Pater Noster (Otčenáš)

Otčenáš neboli modlitba Páně (podle svých prvních dvou latinských slov také Pater noster) je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba. Podle Lukášova evangelia sdělil tuto modlitbu svým učedníkům Ježíš Kristus, když se ho ptali, jak se mají modlit. V evangeliu podle Matouše je tato modlitba součástí kázání na hoře, ve kterém Ježíš představuje svoje poselství. Níže v několika jazycích včetně videa (dalších destíky jazyků ZDE). (Dov)

ČESKY
Otče náš, jenž jsi na (nebo: v) nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.

STAROSLOVĚNSKY
Отьче нашь · ижє ѥси на нєбєсьхъ ·
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ ·
да придєтъ цѣсар̑ьствьѥ твоѥ ·
да бѫдєтъ воля твоя ·
яко на нєбєсє и на земл̑и ·
хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжьникомъ нашимъ ·
и нє въвєди насъ въ напасть ·
нъ избави ны отъ нєприязни ·
[яко твоѥ ѥстъ цѣсар̑ьствьѥ · и сила и слава въ вѣкы]
аминь ·:·

RUSKY
Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь,
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим,
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.
Aминь.

LATINSKY
Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.]
Amen.

ŘECKY (Nestle Aland 28, pozn.)
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ŘECKY (Patriarchal Edition 1904) 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν. ·:· —

ŘECKY - FONETICKY
Pater hémón ho en tois úranois,
hagiasthétó to onoma sú.
Elthetó hé basileia sú.
Genéthétó to theléma sú,
hós en úranó, kai epi tés gés.
Ton arton hémón ton epiúsion dos hémin sémeron.
Kai afes hémin ta ofeilémata hémón,
hós kai hémeis afiemen tois ofeiletais hémón.
Kai mé eisenénkés hémas eis peirasmon,
Alla rhysai hémas apo tú ponérú.
[Hoti sú estin hé basileia kai hé dynamis kai hé doxa eis tús aiónas. Amén.]

 

ANGLICKY
Our Father, who art in heaven,
hallowed be Thy name.
Thy kingdom come;
Thy will be done on earth,
as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
[For Thine is the kingdom and the power and the glory now and forever]
Amen.

HEBREJSKY

אבינו
אבינו שבשמים
יתקדש שמך
תבוא מלכותך, יעשה רצונך
כבשמים כן בארץ.
את לחם חקנו תן לנו הים,
וסלח לנו על חטאינו
כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

ARAMEJSKY - FONETICKY
Abvún d-bá šmája
Netkádaš šmach
Tejtech malkutach
Nechwej c´vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána
d-af ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna
Ela pacan min biša
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta
l´alám almín.
Amén.

 

xxxxxx

Pozn.:

Nestle Aland 28 = The text given here is that of the latest edition of Greek New Testament of the United Bible Societies and in the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece. Most modern translations use a text similar to this one. Most older translations are based on a Byzantine-type text with ἐπὶ τῆς γῆς in line 5 (verse 10) instead of ἐπὶ γῆς, and ἀφίεμεν in line 8 (verse 12) instead of ἀφήκαμεν, and adding at the end (verse 13) the doxology ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014 

 

Další obsah této kategorie

Jizkor (יזכור)

Yizkor (vzpomínka) je pamětní modlitba. Pravděpodobně se stala oficiální částí bohoslužby během křížových výprav v 11.stol., kdy mnoho Židů bylo zabito. Nejstarší zmínka o modlitbě Yizkor lze nalézt v knize Machzor Vitry (11.stol.). Někteří učenci věří, že Yizkor je mnohem starší a byla vytvořena během období Makabejských (kolem 165 př. nl), kdy se Juda Maccabee a jeho spolubojovníci modlili za své padlé kamarády.
(Zdroj: Kolatach, Alfred J. "The Jewish Book of Why.")

Šir Ha-Širim (שיר השירים)

Píseň písní je jedním z nejznámějších dochovaných lyrických milostných textů z oblasti starověkého Blízkého východu. Její erotičnost byla pro některé rabíny překážkou v jejím uznání jako součásti Tanachu. Ještě po její kanonizaci kolem r. 90 n. l. byly o ni vedeny spory a údajně bývala oblíbenou písní při různých nevázaných zábavách, za což hrozily různé kletby. Koncem 1. stol. n. l. se jí proto musel rozhodným způsobem zastat rabi Akiva, který později za Bar Kochbova povstání (r. 135) zahynul rukou Římanů. Od 8. století je četba Písně doložena jako sváteční četba o svátku Pesach.

Kadiš (קדיש‎‎)

Kadiš nebo kaddiš (aramejsky: קדיש‎‎, „svatý“) je židovský chvalozpěv, sloužící jako předěl v bohoslužbě. Kadiš je psán hebrejsko-aramejsky a říkal se pravděpodobně již v Izraeli v dobách druhého Chrámu. Kadiš je často chybně označován za „modlitbu za mrtvé“. Ve skutečnosti nemá s mrtvými nic společného. Modlitba za zesnulé se nazývá Jizkor. Kadiš rovněž není možné recitovat, pokud není přítomen minjan.

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!