Pierre de Lasenic: Desatera

Slavné "Lasenikovo desatero", o kterém Jan Kefer ve své knize Theurgie řekl: „Tyto morálky byly ztělesněny v ideál, boha a tak ve stejném pořadí můžeme uvažovati náboženství Venušino, Mariovo, Apollonovo, Mitrovo, Brahmovo, Isidino, Dionysovo, Saturnovo, Jahveho, Kristovo. .... Nelze pokračován v uvádění desater ostatních; desatero Mojžíšovo zkamenělo a nachází se dodnes v našich chrámech a ostatní by příliš urážela líné mozky svým kacířstvím." Níže plné znění Desatera. (Dov)

Pierre de Lasenic: Desatera

Luna (Měsíc)
1. Hodnotiti budeš svoje přednosti tak, jak se jen tobě samotnému jeví.
2. Nesestoupíš k nikomu, kdo se tobě tebe hodným nezdá.
3. Každou náklonnost i nepřízeň dej určití svému citu; podle něho trestej či odměňuj.
4. Chrániti budeš všechna stvoření zemská před hrubostí člověka.
5. Povinen jsi využiti moci a předností, jež ti darovali bohové.
6. Nikdy nepoložíš hranice zvídavosti ve svém okolí a buď uchem jeho rozumu a ústy jeho citu.
7. Miluj život lidský ve všech jeho projevech; jest první po stavu a životě tvém a hoden tvojí pomoci.
8. Bojíš-li se utrpení, chraň se lásky, život-li chceš dáti, neptej se, kdo jej přináší.
9. Věčné změny jsou podstatou všeho dění; neboj se rozmaru, neboť on jest touto změnou v pozemské skutečnosti.
10. Ne jen zasloužené činí vznešeným; i z darů přírody vytvoříš svůj trůn.

Mars
1. Vezmi vše bez ohledu, co uznáváš potřebným. 
2. Jen síla vytváří právo; vládni hrůzou, city přenech slabochům! 
3. Dobré jsou všechny ideály, jež slouží k naplnění tvých cílů; dej modlám mluvit řečí svých záměrů. 
4. Máš právo ničiti vše v boji, jejž uznáš spravedlivým. 
5. Nesestoupíš se svého trůnu, i kdyby samo nebe se proti tobě bouřilo. 
6. Nevěř na osud; tvoř si jej vlastní silou a sám! 
7. Nešetři životy jiných, chceš-li zachovati svůj vlastní. 
8. Něhu oplodňuj hrubostí a bojechtivost rozumem. 
9. Věčný zápas jest nepsaným zákonem božím; bojem a krví mu obě-tovati budeš.
10. Slavnými učiníš činy své, aby tvoje jméno vedlo tě k životu bez konce.

Merkur
1. Poznávání jest nekonečné; nikdy neskončíš v zájmu a postupu.
2. Ber vše, čeho potřebuješ k splnění svých cílů.
3. Přizpůsobuje se bez ohledu na dosažený stav.
4. Pomni, že jest lépe zdokonalovati cizí, než tvořiti horší, původní.
5. Nemáš-li dosti síly, ani prostředků, lstí dobývej a vládni!
6. Nehleď na cestu, kráčíš-li za vytčeným cílem.
7. Nezabíjej, můžeš-li zneškodniti.
8. Ploditi budeš v každé příležitosti života.
9. Z vesmírného pohybu vzešlo všechno bytí; nezastavíš se ve světě dočasném, ani věčném.
10. Nelpi na životě, ale využij jeho krátkosti k novému bytí.

Jupiter
1. Ne mečem, ani citem, ale moudrostí chrániti se budeš.
2. Ne snižovati, nýbrž povznášeti budeš nižší sebe, aby byli schopni převzíti část vlády z rukou tvých.
3. Ctíti budeš svobodnou vůli lidskou a zbavovati člověka předsudků.
4. Neváhej svěřiti svou ochranu přírodě, pokud neuznala tě svým pánem.
5. Tvůrčí činnost ostatních budiž ti svatou, i když si osobuješ právo ji měniti.
6. Nelekej se ani abstraktních odpůrců, žádáš-li právo, neboť všechny prostředky podřazeny jsou spravedlnosti.
7. Milosrdenství jest vyšší práva; nezmaříš život bez souhlasu rozumu i citu.
8. Cit jest korunou každé lásky i tvoření; nebudeš bez něho ani milo-vati, ani tvořiti.
9. Neboř staré chrámy a idoly; uč se z jejich minulosti a jsou-li pro tebe přestárlé, vystav si na nich nový řád.
10. Buď tím, čím se sobě zdáš a sni o tom, čím jsi.

Venuše
1. Poddej se lásce!
2. Nečiň rozdílu, miluješ-li; bez lásky není ani přátelství.
3. Neodmítneš nikdy vnitřního volání lásky.
4. Pomni, že každé plození z lásky jest posvěceno zemí.
5. Snášeti budeš všechna protivenství lásky.
6. Láska jest vesmíru zákonem; každá forma lásky budiž ti posvátná.
7. Láska jest dárcem života; nehledej svůj cíl v boji, jenž ničí, ale v plození, které jej udržuje.
8. Nikdy nebudeš spojovati lásku s věrností.
9. Láska jest všechno ve svých proměnách, jako Příroda i Bůh; modli se k ní,
10. neboť jenom v lásce sama sebe dokonale nalezneš.

Saturn
1. Neváhej zničiti své dílo, ani plody své, ohrožovaly-li by vládu tvého řízení.
2. Se sobě rovnými se spojíš.
3. Byl-li jsi zneuznán v domě svém, odejdi k člověku.
4. Ctíti budeš Zákony Země-roditelky jako nejvyšší.
5. Jsi-li neschopen tvoření, proměň svůj čas a množnosti své k jeho podpoře a světlo milosti tebe ozáří. (1
6. Prozřetelnost vrací vše, co čas kdysi k udržení svojí vlády vzal; nežehrej nikdy na osud.
7. Život je věčný a rozum je jeho zákonem; nezabiješ bez rozumových důvodů.
8. Cos vyrval nebesům, vrhni do klínu života.
9. Čas jest pouhým prostředkem, kterým Absolutno uskutečňuje svoje záměry; užívej ho tak, aby se nikdy nestal tvým pánem,
10. aniž prostoupil bytí tvé, nýbrž zahradou, ve které budeš pěstovati květy svého ducha, okem, kterým na sebe a dílo svoje shlížíš.

Slunce
1. Ideály krásy a umění buďtež ti nejvyššími vzory.
2. Ani zrak svůj neposkvrníš zločinem, jenž přináší lítost, ale útěchou zarmoucené léčiti budeš.
3. Neodmítneš smíru a života rozdávati budeš tolik, kolik ti jej vloží do rukou bohové.
4. Přemáhej pozemský chlad, jenž brání rozkvětu života.
5. Neporušíš nikdy harmonii kosmického dění.
6. Nemůžeš-li měniti osud, cesty sledovati budeš, jimiž se ubírá.
7. Nepostavíš se proti dráze života a trpělivě všechna příkoří snášeti budeš, jež přináší láska, která mu brány otvírá.
8. Nedej uniknouti žádnému bytí, jež může býti spoutáno v jiný tvar.
9. Jsi-li povolán, povinen jsi stati se ústy božími,
10. a vážiti jeho slova v řeči a chápání člověka, abys sám sebe zachoval a neporušil klid příbytků zemských.

Bakchos
1. Pamatuj, že tvé činy mluví o tobě; pracuješ, abys žil a nežiješ abys pracoval.
2. Ctíti budeš radost; radosti nebraň, radost čiň, radostí žij.
3. Netrestej bolestí ani utrpením, neboť běda metlám božím.
4. Ber vše k potřebě své, co země tobě nabízí a nebraň, aby dávala i jiným.
5. Dokonalost není jen ku klanění, ale i k napodobení. Snaž se spo-dobniti celou svou duší i životem s jejím vzorem.
6. Dobré budeš tvořiti na zemi, abys v nebesích nalezl svůj cíl.
7. Nezabiješ; važ si každé formy života ke chvále věčnosti.
8. Ctíti budeš lásku v jejím poslání; symbolem je ona Boha tvůrčího plánu.
9. Ve svoje božstvo věřiti budeš; jemu obětovati, je vzývati a kráčeti po cestách jeho vzoru, neboť nejenom činy, ale i víra korunuje život tvůj.
10. Modli se v radosti i ve smutku, modlitbou děkuj i pros, neboť modle se, k Bohu se blížíš, jenž je zdrojem všeho, co kdy můžeš chtíti.

Dionysos
1. Tělo země spálíš ohněm extasí pro život nový, neboť dvakráte se rodí Člověk boži.
2. Hroziti smíš i unikati v proměnách, ale trest za křivdy na tobě spáchané přenech Osudu, jenž s tebou ruku v ruce kráčí.
3. Božské šílenství jest vyšší moudrosti lidské; ctíti budeš každou formu tohoto vytržení, neboť ono jest otcem umění a krásy - řečí bohů.
4. Jsi koncem země, z níž jsi vzal svůj počátek; odvážíš se jejích sil, abys věděl duchem, srdcem chtěl a mlčel životem.
5. Není místa, jež by nebylo tvým domovem, ani víry, ani vyznání, které by neskrývalo jednu Pravdu. Poznávej sebe ve světě a Pravdu v sobě.
6. Nevládne-li čas bohům, ani prostor, tvoř pro věčnost a mimo svět; nikdy nedohlédneš konce svého tvoření, ale nesmrtelným a skutečným budeš ve svém díle i v sobě samotném.
7. Nebudeš bránit vzniku života ani všeho, co se utváří; jiné-li nemůžeš přivésti k jeho naplnění, radost neber, a vládneš-li, vládni radostí.
8. O lásce-li mluvíš, zapomeň na vše, co ji nosí, nebo jí žije. Žádná žena, ani matka žádná, ale Láska korunuje příčiny všech sil.
9. Zánik i vznik jedno jsou, okamžik i věčnost, projevy Ducha, jenž byl na počátku i před ním a vždy nové světy tvoří. Jen jemu klaněti se budeš, jemu v sobě samém i ve všem, co jest.
10. Vždyť ty jsi v Něm a On jest v tobě, a budeš-li dále, staneš se Jím. Neboť nestal ses, abys neljyl, ale ústy býti máš, jimiž On chce vysloviti Já v sobě samotném. (2
 

 
(1: Varianta: Nemůžeš-li sám tvořit i, věnuj svůj čas i prostředky své k jeho podpoře a světlo Milosti Tebe ozáří. Citováno podle rukopisu přednášky Aloise Sedláčka: Tvůrci činnost pocitová, 1943. Pozn. redaktora.
(2: Varianta: ...ústy býti máš, jimiž Bůh chce vysloviti Já v sobě samotném. Citováno podle přednášky Aloise Sedláčka: Problém osobnosti a osobitosti, řijen 1958.

 


Ostatní dochované doplňkové texty jsou většinou anonymní a patrně představují společné dílo Lasenicových žáků. Základním textem, s nimi se zájemci o Lasenicovo dílo seznamovali nejdříve, jsou Každodenní příkazy, stručná summa povinností hermetikových.

Každodenní příkazy
1. Poznej sebe sama.
2. Vládni si v rovnováze mezi fyzickým a mentálním.
3. Buď svobodným.
4. Zachovej si úctu ke svému Já.
5. Zbav se pověry.
6. Zbav se pocitu strachu.
7. Věz, že dosud trpíš nejistotou a ničím jiným.
8. Neustále si objasňuj, v čem máš měnit vztahy k relativnímu.
9. Sděluj praktické zkušenosti ostatním, prováděj jejich analýzu sám i s ostatními, raď jim a dej si od nich poradit.

Přistupuj k věcem relativním s myslí klidnou a nehnutou!
1. Vše dobře skončí!
2. Nic není náhodného!
3. Křivdy na tobě spáchané přenech Osudu, jenž s tebou ruku v ruce kráčí.
4. Psi štěkají, ale kdo by se staral o obsah psího štěkotu?
5. Vše je mája - radosti i strasti.
6. Pozor na maličkosti; dokonalost vyplývá z maličkostí, ale dokona-lost není maličkost.
7. Nauč se žádostem nejen vyhovět, ale i odmítat!
8. Přistupuj k člověku bez předsudků; respektuj jeho osobní pravdu.
9. Nauč se snášet s klidnou myslí úspěchy i neúspěchy.

Vytvářej v sobě i kolem sebe radostnou náladu!
1. Keep smiling!
2. Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem!
3. Nikomu radost neber, vládni radostí a rozšiřuj radost!
4. Radost je předchuť nirvánské blaženosti.

Prováděj hermetismus celý den!
1. Buď stále ve střehu a nepropadej zlobě, malodušnosti a obavám!
2. Posiluj víru v člověka, v jeho dobré úmysly!
3. Zklameš-li se v něm, věz, že jde o nástroj pro tvé poučení!
4. Posuzuj všechny věci ze zorného úhlu věčnosti!
5. Uvědom si všudypřítomnost Boží.

Tento anonymní text, pocházející z prostředí Lasenicovy martinistické lóže Paragawa, otiskujeme z pozůstalosti jejího člena, pana Ladislava Běhounka (22. 8. 1920 - 24. 9. 2005).


K textu Každodenních příkazů se dochovalo několik komentářů, ze kterých vyplývá, že každý aktivní člen pracovní skupiny měl za úkol vypracovat své vlastní pojetí jejich obsahu. Z těchto výkladů byl později zpracován stručný souhrn, jehož autorem je s určitou pravděpodobností Alois Sedláček (19. 7. 1905 - 1. 11. 1964).

Výklad v podobě příkazů (1961)
1. Zůstaň v každém případě nad věcmi a událostmi. (Přistupuj k vě-cem relativním s myslí klidnou a nehnutou.)
2. Ovládni pudové popudy rozumem (Lasenicova morálka). Rozumový soud vyslovit = Naprostý příkaz sebevlády.
3. Počítej s nečekanými překážkami, s odporem rozkládaného (ovládaného, přetavovaného) nitra.
4. Dej duchovnu příležitost, aby tě mohlo oplodnit:
a) mlčením,
b) tím, že najdeš dostatek času ke zklidnění mysli, za eventuálního použití pomocných vnějších prostředků (hudba, kostel, četba, rituál).
5. Měj stále na zřeteli cíl svého snažení: „Staň se, ó Veliký, synem zas dítek svých."

Zdroj: Lasenic, Pierre de: Hermetická iniciace martinismu. Vodnář, Praha 2011

  

Další obsah této kategorie

Weinfurter - příběh mystika II.

Dokončení článku: Weinfurter - příběh mystika I.

Weinfurter - příběh mystika I.

Na Weinfurtera se chodilo, jako se chodí na populární hvězdy showbyznysu. Jako zakladatel české mystické školy se stal známým i za hranicemi naší země, jeho základní dílo bylo přeloženo do několika jazyků a domácími i zahraničními autory ezoterní literatury je dodnes citováno jako zdroj. Uctíván i opovrhován vedl mystický spolek, který s různými přestávkami trvá dodnes. 

Universalia

Universalia nyní Univerzalia je společnost českých hermetiků. Byla založena nejprve jako Volné sdružení pracovníků okkultních roku 1920. Volné sdružení bylo vedeno Pierrem de Lasenic a poté jej vedl Karel Mach. 24.června 1927 bylo ustanoveno členy kroužku volné sdružení Universalia. Jeho prvním předsedou se stal Jan Řebík, poté však tuto funkci převzal Jan Kefer. Universalia prováděla v období 1. republiky bohatou ediční činnost. Jejím prostřednictvím byla vydáno množství hermetické literatury a díla Eliphase Léviho, Paracelsa, Petra z Abana, také díla členů a několik grimoárů. 

Malostranský ďábel Jiří Arvéd Smíchovský

Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu v rozhovoru na téma J.A.Smíchovský na radiu Wave. Celý příspěvek k poslechu v detailu článku. (Dov)

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Azrael - 73. génius, anděl smrti a posledního soudu

Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia - "toho jehož jméno není radno vyslovit". Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet.

Kašpárek se ani čerta nebojí

Krásný text k loutkovému divadlu z roku 1929.  (Kašpárek se ani čerta nebojí : žert ve 3 jednáních / Frant. Čech. -- Praha : A. Münzberg, 1929. -- 32 s. ; 16 cm. -- (Knihovna našich loutek ; č. 22)

PhDr. Jan Kefer - Odvolání ke Krajskému soudu ze dne 15.3.1941

Krajskému soudu trestnímu  v Praze.
Ve věci trestního oznámení, které na mne p. ing. Luň u tohoto soudu učinil, odvolávám se na svoji písemnou obhajobu ze dne 10. března 1941 a ve lhůtě mi povolené předkládám k provedení odstavce C. zmíněné obhajoby vědecký popis a výklad provedených prací.

Černé slunce

Tajemné Černé slunce ... talisman, archetyp, signatura či klíč? Černé slunce je známé již od starověku. Černé slunce uctíval i řád SS - Thule.

Hermetická symbolika

Hermetická symbolika je základní znalostí adepta. Co nelze vyjádřit slovy, lze jednoduše říci symbolem. Jazyk symboliky je důležitý jak pro vhled a pochopení hermetických věd, tak pro otevření tzv. hermetických smyslů (kdo má oči k vidění a uši k slyšení). Lóže U Zeleného Slunce vytvořila tuto obsáhlou, ucelenou a u nás ojedinělou tabulku. Dov.

Postavení mága v univerzu

Níže prezentuji obrázek Roberta Fludda zobrazující postavení člověka v nebeské hierarchii.

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Pojednání o Goetii

Každá magická evokace je vlastně evokací démonickou,chápeme-li slovo démon v jeho původním významu,to jest vystihující astrální bytost dobrou i zlou z hlediska mravního,dokonalou nebo nedokonalou z hlediska magického.

Seznam mytologických předmětů

Legendární mytologické předměty z legend, bájesloví, posvátných textů, mytologií, folklóru a náboženství celého světa. Text je v angličtině.

Nekromancie (Necromancy)

Nekromancie (z řeckého νεκρομαντία, nekromantía, ze slov νεκρός – nekrós – mrtvý a μαντεία – manteia – věštění) je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. V literatuře se vyskytují i tvary nigromantie či nigromancie, odvozené z latinského niger -černý a řeckého μαντεία – manteia – věštění, jedná se však o nesprávný tvar, vzniklý ve středověku zkomolením původního řeckého slova νεκρομαντία. Z tvaru nigromant pak zřejmě vznikl ve slovanských jazycích kalkem výraz černokněžník. Článek je prozatím v angličtině. 

Jan Kefer - Theurgie

Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer. (Praha, 7. července 1938). Theurgie náleží do oboru hermetických věd. Je to jakási nejvyšší hermetická věda. Praví-li se, že hermetismus byl vědou chrámovou, tedy kat exochén to platí o theurgii.

Rozcestí duchovní pouti

Projevy psychospirituální krize mohou být velice různorodé a jejich formy i intenzita velmi individuální. Jedná se o síly, které se nedají jednoduše zařadit do přesných určujících tabulek, proto i uvedené rozlišení a další kategorizaci berte jako orientační, nikoli jako jediný možný popis.

Ladislav Klíma - Cogitata

Podařilo se nám získati z pozůstalosti jednoho z nejpůvodnějších českých filosofů nové doby, zemřelého Ladislava Klímy několik archů jeho dosud neuveřejněných soukromých literárních zápisků. Vzhledem k tomu, že Klímova filosofie přes jeho naturalistickou originalitu podání, dotýká se metafysických problémů mnohdy více a bezprostředněji, než mnohá z děl hermetické filosofii přímo věnovaných a jako taková titulovaných, domníváme se, že se zavděčíme svým čtenářům, publikováním několika ukázek Klímových poznámek, tak, jak si je autor psal ve formě deníku; jsou, obrazně řečeno, malým' okénkem do dílny, tohoto průkopníka nového a bezesporně originálního směru a dávají mnoho námětů k  přemýšlení.

 

Pierre de Lasenic - Egypt

Mnozí z mnohých t. zv. „adeptů a osvícenců", odvažují se označovati jednu z nejstarších nám známých esoterních kultur — Egypt, za mrtvou, neuvažujíce o tom, že všechno nové, co navazuje na tradici spojuje se přímo na moudrost země Khemi, jež proniká svými závratnými ideami až k základům všech náboženských systémů dneška, křesťanství nevyjímaje. 

Pověst o Faustově domě

Pro odlehčení naší těžké černé magie níže zveřejnuji dvě strany z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí týkající se našeho oblíbeného Fausta.

Howard, R.E. - Černý kámen (komiks)

Pro zajímavost zde reprodukuji část komiksové povídky Netvor z monolitů (na motivy R.E.H.) zobrazující krvavý obřad přivolání démona včetně signatur (náramek). Jak jistě všichni víme, R.E.H. se zajímal o okultismus a jeho přátelství s H.P.Lovercraftem také není náhodné (krom toho byli oba psychicky labilní). Podobnost s Cthulhu je očividná. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Endokrinní systém - žlázy s vnitřní sekrecí

Endokrinní žláza je žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve. Jde o složitou soustavu navzájem funkčně propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. Tento článek je doplňkem ke článku "Centra síly". (Dov)

Filmy a seriály s magickou tématikou

Postupně doplňovaný seznam filmů a seriálů, kde hraje nějakou roli magie, griomoáry, slavné magické osobnosti, změněné stavy vědomí apod. Seznam je ryze subjektivní, takže pravděpodobně s některými filmy nebudete souhlasit. Stejně tak i kvalita (posouzení nechám na každém). Název každého filmu funguje zároveň jako odkaz na detailní popis na ČSFD. (Dov)

Čtyři filosofické koncepty magie

Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. (Dov)

Současné diskurzivní koridory magie

Níže reprodukuji zajímavou tabulku sestavenou Jozefem Karikou a poskytující dobrý základ-přehled ke studiu. Upozorňuji, že pro magickou celistvost a jistého postmoderně-magického "neulpívání" by měl mít současný hermetik povědomí a přehled o všech těchto "směrech". (Dov)

Magie a synchronicita

V životě někdy dochází k velmi zvláštním shodám okolností. Tyto shody se materialisticky orientovanému pozorovateli zdají být náhodné, avšak jejich nepravděpodobnost leckdy přiměla hloubavější jedince k zamyšlení nad tím, zda se v pozadí těchto událostí neskrývá nějaká zákonitost či řád. 

Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)

Východy a západy slunce

 Souřadnice místa: E016°42’, N49°09’ (Brno); Pozor. Světový čas = ! Léto: + 2 h; Zima: + 1 h !

Hermetická časová osa

Časová osa důležitých osobností a děl od 13.stol.př.n.l. do konce 20.století. (neúplné)