednoduchém kubickém žulovém soklu [39 x 87] cm, (materiál granit se zkorodovaným povrchem, asi středně zrnitý, typ Bílý Kámen nebo Mrákotín) je obdélníková žulová deska (dvojslídný drobnozrnný až středně zrnitý granit typu Mrákotín) s širokým rámem. Rozměr: [ 189 x 82 x 16] cm. Po celém obvodu nečitelný text v gotické minuskule. V dolní části plochy je reliéfně renesanční kartuše se stejnou měrkou jako na náhrobníku Sebastiána Suleho (viz č. 4). Proto nebude určitě patřit Jungmayerům z Hofu, jak soudili někteří badatelé (Jungmayerové měli ve znaku zkřížené cepy, což měrka vzdáleně připomíná).

 

 

 

 


12) náhrobek KATHARINA HADMER
Lokace: Na severní straně kněžiště kostela sv. Jakuba mezi třetím a čtvrtým opěrákem zleva
Popis: Naodstupněném čtyřbokém soklu s konkávně tvarovanou horní částí završeném odstupněnou širokou horní římsou [46 x 108] cm, jemnozrnný až drobnozrnný dvojslídný granit (typu Bílý Kámen) je obdélníková deska ze stejného materiálu. Rozměr: [184 x 80 x 16] cm. V dolní orámované části je reliéfně renesanční kartuše v kruhovém rámu s nečitelným znakem, nad ní v obdélníkovém poli rytý devítiřádkový nápis:
ANNO 1619 IST SELIGLICH IN GOTT ANTSCHLAFFEN DIETU GENDSAME FRAW KATHARINA DES EHRENVESTEN WOHLWEISEN HERR HADMERS BURGERS UND MELZERS ALHIER WEILAND EHELICHE HAUSFRAU. GOTT VER LEIHE IHR EINE FRÖLICHE AUFERSTEUNG
(Roku 1619 blaženě zesnula v Pánu počestná paní Kateřina, čestného a váženého pana Hadmera, měšťana a sladovníka zde zemřelého, ctná žena. Bože, dopřej jí šťastné zmrtvýchvstání).

 


13) náhrobek HANUSKA MICHALCU
Lokace: Na s. straně kněžiště kostela sv. Jakuba, mezi pátým opěrákem a s. lodí
Popis: Na čtyřbokém soklu ze spárovaného lomového kamene [39 x 87] cm stojí obdélníková žulová deska (drobnozrnný dvojslídný granit mrákotínského typu, slabě usměrněný) s uraženým levým a zkoseným pravým horním rohem. Rozměr: [ 174 x 120 x 20] cm. Po obou delších stranách desky je široký rytý rám. V něm nápis gotickou minuskulou:
HANUSKA MICHALCU
V poli jsou rytě (obrysově) dva kříže s rozšířenými patami a rozeklanými konci ramen. Pravý kříž je vyšší.

 

 

 

 

13 náhrobníků umístěných v obvodové zdi chrámu je dnes v poměrně Špatném stavu. Doplácí na letitý problém, kterým je absolutně nedostatečná údržba, zároveň trpí i mechanickým poškozováním a kyselým ovzduším.


Následují náhrobníky z interiéru chrámu (ZPRACOVÁVÁM)

14) epitaf AUGVSTIN SCHMILAWER VON SCHMILAW
Lokace: Na jižní straně jižní lodě kostela sv. Jakuba - uprostřed
Popis: Náhrobník je vezděn do vnitřní obvodové zdi. Má podobu průčelí antického chrámu. Horizontálně je členěn třemi zalamovanými profilovanými římsami a vertikálně dvojicí sloupků a konzol. Na vyloženou horní římsu nasedá nástavec (v = 60, jemnozrnný růžovocervený ne-metamorfovaný vápenec devonského stáří, tzv. slivenecký mramor) mezi dvojicí sedících postaviček z mramoru (drobnozrnný krystalický vápenec) opírajících se o oválné kartuše. Nástavec je dekorován zavíjeným a vegetativním dekorem, hrany zlaceny. Uprostřed v kruhovém rámu polychromovaný znak Schmilauerů ze Smilova: v renesanční rolverkové kartuši ve zlatém poli do poloviny stříbrná zeď se třemi stínkami. Na zdi stojí (heraldicky vlevo) černý kohout s červeným hřebínkem a lalokem, pravým pařátem přidržuje myslivecký oštěp opřený o rameno. Na horním okraji štítu položená otevřená přilba s červenostříbrnou točenicí, na ní znaková figura. Bohatě řasená přikrý-vadla jsou černá a zlatá. Hrany římsy zlacené. Na římse je jednořádkový nápis:
DAS IST MEIN LIBER SOHN, AN DEM ICH WOLLGEFFALLEN HABE, DEN SOLT IR HÓRN: JOHA:9C
(To je můj milý Syn. v kterém mám zalíbení, toho poslouchejte. Jan, kapitola 9)
Pod římsou je obdélníková deska z jemnozrnného růžovočerveného nemetamorfované-ho vápence devonského stáří (tzv. slivenecký mramor). Na desce rytý čtyřřádkový nápis:
DREISINDTIM HIMEL DIE DO ZEVGEN DER VATER DAS WORT VND DER HEILIGE GEIST VND DIE DREI SINDT EINS VND DREI SINDT DIE DO ZEVGEN AVF ERDEN DER GEIST DAS BLVET VND DAS WASSER VND DIE DREI SINDT BEISAMBEN: IOHANIS AM 5.CAR (Tri jsou v nebi, kteří vydávají svědectví: Otec, slovo a Duch svatý a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch, krev a voda, a ti tři jedno jsou. První epištola sv. Jana, kapitola 5, verš 7, 8)
Pod deskou je římsa se zlacenými hranami s jednořádkovým nápisem:
HEILIG HEILIG HEILIG IST GOTT DER HERR ZEBAOTH. ESAIAE Am 6 capitl. (Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupů. Proroctví Isaiášov o, kapitola 6, verš 3)
Střední část epitafu (v = 165) s tvarovanými bočními křídly s plastickým vegetativním dekorem je členěna okrajovými pilastry flankovanými dvojicí sloupků s korintskými hlavicemi a zdobnými dolními částmi (lví hlavy, mušle, listoví, zlacené rámy). Sloupy jsou z jemnozrnného růžovočerveného nemetamorf ováného vápence devonského stáří (tzv. slivenecký mramor), hlavice a dolní části z mramoru (drobnozrnný krystalický vápenec). Na dolní části levého sloupku v rámečku uprostřed letopočet 1582, na pravém iniciály B.R. Uprostřed střední části (edikuly) je obdélníková deska z leštěné opuky (?) se zlacenou okrajovou lištou [70 x 107] cm. Uprostřed v nízkém reliéfu v oblačném rámu sv. Trojice nad zeměkoulí, v horních rozích postavy andělů smrti (vlevo s křížem, vpravo se sloupem). Po stranách další dvě postavy andělů, pod nimi pásky s iniciálami a děleným letopočtem: vlevo 15 - A.V. S. - 84, vpravo V. S. Pod páskami nebarevné znaky: vlevo Šmilauerů ze Smilova (popis viz výše), vpravo Šindelů z Ebrharce (Augustinova manželka Anna byla rozená Šindelová). Popis znaku: Polcený štít (levá polovina stříbrná, pravá červená). Na horním okraji štítu položená kolci přilba, v klenotu rostoucí mnich (v modré kutně se stříbrným páskem), pravá ruka zdvižená, v levé drží (zlatou) berlu. Bohatě řasená přikrývadla (Červená a stříbrná). V dolní části obrazu vlevo skupina klečících modlících se mužů, vpravo žen. Dekorováno zlacením.
Střední část epitafu nasedá na odstupněnou římsu z jemnozrnného růžovočerveného nemetamorfovaného vápence devonského stáří (tzv. slivenecký mramor). Na průčelí římsy (š = 164 cm) je jednořádkový nápis:
JOB. 19: ICH WAIB DAB MEIN ERLÓSER LEBETT VND ER WIRD MICH HERNÁCH AUFDER ERDEN AUFFERWECKEN.
(Vím, ze můj Vykupitel je živý a že mě potom ze země vzkřísí. Kniha Job, kapitola 19, verš 25)
Římsa nasedá na dvojici konzolek s volutami a dívčími hlavičkami z mramoru (drobno-zrnný krystalický vápenec). Konzolky jsou na okrajích plochy z jemnozrnného růžovočerveného nemetamorfovaného vápence devonského stáří (tzv. slivenecký mramor, v = 68 cm). Uprostřed v tvarovaném rámu se zlacenými konturami a ozdobami (květy, hlavička andílka) obdélníková plocha z leštěné opuky [63 x 26] cm s šestiřádkovým nápisem:
ANNO 1581 DEN 18. MAY UMB DREY UHR IN DER NACHT IST IN GOTT SÄLIGCLICH ENTSCHLAFFEN DER EHRNVESTE EHRßAME WEISE HERR AVGVSTIN SCHMILAWER VON SCHMILAW BÜR
GER VNND ANN DIE 30 JAHR RATHSFREUND DER STATT IGLAW. SEINES ALTERS IM 59 ISTEN JAHR. DESSEN SEEL IM HERRN RUEHT. DER LEIB LIGDT ALHIE BEGRABENN.
(Dne 18. května 1581 ve 3 hodiny v noci v Pánu hlazeně zesnul čestný a moudrý pan Augustin Smilauer ze Smilova, měšťan a 30 roků radní města Jihlavy, ve stáří 59 let. Jeho duše v Pánu odpočívá, tělo leží zde pochováno).
Poznámka: Přepisy textů jsou podány v podobě, v jaké jsou dnes na jednotlivých plochách, a to včetně pravopisných chyb. Jako zajímavost uvádíme, že citát umístěný na horní římse není z 9. kapitoly Evangelia sv. Jana, jak je psáno v textu, ale z Evangelia sv. Matouše, kap. 3, verš 17. Špatně jsou i oba znaky Šmilauerů (jsou stranově obrácené).


15) náhrobek ELISABETH BARB. ZEBO v. BRACHFELD
Lokace: V předsíňce na s. straně levé lodě kostela sv. Jakuba
Popis: Na nízkém kamenném obrubníku stojí obdélníková deska z mramoru [183 x 92 x 10] cm (drobnozrnný krystalický vápenec). Při okrajích zdobný pás reliéfních rozvilin, v horní části na osu reliéfně jetelový křížek. Uprostřed přední strany zvýšená obdélníková plocha s tvarovanou horní hranou a zvlněným dolním okrajem, na ní rytý 14-ti řádkový nápis (slabě čitelný):
HIER RUHET DIE WOHL EDLE GEBOHR: FRÄULE ELISABETH BARB. ZEBO v. BRACHFELD WELCHE IN IHREN ZARTEN ALTER VON ADELICHE STAMENS ZWEIG GEGRÜNET, BEY UNTERBROCHEN LEBENDLAUF DURCH BEZAHLUNG DER NATURSCHULD UNTER DEM SCHATTEN DES TODES IN IHREM 22 JAHR 8 MONATH u. 8 TAG DEN 7. JULII MÜSSEN VERHELTEN GOTT LASSE SIE MIT ALLEN SEINEN GERECHTEN IN FRIEDEN RVHEN
(Zde odpočívá vysoce urozená slečna Eliška Barbara Zebová z Brachfeldu, která v útlém věku rozkvetla jako ratolest na šlechtickém kmeni, a svým krátkým životem naplnila svůj
úděl. Zemřela ve svých 22 letech, 8 měsících a 8 dnech dne 7. července. Bože, nechť odpočívá se všemi spravedlivými v pokoji)
V posledních dvou řádcích chronogram 1760. Eliška Barbara byla dcerou Antonína Adolfa Zeba a jeho ženy Kateřiny, roz. Kitzmoglové. Zemřela jako 221etá dne 7.7.1760. Dole uprostřed reliéfně znak Zebů z Brachfeldu: V barokní kartuši čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli poloviční orlice od středu, v druhém a třetím poli věž se sedlovou střechou, cimbuřím a třemi okénky nad otevřenou branou. Na horním okraji položeny dvě korunované otevřené přilby. V pravém klenotu rozkřídlená orlice, v levém mezi dvěma buvolími rohy věž ze štítu. Bohatě řasená přikrývadla.


16) náhrobek ELISABETHA BARBARA THERESIA KÜTZMÖGLIN
Lokace: V předsíňce na s. straně levé lodě kostela sv. Jakuba
Popis: Na nízkém kamenném obrubníku stojí obdélníková deska z mramoru [ 166 x 90 x 10] cm (drobnozrn-ný krystalický vápenec) s dvojitým úzkým okrajovým rámem. Ke zdi je připevněna čtyřmi kovanými skoba-mi. Horní hrana desky tvarovaná, se středovým obloukem. V horní části reliéfní dekor (dvě hlavičky, oblaka), v dolní části na reliéfní lebce podložené hnáty barokní váza s kyticí, v rozích listy. Uprostřed přední strany desky rytý špatně čitelný osmiřádkový nápis:
ANNO 1738 DEN 13. JANUARIUMB 5 UHR NACHMITTAG IST IN GOTT SEELIG ENTSCHLAFFEN DIE WOHL EDLE JUNGFRAU ELISABETHA BARBARA THERESIA KÜTZMÖGLIN. IHRES ALTERS 15
JAHR 7 MONATH UND 24 TAG. GOTT DER ALLMÄCHTIGE VERLEYHE SELBLER DIE EWIGE RUHE UND EINE FRÖLICHEAUFFERSTEHUNG
(Dne 13. ledna 1738 v 5 hodin odpoledne v Pánu blaženě usnula vysoko urozená panna Eliška Barbara Terézie Kitzmoglová ve věku 15 let, 7 měsíců a 24 dnů. Všemohoucí, dopřej jí věčný klid a šťastné zmrtvýchvstáník věčnému životu. Amen.)


ZDROJE A ODKAZY:
Archeologický průzkum lokality: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?acc=profil_lokality&load=22
Jaroš, Zdeněk / Vlastivědný sborník vysočiny XIII-2012, str. 43

Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality na území Jihlavy: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmj/?q=Jihlava&f_search=Vyhledat&acc=lokality&qs=&qd=&from=0

http://www.svjakub.cz/?p=15-jakub

© Zpracoval: Dov(fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších kamenných staveb ve městě. Jeho vznik se datuje do období rané gotiky (1240 - 60). Pověsti říkají, že jihlavský konvent je nejstarším minoritským klášterem v našich zemích.  Je jisté, že klášter vznikl spolu s městem někdy ve čtyřicátých letech 13. století, písemně je doložen poprvé až roku 1257. Dnešní kostel představuje vzácně dochovaný typ mendikantských staveb, jeden z nejstarších toho druhu u ná

Jezuitský mlýn

Málokdo ví, že do nedávných dob stával v Jihlavě (Starých horách) tzv. Jezuitský mlýn. Nyní po něm zůstaly pouze rozvaliny, kolem kterých chodí lidé do práce.

Místa jihlavských kutišť

Společně se vydejme na obhlídku všech jedenadvaceti kutišť v okolí Jihlavy, kde si ukážeme, co se ze slavné minulosti dochovalo, v jakém stavu byly stopy po jihlavských dolech ještě nedávno a jak vypadají dnes. Nejprve se podívejme, kde se všude těžilo na území dnešního města.

Kostel sv. Jana Křtitele

Nejstarší jihlavský kostel v místech možného vzniku Jihlavy a původního osídlení. Kostel je zasvěcen tajemnému Janu Křtitelovi, související s křižáckým řádem Johanitů, uctíváním useknuté hlavy i svatojánskou nocí. Podrobně i obrazově níže. (Dov)

Alegorické sochy z Karlova zámečku

Popis a fotografie jednotlivých soch ze zaniklého Karlova zámečku v Jihlavě - Pávov. Je škoda, že jsou tyto nádherné (a částečně tajemné) sochy "schovány" před veřejností na dvoře magistrátu, kam běžně člověk nechodí. Rád bych je proto alespoň touto formou přiblížil veřejnosti. (Článek o Karlově zámečku naleznete ZDE)

Tiskárna školních knih a učebnic v Jihlavě (1588-1595)

Souběžně se starohorskou papírnou za Benedikta Freye působila v Jihlavě tiskárna, kterou zpočátku provozoval kazatel Kašpar Stolzhagen (lat. Caspar Stolshagius), učenec a humanistický básník. 

Papírna ve Starých horách v Jihlavě (1540-1946)

Papírna ve Starých Horách (Altenberg) byla založena na řece Jihlavě v roce 1540. Patří mezi nejstarší papírny v českých zemích. 

MUDr. Leopold Fritz

MUDr. Leopold Fritz se narodil 7.listopadu 1813 v myslivně Na pouštích, stojící dodnes při silnici ze Stonařova do Třeště. Otec byl revírníkem na třešťském panství. Z tohoto tichého venkovského prostředí Fritz odešel studovat nejdříve do Jihlavy a nakonec do Prahy. 

Městský poustevník Knorr

Kdo chodíval v padesátých letech ulicemi mezi jihlavským náměstím a hlavním nádražím, mohl potkat podivného člověka, který na první pohled vypadal jako poustevník. Pomalu kráčel celou tou dlouhou několikakilometrovou cestou od nádraží, kde bydlel, z kopce až k řece, pak do kopce do města a zase zpět domů. 

Jihlavská pevnost

Jihlavská pevnost (1300 - 1891) na souboru historických obrazů Gustava Kruma. (Dov)

Inkviziční protokol ve věci kacířské r. 1762

Protokol inkviziční ve věci kacířství v děkanátu jihlavském u sedmnácti farníků brtnických, z kacířství dílem podezřelých, dílem usvědčených, se seznamem zakázaných knih, které byly od vyšetřovaných přineseny. Níže naleznete zkrácený záznam procesu v nezměněné podobě dle dobové kroniky (kurzivou). (Dov)

Studium knihy doktora Fausta v Jihlavě r. 1591

V době vlády Rudolfa II. v Praze (1583 - 1612) a pouze 3 roky poté co Jihlavu navštívil John Dee (21.3.1587) se zde odehrál zajímavý příběh, který prokazatelně dokládá, že knihy doktora Fausta byly čteny (a snad i praktikovány) též v Jihlavě. Na tyto souvislosti prozatím nikdo nepoukázal. Níže naleznete celý příběh a proces v nezměněné podobě dle dobových kronik (kurzivou). (Dov)

Hrádek Heulos

Hrádek, Hrádeček, nebo někdy také Zámeček, je kamenná stavba ve starogermánském stylu, která se tyčí na dohled od centra Jihlavy v lesoparku Heulos (dnes Brezinovy sady) nad říčkou Jihlávkou. Stavba je umístěna v jedné linii s Bránou Matky Boží, kašnou Neptuna a radnicí.

Bauerova podzemní svatyně v Jihlavě

Jedno z nejzáhadnějších míst Jihlavy a pravděpodobně jediné místo tohoto druhu v ČR! Jak víme, měla Jihlava pro nacisty velký okultní význam. Konkrétní místo svatyně je neznámé a doufám, že to tak zůstane, kvůli soukromí i klidu majitele, i nadále. Každopádně symboly stále čekají na rozluštění. (Dov)

Letohrádek Karlův zámeček

Na místě dnešních hal firmy Bosch stával kdysí nádherný lovecký zámeček. Zbylo z něj jen 6 soch. Níže naleznete historii této unikátní stavby, mapy a nové fotky alegorických soch (o sochách více ve speciálním článku ZDE).

Jihlava - historické plány města a vyobrazení

Jihlavy prošla několikerým mapováním. Níže naleznete plány z let 1547, 1647, 1650, 1785, 1805, 1825, 1835, 1940, 2015. Je zajímavé sledovat postupný vývoj a zaniklé části. Níže též několik historických vyobrazeních. (Dov)

Unikátní soubor fotek staré Jihlavy

Z důvodu velkého zájmu zde uveřejňuji odkazy na mé galerie fotek staré Jihlavy. Celkem jde o 1125 obrázků rozdělených do tří galerií - každý obrázek funguje jako proklik do jednotlivých galerií! 

  

Jihlavské události 1226 - 1900

Události 1226 - 1900 a unikátní soubor historických obrázků Jihlavy od Gustava Kruma. (Dov)

 

 

Popraviště v Jihlavě

Královské město Jihlava jich mělo od počátku své existence hned několik. První bylo u samého pranýře na horní straně náměstí, což potvrzují písemné prameny. Nejeden zločinec tu byl sťat pro výstrahu.

 

 

Historie města Jihlavy

Uprostřed rozsáhlé kopcovité, lesnaté a rybničnaté Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou, leží starobylé město Jihlava, nejstarší horní město českých zemí.

Zahrada MUDr. Leopolda Fritze

Dnes už není po zahradě ani památky. Zmizela veškerá zeleň, zmizel zahradní domek a obvodová zeď. Zapomnělo se na jednu velkou jihlavskou záhadu, která v roce 1935 vzrušovala veřejnost stejně, jako

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter