Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

SCHÉMA EVOKAČNÍHO RITUÁLU - FRANTIŠEK BARDON

Zásadním přínosem pro rituální magii byl i evokační postup zveřejněný F. Bardonem. Rituál, který je zde oproti klasické formě značně zjednodušený, je založen na předchozí impregnaci prostoru příslušným živlem a barvou. For-mule, vykuřování atd. je redukováno na minimum. Bardon celý postup shrnul zhruba následovně:
1. Účel operace.
2. V úvahu přicházející bytost, síla, úroveň atd.
3. Volba místa, kde magik hodlá magickou operaci provést.
4. Příprava všech magických pomůcek, které operace vyžaduje.
5. Vlastní magická operace.
6. Přijetí božské podoby bytosti nadřazené, tj. spojení s dotyčným bož-stvím včetně jeho vlastností, atributů atd.
7. Vyznačení magického kruhu ve spojitosti s božstvím.
8. Vyznačení magického trojúhelníku.
9. Umístění kadidelnice s obsahem vykuřovací ingredience.
10. Zažehnutí magické lampy při meditativním rozjímání o intuici a osvícení.
11. Nabíjení znaku, pantaklu nebo lámenu volané bytosti.
12. Nabíjení magického zrcadla, případně více zrcadel, pracuje-li magik s více zrcadly současně.
13. Obléknutí magického pláště při meditativním rozjímání o ochraně, čistotě atd.
14. Nasazení pokrývky hlavy (koruny, čapky, čelenky) při meditaci o spojení s božstvím.
15. Opásání magickým pásem s představou, že magik ovládá veškeré síly, zejména živly.
16. Zavěšení magického meče na magický opasek s meditací o absolutním vítězství. Uchopení magické hole do pravé ruky s vírou, že magikova absolutní vůle dojde uskutečnění.
17. Vstup do magického kruhu s vědomím symbolického významu kruhu jako mikrokosmu a makrokosmu.
18. Zrušení pojmu času a prostoru.
19. Zintenzívnění spojení s božstvím.
20. Přemístění celé magikovy osobnosti se všemi magickými pomůckami na úroveň ducha.
21. Udělení rozkazu síle nebo moci úrovně nebo bytosti, jež bude volána, a imaginární utvoření formy, v níž se má požadovaná bytost zjevit v troj-úhelníku nebo v magickém zrcadle.
22. Návrat vědomí do pracovního prostoru.
23. Rozkaz duchovi, co má sdělit nebo vykonat v té které úrovni.
24. Odeslání bytosti v doprovodu magikova vědomí do sféry, z níž byla vo-lána, a ukončení operace díkůvzdáním.
25. Uschování všech magických předmětů včetně kruhu atd.
26. Zápis průběhu celé operace, doby trvání, výsledku atd. do magického deníku
Základní podmínkou úspěšné aplikace tohoto pracovního modelu je dokonalé zvládnutí živlů, čehož lze dosáhnout prováděním živlových cvičení. Ovlá-dá-li magik práci s živly, neexistuje nic, co by se mu nezjevilo. 


SCHÉMA EVOKAČNÍHO RITUÁLU - ALEISTER CROWLEY

Takto tedy vypadá klasická forma evokačních rituálů, která má dodnes své přívržence. V novější době byly ovšem podniknuty četné pokusy o inovaci evokačních postupů. Schéma moderního evokačního rituálu, které vypracoval Crowley, zde v mírně zkrácené podobě tlumočím.
1. Magický kruh.
2. Magik. Je oděn v šarlatovém rouchu a opatřen pantaklem. Na líci pan-taklu je vyryta pečeť evokovaného ducha, na rubu se nachází lámen hierofanta.
3. Jména a formule, používané při evokaci.
4. Symbol celé evokace.
5. Konstrukce kruhu a umístění všech symbolů na správná místa. Vyčištění a posvěcení místa.
6. Invokace vyšších sil. Pečeť třikrát omotaná nití a zahalená černým závojem za účelem aktivování slepých sil, které budou v průběhu rituálu řízeny nebo diferencovány. Ohlášení předmětu operace včetně uvedení jména ducha nebo duchů, kteří mají být evokováni. Magik stojí uprostřed kruhu čelem ve směru, kde se má duch zjevit.
7. Zahalená pečeť ducha leží v západní části kruhu. Posvěcení pečeti ohněm a vodou. Dále magik zvučným a pevným hlasem pronáší prohlášení zaklínaného ducha nebo duchů.
8. Zahalená pečeť leží u paty oltáře. Magik volá za pomoci příslušných jmen ducha, aby se zjevil, a uvádí, s jakým záměrem ducha evokuje, co od operace očekává, proč ji provádí v tento okamžik, a závěrem deklaruje své přesvědčení, že se duch zjeví.
9. Prohlášení, že vše je připraveno k započetí vlastní evokace. Magik, stojící čelem k západu (bez ohledu na směr, kde se má duch zjevit) na místě hierofanta položí levou ruku na pečeť, zatímco v pravé ruce třímá magický meč. Volá ducha, aby se viditelně zjevil. Pečeť dobrého ducha se pokládá do trojúhelníku, pečeť zlého ducha vně trojúhelníku k jeho západní straně; v druhém případě míří na střed pečeti hrot meče.
10. Nyní musí magik imaginovat, že přijímá podobu zaklínaného ducha, aniž by se s ním identifikoval. Není-li mu známo, jak duch vypadá, imaginuje podobu anděla, který náleží do stejného ranku jako evokovaný duch. Po přijetí duchovy podoby pronáší magik k duchu plamennou řeč a vyzývá jej, aby se viditelně zjevil. Při závěrečných slovech uchopí levou rukou zahalenou pečeť a třikrát se jí dotkne plochou meče. Pak pozdvihne paže (v levé ruce pečeť, v pravé meč) a třikrát dupne pravou nohou.
11. Magik položí zahalenou pečeť k severnímu okraji kruhu a pronese z východního trůnu řeč hierofantovu: „Hlas zaklínání ke mně pro-mlouvá" atd. Pak ohlásí obcházení kruhu.
12. Magik uchopí pečeť do levé ruky a třikrát obejde kruh. Zastaví se v jižní části kruhu, položí pečeť na zem, zopakuje řeč a znovu pečeť posvětí ohněm a vodou. Potom ji opět uchopí do ruky a pronáší za-klínání čelem k západu: „Bytosti dvakrát posvěcená" atd.
13. Magik přejde do západní části kruhu, drže v levé ruce pečeť a v pra-vé ruce meč. Hledí k jihovýchodu. Znovu imaginuje, že přijímá podobu ducha, a poodhalí pečeť, které se třikrát dotkne plochou meče, přičemž pronese: „Nemůžeš se zjevit jinak, než mocí jména Elohim" atd. Znovu poodhalí pečeť.
14. Opakuje se bod 12., ale v severní části kruhu.
15. Opakuje se bod 13., ale čelem k severovýchodu.
16. Magik přejde do východní části kruhu, uchopí pečeť do levé ruky a žezlo do pravé ruky. K pronesení následující formule si nasadí mas-ku ducha. Dotkne se pečeti žezlem a řekne: „Nemůžeš se zjevit jinak, než mocí jména JHVH" atd.
17. Magik poodhalí pečeť a přistoupí k oltáři. Stojí na východní straně oltáře, v levé ruce pečeť, v pravé meč. Opakuje zaklínání a používá přitom odpovídající Boží jména, jména dalších hierarchií atd.
18. Magik pozdvihne pečeť a celou ji odhalí (nicméně ji nadále nechá spoutanou), přičemž volá: „Duchu..., dlouho jsi byl v temnotách, opusť noc a vyhledej den!" Pak položí pečeť na oltář, drží kolmo nad ní magický meč, zakončením jílce nad jejím středem, a řekne: „Při všech již uvedených jménech, silách a rituálech, tě zaklínám, aby ses viditelně zjevil."
19. Magik uchopí pečeť a čelem k západu pokračuje v zaklínání. Pak položí pečeť mezi sloupy oltáře a celou silou své vůle se soustředí na duchovu signaturu, která je vyznačena na pečeti. Potom zaujme pózu mlčení a nakonec nechá klesnout ruce. Hledí ve směru, kde se má zjevit duch. Nyní by se již měly projevit známky viditelné manifestace. Není-li zjev zřetelný, opakuje magik zaklínání z východního trůnu a pokaždé se soustředí na duchovu signaturu. Neuspěje-li ani na třetí pokus, položí pečeť na oltář, drží nad ní meč a prosí bohy o propůjčení síly, aby mohl evokaci úspěšně dokončit. Potom znovu položí pečeť mezi sloupy a opakuje předchozí kroky. (Zjeví-li se duch již dříve, což se disponovanému evokatérovi může stát, je přesto třeba pokračovat až do tohoto bodu.) Po zjevení ducha opustí magik místo hierofanta a znovu posvětí duchovu pečeť ohněm a vodou.
20. Nyní magik odstraní z pečeti pouta a dotkne se osvobozené pečeti, kterou drží v levé ruce, plochou meče. Přitom volá: „Při jménu a ve jménu..." atd. Potom třikrát obejde kruh, přičemž drží pečeť v pravé ruce.
21. Magik stojí na místě hierofanta, hledí na ducha a pokračuje v zaklínání s cílem přimět ducha k řeči. Pečeť leží na zemi uvnitř kruhu ve směru ducha. Následuje magikovo prohlášení, že se duch řádně zjevil.
22. Magik pronáší invokaci k vyšším inteligencím ze stejného ranku jako je evokovaná entita, aby přinutily ducha vyplnit magikova přání.
23. Magik formuluje svoje požadavky, otázky atd. a každou duchovu odpověď zapisuje.
24. Magik zaklíná ducha, aby nepoškodil jej, jeho společníky ani místo nebo věci a aby se jej nepokoušel podvést. Nakonec ducha propustí příslušnou formulí. Nechce-li duch odejít, musí jej magik donutit. Duchovi je však třeba poskytnout několik minut času, aby se mohl dema-terializovat. Kruh lze bezpečně opustit teprve po provedení malého vymítacího pentagramového a hexagramového rituálu.


SCHÉMA EVOKAČNÍHO RITUÁLU - KONSTANTINOS

Schéma evokačního rituálu podle Konstantinose:
1. Připravte magickou oratoř a vše potřebné (magický kruh, trojúhelník zjevů, pečeť volaného ducha, kadidelnici a vhodné kuřidlo, magickou svítilnu s filtrem v odpovídající barvě, zaklínači formuli, pantakl, magický meč (nebo hůl) a roucho, magický oltář, magické zrcadlo atd.
2. Proveďte příslušný zahajovací rituál.
3. Ducha volejte čelem k jemu odpovídající světové straně. Magický meČ nebo hůl berte vždy do pravé ruky. Jedna pečeť ducha leží v trojúhelník ku zjevů, druhou bere magik do levé ruky.    )
4. Soustřeďte se na signaturu volané entity a v duchu několikrát opakujte její jméno.
5. Intonujte zaklínači formuli včetně odpovídajících Božích jmen.
6. Opět se koncentrujte na signaturu ducha a znovu ho několikrát v myš-lenkách volejte jeho jménem.
7. Položte pečeť ducha pod magické zrcadlo a hleďte do zrcadla, které v tomto případě slouží jako vstupní brána do astrálu.
8. Uchopte sigilum do levé ruky a meč nebo hůl do pravé ruky. Takto vyzbrojeni pronikněte do astrální sféry, která odpovídá volané bytosti.
9. Když se tak stalo, intonujte odpovídající Boží jméno. Pak entitu, kterou jste zaklínali, prostě zavolejte jménem.
10. Jakmile se vám entita ukáže, opakujte v mysli její jméno, vraťte se do svého fyzického těla a znovu opakujte se zavřenýma očima její jméno.
11. Jakmile cítíte, že jste získali plnou kontrolu nad svým fyzickým tělem, začněte opakovat jméno entity nahlas a pomalu otevřete oči. V dýmu vystupujícím z kadidelnice spatříte volanou entitu.
12. Když se entita takto manifestovala, zeptejte se jí na jméno. S velkou pravděpodobností jde skutečně o ducha, kterého jste volali, ale jistota je jistota. Pokud duch potvrdí svoji totožnost, pokračujte bodem 13^. Přišel-li jiný duch, než jakého jste volali, můžete se ho případně na něco zeptat nebo je ho možno rovnou zapudit.
13. Vyzvěte ducha, aby vám sdělil svoji hodnost a aby přísahal na svoji pečeť.
14. Je-li vše v pořádku, můžete entitu přijmout obvyklou formulí.
15. Následuje konverzace s duchem. Evokatér si s ním při této příležitosti může dohodnout způsob neformálního kontaktu do budoucna.
16. Když jste zjistili, že entita je schopná splnit vaše přání, dejte jí co nej-přesněji formulovaný příkaz.
17. Poté, co duch zodpoví vaše dotazy nebo slíbí vyplnit vaše přání, formál-ně jej propusťte za použití odpovídajících Božích jmen.
18. Když duch zmizí, zabalte jeho pečeť do černého hedvábí.
19. Proveďte příslušný ukončovací rituál.
20. Zaznamenejte průběh operace do svého magického deníku, ale teprve tehdy, když jste se zcela vrátili do běžného stavu vědomí.


Zdroje: 
Magie / Josef Veselý. -- 3. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2008. -- 608 s. : il., faksim. ; 22 cm
Magie pro pokročilé / Josef Veselý. -- 2. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2009. -- 591 s. : il., faksim. ; 22 cm

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2014

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)