STANOVY LÓŽE U ZELENÉHO SLUNCE

0, OBSAH
1, NÁZEV A OBECNÉ INFORMACE
2, CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
3, SETKÁVÁNÍ A PROGRAM
4, STUDIJNÍ OBSAH
5, CÍLE
6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
7, HOSPODAŘENÍ
8, PATRON

 

1. NÁZEV A OBECNÉ INFORMACE 

*Lóže u Zeleného Slunce ~ Svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru.
Svobodná = myšlenkově, názorově, ideově, nábožensky, politicky a  na všech organizacích a ideologiích nezávislá
... a otevřená pro každého člověka, který je ochoten podílet se na chodu a činnosti a splní podmínky členství = netajná ve svých cílech a aktivitách, volně šířící program a výsledky činnosti
... lóže = symbolické označení shromáždění členů hermetického řádu či spolku
... studentů a adeptů = teoreticky i prakticky studujících a s hlubšími znalostmi tajů hermetismu 
... věd hermetických = alchymie, astrologie, magie, kabala, tarot, hermetická filosofie a další navazující obory (humanitní, společenské a přírodní vědy) 
... nezastírající theologie = zdrojové texty, vlastní překlady, srovnávací religionistika a hledání pokladů
... a poznávání = řec. gnósis, tj. nejen teoretické poznávání ale i praktické přimknutí k poznanému
... přírody = řec. fýsis, ve smyslu Emblematu XLII. z Atalanty Fugiens
... a vesmíru = řec. kosmos (sýmpantos), tj. všezahrnující neznámý a nekonečný
*Lóže u Z.•.S.•. byla založena r. 2011. Od roku 2014 funguje jako členská organizace.
*Lóže u Z.•.S.•. působí v Čechách i na Moravě, domovské město je Jihlava.


2. CHARAKTERISTIKA A ZÁSADY
*Lóže u Z.•.S.•. jest zcela nezávislou lóží svobodně, neotřele a odvážně myslících lidí. Není závislou součástí žádné velkolóže, řádu či církve. Ovšem navazuje na vše dobré z mnoha tradic, ať už náboženských či mystických, rosekruciánských, zednářských, martinistických, gnostických apod.
*Lóže u Z.•.S.•. nezastává jediný vyhraněný názor, ideologii či víru. Názory, které v rámci akcí zaznívají, jsou vždy názory jednotlivců; může jít i o více rozmanitých přístupů či výkladů k jedinému tématu. Držíme se zásady osobní svobody, zodpovědnosti a vlastního rozhodování, plné tolerance druhých, nedáváme žádné "jediné správné" návody, metody či praktiky. V tomto kontextu se tedy samozřejmě straníme jakéhokoli sektářství, exklusivismu a také názorů destruktivních, potlačujících druhé a zastávajících se jednoznačně tzv. zlých, "černých" či temných sil.
*Lóže u Z.•.S.•. pojímá hermetické vědy  jako vzájemně se vysvětlující a doplňující obory, nauky, náhledy; studuje je ve vzájemných souvislostech, ale také s ohledem na jejich různá východiska, dobu a místo původu a konkrétní duchovní kontext. Z hermetických věd žádnou neupřednostňujeme na úkor některé jiné, i když každý jednotlivý člen může mít mezi nimi ty své "královské" disciplíny. Přístup k hermetickým (a jim příbuzným) naukám je v Lóži u Z.•.S.•. především (i když ne výhradně) universalistický (ne unitářský ) a analogický i syntetický (ne synkretický).
*Lóže u Z.•.S.•. není prostor, který by se chtěl vymezovat proti církvím, náboženským společnostem, jiným lóžím, esoterickým spolkům, tajným řádům, školám mysterií či jiným; naopak rádi spolupracujeme se všemi společnostmi, které také pomáhají rozvíjet lidského ducha.
*Lóže u Z.•.S.•.  navazuje v mnoha ohledech na činnost hermetiků minulosti. Např.: Hermés Trismegistos, Enoch, Abraham, Zarathuštra, Móše, Mirjam, Šlomo, Aššurbanipal, Orfeus, Pýthagorás, Osthanes, Zósimos, Empedoklés, Basileidés, Jehošua, Appollónius , Akiva , Bar Jochaj, Jamblichos, Proklos, Geber, Albertus, Bacon, Lullus , Flamel , Valentin, Ficino, Trithemius, Mirandola, Faust, Agrippa, Paracelsus, Maharal, Cordovero, Dee, Luria, Brahe, Bruno, Seton, Khunrath, Sendziwoj, Maier, Fludd, Andreae, Komenský, Kircher, Newton, Špork, Cagliostro, Saint-Martin, Barrett, Lévi, Fulcanelli, Mathers, Leonhardi, List, Péladan, Wirth, Guaita, Papus, Meyrink, Jung, Crowley, Griese, Váchal, Spare, Canseliet, Lasenic, Abba, Kabelák, Kefer, Bardon, Zadrobílek, Neubauer a mnoho dalších.
*Lóže u Z.•.S.•. se drží hesla "ORA - LEGE - LEGE - LEGE - RELEGE - LABORA - ET INVENIES" (modli se, čti, čti, čti, znovu čti, pracuj a nalezneš) 


3. SETKÁVÁNÍ A PROGRAM

*Lóže u Z.•.S.•. nemá žádné povinné a pevné místo ani čas setkávání, toto je vždy na dohodě jednotlivých členů a na jejich možnostech. Termíny i místa se plánují dopředu tak, aby to vyhovovalo většině členům.
*Lóže u Z.•.S.•. má setkání řádná, otevřená, mimořádná, členská (tj. výroční) a sdružená.
*Lóže u Z.•.S.•. plně respektuje svobodu členů, tj. každý se sám rozhodne o své účasti na setkáních dle pravidel členství (viz níže).
*Lóže u Z.•.S.•. má danou programovou strukturu pravidelných setkávání. Změna struktury je možná po včasném oznámení a objasnění důvodů členům lóže. 
*Lóže u Z.•.S.•. má daný zahajovací a ukončovací rituál a patrona lóže, jež musí členové respektovat. 
*Lóže u Z.•.S.•. dodržuje zásady lidské slušnosti v souladu s pravidlem: "Jednej s druhými tak, jak chceš aby druzí jednali s tebou a nedělej jim to, co nechceš aby dělali tobě."
*Lóže u Z.•.S.•. se nebojí mluvit o čemkoliv (spíše to vítáme). Ovšem v lóži přítomní musejí vždy tolerovat názory druhých, i když s nimi nemusejí souhlasit a dokonce se o nich mohou přít, zachovají-li tedy zásady vzájemné slušnosti.
*Lóže u Z.•.S.•. nemá žádné předepsané „Písmo svaté“. Důraz klademe na zdroje západního hermetismu (např. Corpus hermeticum, alchymické traktáty, magické grimoáry, kabalistické spisy) a také na prameny původních náboženství, filosofie, mystiky a gnose.
*Lóže u Z.•.S.•. provozuje své webové stránky (www.luzs.cz). Členům a pozvaným hostům jsou zde avizovány termíny a program setkáních, obecně pak výsledky předchozích i tématické články, pojednání a praktické návody pro soukromě studující.


4. STUDIJNÍ OBSAH

*Lóže u Z.•.S.•. NENÍ lóže výuková (tj. nenabízí nějaký konkrétní vzdělávací systém)! Vzdělání členů je, vzhledem k šíři hermetismu, prioritně individuální. To znamená, že předpokládáme, že si každý člen zodpovědně a intenzivně studuje hermetické obory sám a také si některé vybere, kterým se věnuje zvlášť intenzivně, a o jejichž znalost a praxi se potom dělí se členy v rámci setkávání.
*Lóže u Z.•.S.•. NENÍ lóží pro úplné nováčky. Členem lóže se může stát jen plně samostatný a zodpovědný člověk, který je schopen jít svou magickou cestou a nést případná rizika.
*Předpokladem členství jsou již jisté znalosti v hermetických vědách, praxe alespoň v některém z hermetických oborů, aktivní účast na setkáních a závazné přijetí svých studijních oblastí (viz Stanovy, bod 6.), tj. každý z členů je povinen lektorovat (tj. připravovat a následně vést) několik oblastí hermetických témat. Rozsah těchto témat je uveden v tabulce "Zasvěcovací stupně a studijní obsah". 
*Lóže u Z.•.S.•. na svých setkáních postupně studuje a probírá témata z celého okruhu hermetických nauk. O  těchto tématech rozhodují řádní členové Lóže u Z.•.S.•. 


5. CÍLE

A, OBECNÉ
- pilně studovat, a dle libosti také prakticky uplatňovat, veškeré naučení plynoucí z věd hermetických, které chápeme jako aktuální, živoucí a velmi prospěšné obory (i když to tak zajisté nemusí každý vnímat); a totéž také ze studia theologie, filosofie, věd přírodních, případně dalších
-  pořádat pravidelná lóžová pracovní setkávání (pro vnitřní okruh členů)
-  vzájemně se obohacovat mezi sebou, ale také vzájemně se členy dalších uskupení (případně jednotlivci) s podobnými zájmy, s nimiž jsme v kontaktu
-  skrze internetové stránky informovat o akcích a poskytovat podklady (texty, obrázky, návody, odkazy) k vlastní práci zájemcům o hermetismus i pro práci na lóžovém Díle
-  příležitostně vydávat texty a další materiály vzešlé z činnosti naší lóže
B, VEŘEJNÉ
- per occasionem pořádat přednášky pro veřejnost (každý z členů dle svého specifického zaměření)
- zvát do Jihlavy zajímavé osobnosti a pořádat živé diskuze
- vydávat příležitostné texty (knihy, periodika, občasníky apod.)
C, HERMETICKÉ
- poznat sebe samého (a tím snad i bližního svého a Boha).
- transmutovat sebe samého v člověka lepšího; nalézt to, co v starých tradicích našich předků jest nazýváno Kamenem Mudrců, Svatým Grálem, Ohněm Horev, Hvězdou Mágů a mnoha dalšími názvy
- posilovat společného egregora a patrona lóže
- výroba magických nástrojů
- mentální "invokační" výzkum géniů, entit a božstev
- evokační průzkum dle klasických zdrojů
- tvorba specifických rituálů
- testování účinnosti různých systémů
D, VNITŘNÍ
- takové, na nichž se shodnou všichni členové Lóže u Z.•.S.•. a sdílejí je výhradně mezi sebou a společně na nich pracují


6. ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

A, PODMÍNKY PŘIJETÍ
- vyplnění žádosti o členství
- pohovor s řádným členem Lóže u Z.•.S.•.
- test "Předpoklad základních hermetických znalostí" (několik elementárních a jednoduchých otázek z oblasti magie, alchymie, astrologie, historie a religionistiky)
- účast na několika (min. tří) neformálních (otevřených či mimořádných, neuzavřených) setkáních
- účast na minimálně 6-ti řádných setkáních 
- zvolení lóžového jména, vysvětlení významu
- přijetí několika studijních oblastí a jejich následné vedení (lektorování), viz bod 4.
- absolvování vstupního rituálu (přísaha)
B, ČLENSTVÍ
- členem Lóže u Z.•.S.•. se stává ten, kdo splnil podmínky přijetí
- potvrzením členství je tzv. Členský list
- členství Lóže u Z.•.S.•. je zpoplatněno ročním příspěvkem na pokrytí nákladů (tisk, web apod.) Výše poplatku je stanovena členy lóže.

C, POVINNOSTI ČLENA
- sebevzdělávat se ve vědách hermetických i s hermetismem se pojících (viz: http://luzs.cz/doporucena-literatura-magicka-kvalifikace.html)
- připravovat se na setkání
- aktivně se podílet na diskuzích a lóžových aktivitách
- nesdělovat interní informace (členové, vnitřní práce) na veřejnosti
- připravovat materiály a přednášet o své studijní oblasti
- za žádných okolností neodtajnit ani jiným způsobem neobezřejmit totožnost dalších členů Lóže u Z.•.S.•. bez jejich výslovného souhlasu.

D, UKONČENÍ ČLENSTVÍ
Člen může být vyloučen z Lóže u Z.·.S.·. pokud:
- nedodržuje povinnosti členství
- tak rozhodne většina členů
- porušuje zásady slušného chování a je intolerantní vůči ostatním


7. HOSPODAŘENÍ

*Lóže u Z.•.S.•. neshromažďuje, nevydává ani nehospodaří s žádnými finančními prostředky; nevybírá žádné poplatky či příspěvky za přednášky či jiné akce (pokud nejsou spojeny s některými aktuálně potřebnými hmotnými nutnostmi na tu kterou akci - na což však jsou vždy všichni předem upozorněni); roční členský příspěvek (na jehož výši se vždy aktuálně dohodnou všichni členové) je určen pouze na pokrytí nezbytných nákladů spojených s tiskem studijních materiálů, provozem webových stránek apod.
*Pokladník (určený člen Lóže u Z.•.S.•.) je na výročním setkání členské schůze povinen předložit zprávu o stavu hospodaření.


8. PATRON

*Lóže u Z.·.S.·. ctí svého patrona, J. J. Joepseriho, občana města Jihlavy, lékaře, filosofa, fyzika a alchymistu.
*Jakub Josef Joepser (Jöpseri, Jepser apod.), nositel čestných titulů „eques auratus“ a „comes palatinus“, se narodil v r. 1627 v Horní Falci, ale dětství prožil v jižních Čechách na českokrumlovském panství Eggenberků. Humanitní a lékařské vzdělání získal na několika univerzitách (Montpellier, Bologna, Ingolstadt aj.), což mu umožnilo stát se lékařem v Českém Krumlově. Nejpozději od r. 1658 již pracoval na Moravě a patrně od r. 1661 byl usazen v Jihlavě. Zemským lékařem pro jihlavský kraj byl jmenován císařem 16. 10. 1676.  Jihlavě pak zůstal věrný až do své smrti 12. 7. 1695. Ve vědecké oblasti vynikl jako odborník v oblasti prodloužení života. Joepserovou stěžejní teoretickou prací bylo dílo „Isagoge seu Manuductio ad vitam longiorem etc.“ vydané roku 1680 v Norimberku. Dle náhrobku byl lékařem, filosofem a fyzikem.

*Text náhrobku:
D.T.O.M. HIC JACET PER QUEM PLURIMI NON DUM JACENT.
PRAEnobilis AC EXCelens DUUS (diffamatus) JACOB JOS. JEPSERI,
PHIL. ET MED. DOCTOR EQUES AUR. ET COMES PALAT. PER DISTRICTU IGLAU PHYSICUS
OBIIT 1695, AETATIS 68
ABI VIATOR! TOTUS NON INTERIIT VIXIT PARS EJUS IM LIBRIS ET PARS IN LIBERIS.

*Více informací zde: http://luzs.cz/jacob-joseph-joepseri-patron-loze.html

 Dodatek:  Za duchovního patrona Lóže u Z.·.S.·. byl přijat již dne 5. 7. 2016 Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. (1942-2016).


ZPRACOVAL

© Dov                         ............................................    

© Tabris                     ............................................ 

 V Jihlavě dne: 14.8.2015

Aktualizace: 24. 7. 2016

Další obsah této kategorie

Obecné informace pro zájemce

Jak již píšeme v historii, předchozí aktivity probíhaly formou přednášek a diskuzí převážně pro veřejnost. V současnosti jsme naše setkávání pojali především prakticky a převážně naše členy či vážné zájemce o magii, alchymii, astrologii, kabalu apod. V kategorii "! SETKÁNÍ (termíny a program)" naleznete podrobný program a termíny našeho dalšího setkávání. Po každém setkání také zveřejníme a zhodnotíme naše výsledky.

.·. Pokud byste se chtěli stát členem naší lóže a podílet se na našich aktivitách přečtěte si Stanovy (ZDE) a vyplňte prosím Přihlášku (ke stažení ZDE) a zašlete e-mailem. 
.·. Pokud se nás chcete jen na něco zeptat či si domluvit nezávaznou schůzku, zkontaktujte nás prosím na zelene.slunce@seznam.cz 
 

Historie Lóže u Zeleného Slunce

Lóže u Zeleného Slunce - svobodná a otevřená lóže studentů a adeptů věd hermetických, nezastírající theologie a poznávání přírody a vesmíru (dále jen L.·.Z.·.S.·.) vznikla v Jihlavě v sobotu 12. února 2011 v 16:47.

 

 

Výklad názvu lóže

Proč výklad názvu? Protože je dlouhý. Protože je mnohoobsažný. Protože zakladatelé Lóže u Z.·.S.·. mají rádi (alespoň někdy) jasno. A také proto, že ke každé debatě je dobré si předem definovat pojmy. Proto nabízíme tento poměrně podrobný výklad názvu L.·.Z.·.S.·., který jednak také něco prozradí o jejím charakteru a navíc snad pomůže předejít některým případným nedorozuměním.

Symboly lóže

Symbolem Lóže u Z.·.S.·. jest v prvé řadě Logo. Dalším symbolem je též Pantakl. Popis a podrobný rozbor obou těchto symbolů naleznete v detailu. Krom těchto dvou symbolů používá Lóže u Z.·.S.·. svobodně mnoho dalších symbolů, značek či emblémů, souvisejících buď s konkrétní prací či se zaměřením jednotlivých členů.

Jacob Joseph Joepseri - patron lóže

Velmi vzácný a bohužel přehlížený občan Jihlavy, filosof, lékař, fyzik a alchymista. Autor knihy o prodloužení života. Níže viz životopis a další zajímavé informace (včetně plné rekonstrukce erbu). (Dov)

 

 

 

 

prof. Zdeněk Neubauer - duchovní patron lóže

prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. byl náš největší filosof zabývající se mimo jiné i vztahem mezi vědou, filosofií, hermetismem a křesťanskou filosofií. Byl zakladatel katedry Filosofie a dějin přírodních věd na Přírodovědeské fakultě UK a jedním ze zakladatelů Letní filosofické školy. Jeho díla a osobnosti si velice vážíme a při studiu knih s úctou hledíme k jeho velkému duchu, který osvětloval-osvětluje-a bude osvětlovat mnoho lidí. Dne 5.7.2016  se stal naším ctěným duchovním patronem.

 

Lóžový žalm

Pro svou hloubku a hermetický podtext jsme zvolili 1. žalm za "Lóžový". Níže celý text v různých překladech a srovnání. 

 

 

 

Členové

ŘÁDNÍ členové   L.·. Z.·. S.·. :

® Tabris (AKA Abbé de Echinopolis), R.M.H., fr. R†C, F.·.M.·. 33° et L.·. Z.·. S.·. ° Philosophus - Výkonný Velmistr (EGM), Fundator et Πρωτομαρτυρας, Custos Portæ V.S.B.O., AMORC, OLDM, U-SČH zs (čč 15-11-14-01)
® Dóv - דוב על-פני תהום, fr. L.·. Z.·. S.·., V.S.B.O., Generální Tajemník, "Vigil Abyssus",° Philosophus (čč 15-11-14-02)
® Rokitzan - fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-03)
® Sidonius - fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-04)
® Apis - fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 15-11-14-05)
® Bereniké - sr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-01)
® Maromadus - fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-02)
® Necra - fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 16-04-23-03)
® Mataoka - sr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-01)
® Xaltotun von Yimsha - "fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-02)
® Leonk - fr. L.·. Z.·. S.·., ° Novitius (čč 17-08-05-03)

----------------------------------------------

ČEKATELÉ:

® Azazela - עזזאלה, "Sacerdotessa Arcana"
® Lex - "Adeptus Minor"
® Sharaf- "Adeptus Minor"
® Miv - "Auguratricis Montium"
® Durabos- "Adeptus Silvestrus"
® "Paulo-Petros"
® Sirrah

----------------------------------------------

DÁLKOVÍ & ČESTNÍ ČLENOVÉ:

® frater Nautilus - čestný Akademický Velmistr (HAGM), Fundator
® soror Temperantia - čestná Mezinárodní Velmistryně (HIWGM), Fundatrix
® Jochanan Majim - יוחנן מים, "Vigil Tempus"
® Achab - "Senior cabbalista"
® Petros - "Senior artista"
® ... a máme i svého tajného Knihovníka ..

V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE.

 

Motta, citáty a klíčové texty

Citáty a texty korespondující s hlavní činností, směřováním a smyslem Lóže u Z.•.S.•.

 

 

 

 

Reference

Zmínky a články o naší Lóži v médiích.