STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

OBSAH
1. NÁZEV A OBECNÉ INFORMACE
2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4. STUDIJNÍ OBSAH
5. CÍLE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
7. HOSPODAŘENÍ
8. EGREGOR, CHRÁM A PATRON
9. ETICKÝ KODEX LÓŽE

 

STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

1. NÁZEV A OBECNÉ INFORMACE

1.1. Lóže u Zeleného Slunce ~ Svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru.
 Svobodná = myšlenkově, názorově, ideově, nábožensky, politicky a  na všech organizacích a ideologiích nezávislá
 ... a otevřená pro každého člověka, který je ochoten podílet se na chodu a činnosti a splní podmínky členství = netajná ve svých cílech a aktivitách, volně šířící program a výsledky činnosti
... lóže = symbolické označení shromáždění členů hermetického řádu či spolku
... studentů a adeptů = teoreticky i prakticky studujících a s hlubšími znalostmi tajů hermetismu 
... věd hermetických = jde o tzv. tradiční západní okultní nauky: alchymie, astrologie, magie, kabala, divinační metody, posvátná geometrie, hermetická filosofie apod. 
... nezastírající theologie = zdrojové texty, vlastní překlady, srovnávací religionistika a hledání duchovních pokladů
... a poznávání = řec. gnósis, tj. nejen teoretické poznávání ale i praktické přimknutí k poznanému
... přírody = řec. fýsis, ve smyslu Emblematu XLII. z Atalanty Fugiens
... a vesmíru = řec. kosmos (sýmpantos), tj. všezahrnující neznámý a nekonečný
1.2. Lóže u Z.·. S.·. byla založena r. 2011. Od roku 2014 funguje jako členská organizace.
1.3. Lóže u Z.·. S.·. působí v České republice, domovské město je Jihlava, dle potřeby zakládá pobočky i v jiných městech.


2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY

2.1. Lóže u Z.·. S.·. jest zcela nezávislou lóží svobodně, neotřele a odvážně myslících lidí. Není závislou součástí žádné velkolóže, řádu či církve. Ovšem navazuje na vše dobré z mnoha tradic, ať už náboženských či mystických, gnostických, rosekruciánských, zednářských, martinistických apod.
2.2. Lóže u Z.·. S.·. nezastává jediný vyhraněný názor, ideologii či víru. Názory, které v rámci akcí zaznívají, jsou vždy názory jednotlivců; může jít i o více rozmanitých přístupů či výkladů k jedinému tématu. Držíme se zásady osobní svobody, zodpovědnosti a vlastního rozhodování, plné tolerance druhých, nedáváme žádné "jediné správné" návody, metody či praktiky. V tomto kontextu se tedy samozřejmě straníme jakéhokoli sektářství, exklusivismu a také názorů destruktivních, potlačujících druhé a zastávajících se jednoznačně tzv. zlých, "černých" či temných sil.
2.3. Lóže u Z.·. S.·. pojímá hermetické vědy  jako vzájemně se vysvětlující a doplňující obory, nauky, náhledy; studuje je ve vzájemných souvislostech, ale také s ohledem na jejich různá východiska, dobu a místo původu a konkrétní duchovní kontext. Z hermetických věd žádnou neupřednostňujeme na úkor některé jiné, i když každý jednotlivý člen může mít mezi nimi ty své "královské" disciplíny. Přístup k hermetickým (a jim příbuzným) naukám je v Lóži u Z.·. S.·. především (i když ne výhradně) universalistický (ne unitářský ) a analogický i syntetický (ne synkretický).
2.4. Lóže u Z.·. S.·. není prostor, který by se chtěl vymezovat proti církvím, náboženským společnostem, jiným lóžím, esoterickým spolkům, tajným řádům, školám mysterií či jiným; naopak rádi spolupracujeme se všemi společnostmi, které také pomáhají rozvíjet lidského ducha.
2.5. Lóže u Z.·. S.·.  navazuje v mnoha ohledech na činnost hermetiků minulosti napříč kulturami, naukami, směry i přístupy. Např. : Hermés Trismegistos, Enoch, Abraham, Zarathuštra, Móše, Mirjam, Šlomo, Aššurbanipal, Orfeus, Pýthagorás, Osthanes, Zósimos, Empedoklés, Basileidés, Jehošua, Appollónius , Akiva , Bar Jochaj, Jamblichos, Proklos, Geber, Albertus, Bacon, Lullus , Flamel , Valentin, Ficino, Trithemius, Mirandola, Faust, Agrippa, Paracelsus, Maharal, Cordovero, Dee, Luria, Brahe, Bruno, Seton, Khunrath, Sendziwoj, Maier, Fludd, Andreae, Komenský, Kircher, Newton, Špork, Cagliostro, Saint-Martin, Barrett, Lévi, Fulcanelli, Mathers, Leonhardi, List, Péladan, Wirth, Guaita, Papus, Meyrink, Jung, Crowley, Griese, Váchal, Spare, Canseliet, Lasenic, Abba, Kabelák, Kefer, Bardon, Zadrobílek, Neubauer a mnoho dalších.
2.6. Lóže u Z.·. S.·. se drží hesla "ORA - LEGE - LEGE - LEGE - RELEGE - LABORA - ET INVENIES" (modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš).
2.7. Lóže u Z.·. S.·. má své iniciační stupně jichž členové dosahují podle výsledků své aktivity v lóži. S konkrétními podmínkami iniciačních postupů a jejich provedením jsou seznámeni pouze řádní členové lóže, kteří musí jejich náplň držet v tajnosti. Iniciační postup nad 1.° není pro členy povinný, každý člen má možnost se dobrovolně rozhodnout, zda iniciačně postupovat chce či nechce.
2.8. Lóži u Z.·. S.·. prakticky  a  organizačně vede Velmistr a Tajemník, tito také vedou lóžové akce, pokud vedením nepověří někoho jiného. Funkce Velmistra a Tajemníka nejsou placeny a vyplývají z historické kontinuity lóže. Další funkce v lóži vznikají dle potřeb jmenováním či hlasováním.


3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM

3.1. Lóže u Z.·. S.·. nemá žádné povinné a pevné místo ani čas setkávání, toto je vždy na dohodě jednotlivých členů a na jejich možnostech. Termíny i místa se plánují dopředu tak, aby to vyhovovalo většině členům.
3.2. Lóže u Z.·. S.·. má setkání řádná, otevřená, mimořádná, členská (tj. výroční) a sdružená.
3.3. Lóže u Z.·. S.·. plně respektuje svobodu členů, tj. každý se sám rozhodne o své účasti na setkáních dle pravidel členství (viz níže).
3.4. Lóže u Z.·. S.·. má danou programovou strukturu pravidelných setkávání. Změna struktury je možná po včasném oznámení a objasnění důvodů členům lóže. 
3.5. Lóže u Z.·. S.·. má daný zahajovací a ukončovací rituál a patrona lóže, jež musí členové respektovat. 
3.6. Lóže u Z.·. S.·. dodržuje zásady lidské slušnosti v souladu s pravidlem: "Jednej s druhými tak, jak chceš aby druzí jednali s tebou a nedělej jim to, co nechceš aby dělali tobě."
3.7. Lóže u Z.·. S.·. se nebojí mluvit o čemkoliv (spíše to vítáme). Ovšem v lóži přítomní musejí vždy tolerovat názory druhých, i když s nimi nemusejí souhlasit a dokonce se o nich mohou přít, zachovají-li tedy zásady vzájemné slušnosti a budou jednat v souladu s Etickým kodexem lóže (bod 9. těchto Stanov).
3.8. Lóže u Z.·. S.·. nemá žádné předepsané „Písmo svaté“. Důraz klademe na zdroje západního hermetismu (např. Corpus hermeticum, alchymické traktáty, magické grimoáry, kabalistické spisy) a také na prameny tradičních náboženství, filosofie, mystiky a gnose.
3.9. Lóže u Z.·. S.·. provozuje své webové stránky (www.luzs.cz). Členům a pozvaným hostům jsou zde avizovány termíny a program setkáních, obecně pak výsledky předchozích i tématické články, pojednání a praktické návody pro soukromě studující.


4. STUDIJNÍ OBSAH

4.1. Lóže u Z.·. S.·. NENÍ lóže výuková (tj. nenabízí nějaký konkrétní vzdělávací systém)! Vzdělání členů je, vzhledem k šíři hermetismu, prioritně individuální. To znamená, že předpokládáme, že si každý člen zodpovědně a intenzivně studuje hermetické obory sám a také si některé vybere, kterým se věnuje zvlášť intenzivně, a o jejichž znalost a praxi se potom dělí se členy v rámci setkávání. Jistým vodítkem v samostudiu je pro členy otevřený "Čtenářský deník" obsahující seznamy doporučené a v lóži studované literatury, včetně záznamů o přečtených či studovaných knihách a jejich hodnocení.
4.2. Lóže u Z.·. S.·. NENÍ lóží pro úplné nováčky. Členem lóže se může stát jen plně samostatný a zodpovědný člověk, který je schopen jít svou magickou cestou a nést případná rizika.
4.3. Předpokladem členství jsou již jisté znalosti v hermetických vědách, praxe alespoň v některém z hermetických oborů, aktivní účast na setkáních a závazné přijetí svých studijních oblastí (viz Stanovy, bod 6.), tj. každý z členů je povinen lektorovat (tj. připravovat a následně vést) několik oblastí hermetických témat. Hrubý rozsah těchto témat je uveden v tabulce "Studijní okruhy". 
4.4. Lóže u Z.·. S.·. na svých setkáních postupně studuje a probírá témata z celého okruhu hermetických nauk. O  těchto tématech rozhodují řádní členové Lóže u Z.·. S.·.
4.5. Členové Lóže u Z.·. S.·. si mohou doplňovat své studijní výsledky do tzv. "Čtenářského deníku", zde evidované samostudium je jedním z nutných předpokladů postupu do vyšších iniciačních stupňů (rozhodnutí pro ně je ovšem dobrovolné).


5. CÍLE

5.1. Obecné cíle
- pilně studovat, a dle libosti také prakticky uplatňovat, veškeré naučení plynoucí z věd hermetických, které chápeme jako aktuální, živoucí a velmi prospěšné obory; a totéž také ze studia theologie, filosofie, věd přírodních, případně dalších
- pořádat pravidelná lóžová pracovní setkávání (pro vnitřní okruh členů)
- . vzájemně se obohacovat mezi sebou, ale také vzájemně se členy dalších uskupení (případně jednotlivci) s podobnými zájmy, s nimiž jsme v kontaktu
-  skrze internetové stránky informovat o akcích a poskytovat podklady (texty, obrázky, návody, odkazy) k vlastní práci zájemcům o hermetismus i pro práci na lóžovém Díle
- příležitostně vydávat texty a další materiály vzešlé z činnosti naší lóže

5.2. Veřejné cíle
- per occasionem pořádat přednášky pro veřejnost (každý z členů dle svého specifického zaměření)
- zvát zajímavé osobnosti z jiných spolků či odborníky a pořádat s nimi jejich přednášky, živé diskuze či praktické rituály a workshopy
- vydávat příležitostné texty (knihy, periodika, občasníky apod.)

5.3. Hermetické cíle
- poznat sebe samého a tím i bližního svého a Boha.
- transmutovat sebe samého v člověka lepšího; nalézt to, co v starých tradicích našich předků jest nazýváno Kamenem Mudrců, Svatým Grálem, Ohněm Horev, Hvězdou Mágů a mnoha dalšími názvy
-  posilovat společného egregora, astrální chrám a patrona lóže
-  vyrábět magické nástroje
- provádět mentální "invokační" výzkum géniů, entit a božstev
- provádět evokační průzkum
- tvořit specifické rituály
- testovat účinnost různých systémů

5.4. Vnitřní cíle
-  takové, na nichž se shodnou všichni členové Lóže u Z.·. S.·. a sdílejí je výhradně mezi sebou a společně na nich pracují


6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

6.1. Podmíny přijetí 
- vyplnění žádosti o členství, včetně plného souhlasu s přiloženými otázkami (2. strana žádosti), žádost je volně přístupná na luzs.cz
- minimálně 1 vstupní pohovor s velmistrem a tajemníkem (nebo je zastupujícím řádným členem) Lóže u Z.·.S.·.
- projití testem "Předpoklad základních hermetických znalostí" (několik elementárních a jednoduchých otázek z oblasti magie, alchymie, astrologie, kabaly, historie a religionistiky)
- účast na alespoň 1 otevřeném setkání (neuzavřeném) = jedná se o nezbytné setkání i s dalšími členy lóže - těmi, kteří se chtějí se zájemcem seznámit dříve, než je přizván na setkání uzavřená
- následná účast na minimálně 6-ti řádných uzavřených lóžových setkáních, 
- zvolení svého lóžového jména a vysvětlení jeho významu
- přijetí svých studijních oblastí a jejich následné vedení (lektorování), viz bod 4.; a až po tomto všem následuje:
- absolvování vstupního rituálu (sliby) a uvedení do 1° Novitius

6.2. Členství
6.2.1. členem Lóže u Z.·.S.·. se stává ten, kdo splnil všechny podmínky přijetí
6.2.2. členem čekatelem (s povinnostmi vůči lóži) se člověk de facto stává již od své první účasti na řádném uzavřeném lóžovém setkání
6.2.3. členem řádným s plným hlasovacím právem se člověk stává až po absolvování vstupního rituálu a uvedení do 1° Novitius
6.2.4. potvrzením členství je tzv. Členský list, který nový řádný člen obdrží
6.2.5. členství v Lóži u Z.·.S.·. je zpoplatněno ročním příspěvkem na pokrytí nákladů na činnost lóže (viz bod 7 těchto Stanov). Výše příspěvku je stanovena každoročně na členské schůzi hlasováním všech přítomných členů – vždy aktuálně na příští rok, a je závazná pro všechny přijaté členy již od jejich první účasti na uzavřeném lóžovém setkání. Členský příspěvek je splatný nejpopzději do 3 měsíců od začátku roku nebo od přijetí k účasti na uzavřených lóžových setkáních. Je-li člen přijat v průběhu roku (ne na jeho počátku), platí jako členský příspěvek poměrnou část z celoroční – a to podle toho, který je 1. měsíc jeho účasti na řádných uzavřených setkáních
6.2.6. hlasování v lóži je platné, je-li pro návrh prostá nadpoloviční většina přítomných řádných členů; vedení lóže (Velmistr, Tajemník) má právo veta v zásadních věcech lóže
6.2.7. členové mají právo dobrovolně vstupovat do uzavřené facebookové skupiny Lóže u Z.·.S.·.; do této skupiny nemá přístup nikdo, kdo není členem lóže.

6.3. Povinnosti člena
- posilovat egregora Lóže u Z.·.S.·.
- za žádných okolností neodtajnit ani jiným způsobem neobezřejmit totožnost dalších členů Lóže u Z.·.S.·. bez jejich výslovného souhlasu
- nesdělovat interní informace (vnitřní práce) na veřejnosti
- ve všech bodech dodržovat Stanovy Lóže u Z.·.S.·.
- pilně se sebevzdělávat ve vědách hermetických i s hermetismem se pojících (případně o tom vést evidenci v lóžovém "Čtenářském deníku", což je již dobrovolné)
-  aktivně a pečlivě se připravovat na setkání
- aktivně (a pokud možno co nejpravidelněji) se podílet na lóžových aktivitách
- připravovat materiály a přednášet o svých vybraných studijních oblastech
- respektovat potřebná akutní opatření či rozhodnutí vedení lóže (Velmistr, Tajemník)
- platit včas členský příspěvek
- pokud členovi něco brání v účasti na lóžových aktivitách či v plnění dalších povinností, je tento povinen to oznámit a zdůvodnit členstvu lóže, a to co nejdříve je to možné, nejpozději však do 6 měsíců

6.4. Ukončení členství
6.4.1. Člen může být vyloučen z Lóže u Z.·.S.·. pokud:
- nedodržuje povinnosti členství
- opakovaně narušuje lóžová setkání či další činnost lóže
- porušuje zásady slušného chování a je intolerantní vůči jinému členu lóže (viz zásady lóžové etiky, které jsou uvedeny v Příloze těchto Stanov)
- tak rozhodne většina členů
- nezúčastnil-li se člen bez omluvy či vysvětlení řádných lóžových setkání více jak 6 měsíců, je mu pozastaveno členství což znamená, že pokud se chce v budoucnu zúčastnit opět nějakého lóžového setkání, musí nejdříve absolvovat pohovor s vedením lóže a vysvětlit členstvu lóže důvody svých neúčastí, pokud takovýto člen nereaguje další 3 měsíce, je mu členství zcela ukončeno (o tomto postupu je dotyčný informován e-mailem, je mu také připomenut vážný závazek a sliby, které lóži dal – především to, že je i nadále, a navždy, vázán přísnou mlčenlivostí o věcech lóže).


7. HOSPODAŘENÍ

7.1. Lóže u Z.·. S.·. je neziskový spolek.
7.2. Roční členský příspěvek slouží výhradně k pokrytí nákladů činnosti Lóže u Z.·. S.·.
7.3. Pokladník (určený člen Lóže u Z.·. S.·.) je na výročním setkání členské schůze povinen předložit zprávu o stavu hospodaření.


8. EGREGOR, CHRÁM A PATRON

8.1. Lóže u Z.·.S.·. pracuje na posilování svého egregora - tento potom chrání lóži i její členy.
8.2. Lóže u Z.·.S.·. pracuje na budování svého astrálního chrámu, který je prostorem pro vnitřní hermetickou práci členů lóže.
8.3. Lóže u Z.·.S.·. ctí svého hlavního patrona, Jakuba Josefa Joepseriho (1627-95), občana města Jihlavy, lékaře, filosofa, fyzika a alchymistu.
8.4. Za duchovního spolu-patrona Lóže u Z.·.S.·. byl přijat dne 5. 7. 2016 filosof a biolog Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (1942-2016).
8.5. V budoucnu mohou být přijati i další patroni, vyžádá-li si to situace.

9. ETICKÝ KODEX LÓŽE

9.1. Při všech lóžových pracích a akcích je nepřípustné:
- skákat druhým do řeči a jakkoli nevhodně vyrušovat;
- užívat alkohol, drogy a další návykové látky v míře, která narušuje činnost lóže nebo je obtěžující;
- netolerantně hodnotit členy lóže za jejich náboženský názor, sexuální orientaci, národnost, rasu či barvu pleti;
- vést politickou agitaci;
- vznášet jakákoli podezření z čehokoli vůči členům lóže, pokud nejsou podložena konkrétními důkazy.


Tyto stanovy i jejich aktualizace byly schváleny řádným demokratickým hlasováním na členské schůzi Lóže u Z.·.S.·.

V Jihlavě dne: 14. 8. 2015
Aktualizace #1: na členské schůzi dne 24. 7. 2016
Aktualizace #2: na členské schůzi dne 25. 11. 2017

Další obsah této kategorie

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.·.Z.·.S.·.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 

Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.·.Z.·.S.·., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

ŘÁDNÍ členové   L.·. U.·. Z.·. S.·. :

® fr. Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. U.·. Z.·. S.·. ° Illuminatus - Velmistr lóže, sacerdos E.G. (čč 15-11-14-01); fundator
® fr. Dóv - ??? ??-??? ????, fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., Tajemník lóže, "Vigil Abyssus",° Illuminatus, fr. E.G. (čč 15-11-14-02)
® fr. Rokitzan - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, sacerdos E.G.  (čč 15-11-14-03)
® fr. Sidonius - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
® fr. Apis - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
® sr. Bereniké - sr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
® fr. Necra - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, fr. E.G. (čč 16-04-23-03)
® sr. Mataoka - sr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, sr. E.G. (čč 17-08-05-01)
® fr. Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius, episcopos E.G. (čč 17-08-05-02)
® fr. Leonk - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)
® sr. Sirrah, - sr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius  sr. E.G. (čč 18-07-21-01)
® fr. Arioth  - fr. L.·. U.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 18-07-21-02)

----------------------------------------------

ČLENOVÉ - ČEKATELÉ:

® fr. Sharaf
® sr. Miv
® fr. Durabos, sacerdos E.G.
® sr. Gabriel, sr. E.G.
® fr. Shamael, fr. E.G.
® fr. Sopor
® sr. Raven, sr. E.G.
® fr. Peleg
® fr. D.H.

----------------------------------------------

DÁLKOVÍ & ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® fr. Nautilus - co-fundator
® sr. Temperantia - co-fundatrix
® fr. Achab - "Senior cabbalista"
® fr. Petros - "Senior artista"
® ... a máme i svého tajného Knihovníka ...

-------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

Pozn.: Velmistr Lóže u Zeleného Slunce a někteří další členové jsou držiteli svěcení a iniciací v přímé a nepřerušené linii významných Mistrů českého, francouzského, německého a anglického hermetismu (např. Papuse - dr. Encausse, J. Doinela, J. Bricauda, T. Reusse, A. Crowleyho) a přes ně dál až k bratrům rosekruciánům, zednářům, martinistům, gnostikům, templářům atd.; a také jsou přímými nositeli více apoštolských sukcesí (např. linie ap. Petra, ap. Pavla, ap. Tomáše, ap. Jakuba, ap. Jana, ap. Bartoloměje, ap. Judy Tadeáše, ev. Marka).

 

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Doporučená literatura (magická kvalifikace)

Z důvodu neustálých otázek na téma vhodné literatury k dalšímu samostudiu zde uveřejňuji námi sestavený seznam doporučené literatury rozdělený dle jednotlivých pilířů hermetismu a pro zajímavost článek o magické kvalifikaci. Zásadní knihy jsou tučně, (down) znamená, že je kniha ke stažení ZDE. (Dov, Tabris)

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter