Zajímavé a inspirující texty

V tomto článku reprodukuji texty z různých zdrojů (knih), které mě něčím oslovily či zaujaly a které jsou použitelné při tvorbě a sestavování vlastních rituálů. (Dov)

Modlitba Undin:
"Hrozný králi moře, jenž držíš klíče vodopádů nebes a jenž uzavíráš podzemní vody v zemských jeskyních; králi potopy a jarních dešťů, jenž otevíráš zdroje řek i zřídla, jenž poroučíš vláze, jež je jakoby krví země, aby se stala šťávou rostlin; Tobě se klaníme a Tebe vzýváme. Promluv k nám, svým pohyblivým a proměnlivým tvorům, promluv k nám ve velkých hnutích moře, a budeme se před Tebou chvět; promluv k nám v šumotu vod, a budeme toužit o tvé lásce. Ó nesmírnosti, ve které se ztratí všechny proudy bytí, jež se vždy znovuzrozují v Tobě! Ó oceáne nekonečných dokonalostí! Výsosti, jež zrcadlíš se v hloubce, Hlubokosti, jež se parou povznášíš do výšky, přiveď nás k pravému životu skrze rozum a lásku! Přived nás k nesmrtelnosti sebeobětováním, abychom byli jednoho dne shledáni hodnými obětovat Ti vodu, krev a slzy na odpuštění omylů. Amen."  
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Modlitba Gnomů:
"Neviditelný, jenž jsi vzal zemi za podnož a jenž jsi v ní vyhloubil propasti, abys je naplnil svou všemohoucností; jehož jméno otřásá klenbami světa, jenž dáváš 7 kovům rozlévat se žilami kamení; vládce sedmi světel, odměniteli podzemních dělníků, přived nás ke kýženém vzduchu a ke království světla. Bdíme a pracujeme bez ustání, hledáme a doufáme, skrze dvanáctero kamenů svatého města, skrze uprchlé talismany, skrze hřeb démantový, jenž proniká světem. Pane, Pane, Pane, smiluj se nad trpícím, rozšiř naši hruď, odpoutej a zdvihni naše hlavy, zvětši nás! Ó stálosti a pohybe, dni zahalený v noc, temnoto zahalená světlem! Ó pane, jenž nikdy nezadržuješ mzdy svým dělníkům, ó stříbrná bělosti, ó zlatá skvělosti, ó koruno živých a melodických diamantů! Ty, jenž držíš svět na svém prstu jako safírový prsten, jenž skrýváš pod zemí v kamenné říši zázračné sémě hvězd, žij, panuj a buď věčným vládcem bohatství, jehož strážci jsi nás učinil. Amen."
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Modlitba Sylfů:
"Duchu světla, duchu moudrosti, jehož dech dává a zase bere zpět tvar všech věcí; Ty, před nímž je život bytostí měnivým stínem a pomíjivou parou; Ty, jenž vstupuješ na oblaka a vznášíš se na křídlech větrů; jenž dýchneš - a bezmezné prostory jsou obydleny; jenž vdechneš - a co z Tebe vyšlo, k Tobě se vrací; pohybe nekonečný ve věčné stálosti, budiž na věky požehnán! Chválíme Tě a dobrořečíme Tobě v měnivé říši stvořeného světla, stínů, odlesků a obrazů, a bažíme ustavičně k Tvému nehnutelnému a nepomíjejícímu jasu. Dej vniknout až k nám paprsku své inteligence a teplu své lásky; pak se upevní, co je pohyblivé, stín se stane tělem, vzdušný duch bude duší, sen bude myšlenkou, a nebudeme více unášeni bouří, ale budeme svírat uzdu okřídlených ořů jitra a budeme řídit běh večerních větrů, letíce před Tvoji tvář. Ó Duchu duchů, ó věčná duše duší, ó nepomíjející dechu života, vzdechu tvůrčí, ó ústa, jež vdechujete a vydechujete existenci všech bytostí v přílivu a odlivu svého věčného slova, které je božským oceánem pohybu v pravdy. Amen."
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Modlitba Salamandrů:
"Nesmrtelný, Věčný, Nevýslovný a Nestvořený, Otče všech věcí, jenž jsi nesen na ustavičně ubíhajícím voze stále se otáčejících světů; vládce éterických nesmírností, v nichž je pozdvižen trůn Tvé moci, s jehož výše Tvé hrozné oči vše odhalují a Tvé svaté uši vyslýchají, vyslyš své děti, jež jsi miloval od zrození věků; neboť Tvůj zlatý a velký a věčný majestát září nad světem a nad hvězdnými nebesy; jsi povznesen nad nimi, ó ohni jiskřivý; tam se zapaluješ a udržuješ sám svými vlastním jasem, a z Tvé podstaty vycházejí nevysychající prameny světla, jež živí Tvého nekonečného ducha. Tento nekonečný duch živí všechny věci a tvoří onen nevyčerpatelný poklad látky, vždy připravené pro zrození, které ji zpracovává a které si osvojuje tvary, jimiž jsi ji prosytil od počátku. Z tohoto ducha berou svůj počátek také tito přesvatí králové, stojící kolem Tvého trůnu a tvořící Tvůj dvůr, otče všeobecný! Jediný! Přeblažený otče smrtelníků i nesmrtelných. Stvořil jsi zvláště mocnosti divuplně podobné Tvé věčné myšlence a Tvé úctyhodné podstatě; povýšil jsi je nad anděly, zvěstujícími světu Tvoji vůli; konečně jsi stvořil nás na třetím stupni v naší živelné říši. Tu je naším ustavičným dílem chvála a vzývání Tvých přání; tu ustavičně hoříme, toužíce Tebe mít. Otče! Matko! Nejněžnější z matek! Obdivuhodný pravzore mateřství a čisté lásky! Synu, květe synovství! Útvare všech tvarů, duše, duchu , soulade a počte všech věcí! Amen."
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Exorcismus místa
"Bože věčný, moudrý, silný, mocná Bytosti, přijď na toto místo a posvěť je svou přítomností a vznešeností, aby zde  sídlila čistota, cudnost a plnost zákona, a stejně jako kouř tohoto kadidla stoupá až k Tobě, Tvá síla a Tvé požehnání ať sestoupí na toto místo. Ó vy, andělé a vy, duchové, buďte přítomni tomuto posvěcení pravým Bohem , živým a věčným, jenž vás stvořil z ničeho, stejně jako mne, a jenž mne může v okamžiku uvrhnou nazpět i s vámi v nicotu svou moudrostí. Amen."
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Zaklínání čtyř (4)
"Caput mortuum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum Serpentem. - Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jotchavah. Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas Tauri. Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per Angelum et Leonem!
Michael, Gabriel, Raphael, Anael!
Fluat udor per spiritum Elohim.
Manat Terra per Adan-Jotchavah.
Fiat Firmamentum per Jahuvehu-Zebaoth.
Fiat Judiicum per ignem in virtule Michael.
Anděli s očima mrtvýma, poslechni, nebo se odstraň s touto svatou vodou.
Býku okřídlený, pracuj, nebo se vrať do země, nechceš-li, abych tě pobodal tímto mečem.
Orle připoutaný, poslechni toto znamení, nebo se odstraň před tímto dechem.
Hade pohyblivý, svíjej se u mých nohou, nebo buď trápen svatým ohněm a vypař se s vůněmi, které v něm spaluji.
Ať se voda vrátí k vodě; ať oheň hoří; ať vzduch koluje; ať země padne na zemi, skrze moc pentagramu, jenž je hvězdou jitra, a ve jménu Tetragramu, jenž je vepsán ve středu kříže světla. Amen."
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Hekata
"Ó Hekato, bohyně na nebesích, bohyně na zemi, Proserpino v podsvětí, ó matko stínů, svrchovaná královno vojska mrtvých, nevysílej proti mně svá vojska; ó Hekato, učiň spíše, ať mne poslouchají. Ó trojnásobná Hekato, velká bohyně, která stojíš v čele všemu zaklínání, v tomto ohni, který je obětován tobě, bude hořet kadidlo k,e tvé cti; ó Hekato, ať tvé božství přijde ke mně, ať mne obklopí tvá moc; můj otec v nebesích tím nebude nijak uražen!"
"Skrze Hekatu, génie, jenž jsi pánem vzduchu; skrze Hekatu, vy duše zmítané v říši nízké, skrze Hekatu buďte mými pomocníky, mými výkonnými nástroji, mým vojskem!"
(Základy praktické magie / Gérard Encausse (Papus) ; [přeložil Miloš Maixner ; doslov Milan Nakonečný]. -- Vyd. 6., Ve Volvox Globator 4.. -- Praha : Volvox Globator, 2011. -- 409 s. : il. ; 21 cm)

Atavismy
Slyš, mé zvíře, jsem větší než ty, protože ty jsi mělo vzniknout, byl jsem tvým dílovedoucím, mé esence jsou z kořene věčnosti, proto jsem ušlechtilejší než ty. (Jakub Boehme)
Člověk předsedá celé zemi jako soudce, vládne veškerému stvoření: je mu poddáno, musí ho poslouchat, on všechno tvorstvo převyšuje. = homo itaque super tribunal terrae sedet omnique creaturae imperat illaque in disciplinatu eius existens et subdita est et ipse super omnes creaturas est. (Hildegarda z Bingen)
(Atavismy jako nástroj a prostředek magické moci / Josef Veselý. -- 1. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2014. -- 231 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm)

Adorační formule Anubise
Anúpev kcher senef onu chebist neb rep ankh. = Anupev, bratr krve, sloup lazuritu, pán nad životem.
(původ: Tutanchamonova hrobka; vyslovit v kterékoliv noční hodině, před vyslovením zklidnit dech a pak na několik minut ztišit mysl do absolutního klidu, aby se účinek mohl projevit; po yslovení formule by se mělo dostavit jakési prozření či uvědomění)
(Atavismy jako nástroj a prostředek magické moci / Josef Veselý. -- 1. vyd.. -- Praha : Vodnář, 2014. -- 231 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm)

Úvodní modlitba
Z Tvé ruky, ó Pane, pochází vše dobré. Od Tebe plyne všechna milost a všechno požehnání. Prstové Tvoji utvářely plány přírody, jež však čísti nikdo neumí, vyjma, byl-li vyučován ve Tvojí škole. Pročež vzhlížíme k Tobě očima svýma jako služebník k rukám mistrovým a služebnice k rukám paní své. Neboť Ty jediný jsi naší spásou. Ó Pane, náš Bože, kdo by mohl a Tebe neslavil? Kdo by mohl a Tebe nechválil, ó Pane Uviversa? Všechno jest z Tebe, k Tobě se musí všechno zase navrátit! Ty jediný jsi Pán a není ničeho kromě Tebe! Kdo může Tě proto nechválit, ó Pane Universa? Všechno je z Tebe, k Tobě se musí všechno zase navrátit! Ty jediný jsi  Pán a není ničeho kromě Tebe! Kdo může Tě proto nechválit, ó Pane Universa, nemající v něm sobě rovna, jenž bytuješ vně nebes a kteréhož chrám uvnitř srdce jest. Ó Bože, mocný Veliký a nepatrný Malý, Tys ve všech věcech a všechny věci jsou v Tobě! Ó Přírodo! Ty samotný z ničeho! Neboť jak jinak Tě mohu zvát? V sobě samém nejsem než sebou, v Tobě jsem sebou ničeho. Žij ve mně a přiveď mě ke svojství, které jest v Tobě.
Liber agape / Aleister Crowley ; [z německého vydání s přihlédnutím k originálům přeložili Oskar Petr a San]. -- Brno : Horus, 1996. -- 220 s. ; 21 cm

Konjurace Krona 
(Autor: Frater Achad (C.S.Jones, 1886-1950)
Procul, O procul este profani!
Vzývám Krona: Pána Věků!
Buď pozdraven, Ó Krone.
I Ty: Ó Ty Velký z Noci Času!
Ty, strašný a šedivý, ten, který setrvává ve Věčnosti:
Ty jsi sežral Svoje Děti!
Ty, který sedíš na Trůně Jehovo-Elohima:
A Kterého Temnota je uschovaná v Nebi Porozumění!

Slyš mě: Ó Ty Mocný Bohu Sabatu!
Ty, který si ustanovený ve čtyřech čtvrtích Univerza!
Ty, který kosíš Svět svojí Kosou:
A se svým křížem "Tav" rozbíjíš brány hmoty!

Slyš mě: Ó ty mocný Pane Khemu!
Ty, který máš strašné rohy kozla:
A odvádíš člověka od svých svatých mystérií!
Ty, který pozdvihuješ Maat, skrytou v šat zármutku:
A těšíš se v těch, kteří setrvají a jsou spravedliví mezi lidmi!
Já jsem Enoch, tvůj prorok:
kterému jsi odevzdal svoje mystérie:
jemnosti svaté kabaly!

Slyš mě: SET : KRONOS : SATURNUS :
Ať jakýmkoliv jménem Tě volám:
Ty jsi stále mlčenlivý ve věčnosti
nebo žádný člověk nepozná tvoje jméno!

Ty jsi nad hranicemi Abyssu:
Tebe : Tebe : Tebe : Vzývám!
Ty, který sedíš v městě pyramid:
Tebe : Tebe : Tebe : Vzývám!
Ty, který jsi se udasil nad Velkým mořem:
Tebe : Tebe : Tebe : Vzývám!
ŠABBATHAI!

K nevýslovnému tichu:
K noci pana:
K mysteriím N.O.X.
Tam zdvihám svoje oči!
Svatá, svatá, svatá jsi ty, ó Babalon:
Paní města pyramid:
Ty, která neseš pohár svatosti!
Svatý, Svatý, svatý jsi ty, ó Chaos:
Mír věčnsoti: Odkud vzešel Kosmos
a kam se musí i navrátit!
Svatá, svatá, svatá jsi ty, ó Jednoto:
Koruna pravdy nevyslovitelné,
které dokonalost září z 
vrcholu nejvyšších nebes!

Tebe hledám: K tvojí jednotě jsou moje oči věčně obrácené:
I když je to skryté přede mnou pro mojí vlastní slepotu!
A přece je napsané:
"K vytrvalému smrtelníkovi požehnání nesmrtelní jsou připraveni."
Vzývám Aimu, světelnou a plodnou Matku, rituálem ticha.
(Pauza)
Sestupuji z paláce porozumění.
Pozdravuji vás, objímám vás, ó děti Země,
které aspirujete ke Světlu, jste drobné květiny,
otáčející se za slunečním svitem v milostivé zahradě života -
pokračovatelce nebes.
Vody řeky Amritu.
Pohár opilstva!

Rosa nesmrtelnosti.
Kontinuita existence.
Láska nepoznající žádný symbol.
Dokonalost univerza.
Kvadratura kruhu.
Vstup do paláce královy dcery:
A v srdci sfingy tancuje Pán Adonaj,
ve svojích girlandách růží a perel
obštastňující tak dav věcí:
opravdu, obštastňující tak dav věcí.
AMEN
(Eosphoros 0, roč.0/2013; Zvolen : Ivan Šebesta, 2013)

Adorace Thovta (NUK - PUK - NUK = Jsem který jsem)
Přešla doba slávy starého Egypta, zmizely květy ze zahrad chrámových a tam, kde stávaly kdysi hrdé paláce, bázlivý šakal vyje za noci svou píseň pohřební... Ale slovo zůstalo. Slovo Thovtovo, projev boží, Slovo jež je Cestou, Slovo vědění. Jeho silou se Egypt, v ruinách zakletý, stává otevřenou knihou tomu, kdo ho dovede chápat. Dále mluví k lidu mlčící Sfinx, jež se noří do písku na pokraji pouště smrti, očekávajíc úsvity Nového Rána. A když se uprostřed egyptských nocí vítr na poušti utiší, když šakalové zmlknou a vzduch se rozechvěje ve svitu měsíčním, tu proniká do srdce člověka tichý šepot věků, šepot beze slov - modlitba, kterou před věky synové Khemi personifikovali svého Otce Vědění:
"Jsem, který jsem; jsem čas v Čase, v němž je to, co Jeho je, jsem jeden v Jednom. Můj je včerejšek a Věky Vidoucí je moje jméno. Jsem Pramenem v pustinách života. Zapečetěn jsem pro toho, jenž mluví, a mlčícím otevírám brány svojí moudrosti. Jsem Thovt, Vědění, Život a Světlo jsem, jež svítí v pustinách..."
(Přednášky pro Universalii a Horev-klub : texty z období 1931-1996 / Pierre de Lasenic et altera ; k vydání připravil Lukáš Loužecký. -- 1. české vyd.. -- Praha : Vodnář, 2014. -- 552 s. : il. ; 22 cm)

10. verš Dionýsova desatera
Vždyť ty ji v Něm a On jest v tobě, a budešl-li dále, staneš se Jím. Neboť nestal ses, abys nebyl, ale ústy býti máš, jimiž On chce vysloviti Já v sobě samotném.
(Přednášky pro Universalii a Horev-klub : texty z období 1931-1996 / Pierre de Lasenic et altera ; k vydání připravil Lukáš Loužecký. -- 1. české vyd.. -- Praha : Vodnář, 2014. -- 552 s. : il. ; 22 cm)

© Zpracoval: Dov (fr.  דוב,L.·.Z.·.S.·.), Lóže u Zeleného Slunce, Jihlava 2015 

Další obsah této kategorie

Hymnus Panovi

Slavná Crowleyho báseň "Hymnus Panovi", která je plně a s úspěchem využitelná v rituální praxi korespondující v záměru s postavou a charakteristikou Πάν (a). Níže celý hymnus a krátké seznámení s Πάν (em). (Dov)

Rozprava Herma Trismegista s Asklépiem (Corpus Hermeticum II.)

Druhá část textů známých jako Corpus Hermeticum.

Poimandres (Corpus Hermeticum I.)

Poimandres (Řek: Ποιμάνδρης, také známý jako Poemandres, Poemander nebo Pimander), je kapitola v Corpus Hermeticum. Původně psaný v řečtině. Nedávné studie o etymologii názvu ukázaly, že to je vlastně odvozeno z egyptského výrazu Peime-NTE-re význam "Znalost Re "nebo" porozumění Re. " Níže celý text v češtině, originál ZDE!

Rituál nezrozeného (Bornless ritual), Akefalon

Velmi starý ritus egyptsko-řeckého původu. Původně šlo pravděpodobně o rituál exorcismu. Znovuobjeven Aleisterem Crowleym, který ho též poupravil dle svého. Vinou chyb, přepisů a překladů byl text poškozen a zkreslen (a v této podobě uváděn jako "předběžná goetická evokace"). Výslovnost jmen dle původní řečtiny (česká výslovnost řečtiny je velmi dobrá narozdíl od zkomolenin v angličtině). Jména se vyzpívávají! Zde tedy původní řecké, staro-gnostické znění a fonetický přepis do češtiny. (Tabris, Dov)

Eliphas Lévi - báseň

Dvě krásné básně od (podle) Eliphase Léviho. 

Co je to hermetismus?

Prehistorie novověkého hermetismu; Hermetické disciplíny (astrologie, alchymie, magie, kabala, tarot); Hermetické směry (Theosofie, Rosikruciánské hnutí, Svobodné zednářství, Martinismus, Magické řády). Doc.ThDr. Ivan O. Štampach (časopis Dingir 3/2004). 

Rituelní modlitba S.E.S.

S.E.S. = Société égyptienne secréte (Egyptská tajná společnost) - vnější název řádu, který se esotemě nazýval "Hakasutech" = Město Sethovo. Pravděpodobně jediný řád, který navazoval přímo na staroegyptský hermetismus. Byl založen r. 1840 Muhammedem ben Neftherim v Káhiře. Uchazečům o členství ukládal velmi tvrdé zkoušky a nesměl mít víc než 84 členů (12 členů v každém ze sedmi stupňů zasvěcení). Řád měl centrum v Egyptě a filiální lóži v Londýně. Členem tohoto řádu byl významný český hermetik Petr Kohout (Pierre de Lasenic).

Tabula Smaragdina

Smaragdová deska (latinsky Tabula Smaragdina) je obvykle připisována Hermu Trismegistovi (řecké jméno egyptského boha Thovta). Její (těžko srozumitelný, mystický) text tvoří filozofický základ hermetismu a měl význačný vliv na alchymii. V esoterických kruzích jsou zde znázorněné principy pokládány za zásadní výroky a pravdy.

Aktuality

26.3.2018

booked.net

 

15.9.2016
14.9.2016
13.9.2016 Spuštěno: 26.3.2018

Flag Counter