Orfické zlomky 1

Diels-Kranz 1 A (Orfická testimonia A1-a16). Řecký originál a paralelní český překlad. 

A 1 = Sudás, s. v. Orfeus

᾿Ορφεὺς Λειβήθρων τῶν ἐν Θράικηι (πόλις δέ ἐστιν ὑπὸ τῆι Πιερίαι), υἱὸς Οἰάγρου καὶ Καλλιόπης· ὁ δὲ Οἴαγρος πέμπτος ἦν ἀπὸ ῎Ατλαντος, κατὰ ᾿Αλκυόνην μίαν τῶν θυγατέρων αὐτοῦ. γέγονε δὲ πρὸ ια γενεῶν τῶν Τρωικῶν· καί φασι μαθητὴν γενέσθαι αὐτὸν Λίνου, βιῶναι δὲ γενεὰς θ, οἱ δὲ ια φασίν. ἔγραψε· Τριαγμούς (λέγονται δὲ εἶναι ῎Ιωνος τοῦ τραγικοῦ (cfr. c. 36))· ἐν δὲ τούτοις τὰ ῾Ιεροστολικὰ καλούμενα, κλήσεις κοσμικαί. Νεωτευκτικά. ῾Ιεροὺς λόγους ἐν ῥαψωιδίαις κδ (λέγονται δὲ εἶναι Θεογνήτου τοῦ Θεσσαλοῦ, οἱ δὲ Κέρκωπος τοῦ Πυθαγορείου (c. 15)). Χρησμούς, οἳ ἀναφέρονται εἰς ᾿Ονομάκριτον.

Τελετάς (ὁμοίως δέ φασι καὶ ταύτας ᾿Ονομακρίτου). [Λιθικά]· ἐν τούτοις δ᾿ ἔστι περὶ λίθων γλυφῆς, ἥτις ᾿Ογδοηκοντάλιθος ἐπιγράφεται. Σωτήρια· ταῦτα Τιμοκλέους τοῦ Συρακουσίου λέγεται ἢ Περσίνου τοῦ Μιλησίου. Κρατῆρας (1 A 1b; 2 A 7)· ταῦτα Ζωπύρου φασίν. Θρονισμοὺς μητρώιους καὶ Βακχικά· ταῦτα Νικίου τοῦ ᾿Ελεάτου φασὶν εἶναι. Εἰς ῞Αιδου κατάβασιν· ταῦτα ῾Ηροδίκου τοῦ Περινθίου (cfr. c. 15). Πέπλον καὶ Δίκτυον (cfr. B 10a)· καὶ ταῦτα Ζωπύρου τοῦ ῾Ηρακλεώτου, οἱ δὲ Βροτίνου (c. 17,4). ᾿Ονομαστικόν, ἔπη ασ. Θεογονίαν, ἔπη ασ. ᾿Αστρονομίαν, ᾿Αμμοσκοπίαν (?), Θυηπολικόν, ᾿Ωιοθυτικὰ ἢ ᾿Ωιοσκοπικά, ἐπικῶς. Καταζωστικόν, ῞Υμνους, Κορυβαντικόν, καὶ Φυσικά, ἃ Βροτίνου φασίν (Lobon fr. 7 Crönert).

᾿Ορφεὺς Κροτωνιάτης ἐποποιός, ὃν Πεισιστράτωι συνεῖναι τῶι τυράννωι ᾿Ασκληπιάδης φησὶν ἐν τῶι ἕκτωι βιβλίωι τῶν Γραμματικῶν· Δωδεκαετηρίδας. ᾿Αργοναυτικὰ καὶ ἄλλα τινά.

᾿Ορφεὺς Καμαριναῖος ἐποποιός, οὗ φασιν εἶναι τὴν Εἰς ῞Αιδου κατάβασιν.

CZ A 1 = Súda, heslo Orfeus

 

A 1a = Suda, s. v. Hippos Nisaios

῞Ιππος Νισαῖος .... ἐν δὲ Δικτύωι ᾿Ορφεὺς λέγει, ὅτι ἡ Νίσα τόπος ἐστὶν ἐν ᾿Ερυθρᾶι κείμενος.

CZ A 1a = Súda, heslo Hippos Nisaios

 

A 1b = Kléméns Alexandrijský, Stromata I,131,3

τοὺς μὲν ἀναφερομένους εἰς Μουσαῖον (cfr. 2 B 20a – B 22) ᾿Ονομακρίτου εἶναι λέγουσι, τὸν Κρατῆρα δὲ τὸν ᾿Ορφέως Ζωπύρου τοῦ ῾Ηρακλεώτου, τήν τε Εἰς ῞Αιδου κατάβασιν Προδίκου τοῦ Σαμίου.

 

CZ A 1b = Kléméns Alexandrijský, Stromata I,131,3

Také věštebné výroky připisované Músaiovi [ve skutečnosti] vyslovil Onomakritos. Orfeův Kratér je pak dílo Zópyra z Hérakleie a Sestup do Hádu zase Prodika ze Samu.

 

A 2 /1 = Alkaios fr. 39a.7-10 = fr. 80 Diehl

τὸ γὰρ ἐμμόρμενον ῎Ορ[φευς ἐβιάσδετο      ]

[πάρφ]αις ἄνδρεσι τοῖς γεινο[μένοισιν θάνατον φύγην],

[αἰ πάντ]αι σόφος ἦι καὶ φρέσι πύκνα[ισι κεκάσμενος].

[νήπιο]ς, παρὰ μοῖραν Δίος οὐδὲ τρί[χες ἔρρυεν].

CZ A 2 /1 = Alkaios fr. 39a.7-10 = fr. 80 Diehl

 

A 2 /2 = Íbykos, fr. 25 = fr. 17 Diehl

... ὀνομακλυτὸν ᾿Ορφήν.

CZ A 2 /2 = Íbykos, fr. 25 = fr. 17 Diehl

... Orfeus slavného jména.

 

A 3 = Aischylos, Agamemnon 1629

Ορφεῖ δὲ γλῶσσαν τὴν ἐναντίαν ἔχεις·

ὁ μὲν γὰρ ἦγε πάντ᾿ ἀπὸ φθογγῆς χαρᾶι...

CZ A 3 = Aischylos, Agamemnón 1629

Tvůj jazyk je opakem Orfeova:              

on totiž všechno v radosti vedl svým zpěvem ...

 

A 4 = Pausaniás, Graeciae descriptio X,30,6

ἀποβλέψαντι δὲ αὖθις ἐς τὰ κάτω τῆς γραφῆς ἔστιν ἐφεξῆς μετὰ τὸν Πάτροκλον οἷα ἐπὶ λόφου τινὸς ᾿Ορφεὺς καθεζόμενος, ἐφάπτεται δὲ καὶ τῆι ἀριστερᾶι κιθάρας, τῆι δὲ ἑτέραι χειρὶ ἰτέας κλῶνές εἰσιν ὧν ψαύει, προσανακέκλιται δὲ τῶι δένδρωι· τὸ δὲ ἄλσος ἔοικεν εἶναι τῆς Περσεφόνης, ἔνθα αἴγειροι καὶ ἰτέαι δόξηι τῆι ῾Ομήρου (X,509) πεφύκασιν. ῾Ελληνικὸν δὲ τὸ σχῆμά ἐστι τῶι ᾿Ορφεῖ καὶ οὔτε ἡ ἐσθὴς οὔτε ἐπίθημά ἐστιν ἐπὶ τῆι κεφαλῆι Θράικιον.

CZ A 4 = Pausaniás, Cesta po Řecku X,30,6

Podíváme-li se znovu po dolejší části malby, spatříme za Patroklem Orfea, sedícího na jakémsi pahorku. Levicí drží lyru, druhou rukou se dotýká vrbových ratolestí, neboť se opírá o strom. Ten háj, zdá se, náleží Persefoně, rostou v něm totiž topoly černé a vrby, jak si to představoval i Homér (Odysseia X,509). Orfeus má řecký oděv, ba ani šat nebo pokrývku hlavy nemá thráckou.

 

A 5 /1 = Proklos, Schol. Hesiod. Opp. 631; p. 361, 6 Gaisf.

῾Ελλάνικος δ᾿ ἐν Φορωνίδι (F GrHist. 4 F 5; I,109) [δέκατον] ἀπὸ ᾿Ορφέως φησὶν εἶναι τὸν ῾Ησίοδον.

CZ A 5 /1 = Proklos, Schol. Hesiod. Opp. 631; p. 361, 6 Gaisf.

 

A 5 /2 = Hérodotos, Historiae II,53,4

῾Ησίοδον γὰρ καὶ ῞Ομηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι ... οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν γενέσθαι ὕστερον ἔμοιγε δοκεῖν ἐγένοντο ... τὰ δὲ ὕστερα τὰ ἐς ῾Ησίοδόν τε καὶ ῞Ομηρον ἔχοντα ἐγὼ λέγω.

CZ A 5 /2 = Hérodotos, Historiae II,53,4

Hésiodos a Homér žili tuším asi 400 let přede mnou [Hésiodem], ne více. A ti to byli, kdo vytvořili Řekům rodokmen bohů, dali jim přízviska a rozdělili mezi ně jejich hodnosti a umění a naznačili jejich podoby.

Básníci, o kterých se tvrdí, že žili před těmito muži, žili podle mého názoru později. .. to druhé, co se týká Hésioda a Homéra, tvrdím já.

 

A 6 = Eurípidés, Alcestis 357

εἰ δ᾿ ᾿Ορφέως μοι γλῶσσα καὶ μέλος παρῆν,

ὥστ᾿ ἢ κόρην Δήμητρος ἢ κείνης πόσιν

ὕμνοισι κηλήσαντά σ᾿ ἐξ ῞Αιδου λαβεῖν,

κατῆλθον ἄν.

CZ A 6 = Eurípidés, Alkéstis 357

 

A 7 = Eurípidés, Alcestis 962

ἐγὼ καὶ διὰ μούσας

καὶ μετάρσιος ἦιξα καὶ

πλείστων ἁψάμενος λόγων

κρεῖσσον οὐδὲν ᾿Ανάγκας

ηὗρον, οὐδέ τι φάρμακον

Θρήισσαις ἐν σανίσιν, τὰς

Ορφεία κατέγραψεν

γῆρυς, οὐδ᾿ ὅσα Φοῖβος ᾿Ασκληπιάδαις ἔδωκε

φάρμακα πολυπόνοις ἀντιτεμὼν βροτοῖσιν.

CZ A 7 = Eurípidés, Alkéstis 962

 

A 8 = Eurípidés, Hippolytus 952

ἤδη νυν αὔχει καὶ δι᾿ ἀψύχου βορᾶς

σῖτ᾿ ἐκκαπήλευ᾿, ᾿Ορφέα τ᾿ ἄνακτ᾿ ἔχων

βάκχευε πολλῶν γραμμάτων τιμῶν καπνούς.

CZ A 8 = Eurípidés, Hippolytos 952

Nuž chlub se dál a jez jen stravu bezmasou

a kramař se zbožností. Řiď se Orfeem,

dál třešti a měj v úctě knižní učenost!

 

A 9 = Eurípidés, Cyclops 646

ἀλλ᾿ οἶδ᾿ ἐπωιδὴν ᾿Ορφέως ἀγαθὴν πάνυ,

ὡς αὐτόματον τὸν δαλὸν εἰς τὸ κρανίον

στείχονθ᾿ ὑφάπτειν τὸν μονῶπα παῖδα γῆς.

CZ A 9 = Eurípidés, Kyklóp 646

Znám ale překrásný Orfeův popěvek.

Ten způsobí, že větev sama od sebe

zajede do lebky a oko vypálí.

 

A 9a = Eurípidés, Hypsipyle, Ox. Pap. VI n. 852 fr. 1; col. 3.8; p. 36 Hunt = 51 Arnim

῾Υψ[ιπύλη]   ... μέσωι δὲ παρ᾿ ἱστῶι

᾿Ασιὰς ἔλεγον ἰήιον

Θρῆισσ᾿ ἐβόα κίθαρις ᾿Ορφέως

μακροπόδων πιτύλων ἐρέτηισι κελεύσματα μελπομένα,

τοτὲ μὲν ταχύπλουν τοτὲ δ᾿ εἰλατίνας ἀνάπαυμα πλάτας.

CZ A 9a = Eurípidés, Hypsipyle, Ox. Pap. VI n. 852 fr. 1; col. 3, 8; p. 36 Hunt = 51 Arnim

 

A 9b = Eurípidés, Hypsipyle, fr. 64; col. 2; p. 70 Hunt = 66 Arnim

῎ΕΥ(νεως)                 ᾿Αργώ με καὶ τόνδ᾿ ἤγαγ᾿ εἰς Κόλχων πόλιν

῾ΥΨ(ιπύλη)              ἀπομαστίδιόν γ᾿ ἐμῶν στέρνων.

ΕΥ                  ἐπεὶ δ᾿ ᾿Ιάσων ἔθαν᾿ ἐμός, μῆτερ, πατήρ,

ΥΨ                 οἴμοι κακὰ λέγεις, δάκρυά τ᾿ ὄμμασιν,

τέκνον, ἐμοῖς δίδως῍

ΕΥ                  ᾿Ορφεύς με καὶ τόνδ᾿ ἤγαγ᾿ εἰς Θράικης τόπον,

ΥΨ                 τίνα πατέρι ποτὲ χάριν ἀθλίωι

τιθέμενος; ἔνεπέ μοι, τέκνον.

ΕΥ                  μοῦσάν με κιθάρας ᾿Ασιάδος διδάσκεται,

τοῦτον δ᾿ ἐς ῎Αρεως ὅπλ᾿ ἐκόσμησεν μάχης.

CZ A 9b = Eurípidés, Hypsipyle, fr. 64; col. 2; p. 70 Hunt = 66 Arnim

 

A 10 /1 = Eurípidés, Rhesus 943

μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανάς

ἔδειξεν ᾿Ορφεύς, αὐτανέψιος νεκροῦ

τοῦδ᾿ ὃν κατακτείνεις σύ· Μουσαῖόν τε σόν

σεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖστον ἄνδρ᾿ ἕνα

ἐλθόντα Φοῖβος σύγγονοί τ᾿ ἠσκήσαμεν.

CZ A 10 /1 = Eurípidés, Rhésos 943

Vždyť tam [v Thrákii] prý učil tajným božským obřadům

kdys Orfeus, jenž je spřízněn s tímto hrdinou [Rhésem],

kteréhos zabil. Tam jsme, Foibos a my s ním,

též vyučili Músáia, je vznešený tvůj spoluobčan,

ctí ho celý svět.

 

A 10 /2 = Eurípidés, Rhesus 962-966

οὐκ εἶσι γαίας ἐς μελάγχιμον πέδον·

τοσόνδε νύμφην τὴν ἔνερθ᾿ αἰτήσομαι,

τῆς καρποποιοῦ παῖδα Δήμητρος θεᾶς,

ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ᾿· ὀφειλέτις δέ μοι

τοὺς ᾿Ορφέως τιμῶσα φαίνεσθαι φίλους.

CZ A 10 /2 = Eurípidés, Rhésos 943

Ten [thrácký král Rhésos] v chmurný podsvětní svět mrtvých nevkročí!

Já budu prosit mladou Paní v podsvětí,

ctnou dceru Démétry, všech plodů dárkyně,

ať propustí tu duši, vždyť má povinnost

tím poctít Orfeovy věrné přátele.

 

A 11 = Aristofanés, Ranae 1032

᾿Ορφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ᾿ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ᾿ ἀπέχεσθαι, Μουσαῖος δ᾿ ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς.

CZ A 11 = Aristofanés, Ranae 1032

 

A 12 = Aristofanés, Aves 693

Χάος ἦν καὶ Νὺξ ῎Ερεβός τε μέλαν πρῶτον καὶ Τάρταρος εὐρύς, Γῆ δ᾿ οὐδ᾿ ᾿Αὴρ οὐδ᾿ Οὐρανὸς ἦν· ᾿Ερέβους δ᾿ ἐν ἀπείροσι κόλποις τίκτει πρώτιστον ὑπηνέμιον Νὺξ ἡ μελανόπτερος ὠιόν, ἐξ οὖ περιτελλομέναις ὥραις ἔβλαστεν ῎Ερως ὁ ποθεινός στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν, εἰκὼς ἀνεμώκεσι δίναις. οὗτος δὲ Χάει πτερόεντι μιγεὶς νυχίωι κατὰ Τάρταρον εὐρύν ἐνεόττευσεν γένος ἡμέτερον καὶ πρῶτον ἀνήγαγεν εἰς φῶς. πρότερον δ᾿ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν ῎Ερως ξυνέμειξεν ἅπαντα· ξυμμειγνυμένων δ᾿ ἑτέρων ἑτέροις γένετ᾿ Οὐρανὸς ᾿Ωκεανός τε καὶ Γῆ πάντων τε θεῶν μακάρων γένος ἄφθιτον.

CZ A 12 = Aristofanés, Ptáci 693

 

A 12a = Timotheos Lyrik, Pers. 234 Wilamowitz

πρῶτος ποικιλόμουσος

᾿Ορφεὺς [χέλ]υν ἐτέκνωσεν

υἱὸς Καλλιόπας Πιερίας ἔπι.

Τέρπανδρος δ᾿ ἐπὶ τῶι δέκα

τεῦξε μοῦσαν ἐν ὠιδαῖς.

 

Text podle Timotheos Lyrik, fr. 15; col. 5, 221-227 D.L.Page:

πρῶτος ποικιλόμουσος

᾿Ορφεὺς [χέλ]υν ἐτέκνωσεν

υἱὸς Καλλιόπα[ς

] Πιερίαθεν·

Τέρπανδρος δ᾿ ἐπὶ τῶι δέκα

ζεῦξε μοῦσαν ἐν ὠιδαῖς·

CZ A 12a = Timotheos Lyrik, Pers. 234 Wilamowitz

 

A 13 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI,15,2 (= Hippiás 86 B 6)

τούτων ἴσως εἴρηται τὰ μὲν ᾿Ορφεῖ τὰ δὲ Μουσαίωι κατὰ βραχὺ ἄλλωι ἀλλαχοῦ, τὰ δὲ ῾Ησιόδωι τὰ δὲ ῾Ομήρωι.

CZ A 13 = Kléméns Alexandrijský, Stromata VI,15,2 (= Hippiás 86 B 6)

Něco z toho snad vyslovil Orfeus, něco zase Músaios, zkrátka různí autoři na různých místech, něco také Hésiodos, něco Homér, něco ostatní básníci, něco však i prozaici, jak z Řeků, tak z barbarů.

 

A 13a = Olympiodóros, in: Fótios, Bibliotheca c. 80; 61a31 Bekker

ταύτην καλεῖ ῾Ηρόδοτος (III,26) ᾿μακάρων νήσους᾿, ῾Ηρόδωρος δὲ ὁ τὴν ᾿Ορφέως καὶ Μουσαίου συγγράψας ἱστορίαν Φαιακίδα ταύτην καλεῖ.

CZ A 13a = Olympiodóros, in: Fótios, Bibliotheca c. 80; 61a31 Bekker

 

A 14 = Platón, Symposium 179d

᾿Ορφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ ῞Αιδου, φάσμα δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾿ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὢν κιθαρωιδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήισκειν ὥσπερ ῎Αλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς ῞Αιδου. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῶι ἐπέθεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι.

CZ A 14 = Platón, Symposion 179d

Ale Orfea, syna Oiagrova, odeslali z Hádu s nepořízenou; ukázali mu jen přízrak ženy, pro kterou přišel, ji samu mu však nedali, neboť se jim zdál být příliš změkčilý, byl totiž pěvec s kitharou, a že neměl odvahu pro lásku zemřít jako Alkéstis, ale vším důvtipem se snažil vejít do Hádu živý. Proto jej [bohové] potrestali a způsobili, že se mu dostalo smrti od žen.

 

A 14a = Platón, Ion 536b

ἐκ δὲ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι ἐξ ἄλλου αὖ ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζουσιν, οἱ μὲν ἐξ ᾿Ορφέως, οἱ δ᾿ ἐκ Μουσαίου, οἱ δὲ πολλοὶ ἐξ ῾Ομήρου κατέχονταί τε καὶ ἔχονται.

CZ A 14a = Platón, Ión 536b

... a na těchto prvních článcích [řetězu jdoucího od Mús], na básnících, jsou zavěšeni zase jiní, každý na jiném z nich a tak přijímají enthúsiasmos, jedni z Orfea, druzí z Músaia, většina je však posedlá Homérem a je držena jím.

 

A 14b = Ísokratés, Busiris 38,5-39,7 (XI, 38-39)

τοιούτους δὲ λόγους περὶ αὐτῶν τῶν θεῶν εἰρήκασιν οἵους οὐδεὶς ἂν περὶ τῶν ἐχθρῶν εἰπεῖν τολμήσειεν· οὐ γὰρ μόνον κλοπὰς καὶ μοιχείας καὶ παρ᾿ ἀνθρώποις θητείας αὐτοῖς ὠνείδισαν, ἀλλὰ καὶ παίδων βρώσεις καὶ πατέρων ἐκτομὰς καὶ μητέρων δεσμοὺς καὶ πολλὰς ἄλλας ἀνομίας κατ᾿ αὐτῶν ἐλογοποίησαν. (39) ὑπὲρ ὧν τὴν μὲν ἀξίαν δίκην οὐκ ἔδοσαν, οὐ μὴν ἀτιμώρητοί γε διέφυγον, ἀλλ᾿ οἱ μὲν ... ᾿Ορφεὺς δ᾿ ὁ μάλιστα τούτων τῶν λόγων ἁψάμενος διασπασθεὶς τὸν βίον ἐτελεύτησεν.

CZ A 14b = Ísokratés, Búsiris 38,5-39,7 (XI,38-39)

 

A 15 = Diodóros Sik., Bibliotheca historica V,64,4

ἔνιοι δ᾿ ἱστοροῦσιν, ὧν ἐστι καὶ ῎Εφορος (FGrHist. 70 F 104; II,68), τοὺς ᾿Ιδαίους Δακτύλους γενέσθαι μὲν κατὰ τὴν ῎Ιδην τὴν ἐν Φρυγίαι, διαβῆναι δὲ μετὰ Μυγδόνος εἰς τὴν Εὐρώπην· ὑπάρξαντας δὲ γόητας ἐπιτηδεῦσαι τάς τε ἐπωιδὰς καὶ τελετὰς καὶ μυστήρια, καὶ περὶ Σαμοθράικην διατρίψαντας οὐ μετρίως ἐν τούτοις ἐκπλήττειν τοὺς ἐγχωρίους· καθ᾿ ὃν δὴ χρόνον καὶ τὸν ᾿Ορφέα, φύσει διαφόρωι κεχορηγημένον πρὸς ποίησιν καὶ μελωιδίαν, μαθητὴν γενέσθαι τούτων καὶ πρῶτον εἰς τοὺς ῞Ελληνας ἐξενεγκεῖν τελετὰς καὶ μυστήρια.

CZ A 15 = Diodóros Sik., Bibliotheca historica V,64, 4

 

A 16 = Theofrastos, Characteres 16,11

καὶ ὅταν ἐνύπνιον ἴδῃ [δεισιδαίμων], πορεύεσθαι πρὸς τοὺς ὀνειροκρίτας, πρὸς τοὺς μάντεις, πρὸς τοὺς ὀρνιθοσκόπους, ἐρωτήσων, τίνι θεῶν ἢ θεᾷ προσεύχεσθαι δεῖ.

καὶ τελεσθησόμενος πρὸς τοὺς ᾿Ορφεοτελεστὰς κατὰ μῆνα πορεύεσθαι μετὰ τῆς γυναικός – ἐὰν δὲ μὴ σχολάζῃ ἡ γυνή, μετὰ τῆς τίτθης – καὶ τῶν παιδίων.

CZ A 16 = Theofrastos, Charaktery 16,11

A když se mu něco zdá, běží k vzkladačům snů, k věštcům, i ktěm, co pozorují let ptáků, zahrnuje je otázkami, ke kterému bohu nebo bohyni se má modlit.

Každý měsíc jde s ženou – a když ta nemá čas, tak s pěstounkou – i s dětmi k orfickým kněžím obnovovat obřad zasvěcení.

 


ZDROJ
http://www.fysis.cz/presokratici/vstup/orfika.htm

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2016

Další obsah této kategorie

Orfika

Orfické mýty jsou záhadnou vrstvou řeckého myšlení. Nevíme, jak je orfické hnutí staré, a přesně vzato ani to, která podání máme označovat jako orfická. Orfické zpěvy považují samy sebe za něco výlučného, prezentují se jako dědictví bájného thráckého pěvce Orfea, který pro svoji ženu Eurydiku neváhal sestoupit do podsvětí. 

Orfické zlomky 8

Orfický hymnus X. - Na Fysis (Orphei hymni, ed. W. Quandt; Berlin, Weidmann 1962, 1973). Řecký originál.

Orfické zlomky 7

Astrologický fragment - O znameních zodiaku (Fragmentum astrologicum, ed. M.A. Sangin, Codices Rossici - Catalogus codicum astrologorum Graecorum 12; Brussels, Lamertin 1936, p. 158-161). Řecký originál.

Orfické zlomky 6

Zlomky Giannini (Paradoxographorum Graecorum reliquiae, Milan 1965). Řecký originál.

Orfické zlomky 5

Malý výběr z edice Kern. Řecký originál a paralelní český překlad. 

Herakleitos v Papyru Derveni

Významná část komentáře z Papyru Derveni asi pracuje s raně klasickým komentářem k Hérakleitovi. Obsahuje tedy četné narážky na Hérakleita, parafráze jeho textu a v některých případech i přímé citáty. Zde uvádíme širší kontext papyru, zatímco v edici Hérakleita se omezujeme na jednotlivé řádky textu.

Orfické zlomky 4 (Papyrus Derveni B)

Druhá část Pypyrus Derveni (9.1 - F.16). Originální text.

Orfické zlomky 4 (Papyrus Derveni A)

Papyrus Derveni je nejstarší papyrus s filosofickým textem a nejstarší papyrus nalezený na evropské půdě. Níže popis a originál textu (1a.1. - 8.10).

Orfické zlomky 3

Diels-Kranz 1 B (B13/1-B23). Řecký originál a paralelní český překlad. 

Orfické zlomky 2

Diels-Kranz 1 B (B1-B12/3). Řecký originál a paralelní český překlad. 

Aktuality

23.3.2019

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!