Slovanské svátky a slavnosti v průběhu roku

*Mnohé tradice sahají do dávné lidské minulosti. Obřady prehistorických lovců jsou již skryty závojem času. Nejstarší pozůstatky kultu pocházejí z neolitu, v němž byl určujícím činitelem pohyb slunce (solární kulty), silová zvířata (medvěd) a mrtví. 
*Od pradávných časů prvních zemědělců pochází rituály spjaté s cykly přírody (a Slunce), na které byly závislí lidé se svou zemědělskou i lovecko-sběračskou činností. Proto většina národů dlouhodobým pozorováním přírody a někdy i pomocí astronomie sestavovali kalendáře, které jim pomáhaly plánovat a organizovat činnosti v průběhu celého roku. Slunce bojuje s temnotou, teplo se zimou. Tento cyklus se nejsilněji projevuje ve čtyřech mezních bodech:

. Jarní rovnodennost - síla dne postupně zesiluje, až se v určitém momentě vyrovnává se Silou noci (Slunce vstupuje do znamení Berana).
2. Letní slunovrat - síla dne dále stoupá až do svého maxima, Síla noci je naopak nejslabší (Slunce vstupuje do znamení Raka).
3. Podzimní rovnodennost - síla dne opět pomalu ubývá a Síla noci zesiluje, až do momentu, kdy se obě vyrovnají (Slunce vstupuje do znamení Vah).
4. Zimní slunovrat - síla noci je nejsilnější a Síla dne nejslabší (Slunce vstupuje do znamení Kozoroha).
* Dny slunovratů a rovnodenností byly dny, kdy docházelo ke spojení nebeské síly se zemskou mocí, díky tomu pak byl zajištěn chod života na zemi. Lidé v tyto dny přicházeli na významná kultovní místa v přírodě, kde se obraceli ke svým bohům prostřednictvím obřadů – slovem, tancem, zpěvem, hrami. Celý rok a celý život společnosti se tak nesl v přípravě cyklu slavností a v jejich radostném očekávání. Tyto události udržovaly chod společnosti, její morálku, společenská pravidla, upevňovaly vztahy se sousedy, napomáhaly reprodukci obyvatelstva, obchodu, urovnávání sporů, obsazovaly se během nich různé důležité funkce. 
*Samozřejmě měly tyto slavnosti také obrovský kulturní význam, neboť se na nich setkávali lidé ze širokého okolí, udržovaly se tradice, jazyk, rozvíjelo se umění. Soutěžilo se nejen ve sportu, předváděla se znalost mýtů, písní, vzpomínalo se na slavné předky. V neposlední řadě plnily tyto rituály velmi významnou roli ve spirituálním a duchovním životě našich předků.
*Tyto dny a rituály konající se v tyto dny jsou svým kulturním základem společné všem národům Evropy. 
*Česká tradice kromě klasického dělení 4 ročních dob, užívala i dělení na 8! Předjaří-jaro-podlétí-léto-polétí-podzimek-předzima-zima.
*Obřady agrární magie (jejich cílem bylo ovlivnit přírodní zákony a síly, zajistit úrodu, množení dobytka apod.) byly velmi důležitou součástí slovanského náboženského života a proto se jich nevzdalo ani po zániku pohanství. Bez nich by podle ustálených představ k opakování ročních cyklů nemohlo vůbec dojít. Později byly sice tyto slavnosti překryt a ztotožňovány se svátky církevními (vánoce, velikonoce, letnice, Jana Křtitele apod.), zachovávaly si však většinou svůj původní pohanský ráz, pro nějž byly, alespoň zpočátku často marně zakazovány.
*Při rekonstrukcích obřadů se vychází z popisných zbytků "nepřátelských" kronikářů, ze srovnání s podobnými obřady jiných evropských národů u nichž se dochoval podrobnější popis, z reliktů současných lidových svátků a z církevních svátků, jejichž datum a mnohdy i obsah přizpůsobila církev dřívějším pohanským obřadům. Často je nutno ale chybějící části deduktivně dotvořit. 


© Autor: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2018

Další obsah této kategorie

Rituál Nav (invokace předků)

ÚČEL 
*Vstup do podsvětní říše Nav a vyvolání svého předka.
*Napojení na silnou rodovou linii.
*Posílení vztahu se svými předky a zodpovězení osobních otázek.
*Vytvoření osobního ochranného ducha.

Rituál Polje

ÚČEL 
*Uctění Matky Přírody (Gaia), božstev a bytostí plodnosti, úrody a polí.
*Vnitřní očista a zbystření smyslů
*Otevření dveří do Faerické říše.

Rituál Krugu

ÚČEL 
*Uctění původních (pravěk., pohan., přírod.) Božstev a bytostí.
*Uctění předků vyznávající "staré" náboženství a napojení na prastarý egregor a tradici této země.
*Vnitřní očista a probuzení spících smyslů.
*Přesun vědomí z "kulturní" části mozku (předsudky, pravidla, normy, stud..) do části "divoké" (instinkty, pudy, emoce, atavismy).
*Napojení na Zemi a komunikace s bytostmi lesa, země, rostlin a zvířat.
*"Oživení" krajiny a Génia Loci dle původního významu.
*Otevření dveří do Faerické říše (tj. světa "za zrcadlem, pod bezem, v hoře či ve stromu").

Rituál Eileen-Provoda (Jarní rovnodennost)

*Uctění konce zimy.
*Poděkování a puštění Morany
*Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi.
*Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!