XXVI. ročník LFŠ (1.7.-10.7.2016)

Tematické zaměření XXVI. ročníku LFŠ (2016): Univerzalismus: univerzita, univerzum, univerzalita. LFŠ 2016 bude obsahovat své již tradiční bloky: filosofie - fil. vědy - politická fil. - religionistika a bude se opět konat v Dubu nad Moravou (mapa) na začátku letních prázdnin – od 1. do 10. července. Kompletní program ZDE!

Milí přátelé Letní filosofické školy!
Předně vás zdravíme v novém roce a přejeme hodně štěstí a tvůrčích sil!
Chceme vás upozornit na již necelý rok fungující spolek Letní filosofická škola, z. s., který zajišťuje stávající fungování LFŠ. Organizace letní akce si žádá určité náklady (pronájem prostor, poplatky za ubytování, energie, dopravu), jež nestačí pokrýt stávající rozpočet. Z těchto důvodů se na vás obracíme s žádostí o libovolný finanční dar. Ten můžete směřovat na transparentní účet spolku 4016445379/0800 (klikni)
Zároveň bychom při lepších finančních podmínkách rádi nejen zlepšili organizaci LFŠ a podmínky pro přednášející, ale současně i digitalizovali a zpřístupnili výstupy, případně připravili sborník.
Při této příležitosti upozorňujeme na nový web: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/
V příloze přikládáme brožuru vydanou při příležitosti loňského jubilejního 25. ročníku.
Na závěr prozrazujeme téma letošního ročníku, který se bude opět konat v Dubu nad Moravou: Univerzalismus (Univerzita, Univerzum, Univerzalita).
 Těšíme se na shledání v létě!
 Organizátoři LFŠ

 

XXVI. LFŠ 2016

Univerzalizmus: univerzita, univerzum, univerzalita

 

 

Anotace přednášek

 

 

 

mimořádný blok k jubileu T&!TEI!VUTI33e

1. 7.

Helena Pavlincová (FF MU): Nad filosofickými meditacemi Karla Flosse.

Příspěvek si všímá tvůrčího přínosu Karla Flosse, který vstoupil do dějin české filosofie osobitým způsobem: řadou meditací nad českými i moravskými mysliteli, kteří zásadním způsobem ovlivnili jeho životní dráhu a filosofické směřování k celistvosti člověka, pojatého jako bytost duchovní a zároveň bytost angažovanou v sociální oblasti.

 

Erwin Schadel (Universität Bamberg): "Triadistik" als wichtiges Theorem im Denken des Karel Floss. Versuch einer Universitkonstruktiv-kritischen Betrachtung.

 

Jiří Hanuš (FF MU): Český intelektuál ve 20. století.

Několik poznámek na okraj tématu o postavení a úloze intelektuálů v moderní

době a pokus vystihnout myslitelský typ Karla Flosse.

 

Jiří Černý (IES): Politické myšlení Karla Flosse.

Politické myšlení Karla Flosse vychází z jeho filosoficko-teologického ustrojení a je neseno přesvědčením, že "krajní levicovost je shodná s kristovstvím". Přednáška se pokusí tuto souvislost mezi filosoficko-teologickou formací a politickým myšlením Karla Flosse objasnit a pojmově utřídit.

 

filosoficko-historický blok:

2.-3. 7.

•povaha a smysl univerzity-

 

Karel Floss (Sázava): Univerzum a univerzita.

Předpokladem důstojného postavení univerzity v dějinném i současném univerzu je domýšlení tří Platónových postřehů: 1) není-li jedno (unum), není nic (Parmenidés 166c); 2) pravé poznání vyšlehne jen z tvůrčího soubytí a soužití (Platón, 7. list 341c); 3) nalézání a prosazování pravdy vyžaduje též krajní oběti (Platón, Ústava 517a: a kdyby se někdo pokoušel je vyprošťovat z pout a vést je vzhůru, zda by ho nezabili, kdyby se ho mohli nějak zmocnit?).

 

Jaroslav Franc (CMFT UP): Univerzalistické paradigma Koránu: od bajt al-hikma k univerzitě.

Jediný Bůh islámu, jediná zjevená kniha a její exkluzivní dějinné nároky se
staly implicitním východiskem pro rozpracování univerzalistických nároků
muslimských teologů a právníků                          od sedmého století do současnosti.

Diskuze byla vedena především v kontextu helénské kultury. Přednáška prezentuje prvotní rozpracování této myšlenky v syrsko-arabském prostředí a především důsledky rané diskuze pro současnou právní a teologickou

 

rozpravu v univerzitním prostředí.

 

Jiří Chotaš (Flú AV ČR): Schleiermacher a Humboldt o poslání univerzity.

Němečtí myslitelé - teolog Friedrich D. E. Schleiermacher a jazykovědec a státník Wilhelm von Humboldt - zformulovali a prosadili vznik univerzity v Berlíně (1810) jako univerzity nového typu, ve které se měla spojovat věda s výukou. Přednáška se zaměřuje na hlavní myšlenky této univerzitní reformy a její historicko-politické souvislosti.

 

 

 

LETNÍ xxvi. FILOSOFICKÁ ŠKOLA     2016

 

 

Daniel Soukup (FF UK): Newmanův sen o ideji univerzity.
Dodnes velmi vlivná kniha Idea univerzity vznikla v době, kdy J. H. Newman
spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím
prvním rektorem. Přednáška se zaměří                                        na zásadní rozpornost

Newmanova pokusu: v zuboženém a provinčním Irsku chtěl založit univerzitu ve velké evropské tradici; proti konfesijním tlakům bránil myšlenku svobodného vzdělávání (liberal education); a v progresivistickém 19. století hájil místo teologie na univerzitě.

 

 

Aleš Prázný (FF UPa): Jaspersova trojí kritika univerzity. Karl Jaspers představil svou koncepci univerzity ve třech různých spisech stejného názvu: Idea univerzity. Tyto spisy vyšly v rozmezí 40 let a Jaspers v nich rozpracovává ideu univerzity jako jednotu vědy a výuky. Příspěvek se rovněž   zaměří   na   historicko-politické   souvislosti   Jaspersovy   tvorby.

 

 

Jiří Michalík (FF UP): Univerzita univerza. Pozdně renesanční obrazy přírody.

V 16. a v první polovině 17. století se rozvinulo metaforické zobrazování příro-
dy. Ve svém příspěvku budu konfrontovat alchymickou a hermetickou imagi-
naci s imaginací filosofickou                     a vědeckou. Budu analyzovat nejznámější
metafory přírody: škola, kniha, krásná žena - bohyně, bůh Pan a jejich didak-
tickou a explikační funkci. Analýza těchto metafor umožní lépe pochopit pře-
chod od vitalistického vnímání přírody jakožto moudré učitelky k jejímu po-
chopení jakožto pasivního objektu lidského poznání.

 

 

Evžen Stehura (FF UP): Bůh hodinář: metafora stroje a původ přírodních zákonů.

Koncepce univerzálně platných přírodních zákonů stojí v samotném jádru
novověké vědy.                          Ve svém příspěvku chci sledovat genezi myšlenky

přírodního zákona. Odkud pochází představa světa jako stroje a jakou roli hrála při vzniku novověké vědy? Metafora Boha hodináře, v sedmnáctém století byla velmi vlivná, pochází ze století čtrnáctého. Hrál zde Bůh roli garanta univerzální platnosti (přírodního) zákona?

 

 

Lubor Kysučan (FF UP): Ekumena na antický způsob - úzkost i naděje.

Přednáška dokumentuje vznik a vývoj antické ekumeny v období helénismu a
římského principátu v její politické, společenské, kulturní a myšlenkové rovině
a popisuje její příležitosti                       - etický univerzalismus, kosmopolitní etiku,

náboženský synkretismus, rozvoj vědy, ale i rizika - relativismus, vykořenění, střety kultur.

 

 

Bohuslav Rudolf (MFF UK): Multiverza současné fyziky. Podle současné fyziky žijeme spíše v "multiverzu" než v "univerzu" a to dokonce v několika různých smyslech: interpretace kvantové fyziky v rámci teorie mnoha (paralelních) světů, multiverzum v rámci teorie superstrun,

inflační kosmologické modely, simulované vesmíry a další. Dotkneme se i ře­šení paradoxů cestování časem v rámci paralelních světů kvantové teorie.

 

4. 7.

Petr Dvořák (Flú AVČR):

Univerzalita logických zákonů: případ principu vyloučeného třetího.
Přednáška se zamýšlí nad charakterem a platností logických zákonů. Jsou
apriorní a nutné,                               jak se obvykle soudí, nebo lze hovořit o jejich

kontingenci a aposteriorním charakteru? Platnost zákona vyloučeného třetího byla vícekrát v dějinách zpochybňována. Jaké jsou důvody pro jeho neplatnost a jsou dostatečně přesvědčivé? Jak vypadá logika bez tohoto principu?

 

 

 

 

LETNÍ xxvi. FILOSOFICKÁ ŠKOLA     2016

 

 

Mirek Dočkal (FF UP): Univerzum a multiverzum. Tradiční pojem univerza jako všeho, co existuje, či alespoň všeho imanentní-ho, byl dlouho ztotožňován s naším vesmírem. Co do tohoto pojetí vnáší kon­cepce multiverza: existence mnoha vesmírů různých typů? Co tyto vesmíry spojuje, jak je tomu s prostorem, časem a kauzalitou mezi nimi, a podléhají nějakým společným zákonům - přírodním, či přinejmenším logickým? Pokud o vysvětlení z pozice modálního determinismu, inspirovaný fyziky Hughem Everettem, Maxem Tegmarkem a Brianem Greenem, spolu s modálním plato­nismem Davide Lewise.

 

 

Boris Cvek (PřF UP): Univerzální poznání a objektivita přírodních věd.
Objektivita poznání přírodních věd bývá intuitivně spojována s univerzálností
jejich teorií,                             s představou přírodních zákonů, které přírodní vědy

odkrývají. Nakolik je ale realistické předpokládat, že člověk jako živočich,
pocházející z evolučního procesu, může odkrývat přírodní zákony - nebo že
vůbec může objevit, že nějaké přírodní zákony existují? Je-li věda historický
proces, který dělají reální lidé, jsou její univerzální teorie vždy jen
idealizované, provizorní,                    na dané kulturní situaci závislé konstrukty, to

platí i pro představu přírodních zákonů. Objektivita přírodních věd není v jejich dočasných teoretických představách o světě (ty jsou naopak naprosto závislé na dané kultuře, ve které vznikly), ale v reprodukovatelnosti jejich experimentů, které zůstávají v platnosti i po pádu univerzálních teorií a které lze celkem dobře uplatňovat napříč kulturami v podobě technologií nebo léků.

 

 

 

filosofický a matematický blok:

5.-6. 7.

•univerzum v novověkém myšlení - 300. letě výročí G.W. Leibnize^

 

Jan Palkoska (Flú AVČR, FF UK): Leibnizův princip postačujícího důvodu.

Cílem přednášky je představit Leibnizův tzv. princip postačujícího důvodu (=PPD) a předvést některé základní systematické role, který PPD hraje v Leibnizově myšlenkovém rozvrhu. Konkrétněji se nejprve pokusím o výklad smyslu PPD u Leibnize, a to jednak na pozadí výkladu různých Leibnizových formulací PPD, jednak na pozadí sporu o intepretaci PPD mezi Leibnizem a Clarkem. Poté přestavím způsob, jakým Leibniz uplatňuje PPD (i) při dokazování existence Boha, (ii) ve své possibilistické koncepci existence, a (iii) při vyvracení existence newtonovského absolutního prostoru. Na závěr (zbude-li čas) krátce naznačím některé směry ve zkoumání systematické problematiky přijatelnosti a rozsahu platnosti PPD v současném metafyzickém myšlení.

 

Martin Škára (FF UPJŠ):

Princip dostatočného dóvodu versus der Satz vom Grund (Leibniz a/alebo Heidegger).

Principy filozofického myslenia nemajú zaiste početné zastúpenie. Ani metafyzika samotná nimi neoplýva. Takýto stav vyplýva priamo z povahy tohto typu myslenia. Jedným z takýchto principov je aj princip dostatočného dóvodu. Leibniz ho popri zásade sporu povýšil na najvyšši princip metafyziky. Ako sa ukazuje, jeho základy sú však nielen metafyzické ale aj logické. Z určitého uhla poradu sa vynára z principu in esse, ktorý prechádza cez pojem logického subjektu, teóriu súdov, aby napokon našiel svoje definitivne miesto v metafyzike.

O takmer tri storočia neskór sa mu venuje Martin Heidegger a to hned'
dva krát. Najprv                   v rokoch 1928-1929 a následne v rokoch 1955-1956 v

prednáškovom cykle - Der Satz vom Grund. Heideggerova deštrukcia smeruje
od principium rationis sufficientis k pojmu dóvod-základ (Grund). Heidegger
ho ale potrebuje na premyslenie Bytia bez súcna. Tzv. vetou o dóvode
nadobúda Bytie podl'a Heideggera Bytie zakladajúci charakter. Ostáva však
otázne či v podobe,                    v akej ju analyzuje Heidegger ostáva aspoň zčasti

leibnizovská, alebo v heideggerizovanej podobe už s Leibnizom spoločné nemá takmer nič.

 

Jan Makovský (Paris): Labyrint kontinua a matematizace přirodni filosofie.
Aristotelova Fysika pravi, že přiroda je počátkem pohybu a klidu; že pohyb
náleži mezi kontinua a prvnim, co se v kontinuu vyjevuje, je nekonečno.
Kontinuum, chápané jako jednota v mnohosti anebo smyslová danost ve své
univerzálnosti, tak v aristotelské přirodni filosofii představuje prvotni fyzikálni
pojem, kde jednota pohybu je dána přirozeným účelem v podobě uskutečněni
a tvaru jednotliviny. S geometrizaci pohybu, který timto přestává být cestou o
přirozeném cili, nýbrž je aktuálnim stavem ztotožněným s proporcemi
vlastnich (spojitých) geometrických stop, tak přiroda v pohybu ztráci svůj
vnitřně jednotici princip a vyvstává nutnost ze svazku přirozeného kontinua
(času, pohybu a velikosti) vydat počet, tj. položit otázku po skladbě kontinua,
zaručit jeho jednotu, a tim i přirodu coby jednotu v mnohosti. V přispěvku se
pokusim právě na základě hranični otázky kontinua, jež se v geometrické
teorii pohybu či geometrické fyzice stává univerzální, ukázat na rozboru
Galileovy mechaniky a Descartovy fyziky výzvy, před nimiž stála raně
novověká přirodni věda, coby (univerzálni) věda o přírodě. Z této
perspektivy se pak pokusim vysvětlit Leibnizovy myslitelské snahy o ustaveni
či rehabilitaci přirody (třebaže zároveň plně geometrické) a ukáži, že cesta do
ni nevyhnutelně vede skrze labyrint kontinua,                                              a tedy skrze

rozlišeni pravidel geometrického nekonečna.

 

 

 

LETNÍ xxvi. FILOSOFICKÁ ŠKOLA     2016

 

 

Pavel Čoupek (Purdue University Indiana): Matematika v přírodních vědách. Lubomír Soukup (UTIA AVČR): O roli přesné matematiky v nejistém světě kolem nás.

 

Textové pole: blok politické a sociální filosofe:

7.-8. 7.
•hodnotový univerzalizmus a politická východiska-

Daniel Kroupa (FF UJEP): O univerzalitě evropských hodnot. Paradox univerzality evropských hodnot: jsou-li evropské, nejsou univerzálni, jsou-li univerzálni, nejsou evropské. Obsahuje evropská duchovni tradice univerzálni  hodnoty?  Jestliže   ano,   jsme   oprávněni   vyžadovat  jejich uplatňováni? Jakým způsobem? Je dovoleno použiti sily? Kdy konkrétně?"

 

Lenka Naldoniová (FF OU): Machiavelliho „amorálni" politika.
Politika v Machiavelliho pojeti ztratila svou podřizenost ideji absolutniho dobra
a přenesla se                  do prostoru boje o moc. Politik tak přestal být vázán na

 

křesťanské hodnoty a musel být schopný vytvořit silný stát. Machiavelliho úvahy tak způsobily rozpor mezi politikou a morálkou a otevřely cestu politice jako samostatnému umění. Otázkou zůstává do jaké míry termín „machiavellismus" odpovídá Machiavelliho úvahám.

 

Michal Rigel (FF UHK): Kulturní universelle a válka aneb válka jako kulturní universálie?

Universalismus coby zastřešující téma letošní LFŠ odkazuje mimo jiné k tázání po universálně přítomných fenoménech v lidských společenstvích. Z těch, které se zdají být určitým způsobem relevantní ve vztahu k válce, obsahuje známý výčet od Donalda Browna (Human Universals 1991) položky jako konflikt, různé formy násilí, zbraně, kolektivní identita, etnocentrismus atp. Cílem prezentace je představit některé komentáře a poznámky k tomu, jaká je interakce výše zmíněných universálií ve spojitosti s válkou. Na pozadí úvah o vlivu vybraných kulturních universálií na podobu války se budu v první části promluvy soustředit na otázku lidské přirozenosti ve vztahu k násilí, abych se ve druhé zaměřil na dichotomii my a oni, potažmo důsledky dělení na tzv. členské a nečlenské skupiny. Součástí vystoupení bude i stručná historická reflexe problematiky, která by měla poskytnout přehled o dosavadní recepci tématu a pomoci vhodně ilustrovat mé vlastní postřehy.

 

Petr Rohel (Ostrava): Analýza univerza v knize Příběh o příběhu Egona Bondyho.

Referát se bude zabývat interpretací kategorie univerzum v koncepci
nesubstanční ontologie                     v Bondyho práci Příběh o příběhu, vysvětlena

bude také problematika sebeidentity skutečnosti, svobody a některým aspektům vývoje současné společnosti v souvislostech s výkladem nesubstanční ontologie.

 

Pavel Barša (FF UK, ÚMV): Evropský univerzalismus a jeho vyloučení
Pod vlivem paměti holocaustu a dalších genocid či etnických masakrů 20.
století jsme si zvykli spojovat krajní násilí a nenávist vůči určitým kategoriím
či skupinám s etnickým či rasovým partikularismem. Jako by sama idea
universalismu implikovala zahrnutí, takže vyloučení by                               se dopouštěli

pouze ti, kteří potvrzují nějakou partikulární skupinovou identitu. A přitom
universalismus v té podobě, v jaké byl formulován Pavlem z Tarsu, měl od
počátku dvojí ostří. Jako první se o tom po politickém vítězství křesťanství
přesvědčili Židé, kteří nepřijali Kristovo rozšíření božího slibu Izraeli na celé
lidstvo. Měli-li být všichni lidé bratry a sestrami, neznamenalo to, že ti, kteří
odmítají toto všelidské společenství, se ocitají vně lidského druhu, a tudíž
se k nim lze chovat nelidsky? Zkoumat univerzalistický zdroj vylučování je
dnes                            o to aktuálnější, že převládající formy xenofobie v současné

Evropě se jen zřídka odvolávají                                 na rasovou či etnickou odlišnost

vylučovaných. Převládá v nich naopak důraz na to, že vylučovaní nesdílejí hodnoty evropského universalismu.

 

 

XXVI.

2016

LETNÍ FILOSOFICKÁ ŠKOLA

 

 

Ondřej Lánský (Flú AVČR, PdF UK): Proměny moci liberálního řádu.
Liberální politický řád nabízí procesuálně zajištěnou toleranci jako základ a
modus regulace moci, která má sloužit zejména pro zajištění míru ve smyslu
harmonického, anebo alespoň nenásilného soužití členů společnosti. Nahodilý
charakter moci má takto být do maximální možné míry potlačen. Nicméně
arbitrárnost a neutralita liberálního řádu mohou být potenciálně zdroji
sociálního napětí v tom smyslu, že podporují nerovnosti a nespravedlnosti
tím, že je jako                         potenciální témata vyřazují ze sféry politiky. Naopak

pokusem o zapojení témat sociálních konfliktů a narativů sociálního vyloučení či jiných biograficky či sociálně podmíněných identitotvorných momentů do politické sféry se pokouší latinsko-americká filosofie osvobození kladoucí proti neutralitě liberálního uspořádání étos osvobození. Pokusím se na toto téma -střet étosu osvobození a liberálního pojetí moci - podívat ze sociálně-filosofického hlediska a zamyslet se nad kategorií moci v takto nejasné situaci.

Stanislav Holubec (Universität Jena):

Otázka orientalizmu, eurocentrizmu a univerzalizmu v českém myšleni po roce 1989.

Přednáška se bude zabývat aplikací kategorií používaných světosystémovou a
postkoloniální teorií na českou sociální skutečnost po roce 1989. Jejím cílem
bude ukázat, že v sociálně vědních i veřejných diskusích došlo po roce 1989 k
proměně vnímání celé řady kategorií veřejného diskurzu, byly vytvořeny nové
dichotomie a diskurzivní řetězce a vznikl tak nový dobře uvěřitelný příběh o
minulosti, směřování české společnosti a jejím postavení ve světě, který v
sobě přesvědčivým způsobem spojoval víru v postuláty neoliberalismu a
nadřazenost západní civilizace s narativy českého liberálního nacionalizmu a
antikomunismu.  Podobný příběh byl ustaven                                                    ve většině

postsocialistických zemí, ačkoli se lišil jednotlivými akcenty. Z mezinárodních
rovnávání se dá usuzovat, že jeho česká verze byla jedna z
nejpřesvědčivějších a je možné hovořit až                                 do konce první dekády

nového století o její kulturní hegemonii a marginalizaci narativů odlišných.

 

Textové pole: religionistický blok:

9.-10. 7.
•univerzalita a náboženství: Islám a Evropa

 

Klára Popovová (FF UK) : Komu věří české konvertitky?: Konverze mladých Češek k islámu a jejich zdroje informací o novém náboženství.

 

Rodilí muslimové se během svého dětství a dospívání denně setkávají s
islámem a jeho pravidly. Konvertité však k novému náboženství přicházejí
zpravidla až v dospělém věku a tyto základy proto postrádají. Toto se týká i
mladých pražských žen, které se rozhodly přijmout islám.                                              Kde

získávají informace před samotnou konverzí a jakým zdrojům důvěřují poté, co se muslimkami stanou? Odráží se předchozí akademické studium na metodách hledání informací? Hledají rady u svých manželů nebo jsou to naopak konvertitky, které své partnery poučují? Jakou roli hraje internet a sociální sítě? Kde získávají informace muslimky, které vystupují v médiích a odpovídají novinářům na dotazy týkající se islámu? Na tyto a další otázky se snaží odpovědět příspěvek založený na kvalitativních rozhovorech s šestnácti mladými pražskými konvertitkami k islámu, v nichž byl kladen důraz nejen na zdroje informací, ale i na důvody ke konverzi a reakce rodiny či přátel na toto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ xxvi. FILOSOFICKÁ ŠKOLA     2016

 

 

Miroslav Libicher: Česká islamofobie a její diskurzivní strategie. Příspěvek vychází z perspektivy kritického zkoumání diskurzu a zabývá se způsobem, jakým příslušníci a příznivci českých protiislámských iniciativ konceptualizují a následně prezentují islám. Pozornost je směřována zejména na mechanismy, kvůli kterým může za určitých okolností docházet ke stírání zdánlivě zřejmé hranice mezi kritikou náboženských myšlenek a rasismem. Pozornost je věnována i strategiím, které stoupenci protiislámských hnutí užívají k tomu, aby přítomnost rasistických prvků ve svém myšlení i projevech popřeli.

 

Jaroslav Franc (CMFT UP): Islám, migrující rodiny a mezináboženský
dialog v apoštolské exhortaci Amoris laetitie papeže Františka.
Problematika migrace, její dopad na rodinný život a náboženské vyznání
migrujících muslimů jsou nedílnou součástí pastoračních aktivit katolické
církve. Dokument Amoris laetitie přichází                             s tvrzením, že život rodiny

je  privilegovaným  místem  pro  mezináboženský  dialog.  Zároveň  také upozorňuje na limity dialogu náboženství a kultur v současné Evropě. Základní axiomy mezináboženských vztahů stanovené v šedesátých letech dvacátého století v katolické církvi získaly v dokumentu nový praktický rozměr, který se stává inspirací i pro sekularizovanou společnost.

Ivana Recmanová (FF UP): Intersekcionální přístup ve výzkumu muslimů.

Přednáška se bude zabývat intersekcionalitou a intersekcionálním přístupem ve výzkumu muslimů, především z feministického hlediska. Zjednodušeně řečeno, půjde o nazírání na 'menšiny v menšině', tj. islámu, proč je důležité se jimi zabývat a jak zabránit tomu, aby se náš výzkum zabýval pouze majoritními, nejhlučnějšími hlasy v rámci islámu.

 

 

Lenka Zilvarová: Islámský fundamentalismus a jeho mediální prezentace

Jan Frei: Súfismus a Rahnerova mystika všedního dne Podle známého Rahnerova výroku bude zbožný člověk zítřka buď mystik, nebo nebude vůbec. Jaké je Rahnerovo pojetí mystiky? Souvisí nějak s mystikou v islámu?

 

 

Jiří Motl: Zpráva z pobytu na Islámské teologické fakultě v Istanbulu Přednáška bude shrnovat zkušenosti z pobytu na Islámské teologické fakultě. Zmíněna budou aktuální politickonáboženská témata jako je např. Turecký sekularismus, vztahy s Evropskou unií, vztah turecké společnosti k menšinám. Přednáška bude doprovázena fotkami.

 

Lenka Krejčová: Simulační hra "V našem městě se má stavět mešita?!"

Praktická ukázka metody interkulturního vzdělávání se zaměřením na Islám. Jde o zážitkovou, interakční techniku. Simulační hra dá účastníkům možnost stát se obyvateli fiktivního městečka a debatovat o chystané výstavbě mešity.

 

LETNÍ xxvi. FILOSOFICKÁ ŠKOLA     2016

DOPROVODNÝ PROGRAM:

 

1.7. (Pá.) Varhanní koncert, 19:00, kostel

na závěr dne a bloku věnovaného 90. narozeninám doc. Karla Flosse proběhne slavnostní varhanní koncert varhaníka u sv. Mořice v Olomouci Karla Martínka v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu n.M.; zazní skladby: J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, BWV 565, Chorálová předehra „Nun komm der heiden Heiland" BWV 659, Fuga sopra il Magnificat, BWV 733; Léon Boëllmann: Gotická suita, Introdukce - Chorál, Menuet, Modlitba k Panně Marii, Toccata; Eugène Gigout: Minuetto; Toccata; Jehan Alain: Le jardin suspendu, Litanies; K. Martínek: Improvizace.

7.7. (Čt.) Promítání filmu, 20:00, přednáškový sál

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí (Helena Všetečková, ČR 2015, 80min)

Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění centralizovaný
kolem osobnosti filozofa a levicového křesťana Karla Flosse. Jeho ideje o bohu,
pravdě i politice obkružují jako satelity výroky silně protikladných osobností, od
Milana Knížáka přes Ondřeje Slačálka a Noama Chomského až                                        po

zástupce českých národovců. Film s jemnou ironií využívá přiznaně
vachkovského stylu a staví                        na významových kontrapunktech, situačním

humoru a zcizujících formálních prvcích. Vzniká jakési audiovizuální koryto, kterým proudí kanalizovaný hněv národa, připomínajícího dítě, které se učí myslet a neví, k čemu se vztáhnout dřív - protože v jistém smyslu vlastně „všichni mají pravdu". Film bude promítán za účasti autorky.

9.7. (So.) Arteterapeutický workshop, dopoledne vedou Anna Motlová a Jiří Motl

Zážitek s výtvarnou tvorbou i pro ty, kteří neumí malovat. Jde o ochutnávku arteterapie pro lidi, kteří s ní nemají zkušenost.

 

Malování

Během LFŠ bude možnost poskytnuti barev a společného malováni v plenéru.

 

Program může být upraven. Účastnici o tom budou včas zpraveni.

 

Další obsah této kategorie

XVI. LUZS Praha (září 2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Přesný termín a program budou doplněny.

LXIX. LUZS Jihlava (so. 22.8.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVIII. LUZS Jihlava (so. 25.7.2020) - uzavřené setkání.

Termín i program budou doplněny.

LXVII. LUZS Jihlava (so. 20.6.2020) - uzavřené setkání pro členy a pozvané hosty (Kupalo).

Z důvodu velké nepřízně počasí oficiálně zrušeno.

LXVI. LUZS Jihlava (so. 23.5.2020) - uzavřené setkání.

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LXV. LUZS Jihlava (so. 14.3.2020) - uzavřené setkání.

!!! Pro veřejnost zrušeno.

Změna místa i programu - pro členy info jen na Slack.

XV. LUZS Praha (ne. 8.3.2020), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIV. LUZS Jihlava (so. 15.2.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXIII. LUZS Jihlava (so. 18.1.2020) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA. PODROBNĚJŠÍ PROGRAM PO ROZLIKNUTÍ HLAVIČKY.

LXII. LUZS Jihlava (so. 21. 12. 2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost + členská schůze

ČAS: 21. 12. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

XIV. LUZS Praha (ne. 8.12.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Na obvyklém místě.

Program po rozkliknutí:

LXI. LUZS Jihlava (so. 23.11.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 23.11.2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

VSTUP ZDARMA.

velký evokační rituál Praha (někdy po druhé polovině října)

pouze pro pozvané

LX. LUZS Jihlava (so. 12.10.2019) - otevřené setkání pro členy lóže i širokou veřejnost

ČAS: sobota 12. 10. 2019 od 10:00 do cca 12:00 (přijďte prosím včas!)

MÍSTO: Jihlavské pirátské centrum (Jipice), Matky Boží 9,Jihlava.

XIV. LUZS Praha (ne. 6.10.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

ZRUŠENO

LIX. LUZS Jihlava (so. 28.9.2019) - uzavřené setkání + velký rituál

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

...účast na ZÁSVĚTÍ - zrušeno

LUZS Jihlava v so. 31.8.2019

!!! ZRUŠENO !!!

LÓŽOVÝ VÝLET (víkend 16.-18.8.2019)

Podrobnosti pouze pro členy vnitrolóžovými info-kanály.

LVIII. LUZS Jihlava (so. 20.7.2019)

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

velký evokační rituál Jihlava (pá. 19.7.2019)

..od 18:00 do 4:00 ..jen pro zvané

LVII. LUZS Jihlava (so. 22.6.2019) - velký rituál "Kupalo"

NA TOMTO SETKÁNÍ PROBĚHNE POUZE VELKÝ RITUÁL (cca 12 hodinový)... všichni pozvaní se sejdou nejpozději v 11:00 na sjednaném místě. Přesné místo bude sděleno pouze členům lóže a pozvaným hostům.

XIII. LUZS Praha (ne. 16.6.2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Přednáška velmistra lóže na konferenci na HTF Univerzity Karlovy, Praha - sobota 18. 5. 2019, 9:30-18:00

Téma konference: "Osobnost kněze a mága v dějinách".

Název přednášky: "Desatero "přikázání" praktického hermetika z pohledu současného praktikujícího mága a velmistra lóže." (anotace po rozklikutí nadpisu)

LVI. LUZS Jihlava (so. 11. 5. 2019) - iniciace + uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LV. LUZS Jihlava (so. 13. 4. 2019) - uzavřené setkání

Místo a čas setkání sdělujeme pouze členům lóže.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

XII. LUZS Praha (ne. 7. 4. 2019), uzavřené setkání pouze pro dlouhodobě aktivně praktikující členy.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LIV. LUZS Jihlava (so. 23. 3. 2019) - uzavřené setkání + KAMENNÉ ŘADY U JIHLAVY a KELTSKÝ TELEGRAF

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

LIII. LUZS Jihlava (so. 16. 2. 2019) - veřejné setkání

Místo, čas setkání a podmínky účasti sdělíme pouze osobně.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS (změna programu vyhrazena)

Přednáška pro veřejnost ("čaj o páté") na téma OKULTISMUS A ŽITÁ MAGIE V JIHLAVĚ. V úterý 12. 2. 2019 od 17:00 hodin.

Kde: Čajovna Kuba & Pařízek, Masarykovo nám. 21, Jihlava.

Přednáší: fr. Tabris, velmistr lóže.

Povídání o minulosti a především současnosti žitých magických aktivit v Jihlavě. Tradiční Hermovy nauky i praxe v církvích, sektách, náboženství, lóžích a ezoterních kroužcích.

Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

 

 

XI. LUZS Praha (ne. 3. 2. 2019), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

LII. LUZS Jihlava (so. 5. 1. 2019), uzavřené setkání

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

X. LUZS Praha (NEDĚLE 9. 12. 2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 7.12.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

LI. LUZS Jihlava (so. 1. 12. 2018), uzavřené setkání + výroční ČLENSKÁ SCHŮZE + výsledek.

Místo setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty (stejné jako minule).

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

Otevřené neformální setkání členů lóže a pozvaných žadatelů o členství v Praze (pátek 16.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

Otevřené neformální setkání členů v Jihlavě (čtvrtek 8.11.2018)

...místo a čas bude upřesněno členům lóže a pozvaným hostům e-mailem

L. LUZS Jihlava (so. 20. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.


Tentokrát již opět ve městě - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

IX. LUZS Praha (NEDĚLE 7. 10. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

OTEVŘENÉ SETKÁNÍ nových žadatelů o vstup do lóže se členy lóže (pátek 5.10.2018 v Praze)

Místo a čas bude sdělen pouze členům lóže a řádně registrovaným žadatelům.

XLIX. LUZS Jihlava (so. 22.9. + ne. 23.9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VIII. LUZS Praha (NEDĚLE 2. 9. 2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVIII. LUZS Jihlava (25.8.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVII. LUZS Jihlava (20.-21.7.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

XLVI. LUZS Jihlava (23.-24.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

 

 

VII. LUZS Praha (sobota 16.6.2018), uzavřené setkání + VÝSLEDEK.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

45. setkání V.S.B.O. Praha (15.6.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Pavel Brndiar (zakladatel Prvního česko-slovenského chrámu církve Satanovy): "Uctívání Malé pětice"

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLV. LUZS Jihlava (26.5.2018), uzavřené setkání. + VÝSLEDEK

Opět na chatě u Jihlavy - detaily (přesné místo a čas) pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

 

Religionistická konference: Věda, theologie a magie (5.5.2018)

5. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Věda, theologie a magie. Akce se koná v sobotu 5.5. od 9:30. LuZS se této unikátní konference také účastní.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS​

XLIV. LUZS Jihlava (14.4.2018), uzavřené setkání.

Místo a čas setkání pouze pro členy lóže a pozvané hosty.

PROGRAM = KLIKNĚTE NA NADPIS

VII. LUZS Praha (sobota 7.4.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! - Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO !!!

ZRUŠENO !!!

44. setkání V.S.B.O. Praha (6.4.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: ing. Kvasnička: "Život a myšlenky významných postav dějin české astrologie - Emanuela Šimandla a Vratislava Žižky". Ing. Kvasnička má také dobové nahrávky těchto osobností, které budou z části přehrávány. Astrologie je v úzké vazbě na magii a je možné se ptát i na tyto praktické souvislosti.

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz

(PROSÍME: PIŠTE NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED AKCÍ)

Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XX. Mimořádné setkání (24.3.2018) - Rituál jarní rovnodennosti + VÝSLEDEK

RITUÁL EILEEN - PROVODA 
*Uctění konce zimy. *Poděkování a puštění Morany *Otevření říše Irij a přivolání jara v podobě příchodu Lady z podsvětí k Jarovítovi. *Uctění Matky země a plodivé, sexuální síly

Rituál pro členy LUZS, pozvané hosty, případně na doporučení některého z členů. ČÁST RITUÁLU viz níže.

XLIII. LUZS Jihlava (17.3.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XIX. Mimořádné setkání (březen 2018) - Rituál: velká evokace podle M.I.

Podrobnosti (místo, čas, podmínky účasti) e-mailem pouze pro pozvané.

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ O NAŠÍ LÓŽI 7. 3. 2018 v Praze

Proběhne v rámci seminářů Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí ve středu 7. března 2018 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma. Více zde: http://sekty.cz/seminare/

XLII. LUZS Jihlava (17.2.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

VI. LUZS Praha (sobota 3.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

43. setkání V.S.B.O. Praha (2.2.2018)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: Petr Kalač - "Cesta tarotu v českých zemích".

Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

XLI. LUZS Jihlava (20.1.2018), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

V. LUZS Praha (9.12.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XVIII. Mimořádné setkání (9.-10.12.2017) - Rituální malování velkého magického kruhu

Určeno všem členům a zájemcům o práci. Jedná se o celo-dvou-denní intenzivní práci.

Detaily zašleme členům a zájemcům v e-mailech.

42. setkání V.S.B.O. Praha (8.12.2017)

Další setkání Volného sdružení badatelů okultních (Praha).
Na úvod přednáška: "Kontinuita a diskontinuita v českých hermetických spolcích." (fr. Tabris z Lóže u Zeleného Slunce)
Anotace přednášky: Jaká je role a důležitost (ev. nedůležitost) kontinuity a diskontinuity v hermetismu obecně a především konkrétně v současných českých hermetických spolcích? Jak to mají s kontinuitou na minulost a svoje nauky hlavní u nás fungující hermetické skupiny. V čem je kontinuita pro hermetické spolky důležitá? Kdy se hermetik obejde bez ní? A kde může být i na překážku?
Po přednášce následuje uzavřený program pouze pro pozvané praktikující hermetiky.
Bližší informace (přesné místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail: zelene.slunce@seznam.cz
Volné sdružení badatelů okultních v Praze spolupracuje s naší Lóží u Zeleného Slunce.

LUZS Jihlava - II. členská schůze (25.11.2017 odpoledne, večer), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x za rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem lóže. Místo a čas pouze pro členy - ODESLÁNO V E-MAILECH.

XL. LUZS Jihlava (25.11.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu:

Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir

DINGIR a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy zve autory, čtenáře a příznivce časopisu Dingir na konferenci. Současná česká náboženská scéna. Dvacet let časopisu Dingir. Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350/4, Praha 4, sobota 4. listopadu od 9:00 do cca 16:30 h. Program v detailu.

Zvláště doporučujeme odpolední pracovní skupinu Hermetismus, astrologie a magie dnes.

XXXIX. LUZS Jihlava (28.10.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

Zásvětí V. (27.9. - 1.10.2017)

Pátý ročník magického setkání Zásvětí, které se koná k období podzimní rovnodennosti od středy 27.9. do neděle 1.10.2017 v rekreační chatě Okrouhlík v Čížově u Jihlavy. Zásvětí je otevřený duchovní prostor pro sdílení a výměnu zkušeností nezávisle na ideologickém, filosofickém či náboženském směru. Setkání nepropaguje jeden duchovní systém nebo nauku a vítáni jsou všichni. Více v detailu. Stránky pořadatele ZDE.

XXXVIII. LUZS Jihlava (23.9.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu

 

Obří hrad - Šumava

Lóžový výlet s přespáním na nejméně objasněné stavbě u nás. Rozsáhlý komplex vybudovaný ve zdánlivě nesmyslné lokalitě na zalesněném kopci (i tehdy) ve výšce 1010 m n.m. mimo jakékoliv stezky či hranice. Překvapila nás rozsah stavby, tj. délka původních ochranných zdí seskládaných nasucho z mnoha set tisíc kamenů. Archeologové se domnívají, že hradiště postavila keltská kultura. Je to ovšem pouze domněnka. Na místě nebyl nalezen ani jeden předmět doličný, takže datace je nemožná. Nejen vzhledem k tomu, že keltové moc kamenných hradišt nepostavili, ale také vzhledem k dojmu, který jsme na místě měli (hlavně v noci). Osobně jsem měl dojem, že jde o jakési "české Machu Picchu" jakési staré kultury. Z místa dýchalo posvátno, až děs. Rozhodně ne cokoliv, co by se dalo srovnat s hradbami a obránci. Foto v detailu.

XXXVII. LUZS Jihlava (5.-6.8.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVII. Mimořádné setkání (22.7.2017)

Mimořádná venkovní akce. Jihlavský Kámen mudrců + kamenné řady (vycházka, práce, rituál, přespání). Pouze pro pozvané hosty.

Letní filosofická škola 2017 (30.6.-7.7.2017)

Letošní téma: KONTINUITA A DISKONTINUITA. Letní filosofická škola (LFŠ) je od roku 1991 každoročně konané neformální setkání studentů, pedagogů, osobností vědecké a kulturní sféry a všech zájemců o filosofii v užším odborném i širším, humanistickém smyslu. Detailní program níže. Další info: http://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2017/

XXXVI. LUZS Jihlava (18.6.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Religionistická konference: Gnóse (20.5.2017)

4. ročník výborných konferencí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Gnose a mystická cesta k Bohu. Akce se koná v sobotu 20.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

IV. LUZS Praha (19.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXIIII. LUZS Jihlava (30.4.-1.5.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Ekodny Olomouc 2017 (21.4.-1.5.2017)

27. ročník festivalu na téma: "Společná porada o našem světě."
Historii lidstva provázejí nejrůznější manipulace. Manipulace ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, … Manipulacím se nevyhnula ani environmentální hnutí. Manipulace jsou spojené s virtuální realitou sociálních sítí a internetem. Slyšíme o nich stále. Zažíváme je. Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit? Program besed EDO v detailu.

XXXIII. LUZS Jihlava (1.4.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

III. LUZS Praha (10.3.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXII. LUZS Jihlava (25.2.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

XXXI. LUZS Jihlava (28.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

II. LUZS Praha (20.1.2017), pouze pro členy a pozvané hosty!

Místo a čas setkání pouze pro členy  Lóže u Z.·.S.·. ! Program v detailu.

Vánoční seminář Zdeňka Neubauera (16.12.2016, Praha)

Petr Pokorný (ETF): Smysl biblických Vánoc - Od Betléma ke kosmickému Kristu. Semináře se konají od 14:00 v seminární místnosti Katedry filosofie a dějin přírodních věd (přízemí vpravo na konci chodby). Více ZDE!

XXX. LUZS Jihlava (9.12.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXIX. LUZS Jihlava (25.11.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

I. LUZS Praha (18.11.2016), otevřené setkání! + VÝSLEDEK

V pátek 18. 11. 2016 (18:00-22:00 h.) dojde ke slavnostnímu otevření pražské pobočky Lóže u Zeleného Slunce (Jihlava), místo: Kavárna Divoké matky, Hybešova 2, Praha 8 - Karlín (asi 12 minut od metra Křižíkova, 7 minut od tram. Urxova). Více informací a program setkání (!) v detailu článku.

LUZS Jihlava - III. otevřené setkání (9.11.2016)

Ve středu 9. 11. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

20. MFDF JI.HLAVA (25.-30.10.2016)

V rámci každoročního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, se v Jihlavě (mimo dalších stovek filmů, přednášek, workshopů, koncertů a programu) koná dne 29.10. v 12:00 Dukal Edison v festivalové sekci "Dílny" přednáška "Radost z myšlení. Život filosofa, vědce, básníka a proroka Zdeňka Neubauera". Detaily ZDE! 

Mezi světy (26.-30.10.2016), Klášterec nad Orlicí

Mezi Světy jsou již tradičním setkáním lidí, kteří se aktivně teoreticky i prakticky zajímají o magii, šamanismus, hermetismus, pohanství, mystiku a další příbuzné směry.Můžete si zde vyslechnout přednášky od zkušených praktikujících, zúčastnit se rituálů a obřadů nebo si ve workshopech vyzkoušet různé techniky na „vlastní kůži“. V letošním roce se uskuteční již desátý ročník a tématem tentokrát bude „Strom života“. Více info: http://mezisvety.divinorum.cz/

 

XXVIII. LUZS Jihlava (14.10.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání konající se v čajovně Green Space. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XVI. Mimořádné setkání (24.-25.9.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Historia arcana et terribilis: Noc na Velhartickém hřbitově. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! "Sed et si ambulavero in valle mortis non timebo malum quoniam tu mecum es." 

XXVII. LUZS Jihlava (10.-11.9.2016), pouze pro členy a pozvané hosty!

Řádné setkání konající se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Program v detailu.

XXVI. LUZS Jihlava (12.-14.8.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce dle Ars Invocativa (pozvaný host). Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - XV. Mimořádné setkání (30-31.7.2016) + VÝSLEDEK

Mimořádná venkovní akce mimo Jihlavu dle Ars Evocativa Goetica. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

LUZS Jihlava - I. členská schůze (22.7.2016), pouze pro členy

Setkání pouze pro členy! Velmi důležité setkání, konající se pouze 1x / rok, kde se každý může vyjádřit k vnitřním záležitostem LUZS.

LUZS Jihlava - II. otevřené setkání (19.7.2016)

V úterý 19. 7. 2016 se uskuteční otevřené setkání. Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

LUZS Jihlava - I. otevřené setkání (30.6.2016)

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 se uskuteční otevřené setkání se členy naší lóže a následným nočním venkovním rituálem (starořecký Akefalon na tajném místě). Setkání je určeno i pro zájemce o členství a vzájemné seznámení. Sejdeme se v 18 hodin v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava.

XXV. LUZS Jihlava (18.6.2016 od 9:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Solar Plexus III. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Program v detailu.

Solar Plexus III. (17.-19.6.2016)

Solar Plexus je magické setkání k příležitosti letního slunovratu pořádané spolupracujícím spolkem. Program obsahuje přednášky, meditace, praxe, workshopy a rituály a po celý čas je prostor k diskuzi a sdílení jak osobních dojmů, tak i zkušeností. Lóže u Z.·.S.·. se samozřejmě podílí na programu formou teorie i praxe. Program vč. anotací v detailu. Web pořadatele ZDE!

LUZS Jihlava - XIV. Mimořádné setkání (28.-29.5.2016) + VÝSLEDEK

Workshop výroby magických hůlek. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! Setkání se koná mimo Jihlavu.

XXIV. LUZS Jihlava (27.5.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Religionistická konference: Andělé a démoni v 19.-20. století (14.5.2016)

3. ročník výborných konferencí na Husistské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tentokrát na téma Andělé a démoni. Akce se koná v sobotu 14.5. od 9:30. Program a anotace jedontlivých přednášek neleznete v detailu článku. LuZS se této unikátní konference účastní.

XXIII. LUZS Jihlava (23.4.2016 od 16:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 16:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

15. 4. 2016 – 1. 5. 2016 Ekologické dny Olomouc

26. ročník festivalu, ekojarmark, kulturní program,výstavy, besedy a přednášky. Naše Lóže se, jakožto každý rok, zúčastní této unikátní akce s mnoha přesahy do filosofie, religionistiky a hermetismu. Progam ZDE! Více na www.slunakov.cz. (Dov)

XXII. LUZS Jihlava (19.-20.3.2016), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Řádné setkání + venkovní akce ARS SIGILLUM. Setkání se tentokrát koná mimo Jihlavu. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

XXI. LUZS Jihlava (19.2.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

 

XX. LUZS Jihlava (15.1.2016 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Přijďte prosím včas! Čajovna se zavírá již v 17:00 hodin (poté klepat či telefon). Během lóžových prací je prostor čajovny zcela uzavřen! Program v detailu.

Zřídlo Brno - Minikonference Magie - Zimní slunovrat, obřady a rituály (19.12.2015)

Zveme vás na Minikonferenci Magie k oslavě Zimního slunovratu. Na pořadu dne budou dvě přednášky na téma Obřady a rituály v magii a Zimní slunovrat - zvyky a tradice. Na závěr proběhne divadelně pojatý obřad Obrození Slunce od magické divadelní skupiny O.D.E.M. Vstupné 50kč. Více v detailu článku.

IXX. LUZS Jihlava (11.12.2015 od 18:00 hod.), pouze pro členy a pozvané hosty! + VÝSLEDEK

Místo konání: Čajovna Green-Space (Znojemská 7, Jihlava). Mapy ZDE. V případě zájmu o členství v naší lóži, čtěte ZDE. Po 18.00 hodině se prostor zavírá, přijďte prosím včas! Program v detailu.

LUZS Jihlava - XIII. Mimořádné setkání (8.12.2015)

Mimořádná venkovní akce dle Ars Gnosticum. Pouze pro členy lóže a zvané hosty! 

29. setkání V.S.B.O. Praha (4.12.2015) - VÚDÚ

4.12. od 19:05 hod bude Veronika Šulcová hovořit a diskutovat na téma: "Vúdú na Haiti: cesta tam a zase zpátky". Česká spisovatelka a autorka knihy "Vúdú" ( https://www.kosmas.cz/knihy/190433/vudu/ ) se v polovině listopadu vrátila z karibského "ostrova černých kouzel". Společně s dalšími přáteli pobývali u vúdúistické společnosti, účastnili se mnoha obřadů a podstoupili zasvěcení do tradičního haitského vúdú. Toto je její první popříjezdové informační setkání. Z části cestopisná a magická přednáška o cestě, místních zvyklostech a magii. Je dosti pravděpodobné, že přijdou i další zasvěcenci těchto kultů. Bližší informace (místo a čas) pro vážné zájemce sdělíme přes e-mail zelene.slunce@seznam.cz.

Další program

Program dřívějšího data naleznete v sekci "Programový archiv": ZDE!