Stoslabičná mantra (Vajrasattva mantra)

100slabičná mantra (Vajrasattva mantra) je silná očistná modlitba, která invokuje (vzývá) duše všech Buddhů. "Meditace na Vajrassattvu je stejné jako meditace na všechny Buddhy. Jeho 100-slabičná mantra je kvintesencí všech manter. " (Dilgo Khyentse Rinpoche)

POUŽITÍ

Mantra se užívá pro rituální čištění, zejména při pohřbech (Tibetská kniha mrtvých) nebo při očistě "karmické". V tvz. Mula-józe provádí mystik soubor čtyř praktik. Jedna z nich je také "živá" vizualizace Vajrasattvy s opakováním 100-slabičné mantry 100.000x (stotisíc). Tato praktika pomáhá očistit jeho karmu, tak aby byla připravena k přijetí "tantry". Zvládnutí těchto praktik je považováno za nezbytné před iniciací v některých tibetských školách (liniích, řádech, školách).
Pro začátek se doporučuje začít s tvz. krátkou verzí této mantry. Tedy: Om vajrasattva hum (fon.: óm vadžra satva húm, tibetsky: om benza satva hum). Vlevo: sanskrt, vpravo: tibet

Mantra může sloužit jako ochrana před negativními energiemi, jako prostředek k navození určitého psychického stavu nebo k posílení obětních rituálů (nejstarší védské mantry se recitovaly nebo zpívaly právě při obětních rituálech). Pro správný vymítací účinek se zároveň musí imaginovat Vajrasattva (viz obrázky) a opakovat 108x (nebo dle mého zjištění je též výborný počet 72x). Jako podpůrný "nosič" se osvědčilo kuřidlo "jalovčinky", které mají právě v Tibetu dlouhou posvátnou tradici.

      

 

BOŽSTVO VAJRASATTVA
Vajrasattva je čistě bílý a někdy je nazýván "Princ čistoty". Jeho jméno znamená "Adamantinové Bytí". Je součástí rodiny Vajra - Akṣobhya (nehnutý). Je popisován jako mladý muž na vrcholu života s hedvábím a šperky bohatého prince. V jeho pravé ruce na místě srdce leží vyrovnaná vajra. V jeho levici u pasu drží zvonek Dilbu. Vajra představuje Skutečnost a Soucit, Diblu reprezentuje Moudrost. Na některých mandalách představuje Vajrasattva Ādibuddha, neboli "prvotní princip buddhovství", na jiných si mění místo s Akṣobhya (Východ). V buddhismu Shingon (hlavní škola japonského buddh.) je to právě Vajrasattva, který projde zasvěcením Dharmakāya Buddha Mahāvairocana na Nāgārjuna, čímž se vytvoří linie Vajrayāna. (více zde: www.visiblemantra.org).

 

 


100-SLABIČNÁ MANTRA

1. SANSKRT (Siddhām)
oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva tvenopatiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarvasiddhiṃ me prayaccha sarvakarmasu ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarvatathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahāsamayasattva āḥ
100 SLABIK
[Om] vaj ra sat tva sam a yam an u pal a ya vaj ra sat tva ten op a ti shta dri to me bha va su tosh yo me bha va su posh yo me bha va an u rak to me bha va sar va sid dhi me pra yac ccha sar va kar ma such a me chit tam shri yang ku ru hung ha ha ha ha ho bha ga van sar va ta tha ga ta vaj ra ma me muñ cha vaj ri bha va ma ha sam a ya sat tva a [hung] 
FONETICKY (český odposlech dle přednesu Choden Rinpoche):
Óm vadžra satva samajá manupalajá vadžra satva tvenopa tištá dridhó mé bavá suto sjómé bavá suposjóme bavá anuraktó mé bavá sarvasidi me prajačá sarva karma suča mé čitang šří já kurung hung hahahaha hó bhagavan sarvatatagatá vadžra mamé mundžá vádžrí bavá mahá samajá satvá há (hung).

2. TIBET (Uchen)
om benzar sato sa ma ya ma nu pala ya benzar sato te no pa tishtha dri dho me bha wa su to ka yo me bha wa su po ka yo me bha wa anu rakto me bha wa sarva siddhi me pra yatsa sarva karma su tsa me tsittam shre yam ku ru hung ha ha ha ha ho bha ga wan sarva ta tha ga ta benzra ma me muntsa benzri bha wa ma ha sa ma ya sato ah. 
FONETICKY (český odposlech dle ukázky níže)
Omh benzra sató samája manu palájá benzra sató tenopá tita didro me bavá suto kájo me báva supó kájo me báva anurató me báva sarva sidi me drajáca sarva karma su ca mé citam šrí jam kurů hung hahahaha hó bagaven sarvatatagata benzra mani benzra benzi bavá mahásamájá sá tó áh


PŘEKLAD
Vlastní překlad mantry dle originálu s přihlédnutím k různým (většinou zavádějícím) překladům do angličtiny. Většina slov jsou v originále samostatnými "filosofickým" celky (např. vajra, sattva, siddhi, tathagata apod.), proto je "doslovný" překlad nemožný. Snažil jsem se držet celkového smyslu mantry bez zbytečného "pseudo-náboženského" přidávání slov. Mantra pochází ze starého mystického systému, proto není potřeba mít strach z důrazné formy a přiklánět se spíše k "hermetickému" významu slov. 
Nevím, zda jde pouze o můj osobní dojem, ale 100mantra mi silně připomíná Pater Noster (původní modlitba, kterou sdělil IHS svým učedníkům, když se ho ptali, jak se mají modlit, viz níže).

01. oṃ
02. vajrasattva samayam anupālaya
03. vajrasattvatvenopatiṣṭha
04. dṛḍho me bhava
05. sutoṣyo me bhava
06. supoṣyo me bhava
07. anurakto me bhava
08. sarva siddhiṃ me prayaccha
09. sarvakarmasu ca me cittaṃ śreyaḥ kuru
10. hūṃ
11. ha ha ha ha hoḥ
12. bhagavan sarvatathāgatavajra mā me muñca
13. vajrī bhava mahāsamayasattva
14. āḥ


01. (=slabika jediného božství, projev duchovní síly)
02. Ó Vajrasattvo ctící jednotu souhlasu,
03. Ukaž se v podobě hromoklínu (vajra)!
04. Stůj pevně při mně!
05. Naplň mě svým pokrmem!
06. Buď ke mně milý!
07. Měj se mnou soucitu!
08. Obdař mě magickou silou (siddhis)!
09. A učiň mou mysl vznešenou!
10. (="dosažení čistoty nedělitelnou jednotou metody a moudrosti" - 14.dalailama)
11. (= 4 principy, emanace Vajrasattvy; + dosažení)
12. Ó Požehnaný, ztělesnění přicházejících a odcházejících (tathagat) hromů, neopouštěj mě!
13. Posvěť mě silou Vajra, velká čistá Jednoto!
14. Staniž se tak!
 


OTČENÁŠ
 
01. Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
02. ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου•
03. ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου•
04. γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
05. ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς•
06. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον•
07. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
08. ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν•
09. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
10. ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
11. [Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας•]
12. ἀμήν. •:• —

01. Otče náš, jenž jsi na (v) nebesích,
02. posvěť se jméno tvé,
03. přijď království tvé,
04. buď vůle tvá
05. jako v nebi, tak i na zemi.
06. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
07. a odpusť nám naše viny,
08. jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
09. a neuveď nás v pokušení,
10. ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.
11. [Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
12. Amen.
 

UKÁZKY (doporučuji)
https://www.youtube.com/watch?v=8lKYEf03YG0

ZDROJE A ODKAZY
http://visiblemantra.org/vajrasattva.html
http://www.bodhicittasangha.org/100-syllable-mantra/
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Hundred_syllable_mantra
http://jayarava.blogspot.co.uk/2012/06/canonical-sources-for-vajrasattva.html
siddhi: https://en.wikipedia.org/wiki/Siddhi
vajra: https://en.wikipedia.org/wiki/Vajra
hung: https://en.wikipedia.org/wiki/Om_mani_padme_hum
tathagata: https://en.wikipedia.org/wiki/Tath%C4%81gata
sattva: https://en.wikipedia.org/wiki/Sattva
vajrasattva: https://en.wikipedia.org/wiki/

 

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2016

 

Další obsah této kategorie

Evangelium Tomášovo

Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve. Tři fragmenty textu jsou známy z papyru Oxyrhynchus pocházejícího z období mezi lety 130 a 250 (pOxy. 1, 654 a 655). Jako místo vzniku se nejčastěji uvádí východní Sýrie, kde se apoštol Tomáš těšil mimořádné úctě. Samotný koptský opis z Nag Hammadské sbírky je datován do poloviny 4. století.
Evangelium bylo ve starověku všeobecně rozšířené. Obsahuje 114 Ježíšových výroků (logií). Více než třetina výroků je blízká citacím v synoptických evangeliích, další třetina má gnostický charakter. Do dnešní doby se část Tomášova evangelia zachovala i ve východním čínském Turkestánu na tzv. Turfanských fragmentech (Turfan Fragment M 789) z manichejského prostředí. Existenci evangelia připomínalo mnoho představitelů prvotní církve. Na začátku 3. století (225-235) se o něm zmiňoval Hippolyt Římský. Ve 4. století před ním varoval jeruzalémský biskup Kyrillos, který ho mylně označil za dílo manicheistů. Z Kyrillovy zprávy lze vyvodit, že spis byl mezi tehdejšími křesťany oblíbený.

Evangelium Marie Magdalské

Neúplné znění Mariina evangelia se zachovalo v koptském překladu z konce 4. nebo počátku 5. století. Je součástí tzv. Berlínského kodexu (Berolinensis 8502) objeveném Dr. Carlem Reinhardtem roku 1896 v Horním Egyptě. Do dnešní doby se zachovaly i dva řecky psané zlomky z počátku 3. století (Rylandsův papyrus 463). Další dva zlomky jsou datovány do období na přelomu 2. a 3. století (papyrus Oxyrhynchus 3525). Všechny spekulace o tom, kdy bylo Mariino evangelium napsáno, musíme brát s rezervou. Někteří v něm vidí jedno z nejstarších písemných svědectví o Ježíši Kristu. Většina badatelů se však přiklání k první polovině 2. století nebo k období mezi roky 120 a 180.

Angelus Silesisus - Cherubský poutník

Angelus Silesius (vlastním jménem Johannes Scheffler, někdy uváděn jako Johannes Scheffer 25. prosince 1624 Vratislav - 9. července 1677 tamtéž) byl slezský německy píšící barokní básník a mystik. Studoval práva a lékařství, roku 1654 byl jmenován císařským dvorním lékařem. Byl synem polského luteránského šlechtice, po sporech s luterstvím ale konvertoval ke katolictví, vstoupil do Řádu menších bratří a stal se knězem. Po konverzi přijal jako biřmovací jméno jméno Angelus, k němuž připojil přídomek Silesius (lat. Slezský). Je autorem mystické duchovní poezie s prvky panteismu, typické je pro něj vnímání člověka, světa a Boha prostřednictvím paradoxů. Jeho nejznámějším dílem je Poutník cherubínský. Ukázky v detailu.

Medaile sv. Benedikta

Mimořádně silný ochranný předmět proti démonům z 11. století. Celá medaile je pantaklem s mnoha symboly, které stojí za to znát. Celý popis medaile včetně historie v detailu. (Dov)

Rohatý Mojžíš?

Mojžíš patří mezi nejvýznamnější biblické postavy. Podle Hebrejské Bible se stal božím prostředníkem, vyvedl Izraelity z egyptského otroctví a předal jim desatero přikázání. Proč má však Mojžíš na mnoha středověkých vyobrazeních rohy? Nalezneme v Bibli vysvětlení?

Slovník teologických pojmů S - Z (+zkratky)

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Slovník teologických pojmů M - Ř

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Slovník teologických pojmů G - L

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Slovník teologických pojmů A - F

Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům / Milan Salajka (vyhledávání: CTRL+F)

Kněžské svěcení (česko-latinský obřad)

Kněz dnes znamená osobu, muže nebo ženu (kněžka), která je v daném náboženském společenství oprávněna a povolána konat náboženské obřady, zejména přinášet oběti, v některých křesťanských církvích sloužit svátostmi. Tato osoba má tzv. kněžství. Kněžství je v některých společenstvích celoživotní povolání, které vyžaduje nějakou přípravu, zvláštní pověření a svěcení a případně i odlišný způsob života. Kněžská funkce se vyskytovala už v dávných civilizacích, bývala vázána k určitému chrámu a byla často rodová, čímž se liší od charismatické funkce například proroka, věštce nebo šamana.

Jáhenské svěcení (česko-latinský obřad)

Jáhen či diakon (z řeckého διάκονος diakonos, služebník, nebo také číšník) je v křesťanských církvích označení pro pověřeného člověka, který vykonává službu charitativního a administrativního charakteru, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá posvátné texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro svůj úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen » kněz » biskup), v mnohých jiných tuto funkci zastávají laikové.

Křesťanský auto-exorcismus

Liturgická kniha exorcismů nabízí také několik modliteb pro soukromou potřebu. Některé z nich zde uvádíme, přičemž ve většině případů je překlad z latiny pouze překladem pracovním, nikoli církevně schváleným. Modlitby jsou však překládány nikoli přísně literárně, ale tak, aby mohly sloužit jako skutečné soukromé modlitby.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter