Rituál nezrozeného (Bornless ritual), Akefalon

Velmi starý ritus egyptsko-řeckého původu. Původně šlo pravděpodobně o rituál exorcismu. Znovuobjeven Aleisterem Crowleym, který ho též poupravil dle svého. Vinou chyb, přepisů a překladů byl text poškozen a zkreslen (a v této podobě uváděn jako "předběžná goetická evokace"). Výslovnost jmen dle původní řečtiny (česká výslovnost řečtiny je velmi dobrá narozdíl od zkomolenin v angličtině). Jména se vyzpívávají! Zde tedy původní řecké, staro-gnostické znění a fonetický přepis do češtiny. (Tabris, Dov)

TEXT RITUÁLU DLE PŮVODNÍHO STARO-GNOSTICKÉHO ZNĚNÍ:

Tebe volám, AKEFALON.

Tebe, tvůrče země a nebes.

Tebe, tvůrče noci a dne.

Tebe, tvůrče světla a temnoty.

Ty jsi OSORONNÓFRIS,

jenž nemůže být lidským okem rozpoznán.

Tys JABAS.

Tys JAPÓS.

Ty soudíš spravedlivé i nespravedlivé.

Ty, který jsi stvořil samičí a samčí.

Ty, který vydáváš ze semen plody.

Ty jsi tvůrce lidí, navzájem se milujících i nenávidících.

Jsem MÚSÉS, tvůj prorok, zasvěcenec tvých mystérií, obřadu ISTRAÉLe.

Ty zaplavuješ souš a opět jí dáváš vystoupit nad vody

a veškeré své stvoření opatřuješ pokrmem.

Slyš mne, jsem anděl z FAPRÓ OSORONNÓFRIS:

a toto je tvé pravé jméno proroky ISTRAÉLe zjevené.

Vyslyš mne: ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ.

Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.

(...každého ducha firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí,

nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i hučícím ohni.

Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.)

Tebe volám, strašlivý a neviditelný Bože:

propusť duchy z jejich sídel: AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE !

Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.

(Tebe volám:) RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE  (Silný Bezhlavý) !

Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.

(Tebe volám:) MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH.

Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.

(Tebe volám:) AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ.

Tys Pán bohů.

Tys Pán celého světa.

Tys ten, kterého všechny větry poslouchají.

Tys ten, jehož hlasu naslouchá veškeré stvoření.

Všeho Pane, králi, panovníku, pomocníku, zachránče duší.

Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.

(Vyslyš mne:) IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.

Já jsem AKEFALOS DAIMÓN = Bezhlavý duch !

Viditelný jen ve svém projevu, mocný a nesmrtelný oheň !

Já jsem Pravda !

Já nenávidím zločiny

a ničím je v celém světě !

Já jsem blýskání a hřmění !

Já jsem ten přicházející v dešti, který oživuje Zemi !

Já jsem ten, jehož ústa planou !

Já jsem původce a zjevovatel !

Já jsem Milost Věků !

Jméno mé jest: "Srdce ovinuté hadem"!

Přijďte a následujte mne !!!

Tak přikazuji každému duchu firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i v hučícím ohni.

Ať každé kouzlo a každá metla Boží je poslušna mých rozkazů !

Ať všichni duchové jsou poslušni i vám !

Více zde:

https://www.youtube.com/watch?v=p9F1eETbKnE

http://ars-theurgica.org/79637287-49059576-Fragment-of-a-GraecoEgyptian-Work-Upon-Magic.pdf

Rozbor: http://www.mysteryofmystery.com/Library/PDF/Samekh_Isopsophy_of_Names_and_Words_in_the_Bornless_Ritual.pdf

http://www.jwmt.org/v1n7/bornless.html


ŘECKÝ ORIGINÁL (níže pak fonetický přepis)


STÉLÉ TÚ THEÚ

SE KALÓ, TON AKEFALON, 
TON KTISANTA GÉN KAI ÚRANON,
TON KTISANTA NYKTA KAI HÉMERAN,
SE TON KTISANTA FÓS KAI SKÓTOS.

SY EI OSORONNÓFRIS, HON ÚDEIS EIDE PÓPOTE,
SY EI JABAS,
SY EI IAPÓS,

SY DIEKREINAS TO DIKAION KAI TO ADIKON,
SY EPOIÉSAS THÉLY KAI ARRHEN,
SY EDEIXAS SPORAN KAI KARPÚS,
SY EPOIÉSAS TÚS ANTHRÓPÚS ALLÉLOFILEIN KAI ALLÉLOMISEIN.

EGÓ EIMI MÚSÉS HO PROFÉTÉS SÚ, 
HÓ PAREDÓKAS TA MYSTÉRIA SÚ TA SYNTELÚMENA ISTRAÉL,
SY EDEIXAS HYGRON KAI XÉRON KAI PASAN TROFÉN.

EPAKÚSON MÚ, 
EGÓ EIMI ANGELOS TÚ FAPRÓ OSORONNÓFRIS,
TÚTO ESTIN SÚ TO ONOMA TO ALÉTHINON,
TO PARADIDOMENON TOIS PROFÉTAIS ISTRAÉL.

EPAKÚSON MÚ ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ EISAKÚSON MÚ KAI APOSTREPSON TO DAIMONION TÚTO.

EPIKALÚMAI SE TON EN TÓ KENÓ PNEUMATI DEINON KAI AORATON THEON
AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE, APALLAXON, TON DEINA APO TÚ SYNECHONTOS AUTON DAIMONOS.

RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE, APALLAXON TON DEINA APO TÚ SYNECHONTOS AUTON DAIMONOS.

MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH, APALLAXON TON DEINA.

AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ,
ÚTOS ESTIN HO KYRIOS TÓN THEÓN,
ÚTOS ESTIN HO KYRIOS TÉS OIKÚMENÉS,
ÚTOS ESTIN HON HOI ANEMOI FOBÚNTAI,
ÚTOS ESTIN HO POIÉSAS FÓNÉN
PROSTAGMATI HEAUTÚ,

PANTÓN KYRIE, BASILEU, DYNASTA, BOÉTHE, SÓSON PSYCHÉN.

IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.

EGÓ EIMI HO AKEFALOS DAIMÓN EN TOIS, POSIN ECHÓN TÉN HORASIN, ISCHYROS, TO PYR TO ATHANATON.

EGÓ EIMI HÉ ALÉTHEIA, HO MEISÓN ADIKÉMATA GEINESTHAI EN TÓ KOSMÓ.
EGÓ EIMI HO ASTRAPTÓN KAI BRONTÓN.
EGÓ EIMI, Ú ESTIN HO IDRÓS OMBROS EPIPEIPTÓN EPI TÉN GÉN HINA OCHEUÉ.
EGÓ EIMIÚ TO STOMA KAIETAI DI HOLÚ.
EGÓ EIMI HO GENNÓN KAI APOGENNÓN.
EGÓ EIMI HÉ CHARIS TÚ AIÓNOS.

ONOMA MOI KARDIA PERIZÓSMENÉ OFIN.
EXELTHE KAI AKOLÚTHÉSON.

-----

HYPOTAXON MOI PANTA TA DAIMONIA,
HINA MOI ÉN HYPÉKOOS PAS DAIMÓN ÚRANOIS
KAI AITHERIOS, KAI EPIGEIOS KAI HYPOGEIOS
KAI CHERSAIOS KAI ENYDROS KAI PASA
EPIPOMPÉ KAI MASTIX THEÚ.

© Zpracoval: Abbé de Echinopolis (fr. Tabris, L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Deset obrazů krocení býka

Čínský buddhistický text z 12. století, K'uo-an Š-Jüan. Báseň pojednává formou metafory o vnitřní kultivaci člověka. Text je doprovázen obrazy. 

Hymnus Panovi

Slavná Crowleyho báseň "Hymnus Panovi", která je plně a s úspěchem využitelná v rituální praxi korespondující v záměru s postavou a charakteristikou Πάν (a). Níže celý hymnus a krátké seznámení s Πάν (em). (Dov)

Rozprava Herma Trismegista s Asklépiem (Corpus Hermeticum II.)

Druhá část textů známých jako Corpus Hermeticum.

Poimandres (Corpus Hermeticum I.)

Poimandres (Řek: Ποιμάνδρης, také známý jako Poemandres, Poemander nebo Pimander), je kapitola v Corpus Hermeticum. Původně psaný v řečtině. Nedávné studie o etymologii názvu ukázaly, že to je vlastně odvozeno z egyptského výrazu Peime-NTE-re význam "Znalost Re "nebo" porozumění Re. " Níže celý text v češtině, originál ZDE!

Zajímavé a inspirující texty

V tomto článku reprodukuji texty z různých zdrojů (knih), které mě něčím oslovily či zaujaly a které jsou použitelné při tvorbě a sestavování vlastních rituálů. (Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Co je to hermetismus?

Prehistorie novověkého hermetismu; Hermetické disciplíny (astrologie, alchymie, magie, kabala, tarot); Hermetické směry (Theosofie, Rosikruciánské hnutí, Svobodné zednářství, Martinismus, Magické řády). Doc.ThDr. Ivan O. Štampach (časopis Dingir 3/2004). 

Rituelní modlitba S.E.S.

S.E.S. = Société égyptienne secréte (Egyptská tajná společnost) - vnější název řádu, který se esotemě nazýval "Hakasutech" = Město Sethovo. Pravděpodobně jediný řád, který navazoval přímo na staroegyptský hermetismus. Byl založen r. 1840 Muhammedem ben Neftherim v Káhiře. Uchazečům o členství ukládal velmi tvrdé zkoušky a nesměl mít víc než 84 členů (12 členů v každém ze sedmi stupňů zasvěcení). Řád měl centrum v Egyptě a filiální lóži v Londýně. Členem tohoto řádu byl významný český hermetik Petr Kohout (Pierre de Lasenic).

Tabula Smaragdina

Smaragdová deska (latinsky Tabula Smaragdina) je obvykle připisována Hermu Trismegistovi (řecké jméno egyptského boha Thovta). Její (těžko srozumitelný, mystický) text tvoří filozofický základ hermetismu a měl význačný vliv na alchymii. V esoterických kruzích jsou zde znázorněné principy pokládány za zásadní výroky a pravdy.