Pojednání o Goetii

Každá magická evokace je vlastně evokací démonickou,chápeme-li slovo démon v jeho původním významu,to jest vystihující astrální bytost dobrou i zlou z hlediska mravního,dokonalou nebo nedokonalou z hlediska magického.

ROKITZAN - POJEDNÁNÍ O GOETII

Úvod k evokacím 
Každá magická evokace je vlastně evokací démonickou,chápeme-li slovo démon v jeho původním významu,to jest vystihující astrální bytost dobrou i zlou z hlediska mravního,dokonalou nebo nedokonalou z hlediska magického.Dokonalé astrální shluky jsou evokací vytvořeny správně,nedokonalé pak špatně.Vždy se však magická evokace obrací na bytost ve skutečnosti či v psyše experimentátora již existující.Zdařilost evokace pak závisí od dokonalosti vytvoření astrálního shluku a od umění experimentátora zapojit se do obdobného silového proudu. Evokační jev může vzniknout subjektivním rozštěpením vědomí experimentátora,okolností,že podvědomí vstupuje do vědomí halucinací.
Přesto že lze všechny evokační zjevy vysvětlit subjektivním způsobem,přece jen nelze odmítnout onu skutečnost,že existují určité entity odpovídající tomu,čemu se populárně říká duchové. První pokusy evokační magie se daří vždy jen subjektivně.Teprve po nesnadné zkušenosti dospívá badatel k jevům objektivním.Právě proto,že počáteční evokace je subjektivní,promítajíce obsahy lidského podvědomí,je nutná naprostá duševní hygiena,aby operatér unikl úskalí démonologie,jež tak názorně nakreslil démonolog Dürr.
Nejvyšší magická evokace je zapojením člověka do nejušlechtilejších sfér a zdá se již dotýkat evokace teurgické.Rozdíl je pouze v tom že magie pracuje se silami již vytvořenými do kterých se operatér zapojuje,zatím co teurgická evokace magické síly tvoří a donucuje lidstvo,aby se zapojovalo do sil jež tvoří operatér.
Nyní přečtu několik postřehů nikoliv však mých k Goetii.
Tento stěžejní grimoárový text vznikl někdy koncem 15.století v Anglii a je v anglicky mluvících zemích ceněn stejně jako Faustova Magia naturalis et naturalis v zemích mluvících německy.
S Goetií v minulosti pracovala řada slavných magiků včetně Alistera Crowleyho kterýtento žaltář zredigoval a opatřil jej úvodní evokační formulí,která je dnes pokládána za nedílnou součást textu.Lemengton je příkladem nejkultivovanější formy magie pozdního středověku a po řadu staletí byl pramenem inspirace nejen okultistům,ale i literátům a výtvarníkům.
Goetia je součástí Lemengtonu  čili menších klíčků Šalamounových, které sestávají ze čtyř částí-Goetia,Theurgia Goetia,Pavlino umění a Almandel.Co se týče Goetie tak se jedná o mimořádně konzistentní text,jenž náleží ke klenotům grimoárové literatury.S Goetií kterou pro novodobé anglické okultisty oběvil P.S.I.Mac Gregor Mathers,pracovali členové řádu Golden Dawn. Alister Crowley tento grimoár zredigoval.Také ji doplnil předběžnou invokací,která je parafrází invokační folmule z egyptského magického papyru,jehož původ klade znalec egyptské magie E.A.V Budge do rozmezí let 150.před.nl-200n.l,kdy byla původní egyptská tradice již silně ovlivněna řeckými,židovskými a syrskými myšlenkovými proudy.
Pro praktické použití tohoto žaltáře bylo třeba stanovit hierarchii entit a zjistit nebo odvodit příslušné analogie.Základní informace  tohoto druhu se poprvé objevili v Crowleyho  redakci Goetie z roku1904 a další podrobnosti jsou obsaženy v Crowleyho Liber 777.Zda je jejich autorem už Mathers  nebo teprve Crowley není známo,ale většinou jsou přičítány Crowleymu.Therionova zásluha spočívá i v v tom,že tato díla zredigoval a publikoval.Předpokládejme tedy,že hierarchizace Goetie je dílem Therionovím.Za základ hierarchie vzal Crowley sedmero druhů hodností goetických démonů.K jednotlivým  titulům přiřadil planetární analogie.Entity tak získaly planetární korespondence,které byly v některých případech smíšené.
Hermetikům je dobře známo,že podoba entit je značně variabilní a že odvisí od celé řady faktorů,operátorovým očekáváním  a naladěním počínaje a mundánní konstalace hvězd konče.Praktikující magik se ostatně nestará o to,jakou má který duch kravatu,jako spíše o to,co tento je či není člověku ochoten poskytnout.    Práce kterou zde Crowley odvedl je nicméně obdivuhodná.Jeho následovníkům už jen zbývalo shrnout jednotlivé goetické substruktury,přiřadit je ke kyfotickým hierarchiím a uspořádat je do sestupné řady podle počtu podřízených legií.Zanedbána ovšem nebyla ani stránka praktická,byt´ konkrétních údajů o provedených magických operacích s Goetií  máme k dispozici jen poskrovnu.
Zde vkládám slova ilustrátora Arboria- Zakončuji toto slovo o pluku daimonově a varuji čtenáře,čtoucí toto vydání.Zvažte bedlivě závazky a smlouvy,které naivní člověk vymáhá a vymůže skrze tyto bytosti na sobě samém.Přistoupit na obchod je to nejhorší,co může člověk v goetické společnosti udělat.Nebesa nejsou humánní a nefandí těm,kteří si pletu poddané a vládce.
Zde uvedené informace jsou získané z internetu autor neuveden a z knihy Goetie od Vladimíra Kvasničy,J.Veselýho a Arboriuse
Zde uvádím informace s laskavím svolením praktikujícího mága Setmana po předešlé internetové komunikaci,plus celé znění evokace goetického daimona Botise ,neboť si myslím že jakékoliv vynechání části textu by bylo ku škodě. (Rokitzan)

OTÁZKY A ODPOVĚDI (Setmann)
1) konkrétní bytost vybíráme primárně s ohledem na její kompetence, které jsou žel dost často v klasických pramenech buď nedostatečně rozepsány a nebo přímo mylné, což kromě mě potvrzuje více praktiků včetně p. Veselého. Sekundárně je třeba zohlednit jejich titul a tedy míru moci - zde už se klasici většinou nemýlí. V kostce se dá říct, že je lepší řídit se podle živlových/planetárních preferencí a titulů, než podle uváděných kompetencí. Navíc, je většinou možné "doupravit" konkrétní podobu evokované entity podle zvýšeného akcentování důrazu na jednu její stránku při přípravě a samotném rituálu a tím je lépe nasměrovat. Pokud se například u démona s uvedenou lunárně/martickou podstatou zaměřím více na její martický aspekt, výsledná podoba a kompetence tomu budou spíše odpovídat. Oslovím více její "martickou stránku", chcete - li.
2) adaptace je u goetie nezbytná a doporučil bych zhruba měsíční, rozhodně ne kratší dvou týdnů. Soustředíme se především planetárně (barvy, hudba a především udržovaná nálada a rozpoložení). Goetii v tomhle nemá konkrétní specifika, někteří králové ano, což se těžko zjišťuju předem, nikde se to ani neuvádí. Je to možné zjistit od jim podléhajících entit. Mimochodem, celá Goetie je přesně hiearchicky provázána, jen se o tom zrovna moc nemluví.
3) o podobě rituálu, kruhu a tak dále jsem už napsal všechno, co jsem chtěl v článcích, především v evokaci Botise.
4) v průběhu rituálu nepřestávat s čtením evokačních formulí až do prvního znamení, že došlo ke kontaktu. Nikdy si nebýt jistý, že kontakt nebyl navázán, i když to nebylo nijak poznat. Po rituálu každodenně očisťovat místnost minimálně týden. Pokud jde něco špatně, posvěcená sůl je 100x účinnější než jakákoliv zbraň, ať útočně a nebo obranně vytvořením menšího, vnitřního kruhu v případě ohrožení. Nikdy, skutečně nikdy, se nedat zlákat k ohlédnutí. Projevovat úctu Králům.
5) Mluvíme formálně, obřadně a s příslušející úctou k danému titulu. To je skutečně klíč - formality a obřadní mluva, radši více než méně. Přidáváme titulování, formální oslovování, vymýšlení titulů z hlediska kompetencí.... to zabírá. Odesíláme dlouze a několikrát, stejně to bude třeba několikrát zopakovat.

EVOKACE BOTISE (Setmann)
Účelů evokace bylo několik. Předně, zjistit a zaznamenat podobu a oblast působnosti této entity, o které se toho v Goetii zrovna moc nedozvíte. 17. démon Botis je tam charakterizován jako Prezident a Hrabě vládnoucí 60 legiím duší. Při evokaci se objeví jako velká a agresivní zmije. Je-li mu přikázáno, přemění se do lidské postavy. Jeho hlava je však znetvořena dvěma rohy a cenícími zuby. V ruce dřímá zářící meč nebo šavli. Zná věci z minulosti a události budoucí. Dokáže usmířit znepřátelené osoby. Podstata Merkur a Mars, Panna, 2. dekan, Země, Rtuť, Železo. Tolik Goetie.
Na první pohled je vidět, že kompetence jsou značně vágní a shodují se z mnoha dalšími démony tohoto systému. Spíše to působí dojmem, jako by autor (autoři?) zkrátka nevěděli a něco mu připlácli. Proto jsem byl také požádán, abych ho vyvolal, vyzpovídal a popřípadě tuto charakteristiku upravil. A pokud u něj zjistím nějaké zajímavé schopnosti, rozhodně jsem se nebránil tomu, abych je využil, popřípadě se od něj něco naučil.
Další důvod byl v souvislosti s minule nastíněným projektem. Nejenom, že jsem ho chtěl provázat s prstenem a nechat ho přísahat poslušnost, také jsem chtěl vědět, jak se bude k této situaci stavět a co mi řekne k mým šancím na úspěch vůči jeho kamarádům. Takže tady vstupuje do hry i řekněme iniciační faktor.
Zajímavé je, že Goetie neobsahuje samotnou adaptační přípravu na evokaci (nebo ji alespoň nemám k dispozici), pouze k posvěcení pomůcek. Postupoval jsem tedy dle planetárních analogií, což byl další zádrhel. U Botise jsou u různých zdrojů uvedeny rozdílné korespondence. Nakonec jsem vybral marticko – merkurské analogie, což zřejmě ovlivnilo i konečnou podobu a podstatu entity. Odpovídá to i některým teoriím o podstatě démonů – tím jakou cestou se vydáme při evokaci, ovlivňujeme jejich podobu a schopnosti se kterými se nám zjeví. Zjednodušeně řečeno, pokud bych se soustředil na například venušskou stránku Botise, zjevil by se mi trochu jiný démon s trochu rozdílnými kompetencemi. Když se nad tím člověk trochu zamyslí, dává nám to zajímavé možnosti „upravování“ si démonů (ale i géniů) k podobě, jakou zrovna potřebujeme, ve smyslu lehkého dolazení jejich schopností žádaným zaměřením.
Adaptace
Trvala zhruba 3 týdny a byla zaměřená zcela na oblast Marta a Merkura s akcentováním spíše jejich negativního pólu (vyvolávám přeci jenom démona, že). Botis má v hiearchii Goetie celkem nízké umístění, přesto se opatrnost vyplácí, navíc to byla má první evokace podle tohoto systému. A co si budeme povídat, i ten nejnižší démon umí být pěkně nebezpečný, pokud se k němu nepřistupuje s dostatečným respektem.Co se týče synchroních jevů, bylo jich akorát dost na to, abych se ujistil, že postupuji správně. I když toho hmyzu, který se kolem mě v posledním týdnu hemžil bylo trochu moc, zvláště vos. Uvidíme, jak to budou zvládat v zimě, pokud budu stále pokračovat.
Příprava rituálu
Vycházel jsem samozřejmě z obsahu Goetie. Kruh i trojúhelník zjevů jsem nakreslil a popsal podle nákresů na podlahu posvěcenou křídou (pouze jsem vynechal vybarvování), posvětil nové svíce a připravil jsem si pentagram, který jsem vzhledem k svému zvyku vykonávat rituály nahý po očištění obtisknul na prsa. Nakreslit ho zrcadlově byl trochu problém, ale naštěstí není tak složitý. Botisův znak jsem patřičně nabil potřebnými kvalitami a umístil doprostřed trojúhelníku. Připravil jsem si potřebná vzývání a donucování a mohl jsem začít. Datum rituálu jsem stanovil na pátek 11.8. v odpoledních hodinách, abych se příliš neprotivil alespoň časovým údajům z Goetie.
Průběh rituálu
Rituální očista, obnova a nabití kruhu a trojúhelníku, nabití znaku, impregnace místnosti, připravení magické dýky, kdyby bylo náhodou potřeba. Krátká meditace a přechod do změněného stavu vědomí a mohl jsem začít recitovat první Zaklínání. Už po prvním vyslovení jeho jména jsem měl pocit, že se v trojúhelníku začíná něco dít. Čekal jsem zmiji (nebo zkrátka nějakého hada), ale teď jsem měl spíše pocit, že se hýbe kousek podlahy kolem znaku. To bylo ale taky jediné, čeho jsem docílil při prvním přečtení Zaklínání I. Teprve po třetím opakování, když už jsem chtěl přejít na Zaklínání II, se změnil celý prostor vevnitř trojúhelníku. Nebyl tam žádný had, spíše to vypadalo jako by se převalovala celá část podlahy, přesto působila stále pevným dojmem. Nejvíc to připomínalo celé klubko hadů, ale pevně propojené a spojené mezi sebou – jako jednolitá masa bez mezer v barvě podlahy, jenom trochu lesklejší.
Zarecitoval jsem Oslovení ducha. Na zjev přede mnou to nemělo žádný vliv, ale „cítil“ jsem odpověď ve smyslu „dej jí pryč“. Pochopil jsem, že myslí sošku Bastet na oltáři za mnou a odpověděl jsem, že to není možné, protože se právě nacházíme v prostoru, který je jí trvale zasvěcen. Následoval menší úvodní „rozhovor“, který probíhal (z jeho strany) čistě v mé hlavě a já odpovídal nahlas. V kostce se jednalo o odpírání poslušnosti a zkoušení mé autority. Umoudřil se, až když jsem mu vysvětlil, že znám jména a symboly, kterým podléhá a znám i způsoby, jak ho potrestat jestli se nepromění a nebude se mnou komunikovat rozumným způsobem. Nejvíc asi zapůsobila pohrůžka málo známou praktikou, kterou mi svěřila jedna solární inteligence – při ní se jistým způsobem upraví jméno cíle a prováže se s jménem dotyčného solárního génia.  Když mi později prozradil svou oblast působnosti, tak se ani nedivím, že to na něj zapůsobilo.Pak došlo k prolnutí – stav, který se občas při evokaci stává při změně podoby entity. Velice zjednodušeně řečeno, v jednu chvíli vypadá takhle a najednou úplně jinak, přičemž nejde postřehnout, kdy došlo ke změně. Důležité bylo, že na sebe vzal lidskou (nebo přibližně lidskou) podobu a je tedy ochotný komunikovat. Zarecitoval jsem Přivítání ducha.
Botis se mi zjevil v podobě ne příliš přitažlivého muže. Na čele měl skutečně něco jako rohy, ale vypadalo to spíše jako dva široké výrůstky na lebce pod kůží, vytvářející dohromady trojúhelníkový tvar. Hlavu měl plešatou se zvláštními červenými skvrnkami, které vypadaly jako podráždění kůže nebo možná ekzém. Oči měl celou dobu přivřené a když mluvil, byly vidět špičaté přední zuby, podobné hadím. Na sobě měl jakýsi lesklý splývavý plášť s kovově šedivým zabarvením, který ale přesto vypadal lehce organicky. Celkově působil se vším všudy dost hadím dojmem. V ruce držel zvlněný meč, který byl už od pohledu tupý (což zrovna nevypovídá nic pozitivního o jeho schopnostech) a překvapivě nezářil, pouze se lehce kovově blýskal. Bylo očividné, že se nejedná o funkční zbraň, ale spíše o znak nebo symbol postavení.Rozhovor neprobíhal snadno, Botis byl celou dobu neklidný, snažil se provokovat a zcela zjevně mě rozhodit.
Na otázku o jeho kompetencích jsem se dozvěděl, že se především zabývá mystériem lidského jména ve smyslu ovlivňování. Za prvé tu jde o přímé ovlivnění prostřednictvím osobního jména člověka. Každý člověk má údajně mnoho jmen, která se k němu vztahují – nějak je znám v práci, nějak mu říká manželka, jinak přátelé, pokud se zabývá magií, tak tu máme magické jméno atd. Jedno z těchto jmen je člověku nejbližší (což se v průběhu života mění) a jeho prostřednictvím se dá i kontrolovat a ovlivňovat, s čímž může Botis pomoci. Jistým rituálem se dá s použitím tohoto „osobního“ jména ovlivňovat přímo psychika, city a povaha člověka. Stejně tak, pokud v osobním kontaktu použijeme toto jméno a máme za sebou podporu Botise, měl by si nás okamžitě oblíbit a otevřít se nám jako například nejbližšímu členu rodiny.
Další způsob je ovlivňování ostatních ve vztahu k určitému člověku. Zde jde také o jméno, nebo spíše řečeno o nálepku nebo označení. Konkrétní příklad – pokud rozhlásím o jisté dívce, že je promiskuitní děvka a přiměji ostatní tomu uvěřit, začnou se podle toho k dotyčné chovat, bez ohledu na její skutečnou povahu. Tím sem jí dal jistou nálepku. Botis toto dokáže zařídit velice precizním způsobem. Dokáže tedy změnit vnímání určité osoby jejím okolím a tím může vytvořit i zpětnou vazbu (pokud té dívce bude dávat okolí dost dlouho najevo, že je pro ně děvka, tak se tak nakonec může začít skutečně chovat). Tady ovšem záleží na povaze konkrétního člověka.
Je to samozřejmě možné použít i pozitivně, ve smyslu ovlivnění názoru ostatních na některou osobu v dobrém („nejlepší milenec na světě“). Vlastně schopnost ovládat pomluvy, vyvolat je a zase zastavit, což je tak zhruba celá oblast Botisových schopností. Jeho služby jsem ovšem nevyužil – nepracuje zadarmo a jeho požadavky jsou vzhledem k provedené práci absurdní. Ještě mi tvrdil, že dokáže propůjčit schopnost výmluvnosti a jazykové nadání, ale tady už jedním dechem dodával, že pro to je třeba udělat trochu víc a že já stejně nejsem vhodný kandidát. To byla zcela zjevná provokace, abych se začal víc zajímat a měl snahu mu dokázat, že vhodný kandidát jsem, na což jsem se ovšem nenachytal. Bylo jasné, že další věc o která by začal mluvit, by byla nějaké forma paktu.
Když jsem mu předestřel svůj dlouhodobý goetický projekt, neměl z toho moc radost. Okamžitě začal tvrdit, že žádný z Králů ani Vévodů se takto spoutat nenechá a dohromady s ostatními už vůbec ne. Po určité době ale zdráhavě na můj prsten přísahal poslušnost a souhlasil, že přijde, pokud ho náležitě zavolám. Většinu věcí, co mi sdělil, mi i dovolil publikovat.Nakonec jsem ho propustil a počkal, až úplně odejde, což chvíli trvalo.
Vyhodnocení
Zjistil jsem vše, co jsem potřeboval, ale překvapila mě obtížnost jednání. Nejsem zvyklý, že by entity takto zkoušeli mojí autoritu (po řekněme prvním oťukání) a celou dobu se mě snažili vyvézt z konceptu. Celkově je Botis nepříliš užitečný démon, který si za svoje služby řekne o daleko větší protislužby. Nemůžu samozřejmě vyloučit, že je chyba na mé straně a nedostatečných schopnostech – možná by se zkušenějším evokatérem jednal lépe.Zajímavé těžkosti nastaly se záznamem těchto událostí – hned po evokaci jsem si napsal hrubou osnovu, ale nebyl jsem pořád schopný se donutit k sepsání této zprávy. Celou dobu, co to píšu, musím bojovat se silnou nechutí. Navíc mi zhruba v polovině textu (při popisu podoby entity) zamrzl asi na půl hodiny počítač – kdybych to nepsal online, tak bych o celý text přišel (mám problém si vzpomenout na pravidelné ukládání, tady se to děje automaticky). Zatím jsem nepřišel na důvod, proč to tak je.

Autor: Setmann 

Další obsah této kategorie

Pierre de Lasenic: Desatera

Slavné "Lasenikovo desatero", o kterém Jan Kefer ve své knize Theurgie řekl: „Tyto morálky byly ztělesněny v ideál, boha a tak ve stejném pořadí můžeme uvažovati náboženství Venušino, Mariovo, Apollonovo, Mitrovo, Brahmovo, Isidino, Dionysovo, Saturnovo, Jahveho, Kristovo. .... Nelze pokračován v uvádění desater ostatních; desatero Mojžíšovo zkamenělo a nachází se dodnes v našich chrámech a ostatní by příliš urážela líné mozky svým kacířstvím." Níže plné znění Desatera. (Dov)

Weinfurter - příběh mystika II.

Dokončení článku: Weinfurter - příběh mystika I.

Weinfurter - příběh mystika I.

Na Weinfurtera se chodilo, jako se chodí na populární hvězdy showbyznysu. Jako zakladatel české mystické školy se stal známým i za hranicemi naší země, jeho základní dílo bylo přeloženo do několika jazyků a domácími i zahraničními autory ezoterní literatury je dodnes citováno jako zdroj. Uctíván i opovrhován vedl mystický spolek, který s různými přestávkami trvá dodnes. 

Universalia

Universalia nyní Univerzalia je společnost českých hermetiků. Byla založena nejprve jako Volné sdružení pracovníků okkultních roku 1920. Volné sdružení bylo vedeno Pierrem de Lasenic a poté jej vedl Karel Mach. 24.června 1927 bylo ustanoveno členy kroužku volné sdružení Universalia. Jeho prvním předsedou se stal Jan Řebík, poté však tuto funkci převzal Jan Kefer. Universalia prováděla v období 1. republiky bohatou ediční činnost. Jejím prostřednictvím byla vydáno množství hermetické literatury a díla Eliphase Léviho, Paracelsa, Petra z Abana, také díla členů a několik grimoárů. 

Malostranský ďábel Jiří Arvéd Smíchovský

Petr Kalač z Dokumentačního centra českého hermetismu v rozhovoru na téma J.A.Smíchovský na radiu Wave. Celý příspěvek k poslechu v detailu článku. (Dov)

Jazyk symbolů (A-G)

Symbolické myšlení provází člověka od nepaměti. Většina písem vznikla z ideografie, tedy obrázků (symbolů), které zastupovaly danou činnost či předmět. Během lóžových setkáních probíráme abecedně symboly, které se otiskly do architektruy, umění, náboženství a filosofie. 

Azrael - 73. génius, anděl smrti a posledního soudu

Prof. Jan Iglauer ve své samizdatové knize Kabalitická astrologie uvádí i 73. génia - "toho jehož jméno není radno vyslovit". Jde o anděla smrti a posledního soudu, který se nazývá Melech ha-Mavet.

Kašpárek se ani čerta nebojí

Krásný text k loutkovému divadlu z roku 1929.  (Kašpárek se ani čerta nebojí : žert ve 3 jednáních / Frant. Čech. -- Praha : A. Münzberg, 1929. -- 32 s. ; 16 cm. -- (Knihovna našich loutek ; č. 22)

PhDr. Jan Kefer - Odvolání ke Krajskému soudu ze dne 15.3.1941

Krajskému soudu trestnímu  v Praze.
Ve věci trestního oznámení, které na mne p. ing. Luň u tohoto soudu učinil, odvolávám se na svoji písemnou obhajobu ze dne 10. března 1941 a ve lhůtě mi povolené předkládám k provedení odstavce C. zmíněné obhajoby vědecký popis a výklad provedených prací.

Černé slunce

Tajemné Černé slunce ... talisman, archetyp, signatura či klíč? Černé slunce je známé již od starověku. Černé slunce uctíval i řád SS - Thule.

Hermetická symbolika

Hermetická symbolika je základní znalostí adepta. Co nelze vyjádřit slovy, lze jednoduše říci symbolem. Jazyk symboliky je důležitý jak pro vhled a pochopení hermetických věd, tak pro otevření tzv. hermetických smyslů (kdo má oči k vidění a uši k slyšení). Lóže U Zeleného Slunce vytvořila tuto obsáhlou, ucelenou a u nás ojedinělou tabulku. Dov.

Postavení mága v univerzu

Níže prezentuji obrázek Roberta Fludda zobrazující postavení člověka v nebeské hierarchii.

72 géniů (Šem haMeforaš)

*Systém 72 géniů je podrobně popsán již Agrippou z Nettensheimu (1486-1535) ve svém díle De occulta philosophia.  Athanasius Kircher (1601-1680) v Oedipus Aegyptiacus (viz obr.) považuje 72 géniů za strážce jednotlivých národů (21. Nelekael, Bohemi - Bueg). 

Seznam mytologických předmětů

Legendární mytologické předměty z legend, bájesloví, posvátných textů, mytologií, folklóru a náboženství celého světa. Text je v angličtině.

Nekromancie (Necromancy)

Nekromancie (z řeckého νεκρομαντία, nekromantía, ze slov νεκρός – nekrós – mrtvý a μαντεία – manteia – věštění) je forma magické evokace. Jde o cílené vyvolání duše zemřelého se záměrem získat od něj nějakou informaci, případně duchovní ochranu. V literatuře se vyskytují i tvary nigromantie či nigromancie, odvozené z latinského niger -černý a řeckého μαντεία – manteia – věštění, jedná se však o nesprávný tvar, vzniklý ve středověku zkomolením původního řeckého slova νεκρομαντία. Z tvaru nigromant pak zřejmě vznikl ve slovanských jazycích kalkem výraz černokněžník. Článek je prozatím v angličtině. 

Jan Kefer - Theurgie

Od dob alexandrijských po prvé po dvou tisících létech přednáší theurgii doktor filosofie Jan Kefer. (Praha, 7. července 1938). Theurgie náleží do oboru hermetických věd. Je to jakási nejvyšší hermetická věda. Praví-li se, že hermetismus byl vědou chrámovou, tedy kat exochén to platí o theurgii.

Rozcestí duchovní pouti

Projevy psychospirituální krize mohou být velice různorodé a jejich formy i intenzita velmi individuální. Jedná se o síly, které se nedají jednoduše zařadit do přesných určujících tabulek, proto i uvedené rozlišení a další kategorizaci berte jako orientační, nikoli jako jediný možný popis.

Ladislav Klíma - Cogitata

Podařilo se nám získati z pozůstalosti jednoho z nejpůvodnějších českých filosofů nové doby, zemřelého Ladislava Klímy několik archů jeho dosud neuveřejněných soukromých literárních zápisků. Vzhledem k tomu, že Klímova filosofie přes jeho naturalistickou originalitu podání, dotýká se metafysických problémů mnohdy více a bezprostředněji, než mnohá z děl hermetické filosofii přímo věnovaných a jako taková titulovaných, domníváme se, že se zavděčíme svým čtenářům, publikováním několika ukázek Klímových poznámek, tak, jak si je autor psal ve formě deníku; jsou, obrazně řečeno, malým' okénkem do dílny, tohoto průkopníka nového a bezesporně originálního směru a dávají mnoho námětů k  přemýšlení.

 

Pierre de Lasenic - Egypt

Mnozí z mnohých t. zv. „adeptů a osvícenců", odvažují se označovati jednu z nejstarších nám známých esoterních kultur — Egypt, za mrtvou, neuvažujíce o tom, že všechno nové, co navazuje na tradici spojuje se přímo na moudrost země Khemi, jež proniká svými závratnými ideami až k základům všech náboženských systémů dneška, křesťanství nevyjímaje. 

Pověst o Faustově domě

Pro odlehčení naší těžké černé magie níže zveřejnuji dvě strany z knihy Obrázky z českých dějin a pověstí týkající se našeho oblíbeného Fausta.

Howard, R.E. - Černý kámen (komiks)

Pro zajímavost zde reprodukuji část komiksové povídky Netvor z monolitů (na motivy R.E.H.) zobrazující krvavý obřad přivolání démona včetně signatur (náramek). Jak jistě všichni víme, R.E.H. se zajímal o okultismus a jeho přátelství s H.P.Lovercraftem také není náhodné (krom toho byli oba psychicky labilní). Podobnost s Cthulhu je očividná. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Endokrinní systém - žlázy s vnitřní sekrecí

Endokrinní žláza je žláza s vnitřní sekrecí, která nemá vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve. Jde o složitou soustavu navzájem funkčně propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu. Tento článek je doplňkem ke článku "Centra síly". (Dov)

Filmy a seriály s magickou tématikou

Postupně doplňovaný seznam filmů a seriálů, kde hraje nějakou roli magie, griomoáry, slavné magické osobnosti, změněné stavy vědomí apod. Seznam je ryze subjektivní, takže pravděpodobně s některými filmy nebudete souhlasit. Stejně tak i kvalita (posouzení nechám na každém). Název každého filmu funguje zároveň jako odkaz na detailní popis na ČSFD. (Dov)

Čtyři filosofické koncepty magie

Na magii se lze dívat z vícero pohledů (modelů). Ani jeden z těchto pohledů není lepší či horší. Magie odráží psychiku a vývoj člověka, proto například převažoval ve středověku model démonologický (silný vliv křesťanství, věda na počátku atd.). Vyberte si ten model (či kombinaci), kterému nejvíce důvěřujete. Fungují všechny. (Dov)

Současné diskurzivní koridory magie

Níže reprodukuji zajímavou tabulku sestavenou Jozefem Karikou a poskytující dobrý základ-přehled ke studiu. Upozorňuji, že pro magickou celistvost a jistého postmoderně-magického "neulpívání" by měl mít současný hermetik povědomí a přehled o všech těchto "směrech". (Dov)

Magie a synchronicita

V životě někdy dochází k velmi zvláštním shodám okolností. Tyto shody se materialisticky orientovanému pozorovateli zdají být náhodné, avšak jejich nepravděpodobnost leckdy přiměla hloubavější jedince k zamyšlení nad tím, zda se v pozadí těchto událostí neskrývá nějaká zákonitost či řád. 

Centra síly a kabalistický strom

Éterické tělo obsahuje víry nesmírné magické energie, které přitahují a soustřeďují v sobě kosmické síly z vnějšího vesmíru. Tyto víry mají vztah k hlavním endokrinním žlázám umístěným v hmotném těle, z nichž sedm má z okultního hlediska prvořadý význam. Tyto víry rovněž odpovídají sedmi čakrám či okultním centrům. Žlázy samotné sytí tělo jemnohmot-nými výrony, které do nich prýští z akumulátorů kosmické i nekosmické energie vyzařující z planet, hvězd a sluncí. Endokrinní žlázy. (Dov)

Východy a západy slunce

 Souřadnice místa: E016°42’, N49°09’ (Brno); Pozor. Světový čas = ! Léto: + 2 h; Zima: + 1 h !

Hermetická časová osa

Časová osa důležitých osobností a děl od 13.stol.př.n.l. do konce 20.století. (neúplné)