Rituál Polje

Rituál pro 1, Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí. 2, Vnitřní očistu a zbystření smyslů. 3, Otevření dveří do Faerické říše. Rituál byl poprvé proveden členy LUZS v červenci na Moravě roku 2017. Autor rituálu: Dóv.

RITUÁL "POLJE"
 
Pole, Polje, Réimse (ir.), Maes (velš.), Lauks (lotyš.), Eremu (bask.), Reit (island.)

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

VYBAVENÍ
- svítilna (nejlépe čelní s červeným světlem - pro zvěř neviditelná)
- posvátný nápoj z magických rostlin
- dostatek čisté vody
- hudební nástroj Grumle
- texty

RITUÁL

0. PŘÍPRAVA 
*Účastníci se sejdou v nočních letních hodinách na poli či polní cestě mezi poli v pozdních nočních hodinách (tma).
*Každý z účastníků si nachystá krátkou pověst, pohádku, báseň či příběh s tématikou pole, obilí, sklizně, polních bytostí apod. (nejlépe ze slovanského či keltského okruhu).
*Před rituálem je lepší min. 2h nejíst.
*Hlavní kněz (šaman) připraví rituální nápoj z rostlin magických či mírně psychotropních.
*Počet účastníků je neomezen.

1. BEZHLAVÝ ακέφαλος
*Účastníci stojí na zvoleném místě v kruhu.
*Kněz započne vzývání zvučným hlasem, jména se vyzpívávají (velkými písmeny)
*Ostatní účastníci se připojují pouze u "JMEN".
"Stélé tú theú!
Se kaló, ton AKEFALON, 
Ton ktisanta gén kai úranon,
Ton ktisanta nykta kai hémeran,
Se ton ktisanta fós kai skótos.
Sy ei OSORONNÓFRIS, hon údeis eide pópote,
Sy ei JABAS,
Sy ei IAPÓS,
Sy diekreinas to dikaion kai to adikon,
Sy epoiésas thély kai arrhen,
Sy edeixas sporan kai karpús,
Sy epoiésas tús anthrópús allélofilein kai allélomisein.
Egó eimi MÚSÉS ho profétés sú, 
Hó paredókas ta mystéria sú ta syntelúmena ISTRAÉL,
Sy edeixas hygron kai xéron kai pasan trofén.
Epakúson mú, 
Egó eimi angelos tú FAPRÓ OSORONNÓFRIS,
Túto estin sú to onoma to aléthinon,
To paradidomenon tois profétais ISTRAÉL.
Epakúson mú ARBATHIAÓ, RHEIBET, ATHELEBERSÉTH, ARABLATHA, ABEU, EBEN FI, CHITASOÉ, IBAÓ, THIAÓ eisakúson mú kai apostrepson to daimonion túto.
Epikalúmai se ton en tó kenó pneumati deinon kai aoraton theon
AROGOGOROBRAÓ, SOCHÚ, MODORIÓ, FALARCHAÓ, OOO, APE, AKEFALE, apallaxon, ton deina apo tú synechontos auton daimonos.
RÚBRIAÓ, MARIÓDAM, BALBNABAÓTH, ASSALÓNAI, AFNIAÓ, I, THÓLÉTH, ABRASAX, AÉOÓÚ, ISCHYRE, AKEFALE, apallaxon ton deina apo tú synechontos auton daimonos.
MA, BARRAIÓ, IÓÉL, KOTHA, ATHORÉBALÓ, ABRAÓTH, apallaxon ton deina.
AÓTH, ABAÓTH, BASUM, ISAK, SABAÓTH, IAÓ,
Útos estin ho kyrios tón theón,
Útos estin ho kyrios tés oikúmenés,
Útos estin hon hoi anemoi fobúntai,
Útos estin ho poiésas fónén
Prostagmati heautú,
Pantón kyrie, basileu, dynasta, boéthe, sóson psychén.
IEÚ, PYR, IÚ, PYR, IAÓT, IAÉÓ, IOÚ, ABRASAX, SABRIAM, OO, YY, EU, OO, YY, ADÓNAIE, ÉDE, EDU, ANGELOS TÚ THEÚ, ANLALA, LAI, GAIA, APA, DIACHANNA, CHORUN.
Egó eimi ho AKEFALOS DAIMÓN en tois, posin echón tén horasin, ischyros, to pyr to athanaton.
Egó eimi hé alétheia, ho meisón adikémata geinesthai en tó kosmó.
Egó eimi ho astraptón kai brontón.
Egó eimi, ú estin ho idrós ombros epipeiptón epi tén gén hina ocheué.
Egó eimiú to stoma kaietai di holú.
Egó eimi ho gennón kai apogennón.
Egó eimi hé charis tú aiónos.
Onoma moi kardia perizósmené ofin.
Exelthe kai akolúthéson.
-----
Hypotaxon moi panta ta daimonia,
Hina moi én hypékoos pas daimón úranois
Kai aitherios, kai epigeios kai hypogeios
Kai chersaios kai enydros kai pasa
Epipompé kai mastix theú.")

2. ADORACE
*Kněz vztáhne ruce v gestu vzývání (Y) a mocným hlasem řekne:
"Matko Přírodo! Hlasem svého srdce k Tobě volám: Dýchám pro Tebe, učím se od Tebe a miluji Tě! Společně s Tvými dětmi, mými bratry a sestrami - skalami, rostlinami, zvířaty i bytostmi z Faerické říše, jsem součástí Tebe. Poodhal mi dnes prosím Svůj závoj, otevři dveře do jiných světů a nech mě spatřit to, co jiní spatřit nemohou.
Volám a zdravím též Boha Pana Velese - pána všech polí a úrody, Žitholu a ostatní polní bytosti."  

3. POSVÁTNÝ NÁPOJ
*Kněz řekne: "Tento posvátný nápoj nám pomůže spatřit skrytý svět."
*Sám se napije a podá nápoj ostatním, kteří si ho navzájem podávají v kruhu.

4. SVLÉKÁNÍ KŮRY
*Kněz přistoupí ke jedné z účastnic, položí jí ruce na ramena, poté jí začne pomalu svlékat oděv a přitom říká: "Příroda k nám promlouvá skrze celé tělo a nejen skrze omezené smysly. Musíme svléci veškeré oblečení, abychom jí porozuměli. Prvotní nahota nás přenáší zpět do lůna Přírody, blíže ke zdroji poznání a moudrosti."
*Nejprve muži svlečou ženy, poté ženy muže. (v případě menšího počtu žen se na svlékaní může podílet více účastníků najednou.)

5. OČISTA VODOU
*Kněz si nachystá nádobu s vodou, přistoupí k jednomu z účastníků, začne ho polévat (od hlavy) a přitom říká: "Voda z nás smyje špínu civilizace a osvobodí našeho ducha od křesťanského démona."

6. ZPĚV
*Kněz chytne účastníky za ruce, chytí se mezi sebou do kruhu a všichni dohromady zpívají 3x:
 
"Země je mým tělem,
Voda mou krví, 
Vzduch je mým dechem,
A Oheň mou duší.
Země má Země,
Země má Země,
cítím jak buší,
tvé srdce ve mně."
 
7. PŘÍBĚHY
*Účastníci se posadí libovolně na zem a každý postupně vypráví příběh-báji-pohádku či báseň s tématem pole-obilí-úroda.

8. OBILNÝ KRUH
*Kněz vstane, účastníci též. Kněz chytne jednoho účastníka za ruku, on chytne dalšího atd. Učiní tzv. hada. 
*Kněz poté vstoupí do obilného pole a pomocí hada ušlape v obilí kruh o průměru 2x větším než je počet účastníků, nejméně ovšem 10m.
*Až uzná z vhodné, začne se had po spirále pomalu přibližovat středu, kde se utvoří vyšlapaný prostor akorát na sezení podle počtu účastníků.
*Všichni si sednou zády k sobě.

9. MATKA PŘÍRODA
*Všichni potmě a potichu sedí, naslouchají zvukům přírody, meditují, pozorují temnotu kolem sebe i stavy uvnitř sebe, zažívají své vize, probuzené atavismy a beze strachu komunikují s obyvateli Faerické říše.

10. ODCHOD
*Po nějaké době začne kněz hrát na grumli, čímž označuje konec cesty.
*Všichni vstanou a stále zády k sobě společně řeknou:
 
"Jedno tělo, jeden duch, 
jeden zrak i jeden sluch. 
Já jsem ona, ona mnou,
hádej co je za tebou.
Co je pravda a co lež,
za motýlem rychle běž.
Kraj je živý, plný bytostí,
jsi-li člověk, dál tě nepustí.
Až zahodíš lidský šat,
zajisté se bláznem musíš stát.
Klíče k Férické to bráně,
leží tam, kam lidská ruka nedosáhne.

© Autor: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 6/2017

Na tomto místě se konal rituál Polje.

Další obsah této kategorie

Duchovní svět amazonského pralesa

Amazonští indiáni jsou duchovně založení a věří, že okolní živá i neživá příroda je obdařena vlastní inteligencí, životem - duší. Vše, co je obklopuje, není pouze profánní, ale má posvátný charakter a parametry. Jejich stavby, výrobky, geometrické obrazce na předmětech i na těle, vše má svůj kosmický, mytologický pravzor, má svůj symbolický význam a je zhotovováno na základě posvátných principů.

Traktát o Rýbrcoulovi

Svůj dnešní více méně ustálený vzhled dostal horský duch v průběhu 19. a 20. století. Odpovídá tvrzení starších povídaček, že prý ho lidé v téhle podobě často v horách potkávali. Přicházel k nim ale ještě v jiných podobách, třeba jako mnich, důstojník nebo změněn ve zvíře. Že jde o vládce hor lidé zprvu nepoznali. Často jim souvislosti zapadly, až když zase odešel. Prokázaly to teprve jeho činy. Zejména znenadání měnil počasí. Pomáhal také lidem, obdarovával je, ale i trestal. 

Video: Vánoce - pohanský rituál oběti

Vánoce byly (a jsou) součástí  dávných pohanských rituálů k oslavě zrození nového roku. Bohové měli sestoupit do podsvětí a bojovat se silami tmy a chaosu a skze oběti dát lidem pokoj. Výborný dokument mapující celou historii oslav Slunovratu a pozadí jednoho z nejdůležitějších pohanských svátků - dnešních "Vánoc". 

 

Sexuální rituály australských domorodců

Původní obyvatelé Austrálie, černí Austrálci, byli skutečně až do doby příchodu bělochů před dvěma stoletími zdaleka nejjednoduššími obyvateli celé zeměkoule. Když pohlížím na jejich hmotnou a duchovní kulturu, mohu je plným právem - aniž bych je tímto označením jakkoli urážel - nazvat "lidmi kamenného věku". I v době kamenné existoval vztah mezi mužem a ženou, milostné hry, prostě to, čemu říkáme sex. Z žádného jiného místa zeměkoule však o tom, jaký byl sexuální život lidí doby kamenné, nemáme zprávy.

Vision Quest (cesta za vizí)

Součástí filosofie přírodních národů je snaha každého jedince o nalezení svého posvátného snu, životní vize, smyslu svého života, toho, s čím duše přichází na tento svět, aby to zde naplnila. Původní Američané mají pro posvátný rituál hledání své vize název Vision Quest.

Mak či

Jedna z nejhezčích skladeb původních amerických národů. Tato je v jazyce Tutelo/Saponi (jedno z nářečí Lakotů) z oblasti dnešního Ohio a Virginia. Fonetický přepis do češtiny (angličtiny) - překlad - video.

Lékaři a kouzelníci starých Slovanů

Staré slovanské a germánské národy měly široké znalosti přírodní medicíny. Ošetřování zranění, zlomenin a sečných ran vyžadovalo speciální znalosti, trepanace byla ještě náročnější. Tyto dovednosti patrně doprovázelo kouzelnictví, zaříkávání a magie, které vnějším efektem přispívaly k zlepšení psychického stavu pacienta, jenž je pro uzdravení velmi důležitý. 

Aktuality

15.9.2016
14.9.2016