Společná lóžová obřadní invokace ducha Salmisona (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď." Obřadní invokace byla provedena členy LUZS v únoru 2017. Dov.


SPOLEČNÁ LÓŽOVÁ INVOKACE DUCHA SALMISONA

 

SALMISON
*Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta.
*Inspirováno grimoárem: Faustova Drahocenná Sigilla, kapitola IX.: "Vyzkoušený postup, jakým způsobem lze dva Magity, duchy Kunifera a Salmisona, skrze jejich pečeti přinutit, aby museli dát na předloženou otázku písemnou odpověď."

VYBAVENÍ
- svěcená křída
- svěcená voda + v ní macerovaný yzop
- kuřidlo (Faustova směs ze Smržovského grimoáru, s. 86: kadidlo, mastix, styrax, myrha)
- kadidelnice, uhlíky, svíčky
- papíry s předtištěným sigilem Salmisona (podle počtu účastníků)
- černé fixy (podle počtu účastníků)
- výkresy (podle počtu účastníků)
- vytištěný Žalm 92 + volání (podle počtu účastníků)
- nějaká křesťanská devocionálie: křížek, medailka, soška, růženec apod.
# Z toho vše, co nebylo posvěceno již dříve, nutno posvětit !!! (nejlépe dle Claviculae Salomonis). Křídu a vodu je nejlepší mít klasicky svěcenou knězem.
# Nachystat otázku či otázky nebo příklady otázek – vhodné jsou zcela konkrétní otázky zohledňující astrologickou hodinu – např. venušská = otázky o lásce, vztazích, ženách...

PŘÍPRAVA OPERATÉRA
*Operatér týden před lóžovou invokací nakreslí na papír (pergamen netřeba) jméno Salmisona s jeho sigilem, ten pak uschová po oněch 7 dní. Potom se operatér musí po sedm dní, pokaždé brzy vstávaje, posvětit, poté se umýt a obléci, jako by chtěl jít někam z domu; poté pokleknout před stůl stojící proti východu a modlit se 92. žalm, pak může vykonat, čeho je mu libo.

VLASTNÍ SPOLEČNÁ INVOKACE
1.PŘÍPRAVA
*Operatér účastníkům vysvětlí průběh invokace a rozdá papíry s žalmem a voláním, fixy, výkresy a papíry s předtištěným sigilem Salmisona.
*Všichni účastníci si připraví otázku, kterou chtějí duchovi položit. Na to se vyhradí dostatek času.

 

2.OČISTA
*Operatér svěcenou křídou do všech stran místnosti (na podlahu, nábytek apod.) nakreslí kříže, přitom říká:  (na V straně) "Ve Jménu ELOHIM !", (J) "Ve Jménu ADONAI !", (Z) "Ve Jménu TETRAGRAMMATON !", (S) "Ve Jménu SABAOTH !"
*Potom operatér směrem k oltáři říká: "Ole Ja Meni sete Miraryael Lamese mihi Jasala Ale Jona Masacriel Finamiel – Siona Olasariel Assa Sallimeni Arael Fasa Maja Paga Lalemisa Jero beliel Majasa Faliel mi Lasariel olomisa lale Masa Najariel."
*Operatér i všichni účastníci provedou symbolickou očistu:
  a) operatér všechny účastníky pokropí svěcenou vodou s macerátem yzopu,
  b) operatér poté každému účastníkovi (vč. sebe) nalije trochu onoho macerátu do levé dlaně, všichni si poté macerát rozetřou v obou dlaních a potom dlaněmi s macerátem otřou obličej (shora dolů), přitom říkají: "Aspérges me, Dómine, hyssópo, et mundábor; lavábis me, et super nivem dealbábor."
*Pomocník zapálí kuřidlo.

3.ŽALM
*Všichni společně (nejlépe opakovaným zpěvem) odrecitují Žalm 92 (doporučuji použít překlad Bible 21 – je srozumitelný a trochu se i rýmuje):
"Krásné je Hospodina velebit, tvé jméno opěvovat, Nejvyšší!
Vyprávět o tvé lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí
při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery.
Svými skutky jsi mě, Pane, obšťastnil,
proto chci zpívat o díle rukou tvých.
Jak veliké jsou, Hospodine, skutky tvé,
jak jsou tvé záměry velmi hluboké!
Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší,
že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby vyhlazeni byli navždycky.
Ty však, Hospodine, jsi vyvýšen navěky!
Jistěže, Hospodine, nepřátelé tví, jistěže nepřátelé tví budou zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci!
Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí,
čerstvým olejem mě pokropíš.
Uvidím pád těch, kdo mě špehují,
o zkáze bídáků, kteří mě napadají, uslyším!
Spravedlivý ale jak palma pokvete,
jak cedr v Libanonu poroste.
V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni,
v nádvořích našeho Boha vzkvétají.
Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil.
Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost
– on je má Skála, je každé křivdy prost!"

4. SIGILUM
*Operatér i všichni účastníci černou fixou 3x přetáhnou na svém papíře předtištěné sigilum Salmisona a poté se na sigilum několik minut soustředí.
*Otázku, kterou chtějí duchovi položit, napíše každý z účastníků na karton, poté na ni položí svoje sigilum Salmisona.
* Opět se po několik minut soustředí na sigilum Salmisona.

5. OTÁZKA A KONTAKT
*Poté všichni účastníci pokleknou a ukazováček s prostředníčkem pravé ruky položí na sigilum a pod ním napsanou otázku, přitom vyvolávají (3x): "Salmisone, s Elohim Adonay Tetragrammaton zaklínám tebe, nejsvětějšími silami Pána Sabaoth volám tě, můj duchu, abys mi, Salmisone, tak pravdivě jako Bůh je, tak pravdivě jako Ježíš Kristus Spasitelem světa je, tak pravdivě Svatý Duch Bohem je, zodpověděl mou otázku zcela pravdivě. Amen."
*Potom se účastníci posadí, či odeberou na klidné místo.
*Každý z účastníků otočí svůj karton s napsanou otázkou prázdnou stranou nahoru, připraví si fixu, zavře oči a začne Salmisona invokovat dle svého způsobu. Během invokace drží fixu u kartonu pro případ, že by potřeboval odpověď napsat, případně kdyby se objevilo automatické psaní.
*Po vhodném čase operatér invokaci ukončí a účastníci sdílejí své dojmy.

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2/2017

Další obsah této kategorie

Kterak přivolat goetického ducha jménem Marbas

Tento předpis jsem kdysi dávno získal od jednoho nejmenovaného starého praktikujícího mága z Vysočiny. Jde o postup nezvyklý, každopádně zajímavý a funkční. Vyžaduje ale od mága jakési zkušenosti.

Obřad přivolání deště Dodola-Paparuda

Obřad magického přivolání deště Dodola (Paparuda, Perperuna, Preperuša), který se konal v době sucha. V rituálu mladé ženy uctívají bohyni tancem a modlí se k dešti zpěvem. Ústřední postavou je dívka Dodola, nebeská družka Perunova. Slované věřili, že když Dodola dojí své nebeské krávy, mraky, prší na zemi. (níže popis rituálu)

Dr. Johannes Faust - evokace Mephistophiela

Vybrané pasáže Faustovy Magie Innaturalis pro evokace ducha Mephistophiela. Celá kniha ZDE.

Výroba vikingského amuletu Vegvisir

Dle islandského Huld Manuscript: "Pokud je tento znak nošen, neztratí člověk svou cestu v bouři nebo ve špatném počasí, i když je cesta neznámá." Vegvisir pomáhá také nalézt správnou cestu, pokud je člověk ztracen nebo cestuje do neznáma. Níže popisuji můj způsob výroby. (Dóv).

Společná lóžová obřadní invokace ducha Mephistophiela (Faust)

Služebný a mocný duch Dr. Johannese Fausta. Obřadní invokace provedena s úspěchem v květnu 2016 členy LUZS. (Dov)

Společná lóžová obřadní invokace ducha Apadiela (Faust)

Invokace provedena s úspěchem v červnu 2017 členy LUZS. Faustovské entity jsou velmi mocné, lidem přátelsky nakloněné a komunikativní. Tato invokace s prvky evokace je pro tyto bytosti velmi vhodná. Dóv.

Jak uvidět skřítka

Hezký, nostalgický předpis lidového čarodějnictví středověku odkazující na staré předkřesťanské kořeny a přírodní magii původních národů. 

Kontakt s lesními duchy noci

V magii jde hlavně o praxi a ne o prázdné tlachání. Proto zde uveřejňuji dva zajímavé a hezké postupy pro komunikaci s elementálními bytostmi lesa. Tyto návody je možno doplnit o své vlastní prvky tak, aby vyhovovalo nativitě magika. (Dov)

Praxe Kennetha Granta

Záznam zpovědi Kennetha Granta, kterého Crowley v roce 1945 zasvěcoval do rituální práce s magickými drogami. Grant popisuje praxi vstupu do astrálu. Tuto praxi používáme téměř pro všechny invokační kontakty a můžeme vřele doporučit. 

Modlitba 50

Magická modlitba symbolu moci a vůle egregoru Československé republiky. (převzato)

Rituál nezrozeného

Praktický obřad "Nezrozeného" o němž jsme informovali ve článku ZDE!. Jednoduchý rituál lze použít buď jako "předrituál" k další práci, nebo samostatně pro posílení skupinové práce a posílení starořeckého egregora. Dle naší praxe je mnohem lepší přednášet text v řečtině. 

Invokace Boginje Morany

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boga Velesa

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Invokace Boginje Lady

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Magická modlitba k Československému egregoru

Touto modlitbou se spojujeme se silami Československého egregoru. V současnosti tento egregor posilují již desítky jakkoliv magicky či duchovně pracujících lidí Československa. Egregor uctívá všechny velké hermetiky naší minulosti a zároveň, posilováním společného ducha, zesiluje požehnání nás všech na naší cestě. 

Invokace Boga Peruna

Hromadná invokace praslovanského božstva sloužící k aktivaci specifických vlastností, posílení egregora Slovanů a průzkumu pantheonu. 

Praktická sigilická (sigilární) magie

Sigilická magie je jednoduchá a přitom velmi účinná a funkční magická technika. Její kostru tvoří: vytvoření glyfu touhy, nabití, zapomenutí. Sigilickou magii lze používat jak pro fyzickou rovinu v běžném životě, tak pro psychologickou rovinu při zkoumání vlastního podvědomí. (Dov)

Goetická evokace - kompletní postup

Goetie se zabývá charakteristikou sedmdesáti dvou démonických inteligencí včetně jejich podob, kompetencí a dalších upozornění týkajících se jejich vyvolávání. 

Talismanická magie

Talismanická magie je jedna z nejdůležitějších magických odvětví. Výborná pro praktické využití v běžném životě pro sebe či pro jiné. Talismanická magie má staletou historii a tradici. Talismany hojně využíval Agrippa i Paracelsus. Níže unikátní přepis mé přednášky (semináře) včetně praktického návodu. Obsah: Úvod; Materiál a nástroje; Svěcení nástrojů; Příprava a výroba pantaklů; Svěcení pantaklů, Příklad výroby pantaklu; Další pantakly; Užití pantaklů; Odkazy a zdroje; Planetární hodiny; Planetární obecné korespondence; Tabulka měsíčních domů; Magické abecedy; Agrippovy stupnice; Planetární pečetě. (Dov)

Praxe aurického zraku

Lat.: aureolus, aureola, aureolum = zlatý, zlatavý, ze zlata, krásný, briliantní, excelentní, úžasný. Aura je podle parapsychologie, alternativní medicíny, teologie a okultních věd energetické (elektromagnetické?) pole okolo živých organismů (zvířata i rostliny). Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec. 

Spiritus Familiaris

Většina grimoárií, a právě tak jiné o zaklínači magii pojednávající knihy, mluví hojně o služebních duchách, o tak zvaných spiritus familiaris. Podle těchto knih jsou tito služební duchové dáni vysokými bytostmi, převážně démony, mágovi k dispozici pro jeho soukromé účely..

Dvě plutonské a jedna dinosauří evokace

Tři zajímavé obskurní evokace. 

Sigilizační metody

Ne vždy nelezneme s jmény entit i jejich signatury. Proto je musíme sami vytvořit, tedy sigilizovat. Metod je několik. 1, sigilizační čtverce (pro planetární entity); 2, metoda devíti komor; 3, Spareova metoda spojením liter; 4, sigilizační růžice, které naleznete níže. Vycházejí z původní kabalistické růžice, používané k sigilizaci entit v hebrejštině (násilné překlady nejsou vhodné). (Dov)

Schéma evokačních rituálů

Praktická schémata tvorby evokačních rituálů. Obsahuje schémata Bardon, Crowley a Konstantinos. (Dov)

Detailní popis praxe magické evokace podle F.Bardona

Jeden z nejhezčích popisů magické praxe. Zkušený mág si postup zajisté upraví tak, aby to vyhovovalo jeho konkrétní Vůli. Pokud je vědomí dostatečně vytrénované praxí, není potřeba mnoha opor. I když na druhou stranu tyto neuškodí a dodají obřadu více ceremoniální obřadnosti. (Dov)

Kontakt živlových bytostí (duchů) podle F.Bardona

Mentální kontakt živlových sfér pomocí magického zrcadla. Jednoduchá a fungující technika. Od mága, který chce navštívit tyto sféry se předpokládá zvládnutí jednotlivých živlů (kupení, rozpouštění atd.) a práci s magickým zrcadlem. (Dov)

Určování vhodné doby k rituálu a Planetární hodiny

Pro evokační magii, talismanickou i pro jekékoliv jiné rituály, je třeba znát správný čas. Níže popis výpočtu planetární hodiny včetně náhradních planet a jejich oblasti působení. (Dov)

Magická talismanologie dle Bardona

Zkušenému mágovi budou všechny údaje, tohoto tématu se týkající, známé a srozumitelné. Z hermetického hlediska je talisman prostředek, je spojovací článek čili hmotná forma, k níž se dá poutat síla, schopnost, moc, vliv atd. Způsob upoutání síly je rozdílný. Avšak nejdříve o talismanech.

Nabíjení sigil - poloha smrti

Nejúčinější technikou "nabíjení" sigil je dle mého orgasmus. Ten samozřejmě nevyhovuje každému a proto, z důvodu častých dotazů, zde reprodukuji trefný článek z webu divinorum.cz, týkající se nabíjení pomocí tzv. "polohy smrti". (Dov)

Bytosti čtyř živlů

Jedním z nejzajímavějších a lidem relativně blízkým odvětvím magie je živlová magie. I když z nějakého důvodu opomíjena či opovrhována, je funkční. Češi mají k tomuto druhu magie blízko díky svému historickému sepjetí s přírodou (keltové-slované-trempové-chataři) a díky květnané lidové slovensti (pohádky), ze kterých živlová magie jen čiší. V článku "Předpis pro vyvolání gnoma" je zajímavý návod, dle kterého lze analogicky sestavit podobné. (Dov)

Vymisťování do astrálu pomocí Sata-Pessajah

Pozoruhodný návod na vymisťování do astrálu pochází od F. Kabeláka. Tato metoda spočívá v řízené imaginaci za pomoci koncentrace na signaturu inteligence jménem Sata-Pesajah, která odpovídá stálici Sirius. Celý postup, zbavíme-li jej kabalistické omáčky (ovšem velmi lahodné a pikantní), vypadá asi takto:

10 planetárních démonů

10 planetárních démonů (Chašmodaj, Taftartarat, Kedemel, Sorat, Barcabel, Hismael, Zazel, Pagros, Naedis, Brugel) a Lilit. Jejich podoba, kompetence, evokační a invokační formule a signatury. (Dov)

Živlové rituály

Živlové rituály slouží k nabíjení nástrojů, ke kontaktu s živlovými bytostmi, k práci s příslušnými živlovými analogiemi atd. (Dov)

Průzkum a integrace Stromu života

Dříve než mág vstoupí na odvrácenou stranu Stromu, měl by, v rámci některého interpretačního systému, poznat a integrovat všechny součásti strany přední. Vstoupit do kontaktu s anti-silami(9) bez vynikající znalosti jejich přivrácených podob může být nebezpečné.

90 géniů a protigéniů venušské sféry

Signatury, kompetence a volání jednotlivých géniů a protigéniů.

Předpis pro vyvolání gnóma

Invokační předpis pro vyvolání gnóma Mentifila. Autorem tohoto obřadu, který byl sepsán dne 1. 10. 1969, je Frater Daniel. V tomto rituálu se objevuje zvláštní technický postup, spočívající v tom, že při obřadu jsou magickou holí vepisovány do vzduchu invokační a evokační symboly (tzv. imaginační formule). Tato technika, která se v minulosti občas používala, patří dnes k pozapomenutým magickým postupům.

Tvorba kylichoru a vyvolání yidamu

Velmi zajímavá a účinná technika tvorby elementárů, kterou ve své knize popisuje F.Bardon a posléze i J.Veselý. Tato technika je zajímavá krom jiného i tím, že elementár (démon, božstvo) je uvnitř kruhu a magik vně. U nás bohužel pravděpodobně není příliš rozšířena. Každopádně naše lóže s touto technikou experimentuje. (Dov)

Fluidické kondenzátory

Fluidické kondenzátory již podle názvu slouží ke kondenzování fluid, tj. sil (např. el./mag., živly, akáša, vůle, světlo apod.). Ne každý materiál je ovšem schopen tyto fluida dostatečně "nasát" a "uchovat". Jde jakoby o hermetickou podobu akumulátorových článků. FK je neskutečné množství, proto zde uvedu jen ty nejdůležitější. FK se připravují dvojím způsobem - a to na jednoduché (jednodruhové) a složité (vícedruhové). (Dov)

Mentální a astrální kontakt s transempirickými entitami

Každý magik si kontaktní operační modus přizpůsobuje své intuici, možnostem a potřebám. Neexistuje zde žádný "jedině a absolutně správný" recept! Uvedu zde základní metody a jednu speciální. (Dov)