Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)


SPOLEČNÁ LÓŽOVÁ INVOKACE DUCHA MEPHISTOPHIELA

 

MEPHISTOPHIEL
*Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. 

VYBAVENÍ
- tabule + fixy
- rituální texty
- sigila
- ochranné pečetě (např. ze Smržovského grimoáru)
- kříž na krk
- svěcená voda a miska
- kropenka
- svícen + 3 svíce + 1 svíce na čtení
- kadidelnice + zápalky, uhlíky
- kuřidlo (smůla, síra apod.)
- kord či dýka na kruh
- lapis lazuli
- cínová dýka
- křížový tolar
- a další jupiterské předměty, obrázky a sigila, jupiterské rostliny – např. květ a list kaštanu...

1. PŘÍPRAVA
*Nakreslit na tabuli hlavní velké sigilum Mephistophiela (účastníci jej mohou fixou překreslit na svoji dlaň)
*Na toto sigilum všichni po celou dobu fixují zrak.
*Přidat kolem hlavního sigila další podpůrné věci (lapis lazuli, cínová dýka, kříž. tolar, rostlina, další obrázky a sigila apod.).
*Rozsvítit 1 vedlejší svíci na čtení. Jinak je tma.

2. OCHRANNÝ KRUH
*Kněz udělá dýkou kolem všech přítomných ochranný kruh. Přitom říká:
"Ochranný kruh: Ole Ja Meni sete Miraryael Lamese mihi Jasala Ale Jona Masacriel Finamiel - Siona Olasariel Assa Sallimeni Arael Fasa Maja Paga Lalemisa Jero beliel Majasa Faliel mi Lasariel olomisa lale Masa Najariel."                                   

3.KROPENÍ
*Kněz poté 3x do 4 stran kropenkou pokropí prostor i účastníky svěcenou vodou, přitom říká: 
"OČISTA PROSTORU: Ve Jménu Boha Otce (směrem na východ), Boha Syna (směrem na jih), Boha Ducha (směrem na západ) svatého (směrem na sever)!" 
(opak. 3x) !


4. OČISTNÁ MODLITBA
*Kněz pronese očistnou modlitbu: 
"OČISTNÁ MODLITBA, OPAKUJTE PO MĚ: Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor; lavábis me, et super nivem dealbábor." 
(= Pokrop mne, Pane, ysopem, a budu očištěn; obmyj mne, a nad sníh zbělím.)

5.OCHRANNÁ MODLITBA
*Kněz pronese ochrannou modlitbu: 
"OCHRANNÁ MODLITBA, OPAKUJTE PO MĚ: Dómine, Deus meus, in te speráví: líbera ánimam meam a lábiis iníquis et a linqua dolósa!" 
(= Hospodine, Bože můj, v tebe doufám: vysvoboď duši mou ode rtů nešlechetných a od jazyka lstivého.)

6.CREDO
*Kněz odříká Credo
"VYZNÁNÍ VÍRY:
Credo in unum Deum. Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terra, visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Jesum Christum,
Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante ómnia saécula.
Deum de Deo, Lumen de Lúmine, Deum verum de Deo vero.
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de caelis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine : Et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis : sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est.
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.
Et ascéndit in caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória
judicáre vivos et mórtuos : cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem : qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur :
qui locútus est per Prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
Et expécto resurrectiónem mortuórum. 
Et vitam ventúri saéculi. Amen."

7.PATER NOSTER
*Kněz odříká Otčenáš: 
"TŘIKRÁT OTČE NÁŠ, OPAKUJTE PO MĚ: 
Pater noster, qui es in caelis :
Sanctificétur nomen tuum :
Advéniat regnum tuum :
Fiat volúntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie :
Et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris.
Et ne nos indúcas in tentatiónem.
Sed líbera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.] Amen."
(opakovat 3x)

8.POŽEHNÁNÍ
*Potom kněz udělá nad kruhem ve vzduchu kříž   †    (rukou, dýkou, nebo hůlkou) a rozsvítí 3 svíce ve svícnu.
*Pak odříká modlitbu: 
"Znamení kříže buď na mém čele († na čelo), slova Kristova v mých ústech († na ústa) zbraně Kristovy na mých prsou († na hrudi) pro znamení kříže († klasický) osvoboď mne Bože od mých viditelných i neviditelných nepřátel, moc Otce budiž mojí záštitou, moudrost Synova mne poučuj, láska Ducha osvětli mne .... (jméno kněze).
Požehnán budiž den a noc i hodina, ve které náš pán Ježíš Kristus byl zrozen Svatou Pannou Marií, ve jménu Otce † i Syna † i Ducha Svatého † Amen. Mne i moje společníky požehnej svatá panna Maria ( jeden velký   †  účastníkům) Amen."


9.MAGICKÁ MODLITBA
*Kněz odříká magickou modlitbu:
"Hel + Heloim + Helva + Ehejeh + Tetragrammaton + Adonaj + Šadaj + Sabaoth + Sother + Emmanuel + Alfa + Omega + Primus et Novissimus + Principum et Finis + Hagios + Ischyros + o Theos + Athanatos + Agla + Jehova + Homousion + Ya + Messias + Ašer Ehejeh + Christus vincit + Christus regnat + Christus imperat + Increatus pater + Increatus Filius + Increatus Spiritus sanctus + per signum crucis + de inimicis libera me ..... (jméno kněze). Deus meus + Amen."

10.JANOVO EVANGELIUM
*Kněz přečte Janovo evangelium 1,1-1,14:
"Slyšte evangelium: Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl, a život byl světlo lidí. A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Nebyl on to Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle. Tenť byl to pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Na světě byl, a svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho. Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho, Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha zplozeni jsou. A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy."

*Kněz pokračuje a odříká modlitbu:
"O Jehovah, prosím skrze Ježíše Krista, tvého milého syna, neboť všecka pomoc, veškerá síla, všechno požehnání a veškeré překonávání přichází od Tebe a Tebou také trvá! Proto ó Jehovo, odvažuji se před Tebou a Tvými Svatými Jmény a ve Tvém Jménu volati anděly a duchy a od nich požadovati služby. Dovol ó Ježíši, který jsi vymýtil ďábla a zdeptal jeho říši cestou do pekel, mojí osobě, která v Tebe věří, zaklínati a poutati ďábly a duchy, aby mojí osobě byli poddaní! Ježíši náš dej, abychom tímto počínáním nesešli na scestí, ale zůstali pravověrní a abychom všecky překážky překonali Tvými vlastními mocnými slovy, která jsi pronesl při svém sestoupení do pekel: 
Opakujte po mě:
TANNO JEHOVA † COELUM † ET FIRMAMENT † ET PLANETARUM † ET TERRA † QUI FILII † SANCTA † EGO FILIUS † DEUS † AMEN."

11. KONJURACE
*Kněz zapálí kuřidlo (smůla + síra)
*Kněz začne S VELIKOU PEČLIVOSTÍ A POZORNOSTÍ ZVUČNÝM HLASEM následující hlavní vyvolávání, při čemž SE VŠICHNI DÍVAJÍ NA SIGILUM.
*Kněz začne odříkávat všeobecnou citaci všech duchů:
"Citace všech duchů: Osola mica rama Lamahi Volase cala maja mira Solame riemisa Molasola : Rama Afasala Mirahel Zorabeli Assaja!"

*Kněz předříkává hlavní konjuraci:
"Konujurace: My, shromáždění v lóži, voláme tě, duchu Mephistophieli, skrze Ježíše † vítězného Krista a zveme tě mocnými slovy [opakujte po mě:]  ELOHYM + ESCHA + ELOHA + APSADAHII + ANGIELUS + a akrze tvoji hvězdu, která se nazývá PENOTHOT a která se nachází při svém východu na šestém stupni a třetí minutě znamení Býka, které je také tvým znamením! 

My, shromáždění v lóži, zaklínáme tě duchu Mephistophieli mocí 
[opakujte po mě:] 
ROLAMICON + HIPITE + AGLA + ELOHYM + REREMISCH + JEHOVA +.

My, shromáždění v lóži, zaklínáme tě duchu Mephistophieli při 
[opakujte po mě:] 
ROREIPSE + LOISANT ET DORTAM + BOLAIMY + ACOM + COELUM + QUIAVITIT + SAMMAS + RESTASCIA + ó ADONAJ + ó JEHOVA + PRASA DEUS + a při nebeském vojsku, abys se ihned zjevil v našich nitrech a dal nám odpovědi v řeči, kterou ovládáme.
Přijď! Přijď! Přijď! AMEN."
* NYNÍ VŠICHNI ZAVŘOU OČI, V MYSLI SI VYBAVÍ MEFISTOFIELOVU PEČEŤ A VĚNUJÍ SE VLASTNÍ INVOKACI.

12. PROPUŠTĚNÍ DUCHA
*Po 10-15ti minutách, když bylo obdrženo požadované, odešleme ducha následující formulkou.
*Kněz řekne: 
" Propuštění ducha, opakujte po mě 3x:
Ó MEPHISTOPHIEL + DEGRATIAS + JESUS + BENE BENEDICTAM + PORTAM + MEPHISTOPHIEL + QUA SUA + DIABOLAM + HOCAS SIS + JESUS + AMEN."
*Kdyby duch nechtěl odejít, čte se ještě následující formulka:
"ELOSCHY + MAAMADO + AGLA DOCA + JESUS + MAASCH + REENAZARETUM + CHRISTE + REX + JEHOVAM + JUDAEORUM + ó MASCHALEM + HISCHACOS + TETRAGRAMMATON + ó HISCHACOLAM + ELOHIM +."

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 5/2017
 
    

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)