VÁNOČNÍ POSELSTVÍ ZELENÉHO SLUNCE 2014

Přejeme všem naši příznivcům, pokud možno, hezké a pokojné Vánoce, které jsou připomínkou (kromě zrození Božského Dítěte z Panny) i toho, že toto Dítě = Vtělení Logu = Spasitele jako první rozpoznali právě okultisté = hermetici = mágové !!!

Pokračování článku a galerie tří "králů" v detailu. Autor: Tabris

  

V originále Matoušova evangelia (2,1-12) je skutečně slovo MÁGOVÉ !!! (řecký originál: μάγοι, magoi), což většinou církve lživě popírají (a záměrně špatně překládají jako „mudrci“ nebo „králové“, což je špatný překlad!), protože se mylně domnívají, že magie je cestou proti Bohu.

Sama Bible však dokazuje pravý opak. Hermetické nauky jsou jednou z cest Poznání Boha a Jeho Díla (a také jeho zrozeného Syna = Logu).

My, hermetici věrní tradicím, si vážíme originálního znění Bible, a na rozdíl od představitelů většiny církví se nebojíme mluvit o teologii, která nezastírá pravdu, ale je v souladu s doslovnými i symbolickými biblickými texty!!!

Text evangelia neříká kolik oněch mágů bylo, ale zmiňuje dary, které přinesli (zlato, kadidlo a myrhu = χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν), jež jsou samy o sobě velikými hermetickými symboly či "pomůckami" (zlato coby jeden z výsledků i prostředků alchymického díla, kadidlo coby purifikační kuřidlo pro mnohé magické operace a myrha coby exaltační kuřidlo při evokacích, původně "smyrna" směs myrhy a opia, jindy dokonce afrodiziakum) a přeneseně poukazují, také na 3 hlavní hermetické vědy: alchymii, magii a astrologii.

A cesty, jimiž se tito mágové nechali vést, ukazují na jejich moudrost, otevřenost i charakter (čtení ve hvězdách, rozpoznání symbolů, naslouchání Božímu hlasu ve snech, porušení slibu králi, když by tím ohrozili život dítěte). Naplnili tak 4 zásady všech pravých mágů: VĚDĚT, CHTÍT, ODVÁŽIT SE a MLČET.

Suma toho jest: vedle prostých pastýřů byli mágové - hermetici jedinou další skupinou, která včas a správně rozpoznala to důležité, která naslouchala Bohu a která uměla číst ve znameních Přírody i Nebes. Představitelé tehdějších "církví", kněží, kazatelé, oficiální placení duchovní, náboženští nadšenci - ti všichni byli zcela mimo a Boha ani jeho Logos nepoznali, a co víc - šli zcela proti Němu. Tak jako tomu je mnohdy i dnes! ... ANO, I TAKOVÉ JE POSELSTVÍ VÁNOC ! :-)


VÁNOČNÍ POSELSTVÍ - VYSVĚTLENÍ (Tabris)

Ve Vánočním poselství naší lóže jsme neměli na mysli a priori jen překlady bible! To ani nám skutečně není znám jediný, který překládá "králové". Většina českých překladů však slovo mágové překládá "mudrci", ale ne správným slovem "mágové"!!!

 

Viz 17 českých překladů:
• Kralická 1579: mudrci
• Kralická 1613: mudrci
• ČEP: mudrci (někdy ale alespoň pod čarou má: mágové)
• Katolická (liturgická): mudrci
• Nová bible kralická: překládala nejdříve: mágové, později ale "opravila" na: mudrcové
• Bible 21: mudrcové
• Studijní (KMS): mágové
• Jeruzalémská: mudrcové
• Žilka: mágové
• Petrů: mudrci
• Škrabal: mudrci
• Col: mudrci
• Sýkora: mudrci
• Pavlík: magové
• Nový kovenant (Podmolík): mágové
• Slovo na cestu: učenci
• Překlad nového světa (NSSJ): astrologové (pod čarou: mágové)

 

(Tj. jen necelá třetina překladů, a to ještě jen ty okrajové, překládá správně!!!)
Také z pěti nám známých překladů slovenských překládají 4 slovem mudrci, jen slovenská Jeruzalémská slovem "mágovia".
Klasické zahraniční překlady (King James, Luther atd.) - překládají také většinou "mudrci".
(možno ověřiti zde: http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR1&k=Mt&kap=2 ---NAHOŘE MOŽNO VOLIT Z DESÍTEK PŘEKLADŮ).

 

Šlo nám hlavně o to, poukázat na to, jak se tato pasáž celkově v církvi, a díky tomu také v povědomí lidí, posunula. Přičemž se ztratil jeden z jejích hlavních přínosů: že i mágové mohou být na cestě k Bohu, že i oni mohou nést důležité Boží poselství! A ne jak to často říká černobíle církev, že mágové nikdy a v žádném případě nemohou nalézt Boha, že magie je cestou proti Němu, že mágové o Bohu jen lžou nebo mluví falešně. To je lež a je to i, jak vidno, protibiblický názor.

 

Primárně nám tedy šlo o to ukázat (a jedno zda v překladech bible nebo v kázáních po kostelích), jak církev vytlačuje pro ni nepohodlné pojmy - a to přestože jsou tyto originálními biblickými.
Šlo o to ukázat, jak většina lidí v církvi (církvích) dnes iracionálně odmítá (dokonce na úkor přímého znění bible) to, co se jim nehodí.
Šlo i o to trochu očistit magii jako takovou - poukázáním na to, že i v bibli je příklad jejího pozitivního užití, nejen negativní zmínky, které tam jsou také. Bible není černobílá!!!

 

Toto církve (asi záměrně) falšují. Znovu připomínáme: NE ALE NUTNĚ JEN V PŘEKLADECH BIBLE. Větší váhu mají často slova v "BĚŽNÉ KOSTELNÍ MLUVĚ" - a tam již slovo "králové" pro mágy je velmi běžné. 
Uvedeme příklad nejmarkantnější: Římské misály používané celá staletí (až do II. vatikánského koncilu v 60.letech 20.stol.). V oficiálních římských misálech (tedy pasážích v nich přeložených do češtiny) je svátek 6.1. nazýván "Zjevení Páně - Svatých tří králů" !!! V překladu perikopy Matouše 2. kap. je potom použit termín "mudrci" (lat. znění, jak správně říká ZN, má "magi ab oriente"). Ale lidé četli perikopy ve svých jazycích - proto misály byly, aby si lidi mohli sledovat a překládat, co se děje v magii (sic!) latinské mše.
V běžné praxi katolického křesťana byly tyto misály používanější než samotné bible!!! To co formovalo většinové mínění lidí byly texty misálů. Ne přímo bible. To až po tom II.vat.koncilu. Ale stejně i v biblích, jak jsme ukázali, to bylo většinou překládáno špatně, takže protestanté, kteří bible četli, na tom, v tomto ohledu, nebyli o moc lépe.
Zde např. ještě hezká ukázka použití pojmů v lidových církevních materiálech:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Dreik%C3%B6nigszettel_3.jpg

 

Nemáme nic proti tomu vidět mágy také jako mudrce (to je ale příliš obecné, málo říkající označení) a krále (to má asi, byť nepřímou, spojitost s Žalmem 72); a ceníme i různé symbolické výklady - např. z jakých údajně zemí mají pocházet, a co vše to může jako znamenat (Sába, Egypt a Arábie, či Indie, Persie a Arábie), jejich symbolická jména (Kašpar, Melichar, Baltazar - od 6.stol.), symbolika 3 darů apod.
Jenže: to vše je druhotné!
Provotní je originální řecký text Matoušova evangelia: MÁGOVÉ OD VÝCHODU (MAGOI APO ANATOLÓN). A to se, paradoxně díky samotné církvi, skoro ztratilo. V četných úvahách (jen na internetu jsou jich spousty) se stále dokola uvažuje o různých symbolických věcech kolem tohoto příběhu, založených na pozdějších legendách, ale jen málokterý kněz či kazatel řekne pravdu: 
že to byli mágové - a tedy i mágové byli na dobré, Bohem vedené cestě! 
že četli ve znameních Přírody a Kosmu a podle toho "znali přesně časy" (a také poznali kam zhruba mají dle hvězdy jít, a jen z hvězd také poznali, že se to týká národa Židů, a že jde o znamení krále - tedy ovládali klasickou astrologii, kterou dnes ale církve šmahem odsuzují),
že brali vážně slova svatých Písem a nechali se poučit od jejich znalců (kteří ovšem sami Dítě nepoznali; pravda, texty jim tlumočí král Herodes, ale zato přesně) - a že tudíž mágové ctí texty Božího slova - a ne že je haní, popírají či překrucují (jak magii paušálně podsouvá církev), 
že uměli číst ve snech / naslouchat snům (v nichž k nim promluvil Bůh a ne Satan - jak to magii také často lživě podsouvá církev), 
že měli v sobě zbožnost, když se přišli Dítěti poklonit (a ne satanství, jak zase o magii lže církev), 
že měli v pořádku i svůj "mravní kredit" (dokázali porušit slib daný dokonce králi, když nejspíše poznali, že by tím ohrozili život malého dítěte - to text přímo neříká, ale mezi řádky je to cítit), apod..  
Zkrátka: určitě mnozí mágové v historii či dnes nebyli jako zrovna ti, kteří šli za hvězdou a nalezli Božské Dítě - Masiáše. Mnozí ale ano! Z církví většinou zaznívá jen jedno černobílé odsouzení magie "sakumprásk". A to je lež. Navíc protibiblická. Na to jsme chtěli poukázat. Proto ta úvaha.

 

Pro úplnost dodáváme, že i v církvích jsou světlé vyjímky, které alespoň připomenou, že se jednalo opravdu o mágy a ne krále či obecně mudrce, a že občas mág či astrolog může mít pravdu i v Božích věcech:
• Úvaha od zběhlého katolického kněze:
http://denikreferendum.cz/clanek/14693-magove-se-klaneji
• Další od faráře evangelického:
http://slovacko.org/home/?acc=xxxaec3
• A dokonce jedna od emeritního papeže Benedikta XVI.:
http://www.pastorace.cz/Knihovna/Tri-kralove.html

Další obsah této kategorie

28.11.2013, 18.00: Plesinger, Tomáš - 5000 let knihy (historie a vývoj)

Vznik a vývoj knihy a knižních vazeb od nejstarších dob po 20. století. Na co psali staří egypťané? Jak vznikla a zanikla největší knihovna světa? Vynález knihtisku stovky let před Gutenbergem? Jaký je nestarší známý psaný dokument světa? Kdo zničil většinu mayských knih? Kolik stála kniha ve středověku? Během přednášky získáme celkový ucelený přehled vývoje knihy a s ní souvisejících témat jako například písmo, knihovny, materiály, knihtisk apod. 

Přednáší: Tomáš Plesinger, vstupné: 50 Kč.

3.12.2013, 18.00: Jakešová, Štěpánka - Šamanismus And

Vedle často diskutovaného šamanismu z povodí Amazonky a tropických oblastí je neprávem opomíjen také šamanismus horských oblastí. Vládcové And byli odpradávna Inkové. Mnoho z jejich života je stále zastřeno tajemstvím a naopak něco je živé dodnes. Na naší přednášce si povíme a promítneme zajímavá fakta právě z této oblasti.

Přednáší: Štěpánka Jakešová (CK Livingstone); Vstupné: 90 Kč

5.12.2013, 18.00: Jurkovič, Pavel - Proč k nám tak rád jezdí dalajláma?

Dalajlámův vztah k České republice a jeho návštěvy u nás. Zamyšlení nad přínosem inkarnace dalajlámy pro dnešní svět. Přínos pro mezináboženský dialog a vztah buddhismu a křesťanství. Sdílení osobních zkušeností ze setkání se 14. dalajlámou.

Přednáší: Pavel Jurkovič; vstupné: dobrovolné

 

10.7.2013, 18.00: Jakešová, Štěpánka - Šamani a magie Amazonie

šamanismus je jedním z velmi kontroverzních témat poslední doby. Štěpánka Jakešová se již mnoho let tímto fenoménem zabývá a pravidelně se vrací do Amazonie. Na fotopromítání představí sesbírané informace a osobní zkušenosti s amazonskými curandores, šamany, místní kosmologii, legandami, původními rituály a práci s posvátnými rostlinami včetně "matky mistrovských rostlin" Ayahuascy.

Štěpánka Jakešová je také oficiální průvodkyní po Jižní Americe s CK Livingstone.

9.7.2013, 18.00: Jakešová, Štěpánka - Tajemné civilizace Peru-Bolivie

Jižní Amerika je kontinent s největší hustotou zajímavých, záhadných a tajemných míst. Již několik generací vědců si lámou hlavu nad technologickou věspělostí původních obyvatel. Chrámy postavené z kamenů desítky tun těžkých, dokonalé opracování tvrdého kamene, nevysvětlitelně opuštěná místa.... a mnohem více. Některá z těchto zajímavých míst navštívíme  během naší přednášky.

Štěpánka Jakešová je také oficiální průvodkyní po Jižní Americe s CK Livingstone.

4.6.2013, 18.00: Haidler, Achab - Symbolika 22 znaků hebrejské abecedy (úvod do kabaly)

Jeden z nejvýznačnějších českých znalců hebrejštiny, překladatel, dokumentarista židovských hřbitovů, ředitel činoherního divadla v Ústí nad Labem. 

Přednáška na téma hebrejský jazyk a abeceda. Představení hebrejských znaků, historie jejich vzniku a symboliky v kontextu židovské kabaly, vysvětlení esoterické podstaty a úrovně znaků, praktické ukázky, volná diskuze. Více v detailu.

 

28.6.2013, 17.00: Josef Veselý - křest nové knihy a beseda s autorem

Úplně poprvé (a možná i naposled) se uskuteční přednáška/diskuze s panem Josefem Veselým ku příležitosti vydání jeho nové knihy: O podobách démonů. Pan Veselý je dle mnoha názorů (i mého) největším českým odborníkem a znalcem magie, a to jak z hlediska historického kontextu (vývoj z původních magicko-náboženských praktik nativních obyvatel), 

Aktuality

23.3.2019

 

26.3.2018

booked.net

 

13.9.2016

Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter

 

12.9.2016

Grafický radix ZDE!  Měsíční fáze ZDE!  Herbář ZDE!