Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

VYBAVENÍ
- kruh z provazu, d=min. 3m
- kuřidlo: vavřínové listy
- pánev a uhlíky
- čajové svíčky 5ks
- roucho
- magická hůlka či dýka/nůž

1, PŘÍPRAVA
- rozložit kruh, zapálit svíčky dokola, nažhavit uhlíky a vložit vavřínové listy (ve středu kruhu)
- osoby uvnitř kruhu všichni čelem do středu

2, ADORACE
*Kněz říká:
"Ego ...... (jméno kněze), magnus magus, et flamma de Deo. In medio mei est Deus magnus et terribilis. Dominus lux, stutum et securis meum in vias arcanus et magicae, quem timebo? Dominus fortitudo vitae meae. "
*(nebo jiný osobní očistný rituál)

3. INVOKACE 
*Kněz započne vzývání zvučným hlasem, jména se vyzpívávají (velkými písmeny):

*" Stélé tú theú!

Se kaló, ton AKEFALON, 
Ton ktisanta gén kai úranon,
Ton ktisanta nykta kai hémeran,
Se ton ktisanta fós kai skótos.
Sy ei OSORONNÓFRIS, hon údeis eide pópote,
Sy ei JABAS,
Sy ei IAPÓS,
Sy diekreinas to dikaion kai to adikon,
Sy epoiésas thély kai arrhen,
Sy edeixas sporan kai karpús,
Sy epoiésas tús anthrópús allélofilein kai allélomisein.
Egó eimi MÚSÉS ho profétés sú, 
Hó paredókas ta mystéria sú ta syntelúmena ISTRAÉL,
Sy edeixas hygron kai xéron kai pasan trofén.
Epakúson mú, 
Egó eimi angelos tú FAPRÓ OSORONNÓFRIS,
Túto estin sú to onoma to aléthinon,
To paradidomenon tois profétais ISTRAÉL.
Epakúson mú ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ eisakúson mú kai apostrepson to daimonion túto.
Epikalúmai se ton en tó kenó pneumati deinon kai aoraton theon
AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE, apallaxon, ton deina apo tú synechontos auton daimonos.
RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE, apallaxon ton deina apo tú synechontos auton daimonos.
MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH, apallaxon ton deina.
AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ,
Útos estin ho kyrios tón theón,
Útos estin ho kyrios tés oikúmenés,
Útos estin hon hoi anemoi fobúntai,
Útos estin ho poiésas fónén
Prostagmati heautú,
Pantón kyrie, basileu, dynasta, boéthe, sóson psychén.
IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.
Egó eimi ho AKEFALOS DAIMÓN en tois, posin echón tén horasin, ischyros, to pyr to athanaton.
Egó eimi hé alétheia, ho meisón adikémata geinesthai en tó kosmó.
Egó eimi ho astraptón kai brontón.
Egó eimi, ú estin ho idrós ombros epipeiptón epi tén gén hina ocheué.
Egó eimiú to stoma kaietai di holú.
Egó eimi ho gennón kai apogennón.
Egó eimi hé charis tú aiónos.
Onoma moi kardia perizósmené ofin.
Exelthe kai akolúthéson.
-----
Hypotaxon moi panta ta daimonia,
Hina moi én hypékoos pas daimón úranois
Kai aitherios, kai epigeios kai hypogeios
Kai chersaios kai enydros kai pasa
Epipompé kai mastix theú.")

*Nebo lze použít český překlad:

"Tebe volám, AKEFALON.
Tebe, tvůrče země a nebes. 
Tebe, tvůrče noci a dne. 
Tebe, tvůrče světla a temnoty.
Ty jsi OSORONNÓFRIS,
jenž nemůže být lidským okem rozpoznán.
Tys JABAS. 
Tys JAPÓS.
Ty soudíš spravedlivé i nespravedlivé. 
Ty, který jsi stvořil samičí a samčí. 
Ty, který vydáváš ze semen plody. 
Ty jsi tvůrce lidí, navzájem se milujících i nenávidících.
Jsem MÚSÉS, tvůj prorok, zasvěcenec tvých mystérií, obřadu ISTRAÉLe.
Ty zaplavuješ souš a opět jí dáváš vystoupit nad vody 
a veškeré své stvoření opatřuješ pokrmem.
Slyš mne, jsem anděl z FAPRÓ OSORONNÓFRIS: 
a toto je tvé pravé jméno proroky ISTRAÉLe zjevené.
Vyslyš mne: ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ.
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(...každého ducha firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, 
nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i hučícím ohni. 
Ať všechna kouzla a všechny metly Boží jsou poslušny mých rozkazů.)
Tebe volám, strašlivý a neviditelný Bože: 
propusť duchy z jejich sídel: AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE !
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(Tebe volám:) RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE  (Silný Bezhlavý) !
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(Tebe volám:) MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH.
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(Tebe volám:) AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ.
Tys Pán bohů.
Tys Pán celého světa.
Tys ten, kterého všechny větry poslouchají.
Tys ten, jehož hlasu naslouchá veškeré stvoření.
Všeho Pane, králi, panovníku, pomocníku, zachránče duší.
Vyslyš mne a podřiď mi všechny daimóny.
(Vyslyš mne:) IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.
Já jsem AKEFALOS DAIMÓN = Bezhlavý duch !
Viditelný jen ve svém projevu, mocný a nesmrtelný oheň !
Já jsem Pravda !
Já nenávidím zločiny
a ničím je v celém světě !
Já jsem blýskání a hřmění !
Já jsem ten přicházející v dešti, který oživuje Zemi !
Já jsem ten, jehož ústa planou !
Já jsem původce a zjevovatel !
Já jsem Milost Věků !
Jméno mé jest: "Srdce ovinuté hadem"!
Přijďte a následujte mne !!!
Tak přikazuji každému duchu firmamentu a éteru, nad zemí, pod zemí, nad vodou i ve vodě, ve vířícím vzduchu i v hučícím ohni.
Ať každé kouzlo a každá metla Boží je poslušna mých rozkazů !
Ať všichni duchové jsou poslušni i vám !"

4, ADORACE

*Kněz odříká ukončovací adoraci:
"Magus ..... (jméno kněze) gratias tibi. In medio mei est Deus magnus et terribilis. Dominus lux, stutum et securis meum in vias arcanus et magicae, quem timebo? Dominus fortitudo vitae meae. "


ROZBOR
www.mysteryofmystery.com/Library/PDF/Samekh_Isopsophy_of_Names_and_Words_in_the_Bornless_Ritual.pdf

INFORMACE
www.youtube.com/watch?v=p9F1eETbKnE
ars-theurgica.org/79637287-49059576-Fragment-of-a-GraecoEgyptian-Work-Upon-Magic.pdfMagic.pdf
www.jwmt.org/v1n7/bornless.html

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 6/2016

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)