Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

SPIRITUS FAMILIARIS ČILI TAK ZVANÍ SLUŽEBNÍ DUCHOVÉ
Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely, aby kvůli každé maličkosti nemusel volat knížete démonů, tedy vládce. Jak kromě toho zmíněné knihy praví, bývají tito spiritus familiaris přidělováni knížetem démonů nebo přednostou té či oné zóny takovému mágovi, spíše kouzelníkovi, který s démonským knížetem uzavřel pakt. Spiritus familiaris bývá svým přednostou vybaven pomocí ankhuru toutéž mocí, silou, vlastností atd., se kterou přednosta disponuje ve své říši. Mágovi-spojenci je konečně jedno, kdo vyvolá jím žádaný účinek, zda přednosta sám nebo některá jemu podřízená bytost. Směrodatná je jedině okolnost, že karmicky zodpovídá za vše vždy mág-kouzelník.
Jak jsem se již zmínil v kapitole o různých paktech, musí po uplynutí paktu na fyzické úrovni mág, jakmile jeho duch a duše opustí fyzické tělo, následovat knížete démonů, aby mu prokázané služby v jeho sféře oplatil i s úroky. Odplata se samozřejmě nerozumí ve hmotném, nýbrž výhradně v duchovním smyslu.
Upozorňuji na to, že z hlediska hermetiky nesmí být spiritus familiaris zaměňováni s tak zvanými rodinnými duchy primitivních národů starověku. Tito rodinní duchové byli ve většině případů zesnulí toho nebo onoho kmene, tedy předky a prapředky, hrdinové apod., s nimiž se primitivním způsobem prováděla nekromancie fetišismu podobající se a to tím, že jednotlivé kmeny byly s těmito duchy v trvalém kontaktu. Podle dnešního pojetí by se dal tento druh nekromancie porovnat se spiritismem. Jelikož jsou každému zasvěcenci známy praktiky, kulty atd., které vedou ke spojení s některým předkem, tedy s rodinným duchem, upouštím od toho se znovu o tom zmiňovat.
Nejen jednotlivé rodiny měly svého rodinného čili domácího ducha, ale byly i četné kmeny jednotlivých národů, které měly svého zvláštního ochranného ducha, což je konečně všeobecně známo i z dějin. Skutečnému mágovi je z hermetického hlediska znám rozdíl mezi původním služebním duchem (spiritus familiaris) a duchem rodinným.
Pravý mág má v porovnání s kouzelníkem, s tak zvaným černým mágem, docela jiný postoj k přednostovi, t. j. k vyšší bytosti, lépe řečeno vyšší inteligenci, s níž si přeje navázat kontakt.
Kouzelník chce bez nejmenší námahy a bez předchozí směrodatné průpravy a magického vývinu dostat bytosti pod svou moc, aby mu sloužily a pomáhaly splnit všechna jeho přání. Kouzelník však, žel, při tom zapomíná, že se tím karmicky zatěžuje, dále že tak činí na úkor své evoluce a především svého magického vývinu. Bytosti, které kouzelníkovi slouží, počítají s náležitou odměnou. Z hmotného stanoviska, by se daly tyto služby porovnat vlastně jen s jakousi půjčkou. Ve skutečnosti je kouzelník otrokem bytostí, neboť po uplynutí jeho ujednání -paktu- musí, jak jsem již pravil, vše vrátit. To bytosti dobře ví a jejich líčená oddanost, se kterou kouzelníka ujišťují, že mu slouží ochotně a že rády plní každé jeho přání, svádí kouzelníka k mylnému názoru, že se stal jejich pánem. Jeho přání a požadavky vůči bytostem se během spojení s nimi stále stupňují a z kouzelníka se postupně stává učiněný nenasyta. Teprve bezprostředně před uplynutím paktu si kouzelník uvědomuje, co učinil a jakou karmickou zodpovědnost na sebe uvalil. Potom ale bývá již pozdě a veškeré eventuální rady a doporučované návody, jak by bylo možno se zbavit následků paktu, jsou z hermetického hlediska neproveditelné a bezúčelné a v očích pravého mága přímo směšné. Příčiny stvořené tím nebo oním způsobem musí být podle zákona o příčině a účinku odpykány a vyrovnány.
Eventuálně by mohl někdo namítnout, že Božská Prozřetelnost ve svém aspektu milosrdenství a Božské lásky učiní někdy výjimku. Opravdový mág ví, že na stvořené příčiny musí vždy následovat účinky, jinak by zákon karmy, t.j. zákon odplaty a vůbec celá zákonitost univerza byla pouhým výmyslem, byla by tedy iluzorní.
Není třeba znovu vyzdvihovat, že se naopak vše odehrává podle neměnitelných zákonů s obdivuhodnou přesností. Božská Láska a Milosrdenství se všemi průvodními aspekty, jako je na př. Dobrotivost atd., jde tak daleko, že dává člověku poznat, že je sám příčinou svého utrpení a toto poznání ho nechá každé utrpení lehčeji snášet. Ze správného univerzálního hlediska nemůže Prozřetelnost v aspektu lásky, dobrotivosti atd. nic víc učinit. Každému zkušenému a univerzální zákony znajícímu mágovi je to samozřejmé. Nechť se proto každý pravý mág chrání toho uzavřít jakýkoliv pakt, který by mu byl velkou brzdou v jeho magickém vývinu a v celkové evoluci.
Mág nepřistoupí na uzavření paktu ani s vysokými a dobrými sférickými přednosty, i kdyby mu to mělo přinést sebevětší výhody. Vázat se na bytosti a jejich sféry znamená ztratit svobodu vlastního myšlení a jednání.
Kdo by eventuálně namítnul, že pak vůbec není třeba se zabývat evokační magií a že je lépe, pracovat na svém dalším vývinu a nehledět na bytosti, tomu budiž řečeno, že pravý mág může usilovat o navázání kontaktu se všemi bytostmi -pozitivními i negativními- a že je dokonce nutné, aby prováděl správnou evokační magii. Avšak nikdy nesmí mág hledat v ní podnět k tomu, vázat se na některou bytost. Svého kontaktu s bytostmi použije k obohacení svých znalostí o jednotlivých sférách, dále k eventuálnímu osvojení si jejich zákonů a také k tomu, uplatňovat vůči bytostem, se kterými evokativně pracuje, svou magickou autoritu. Je bezesporu, že mu pak tyto bytosti své vědomosti všem nejen rády poskytnou, ale také mu rády slouží, neboť bytosti považují pravého mága za svého vládce, jemuž jsou povinny věrností a poslušností. Vůči pravému mágovi, který má správné magické zasvěcení a jé magicky dokonale vyvinutý, by se bytosti ani neodvážily zmínit se o uzavření paktu. Mág může sice, uzná-li to za vhodné, použít služební duchy té nebo oné sféry, ví však, že těmto bytostem není nic dlužen, neboť to, co bytost pro něho učiní, dokáže provést sám vlastními silami, za které děkuje jeho systematickému magickému vývinu.
Mág použije bytostí: 
1. aby pomohl nikoliv sobě, nýbrž především svým spolubližním a 2. aby takto získaný drahocenný čas věnoval na svůj další vývin. Tento postoj je nejsprávnější a nedá se, jak vidno, nikdy porovnat s postojem kouzelníka. Mág se nemusí trvale zabývat evokační magií, musí však dobře ovládat
její praktiky, aby jich v případě potřeby mohl použít. Dokonalou znalostí pravé evokační magie obohatí své vědomosti, zvyšuje svou moc nad bytostmi v univerzu a upevňuje svou magickou autoritu. Zkrátka, pravý mág musí být v každém směru dokonalý.

Zdroj: Praxe magické evokace : návod k vyvolávání bytostí ze sfér, jež nás obklopují / František Bardon ; [z německého originálu ... přeložila Otilie Votavová]. -- 4. vyd.. -- Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2000. -- 267, [156] s. ; 21 cm

 


SPIRITUS FAMILIARIS 
Spiritus familiaris nebo famuliaris, tj. důvěrný nebo služebný duch byl, byť pod různými názvy, v magii často využíván od nejstarších časů až po moderní dobu. Stejně jako elementar, je i služebný duch astrální bytost, která vykonává pro magika rozmanité služby. Od obyčejného elementara, který se splněním jednoho úkolu zpravidla spotřebuje, se služebný duch odlišuje delší životností a všestrannější použitelností, i když také on bývá více či méně specializován pro práci v určité oblasti. Pro úplnost se zde musím alespoň krátce zmínit o možnosti získat služebného ducha prostřednictvím rituální magie. Existují entity, které jsou schopny a někdy i ochotny dát magikovi k dispozici služebného ducha, podobně jako ředitel firmy pověří určitým úkolem podřízeného úřed-níka, protože se sám nemůže věnovat každé maličkosti. Tento způsob je znám hlavně z magie středověké. Faust a - jak se traduje - prý i Agrippa měli své služebné duchy. Daleko častější a hlavně bezpečnější je vytvoření služebného ducha cestou mentální magie. (Mentálně-magické rituály pro získání služené-ho ducha byly ve středověku ovšem také známy. Vývoj však od té doby přece jen pokročil, takže dnes máme k dispozici i pohodlnější metody, než nosit pod levou paží vejce od černé slepice.) Bardonem zmiňované postupy lze použít při tvoření služebných duchů, které Bardon v podstatě správně zahrnuje mezi elementáry. Postup, který popisuji, se poněkud liší od Bardonova návodu, který je vynikající a jenž rozhodné nechci zpochybňovat, pokládám však za účelné seznámit čtenáře i s alternativními metodami.
Služebný duch vytvořený pomocí mentální magie obvykle potřebuje (na rozdíl od prostého elementara, kde to není nezbytné nutné) nějaký hmotný nosič, na nějž je možno příslušné síly připoutat. Musí mít „tělo". Toto tělo by mělo splňovat dvě podmínky:
1. Musí být buď přímo zhotoveno z fluidického kondenzátoru nebo jej musí aspoň obsahovat. (Znamenitá a univerzální je mandragora.)
2. Mělo by svým tvarem korespondovat s povahou úkolů, které bude služeb-ný duch plnit, např. pes (hlídání), tygr (síla), sova (moudrost) apod.
Protože se v praxi nejlépe osvědčuje držet se tradičních planetárních korespondencí, uvedu příklady zhotovení hmotných nosičů služebných duchů ve vztahu k jednotlivým planetám. Kompetence odpovídající příslušným plane-tám není pro poučeného čtenáře jistě třeba vyjmenovávat.
Slunce: Vezměte kus čistého jílu, který nejprve pečlivě zbavíte všech příměsí jako jsou kořínky nebo kamínky. Vložte jej do kotlíku, přidejte vodu a trochu žluté hlinky a hnětením připravte řídké těsto. Pak uveďte obsah kotlíku do varu, přidejte čistý včelí vosk v poměru jeden díl vosku na čtyři díly jílu a počkejte, až se vosk rozpustí. Potom směs dobře promíchejte a až trochu zchladne, znovu ji prohněťte, až vznikne tvárné těsto. Z těsta vymodelujte figurku příslušného tvaru, ale nezapomeňte v ní nechat malou dutinu. Dutinu vyplňte silným odvarem z heřmánku smíšeným s lihem, přidejte šest kapek roztoku chloridu zlatitého a případně i kapku vlastní krve. Otvor zbylým těstem dobře zalepte.
V případě ostatních planet se postupuje analogicky. Mění se, samozřejmě kromě tvaru figurky, také barva hlinky nebo příměsi a složení fluidického kondenzátoru. Odvary mají být co nejsilnější a vždy se musí konzervovat lihem (někde je uveden konkrétní druh alkoholu) v poměru 1:1. Roztoky chemikálií by měly být koncentrované, ne však nasycené. Kapka vlastní krve je fakultativní.
Techniky mentální magie
Luna: Bílá hlinka nebo křída, šťáva z lociky jedovaté konzervovaná lihem, devět kapek roztoku dusičnanu stříbrného.
Merkur: Pokud si rádi hrajete, dejte si záležet a vymodelujte figurku pes-trobarevnou. Účel však splní i oranžová hlinka (nebo směs žluté a červené hlinky). Fluidický kondenzátor se skládá z odvaru z jalovce konzervovaného nejlépe ginem a osmi kapek roztoku chloridu rtuťnatého. Nemůžete-li tuto jedovatou chemikálii sehnat, je možno ji nahradit síranem hlinito-draselným (kamenec). V tom případě však figurka musí být oranžová.
Venuše: Zelená hlinka, odvar z verbeny (případně směs odvaru z meduňky a tzv. růžové vody), sedm kapek roztoku síranu mědnatého (modrá skalice).
Mars: Červená hlinka, silný lihový výtažek z pepře, pět kapek roztoku síranu železnatého (zelená skalice).
Jupiter: Modrá hlinka nebo šmolka, odvar z máty, čtyři kapky roztoku choridu cíničitého.
Saturn: Saze nebo grafit, odvar z tabáku, tři kapky roztoku octanu olovna-tého (olověný cukr).
Uran: Fialová hlinka nebo křída (nebo směs modré a červené hlinky), odvar z rosnatky, dvě kapky roztoku dusičnanu kobaltnatého.
Neptun: Směs zelené a modré hlinky, odvar z muchomůrky červené, třináct kapek roztoku chloridu platičitého.
Pluto: Hnědá nebo okrová hlinka, lihem konzervované kokosové mléko, jedenáct kapek roztoku dusičnanu uranylu; možno přidat kapku mločí krve.
Při zhotovování figurek můžete s prospěchem využít planetárních hodin, ale dá se pracovat i za úplňku. Služebný duch musí mít samozřejmě jméno, které se vypočte za pomoci kabaly. Doporučuje se vyhotovit i odpovídající pečeť (např. sigilizací), která později usnadňuje komunikaci se služebným duchem, neboť ji, na rozdíl od figurky, lze stále nosit s sebou. Když je figurka hotová, jednoduše ji magicky nabijete a rituálním způsobem oživíte, čímž vytvoříte její astrální tělo. V tomto případě se figurky nabíjejí příslušnými planetárními fluidy, která se imaginují v odpovídajících barvách. Nabíjení je třeba častěji opakovat. Hodně tu záleží na síle imaginace.
Budete-li se figurkou intenzivně zabývat, služebný duch časem zesílí a získá diferencovanější povahu. Není důležité, jestli na něj budete pohlížet jako na samostatnou, vlastním životem žijící entitu, která je s vámi v určitém vztahu, nebo jako na pouhou projekci jisté části vaší psýchy. Tak či onak se s ním postupně naučíte komunikovat. Nejčastěji vám bude odpovídat prostřednictvím tzv. vnitřního hlasu. Podobnost tohoto úkazu s jistými formami schizofrenie není náhodná. Rozdíl však spočívá v tom, kdo komu vládne: zda odštěpená část psýchy celé osobnosti nebo celé, vyvážené a vědomé jádro osobnosti svým částem.
Účinnost celého díla podstatně zvýšíte, dáte-li svému služebnému duchu podobu nějakého božstva nebo mytologické postavy, neboť se tak napojíte na příslušný egregor. Nejprve je však třeba se o dotyčném božstvu nebo mýtu předem dobře informovat. Podle vzoru výše uvedených planetárních analogií lze přirozeně využít i analogií zodiakálních či, jak to doporučuje Bardon, živlových. Složení fluidických kondenzátorů pak ovšem bude jiné. Výhodné je také využít ročního cyklu. S vytvářením astrálního těla se začne při prvním úplňku poté, co Slunce vstoupilo do znamení Berana (početí). Při každém dalším úplňku se toto astrální tělo posiluje (růst) a při posledním úplňku, kdy stojí Slunce ve znamení Kozoroha, tedy přibližně někdy kolem zimního slunovratu, se teprve zhotoví figurka (zrození), která se pak při každém dalším úplňku nabíjí (krmení). Při prvním jarním úplňku je spiritus familiaris připraven k službám.
V případě, že služebného ducha již nebudete potřebovat, je třeba mu ode-jmout energii a vrátit ji tam, odkud jste ji vzali. „Mrtvou" figurku je pak nutno rituálně pohřbít na opuštěném místě. Pečeť se spálí na ohni z olšového dřeva. Doba životnosti služebných duchů vytvořených na základě planetárních analogií by neměla přesáhnout počet let, který odpovídá příslušnému planetárnímu číslu, tedy např. v případě Slunce šest let.
Spektrum použití služebných duchů je velmi široké. Netřeba snad zdůrazňo-vat, že při práci s nimi je nutno ve vlastním zájmu dbát základních etických principů. Nedoporučuje se pověřovat takto vytvořené služebné duchy konkrét-ními hrubohmotnými úkoly (tedy vyžadovat tzv. přínosy), protože jsou na to obvykle příliš slabí. (Faust, který, jak praví legenda, nechal pomocí svého služebného ducha přinést hraběnce z Anhaltu vinné hrozny, jablka a hrušky, používal entit jiného druhu.) Přesto však dokážou mnoho věcí zařídit „kauzálně", poskytne-li se jim k tomu dostatek času. Výsledky někdy bývají velmi překvapivé. Objeví-li se komplikace, což se může stát, je-li magik nevyváženou osobností s potlačenými přáními či obavami, je třeba s celou záležitostí neprodleně skončit.

Zdroj: Magie / Josef Veselý. -- 3. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2008. -- 608 s. : il., faksim. ; 22 cm 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)